EFAVIRENZ AUROBINDO tabletti, kalvopäällysteinen 600 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (9 mt, 20.02.2021 19:11:36)

Efavirenz Aurobindo 600 mg kalvopäällysteiset tabletit

efavirentsi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Efavirenz Aurobindo on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Efavirenz Aurobindo -valmistetta
 3. Miten Efavirenz Aurobindo -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Efavirenz Aurobindo -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Efavirenz Aurobindo, joka sisältää vaikuttavan aineen efavirentsi, kuuluu ei-nukleosidi-käänteiskopioijan estäjiksi (NNRTI) kutsuttuun antiretroviraalisten lääkkeiden luokkaan. Se on retroviruslääke, joka torjuu HI-virus (HIV-1) -infektiota vähentämällä viruksen määrää veressä. Sitä käytetään aikuisille, 3 kuukauden ikäisille tai sitä vanhemmille lapsille, jotka painavat vähintään 3,5 kg.

Lääkäri on määrännyt sinulle Efavirenz Aurobindo -valmistetta, koska sinulla on HIV-infektio.

Efavirenz Aurobindo otettuna yhdessä muiden retroviruslääkkeiden kanssa vähentää viruksen määrää veressä. Tämä vahvistaa immuunijärjestelmää ja vähentää HIV-infektioon liittyvien sairauksien ilmaantumisen riskiä.

Efavirentsia, jota Efavirenz Aurobindo sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Efavirenz Aurobindo -valmistetta

 • jos olet allerginen efavirentsille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa). Kysy neuvoa lääkäriltäsi tai apteekkihenkilökunnalta.
 • jos sinulla on vakava maksatauti
 • jos sinulla on sydänsairaus, kuten muutoksia sydämen rytmissä tai lyöntinopeudessa, hidas sydämensyke, tai vaikea sydänsairaus
 • jos lähisukulaisesi (vanhempi, isovanhempi, veli tai sisar) on kuollut äkillisesti sydänsairauteen tai sairastaa synnynnäistä sydänsairautta
 • jos lääkäri on kertonut sinulle, että veresi elektrolyyttipitoisuus, kuten kalium- tai magnesiumpitoisuus, on korkea tai matala
 • jos parhaillaan käytät mitä tahansa seuraavista lääkkeistä:
  • astemitsoli tai terfenadiini (joita käytetään allergiaoireiden hoitamiseen)
  • bepridiili (jota käytetään sydänsairauden hoitamiseen)
  • sisapridi (jota käytetään närästyksen hoitoon)
  • ergotalkaloidit (esimerkiksi ergotamiini, dihydroergotamiini, ergonoviini ja metyyliergonoviini) (joita käytetään migreenin ja sarjoittaisen päänsäryn hoitamiseen)
  • midatsolaami tai triatsolaami (joita käytetään unilääkkeenä)
  • pimotsidi, imipramiini, amitriptyliini tai klomipramiini (joita käytetään tiettyjen mielentilahäiriöiden hoitoon)
  • elbasviiri tai gratsopreviiri (käytetään hepatiitti C:n hoidossa)
  • mäkikuisma (Hypericum perforatum) (masennuksen ja ahdistuksen hoitoon käytettävä rohdos)
  • flekainidi, metoprololi (rytmihäiriölääkkeitä)
  • tietyt antibiootit (makrolidit, fluorokinolonit, imidatsoli)
  • triatsoli-sienilääkkeet
  • tietyt malarialääkkeet
  • metadoni (käytetään opioidiriippuvuuden hoitoon).

Jos käytät mitään näistä lääkkeistä, kerro lääkärille välittömästi. Näiden lääkkeiden käyttö yhdessä Efavirenz Aurobindo -valmisteen kanssa voi luoda mahdollisuuden vakaville ja/tai hengenvaarallisille haittavaikutuksille tai estää Efavirenz Aurobindo -valmistetta toimimasta oikein.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Efavirenz Aurobindo -valmistetta.

 • Efavirenz Aurobindo -valmistetta pitää ottaa HIV-virusta torjuvien lääkkeiden kanssa. Jos Efavirenz Aurobindo -valmisteen ottaminen aloitetaan, koska nykyinen hoitosi ei ole estänyt virusta lisääntymästä, samanaikaisesti on aloitettava toisen sellaisen lääkkeen ottaminen, jota et ole aiemmin ottanut.
 • Voit edelleen tartuttaa HI-virusta käyttäessäsi tätä lääkettä. Tehokas retroviruslääkitys kuitenkin pienentää tartunnan todennäköisyyttä. Keskustele lääkärin kanssa tarvittavista varotoimista, jotta et tartuttaisi muita. Tämä lääke ei paranna HIV-infektiota ja voit edelleen kehittää infektioita ja muita HIV-sairauteen liittyviä oireita.
 • Sinun on pysyteltävä lääkärin hoidossa käyttäessäsi Efavirenz Aurobindo -valmistetta.
 • Kerro lääkärille:
  • jos olet kärsinyt mielenterveyshäiriöistä, mukaan lukien masennus, tai käyttänyt väärin päihteitä tai alkoholia. Kerro lääkärille välittömästi, jos tunnet itsesi masentuneeksi tai jos sinulla on itsemurha-ajatuksia tai outoja ajatuksia (katso kohta Mahdolliset haittavaikutukset, Mahdolliset haittavaikutukset).
  • jos olet kärsinyt epileptisistä kohtauksista (kouristuksista) tai jos sinua hoidetaan epilepsialääkkeillä kuten karbamatsepiini, fenobarbitaali ja fenytoiini. Jos käytät mitään näistä lääkkeistä, lääkärin pitää ehkä tarkistaa epilepsialääkkeen taso veressäsi varmistaakseen, että Efavirenz Aurobindo -valmisteen käyttö ei vaikuta siihen. Lääkäri voi määrätä sinulle toisen epilepsialääkkeen.
  • jos sinulla on ollut maksasairaus, mukaan lukien aktiivinen krooninen hepatiitti. Potilailla, joilla on krooninen hepatiitti B tai C ja joita hoidetaan antiretroviraalisella yhdistelmähoidolla, vaikeiden ja mahdollisesti hengenvaarallisten maksaongelmien vaara on suurempi. Lääkäri voi suorittaa veritestejä tarkistaakseen, kuinka hyvin maksasi toimii, ja saattaa vaihtaa sinulle toisen lääkkeen. Jos sinulla on vaikea maksasairaus, älä ota Efavirenz Aurobindo -valmistetta (katso kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä, Älä ota Efavirenz Aurobindo -valmistetta).
  • jos sinulla on sydänsairaus, kuten epänormaali sydämen sähköisen signaalin johtuminen, jota kutsutaan QT-ajan pidentymiseksi.
 • Kun ryhdyt ottamaan Efavirenz Aurobindo -valmistetta, tarkkaile:
  • huimauksen, unihäiriöiden, uneliaisuuden, keskittymisvaikeuksien tai epänormaalien unien merkkejä. Nämä haittavaikutukset voivat alkaa hoidon ensimmäisenä tai toisena päivänä ja yleensä loppuvat ensimmäisten 2–4 viikon kuluttua.
  • ihottuman merkkejä. Jos näet mitään merkkejä vaikeasta ihottumasta, johon liittyy rakkoja tai kuumetta, lopeta Efavirenz Aurobindo -valmisteen ottaminen ja kerro heti lääkärille. Jos sinulla on ollut ihottumaa ottaessasi toista NNRTI-lääkettä, sinulla voi olla suurempi riski ihottuman saamiselle Efavirenz Aurobindo -valmisteen kanssa.
  • tulehduksen tai infektion merkkejä. Joillakin potilailla, joilla on edistynyt HIV-infektio (AIDS) ja on aikaisemmin ollut opportunisti-infektioita, tulehduksen merkkejä ja oireita aikaisemmista infektioista voi ilme