SAXENDA injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 6 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (9,9 mt, 18.05.2021 19:04:49)

Saxenda® 6 mg/ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

liraglutidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Saxenda® on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Saxenda®-valmistetta
 3. Miten Saxenda®-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Saxenda®-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Mitä Saxenda® on
Saxenda® on laihdutuslääke, joka sisältää vaikuttavana aineena liraglutidia. Se on samanlainen kuin glukagonin kaltainen peptidi 1 (GLP-1), joka on suolistossa aterian jälkeen vapautuva luonnollinen hormoni. Saxenda® toimii vaikuttamalla aivojen ruokahalua sääteleviin reseptoreihin saaden olon tuntumaan täydemmältä ja vähemmän nälkäiseltä. Tämä voi auttaa syömään vähemmän ja alentamaan painoa.

Mihin Saxenda®-valmistetta käytetään
Saxenda®-valmistetta käytetään painon pudottamiseen ruokavalion ja liikunnan lisänä vähintään 18-vuotiaille aikuisille,

 • joiden BMI on 30 kg/m² tai enemmän (lihavuus) tai
 • joiden BMI on 27–alle 30 kg/m² (ylipainoisuus) ja joilla on painoon liittyviä terveysongelmia (kuten diabetes, korkea verenpaine, poikkeavat veren rasva-arvot tai sellaisia hengitysvaikeuksia unen aikana, mitä kutsutaan ‘obstruktiiviseksi uniapneaksi’).

BMI (painoindeksi) ilmaisee henkilön painon suhdetta tämän pituuteen.

Saxenda®-hoitoa voi jatkaa vain, jos painosi on laskenut 3,0 mg:n vuorokausiannoksella 12 viikon jälkeen vähintään 5 % lähtöpainosta (ks. kohta Miten valmistetta käytetään). Keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin jatkat hoitoa.

Saxenda®-valmistetta voidaan käyttää painon hallinnan apuna terveellisen ruokavalion ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisen rinnalla vähintään 12‑vuotiaille nuorille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

 • lihavuus (lääkärin toteama)
 • paino yli 60 kg.

Voit jatkaa Saxenda®-hoitoa vain, jos painoindeksisi on pienentynyt vähintään 4 %, kun olet käyttänyt 3,0 mg:n vuorokausiannosta tai suurinta sietämääsi annosta 12 viikon ajan (ks. kohta Miten valmistetta käytetään). Keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin jatkat hoitoa.

Ruokavalio ja liikunta
Lääkärisi aloittaa sinulle ruokavalio- ja liikuntaohjelman. Noudata tätä ohjelmaa käyttäessäsi Saxenda®-valmistetta.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Saxenda®-valmistetta

 • jos olet allerginen liraglutidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Saxenda®-valmistetta.

Saxenda®-valmistetta ei suositella käytettäväksi, jos sinulla on vaikea sydämen vajaatoiminta.

Tämän lääkkeen käytöstä 75-vuotiaille ja sitä vanhemmille potilaille on niukasti kokemusta. Sitä ei suositella käytettäväksi, jos olet 75-vuotias tai vanhempi.

Tämän lääkkeen käytöstä munuaispotilaille on niukasti kokemusta. Jos sinulla on munuaissairaus tai tarvitset dialyysia, ota yhteys lääkäriisi.

Tämän lääkkeen käytöstä maksapotilaille on niukasti kokemusta. Jos sinulla on maksaongelmia, ota yhteys lääkäriisi.

Tämän valmisteen käyttöä ei suositella potilaille, joilla on vaikea vatsa- tai suolisto-ongelma, joka aiheuttaa vatsan viivästyneen tyhjenemisen (gastropareesi), tai potilaille, joilla on tulehduksellinen suolistosairaus.

Diabetespotilaat

Jos sinulla on diabetes, älä käytä Saxenda®-valmistetta korvaamaan insuliinia.

Haimatulehdus

Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulla on tai on ollut haimasairaus.

Sappirakon tulehdus ja sappikivet

Jos painosi laskee huomattavasti, on olemassa sappikivien muodostumisen riski. Sappikivet voivat aiheuttaa sappirakon tulehtumisen. Lopeta Saxenda®-hoito ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos tunnet ylävatsassasi kovaa kipua, joka on yleensä pahinta oikealla puolella kylkiluiden alla. Kipu voi tuntua myös läpi selän tai oikeassa olkapäässä. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Kilpirauhassairaus

Jos sinulla on kilpirauhassairaus, kuten kilpirauhaskyhmyjä ja kilpirauhasen laajentuma, ota yhteys lääkäriisi.

Sydämen syke

Kerro lääkärille, jos sinulla on Saxenda®-hoidon aikana sydämentykytystä (sydämen syke tuntuu selvästi) tai jos tunnet, että sykkeesi on nopea levossa.

Nestehukka ja kuivuminen

Kun aloitat Saxenda®-hoidon, voit kärsiä nestehukasta ja kuivumisesta, jotka voivat olla seurausta pahoinvoinnista, oksentelusta ja ripulista. On tärkeää, että ehkäiset kuivumista juomalla runsaasti. Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa, jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Lapset ja nuoret
Saxenda®-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 12-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole tutkittu.

Muut lääkevalmisteet ja Saxenda®
Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle erityisesti, jos:

 • otat diabeteslääkkeitä, joita kutsutaan ”sulfonyyliureaksi” (kuten glimepiridiä tai glibenklamidia) tai jos käytät insuliinia – näiden lääkkeiden käyttäminen samanaikaisesti Saxenda®-valmisteen kanssa saattaa johtaa matalaan verensokeriin (hypoglykemiaan). Lääkärisi voi muuttaa diabeteslääkkeesi annosta, jotta verensokerisi ei laskisi matalaksi. Katso matalasta verensokerista varoittavat oireet kohdasta Mahdolliset haittavaikutukset. Jos muutat insuliiniannostasi, lääkäri voi suositella sinulle tiheämpää verensokerin seurantaa.
 • jos käytät varfariinia tai muita suun kautta otettavia lääkkeitä, jotka vähentävät veren hyytymistä (antikoagulantteja). Verinäytteitä veren hyytymiskokeita varten voidaan joutua ottamaan aiempaa tiheämmin.

Raskaus ja imetys
Älä käytä Saxenda®-valmistetta, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista. Ei tiedetä, vaikuttaako Saxenda® vauvaan.

Älä imetä, jos käytät Saxenda®-valmistetta. Ei tiedetä, erittyykö Saxenda® ihmisen rintamaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Saxenda® ei todennäköisesti vaikuta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Joillakin potilailla saattaa ilmetä huimausta Saxenda®-hoidon aikana, lähinnä ensimmäisten 3 kuukauden aikana (ks. kohta ”Mahdolliset haittavaikutukset”). Jos sinulla ilmenee huimausta, ole erityisen varovainen ajaessasi tai käyttäessäsi koneita. Keskustele lääkärin kanssa, jos tarvitset lisätietoa.

Tärkeää tietoa Saxenda®-valmisteen sisältämistä aineista
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan "natriumiton".

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Lääkärisi antaa sinulle ruokavalio- ja liikuntaohjeet. Noudata näitä ohjeita käyttäessäsi Saxenda®-valmistetta.

Pistettävä määrä

Aikuiset
Hoitosi alkaa pienellä annoksella, jota nostetaan vähitellen hoidon viiden ensimmäisen viikon aikana.

 • Kun aloitat Saxenda®-valmisteen käyttämisen, aloitusannos on 0,6 mg kerran vuorokaudessa vähintään viikon ajan.
 • Lääkäri kehottaa sinua lisäämään annostasi asteittain 0,6 mg:lla tavallisesti joka viikko, kunnes saavutat suositellun annoksen 3,0 mg kerran vuorokaudessa.

Lääkärisi kertoo sinulle, miten paljon Saxenda®-valmistetta otat joka viikko. Yleensä kehotetaan noudattamaan alla olevaa taulukkoa.

Viikko

Pistettävä annos

Viikko 1

0,6 mg kerran vuorokaudessa

Viikko 2

1,2 mg kerran vuorokaudessa

Viikko 3

1,8 mg kerran vuorokaudessa

Viikko 4

2,4 mg kerran vuorokaudessa

Viikosta 5 eteenpäin

3,0 mg kerran vuorokaudessa


Kun olet saavuttanut suositellun 3,0 mg:n annoksen hoitoviikkona 5, jatka tällä annoksella hoitojaksosi loppuun asti. Älä nosta annostasi enempää.

Lääkärisi arvioi hoitoasi säännöllisesti.

Nuoret (vähintään 12-vuotiaat)
Vähintään 12- ja alle 18-vuotiailla nuorilla on noudatettava samaa annoskoon suurentamisaikataulua kuin aikuisilla (ks. aikuisten taulukko edellä). Annosta suurennetaan 3,0 mg:aan (ylläpitoannos) tai suurimpaan siedettyyn annokseen asti. Yli 3,0 mg:n vuorokausiannoksia ei suositella.

Miten ja milloin Saxenda®-valmistetta käytetään

 • Ennen kuin käytät kynää ensimmäisen kerran, lääkäri tai sairaanhoitaja näyttää, miten sitä käytetään.
 • Voit käyttää Saxenda®-valmistetta mihin vuorokaudenaikaan tahansa, ruoan ja juoman kanssa tai ilman.
 • Ota Saxenda®-valmistetta suunnilleen samaan aikaan joka päivä – valitse aika, joka sopii sinulle parhaiten.

Pistospaikka
Saxenda® annetaan pistoksena ihon alle (subkutaanisti).

 • Parhaat pistosalueet ovat vyötärön etuosa (vatsa), reiden etuosa tai olkavarsi.
 • Älä pistä verisuoneen tai lihakseen.

Tämän pakkausselosteen toisella puolella on yksityiskohtaiset käyttöohjeet.

Diabetespotilaat
Kerro lääkärille, jos sinulla on diabetes. Lääkärisi saattaa muuttaa diabeteslääkkeesi annosta, jotta verensokerisi ei laskisi liian matalalle.

 • Älä sekoita Saxenda®-valmistetta muihin pistettäviin lääkkeisiin (esim. insuliineihin).
 • Älä käytä Saxenda®-valmistetta yhdessä muiden GLP-1-reseptoriagonistia sisältävien lääkkeiden kanssa (kuten eksenatidi tai liksisenatidi).

Jos otat enemmän Saxenda®-valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos otat enemmän Saxenda®-valmistetta kuin sinun pitäisi, kerro asiasta lääkärille tai mene sairaalaan välittömästi. Ota lääkepakkaus mukaasi. Saatat tarvita lääkärin hoitoa. Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä:

 • pahoinvointi
 • oksentelu
 • matala verensokeri (hypoglykemia). Matalasta verensokerista varoittavat oireet on kuvattu yleisissä haittavaikutuksissa.

Jos unohdat ottaa Saxenda®-valmistetta

 • Jos unohdat ottaa annoksen, mutta muistat sen 12 tunnin sisällä siitä kun tavallisesti otat annoksen, pistä se heti, kun muistat.
 • Jos on kuitenkin kulunut yli 12 tuntia siitä, kun sinun olisi pitänyt ottaa Saxenda®-valmistetta, jätä unohtunut annos väliin ja pistä seuraava annos seuraavana päivänä tavalliseen aikaan.
 • Älä ota seuraavana päivänä kaksinkertaista tai isompaa annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Saxenda®-valmisteen käytön
Älä lopeta Saxenda®-valmisteen käyttöä keskustelematta lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset

Saxenda®-valmistetta käyttävillä potilailla on harvoin raportoitu esiintyneen joitakin vaikeita allergisia reaktioita (anafylaksiaa). Ota yhteys lääkäriin heti, jos saat oireita, kuten hengitysvaikeuksia, kasvojen ja kurkun turvotusta ja nopeaa sydämen sykettä.

Saxenda®-valmistetta käyttävillä potilailla on melko harvoin raportoitu esiintyneen haimatulehdusta (pankreatiittia). Haimatulehdus on vakava, mahdollisesti henkeä uhkaava tila.
Lopeta Saxenda®-valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos huomaat minkä tahansa seuraavista vakavista haittavaikutuksista:

 • Kova ja jatkuva vatsakipu, joka saattaa tuntua myös selässä, sekä pahoinvointi ja oksentelu. Nämä saattavat olla haimatulehduksen (pankreatiitti) merkkejä.

Muut haittavaikutukset
Hyvin yleinen:
voi esiintyä useammalla kuin yhdellä ihmisellä kymmenestä

 • Pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ummetus, päänsärky – nämä menevät tavallisesti ohi muutamassa päivässä tai viikossa.

Yleinen: voi esiintyä enintään yhdellä ihmisellä kymmenestä

 • Vatsaan ja suolistoon vaikuttavat vaivat, kuten ruoansulatushäiriö (dyspepsia), mahalaukun seinämien tulehdus (gastriitti), epämukava tunne vatsassa, ylävatsan kipu, närästys, turvonnut olo, ilmavaivat, röyhtäily ja suun kuivuminen
 • Heikko tai väsynyt olo
 • Makuaistin muutos
 • Huimaus
 • Univaikeudet (unettomuus). Tätä esiintyy tavallisesti hoidon 3 ensimmäisen kuukauden aikana
 • Sappikivet
 • Pistospaikan reaktiot (kuten mustelmat, kipu, ärsytys, kutina ja ihottuma)
 • Matala verensokeri (hypoglykemia). Hypoglykemiasta varoittavat oireet voivat tulla äkkiä. Tällaisia oireita ovat esimerkiksi: kylmä hiki, kalpeus ja ihon viileys, päänsärky, sydämentykytys, pahoinvointi, kova nälkä, näköhäiriöt, uneliaisuus, heikotus, hermostuneisuus, ahdistuneisuus, sekavuus, keskittymisvaikeudet, vapina (tärinä). Lääkärisi kertoo sinulle, miten matalaa verensokeria hoidetaan ja mitä sinun tulee tehdä, jos havaitset itselläsi hypoglykemian oireita
 • Suurentuneet haimaentsyymien (kuten lipaasi ja amylaasi) arvot.

Melko harvinainen: voi esiintyä enintään yhdellä ihmisellä sadasta

 • Nestehukka (kuivuminen). Tätä esiintyy todennäköisemmin hoidon alussa ja se voi johtua oksentelusta, pahoinvoinnista ja ripulista
 • Mahan tyhjenemisen viivästyminen
 • Sappirakon tulehdus
 • Allergiset reaktiot, mukaan lukien ihottuma
 • Huonovointisuus
 • Nopeutunut syke.

Harvinainen: voi esiintyä enintään yhdellä ihmisellä tuhannesta

 • Munuaistoiminnan heikkeneminen
 • Akuutti munuaisten vajaatoiminta. Oireisiin voi kuulua virtsan määrän väheneminen, metallinen maku suussa ja mustelmien saaminen helposti.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).  Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Saxenda®-valmistetta kynän etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Ennen ensimmäistä käyttöä:

Säilytä jääkaapissa (2°C - 8°C). Ei saa jäätyä. Älä säilytä liian lähellä pakastelokeroa.

Kun otat kynän käyttöön:

Voit säilyttää kynää yhden kuukauden ajan alle 30°C:n lämpötilassa tai jääkaapissa (2°C - 8°C). Ei saa jäätyä. Älä säilytä liian lähellä pakastelokeroa.

Pidä kynän suojus paikallaan, kun et käytä kynää. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkettä, jos liuos ei ole kirkasta ja väritöntä tai melkein väritöntä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Saxenda® sisältää

 • Vaikuttava aine on liraglutidi. 1 millilitra injektionestettä sisältää 6 mg liraglutidia. Yksi esitäytetty kynä sisältää 18 mg liraglutidia.
 • Muut aineet ovat dinatriumfosfaattidihydraatti, propyleeniglykoli, fenoli, kloorivetyhappo ja natriumhydroksidi (pH:n säätöön) sekä injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)
Saxenda® on kirkas ja väritön tai melkein väritön injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä. Jokaisessa kynässä on 3 ml liuosta ja kynästä saa 0,6 mg:n, 1,2 mg:n, 1,8 mg:n, 2,4 mg:n ja 3,0 mg:n annoksia.

Saxenda® on pakattu 1, 3 tai 5 kynän pakkauksiin. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Neulat eivät sisälly pakkaukseen.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Tanska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 12/2021

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu/.

Saxenda®, NovoFine® ja NovoTwist® ovat Novo Nordisk A/S:n (Tanska) omistamia tavaramerkkejä

© 2021
Novo Nordisk A/S

Ohjeet käyttäjälle

Käyttöohje: Saxenda® 6 mg/ml, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät esitäytettyä Saxenda®-kynää.
Älä käytä kynää, ennen kuin lääkäri tai sairaanhoitaja on opettanut sinulle kunnolla sen käytön.
Tarkista aluksi, että kynä sisältää varmasti Saxenda® 6 mg/ml -valmistetta. Tutustu sen jälkeen kynän ja neulan eri osiin katsomalla alla olevia kuvia.
Jos olet sokea tai sinulla on heikko näkö etkä pysty lukemaan kynän annoslaskuria, älä käytä tätä kynää ilman apua. Pyydä apua sellaiselta henkilöltä, jolla on hyvä näkö ja joka on saanut opastuksen esitäytetyn Saxenda®-kynän käyttöön.
Kynäsi on esitäytetty kynä, jolla annos on helppo valita. Se sisältää 18 mg liraglutidia ja siitä saa 0,6 mg:n, 1,2 mg:n, 1,8 mg:n, 2,4 mg:n ja 3,0 mg:n annoksia. Kynäsi on tarkoitettu käytettäväksi kertakäyttöisten NovoFine®- tai NovoTwist®-neulojen kanssa, joiden pituus on enintään 8 mm ja läpimitta ohuimmillaan 32 G.
Neulat eivät sisälly pakkaukseen.

image3.png Tärkeitä tietoja
Kiinnitä erityistä huomiota näihin huomautuksiin, sillä ne ovat tärkeitä kynän turvallisen käytön kannalta.

 
 

1 Kynän alkuvalmistelut uudella neulalla

 • Tarkista nimi ja kynäsi värillinen etiketti varmistaaksesi, että se sisältää Saxenda®-valmistetta. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät useampaa kuin yhtä pistettävää lääkettä. Väärän lääkkeen käyttäminen voi aiheuttaa haittaa terveydellesi.
 • Ota kynän suojus pois.
 • Tarkista, että kynässä oleva liuos on kirkasta ja väritöntä. Katso kynän ikkunaa. Jos liuos näyttää samealta, älä käytä kynää.
 • Ota uusi neula ja repäise suojapaperi irti.
 • Työnnä neula suoraan kynään. Kierrä, kunnes se on tiukasti kiinni kynässä.
 • Poista neulan ulompi suojus ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Tarvitset sitä pistoksen jälkeen voidaksesi turvallisesti poistaa neulan kynästä.
 • Vedä neulan sisempi suojus pois ja hävitä se. Jos yrität laittaa sen takaisin, saatat vahingossa pistää itseäsi neulalla.
  Neulan päähän voi ilmestyä pisara liuosta. Tämä on normaalia, mutta sinun on silti tarkistettava ulosvirtaus, jos käytät uutta kynää ensimmäistä kertaa.
  Älä kiinnitä uutta neulaa kynääsi, ennen kuin olet valmis ottamaan pistoksen.

image3.png Käytä aina uutta neulaa jokaista pistosta varten.
Näin on mahdollista välttää neulojen tukkeutuminen, kontaminoituminen, tulehdukset ja epätarkka annostelu.

image3.png Älä koskaan käytä taipunutta tai vahingoittunutta neulaa.

2 Ulosvirtauksen tarkistaminen

 

 • Tarkista virtaus jokaisella uudella kynällä ennen ensimmäistä pistosta. Jos kynäsi on jo käytössä, siirry vaiheeseen 3 ”Annoksen valitseminen”.
 • Kierrä annosvalitsinta, kunnes annoslaskurissa näkyy virtauksen tarkistuksen symboli (image11.jpeg).
 • Pidä kynää neula ylöspäin.
  Paina annospainiketta ja pidä se alas painettuna, kunnes annoslaskuri palautuu numeroon 0. Numeron 0 on oltava annososoittimen kohdalla.
  Neulan kärjessä pitäisi näkyä pisara liuosta.

  Neulan kärkeen voi jäädä pieni pisara, mutta se ei tule mukaan pistokseen.
  Jos pisaraa ei näy, toista vaihe 2 ”Ulosvirtauksen tarkistaminen”, enintään kuusi kertaa. Jos pisaraa ei edelleenkään näy, vaihda neula ja toista vaihe 2 ”Ulosvirtauksen tarkistaminen”, vielä kerran.
  Jos pisaraa ei vieläkään näy, hävitä kynä ja käytä uutta.

image3.png Varmista aina, että pisara ilmestyy neulan kärkeen, ennen kuin käytät uutta kynää ensimmäistä kertaa. Näin varmistetaan, että liuosta virtaa ulos.
Jos pisaraa ei näy, et voi pistää lääkettä, vaikka annoslaskuri liikkuisikin. Tämä voi olla merkki neulan tukkeutumisesta tai vahingoittumisesta.
Jos et tarkista ulosvirtausta ennen ensimmäistä pistosta uudella kynällä, et välttämättä saa määrättyä annosta ja Saxenda®-valmisteen tarkoitettua vaikutusta.

3 Annoksen valitseminen

 • Kierrä annosvalitsinta, kunnes annoslaskurissa näkyy tarvitsemasi annos (0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg tai 3,0 mg).
  Jos valitset väärän annoksen, voit korjata annoksen oikeaksi kääntämällä annosvalitsinta eteen- tai taaksepäin.
  Voit valita kynän annokseksi enintään 3,0 mg.

  Voit muuttaa annosta annosvalitsimella. Vain annoslaskurista ja annososoittimesta näet, kuinka monta milligrammaa olet valinnut annokseksi.
  Voit valita annokseksi enintään 3,0 mg. Kun kynässä on alle 3,0 mg jäljellä, annoslaskuri pysähtyy, ennen kuin 3,0 tulee näkyviin.
  Annosvalitsin naksahtaa eri tavalla, kun sitä käännetään eteen- tai taaksepäin tai kun valitset enemmän milligrammoja kuin kynässä on jäljellä. Älä laske kynän naksahduksia.

image3.png Tarkista aina annoslaskurista ja annososoittimesta, kuinka monta milligrammaa olet valinnut, ennen kuin pistät tämän lääkkeen.
Älä laske kynän naksahduksia.
Älä valitse annosta kynän asteikkoa katsomalla. Siitä näet vain, kuinka paljon liuosta kynässä on suunnilleen jäljellä.
Annosvalitsimella voi valita vain 0,6 mg:n, 1,2 mg:n, 1,8 mg:n, 2,4 mg:n tai 3,0 mg:n annoksia. Valitun annoksen on oltava täsmälleen annososoittimen kohdalla, jotta saat varmasti oikean annoksen.

Kuinka paljon liuosta on jäljellä?

 • Kynän asteikosta näet, kuinka paljon liuosta kynässä on suunnilleen jäljellä.
 • Nähdäksesi jäljellä olevan liuoksen tarkan määrän käytä annoslaskuria:
  Käännä annosvalitsinta, kunnes annoslaskuri pysähtyy.
  Jos siinä näkyy luku 3.0, kynässä on jäljellä vähintään 3,0 mg. Jos annoslaskuri pysähtyy ennen 3,0 mg:aa, kynässä ei ole riittävästi liuosta jäljellä koko 3,0 mg:n annokseen.

Jos tarvitset enemmän lääkettä kuin kynässäsi on jäljellä
Voit jakaa annoksen nykyisen ja uuden kynän välille vain, jos lääkäri tai sairaanhoitaja on opastanut tai neuvonut tekemään niin. Suunnittele annokset laskimen avulla lääkärin tai sairaanhoitajan ohjeiden mukaisesti.

image3.png Tarkista huolellisesti, että lasket oikein.
Jos et ole varma, miten jakaisit annoksen kahden kynän välille, valitse ja pistä tarvitsemasi annos uudella kynällä.

4 Annoksen pistäminen

 • Työnnä neula ihon alle siten, kuin lääkäri tai sairaanhoitaja on neuvonut.
 • Varmista, että näet annoslaskurin. Älä peitä sitä sormillasi. Se saattaa keskeyttää pistoksen.
 • Paina annospainiketta ja pidä se alas painettuna, kunnes annoslaskurissa näkyy 0. Numeron 0 on oltava annososoittimen kohdalla. Saatat silloin kuulla tai tuntea naksahduksen.
 • Anna neulan olla ihon alla sen jälkeen, kun annoslaskuri on palannut nollaan, ja laske hitaasti kuuteen.
 • Jos poistat neulan aiemmin, saatat nähdä liuosvanan valuvan neulan kärjestä. Jos näin käy, et ole saanut koko annosta.
 • Poista neula ihosta.
  Jos pistoskohdasta tulee verta, paina sitä kevyesti. Älä hankaa pistosaluetta.

  Neulan päähän voi ilmestyä pisara liuosta pistoksen jälkeen. Se on normaalia, eikä se vaikuta annokseesi.

image3.png Tarkasta aina annoslaskuri, jotta tiedät kuinka monta milligrammaa pistät. Pidä annospainike alas painettuna, kunnes annoslaskurissa näkyy numero 0.

Miten tunnistat tukkeutuneen tai vahingoittuneen neulan?

 • Jos numero 0 ei tule näkyviin annoslaskuriin, vaikka olet painanut annospainiketta yhtäjaksoisesti, neula voi olla tukkeutunut tai vahingoittunut.
 • Tässä tapauksessa et ole saanut yhtään lääkettä, vaikka annoslaskuri on liikkunut määrittämästäsi alkuperäisestä annoksesta.

Tukkeutuneen neulan käsitteleminen
Vaihda neula kohdan Valmisteen säilyttäminen ”Pistoksen jälkeen” ohjeiden mukaisesti ja toista kaikki vaiheet alkaen vaiheesta 1 ”Kynän alkuvalmistelut uudella neulalla”. Varmista, että valitset koko tarvitsemasi annoksen.

Älä koskaan kosketa annoslaskuria, kun pistät lääkettä. Se saattaa keskeyttää pistoksen.

5 Pistoksen jälkeen

 • Ohjaa neulan kärki neulan ulompaan suojukseen tasaisella alustalla koskematta neulaan tai neulan ulompaan suojukseen.
 • Kun neula on suojassa, paina varovasti neulan ulompi suojus kokonaan neulan päälle.
 • Kierrä neula irti ja hävitä se huolellisesti.
 • Pane kynän suojus paikoilleen jokaisen käyttökerran jälkeen liuoksen suojaamiseksi valolta.

  Hävitä neula aina jokaisen pistoksen jälkeen. Näin varmistat pistosten sujuvuuden ja estät neulan tukkeutumisen. Jos neula on tukossa, et voi pistää lääkettä.
  Kun kynä on tyhjä, hävitä se ilman neulaa lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai apteekkihenkilökunnalta saamiesi ohjeiden tai paikallisten viranomaisvaatimusten mukaisesti.

image3.png Älä koskaan yritä laittaa neulan sisempää suojusta takaisin neulaan. Voit pistää itseäsi neulalla.

image3.png Poista aina neula kynästä jokaisen pistoksen jälkeen.
Näin voit välttää neulojen tukkeutumisen, kontaminoitumisen, tulehdukset, liuoksen vuotamisen ja epätarkan annostuksen.

image3.png Tärkeää lisätietoa

 • Pidä aina kynä ja neulat poissa muiden, erityisesti lasten, ulottuvilta ja näkyviltä.
 • Älä koskaan anna kynääsi tai neuloja kenenkään toisen käyttöön.
 • Hoitajien on oltava erityisen varovaisia käsitellessään käytettyjä neuloja välttääkseen neulojen aiheuttamat vammat ja risti-infektiot.
 

Kynän huoltaminen

 • Älä jätä kynää autoon tai muuhun sellaiseen paikkaan, jossa voi olla liian lämmintä tai liian kylmää.
 • Älä pistä jäätynyttä Saxenda®-valmistetta. Jos teet niin, et välttämättä saa lääkkeen haluttua vaikutusta.
 • Älä altista kynääsi pölylle, lialle tai nesteille.
 • Älä pese, liota tai voitele kynääsi. Puhdista se tarvittaessa mietoon pesuaineeseen kostutetulla kankaalla.
 • Älä pudota kynääsi tai kolhi sitä kovia pintoja vasten. Jos kynä putoaa tai epäilet, että siinä on jotain vikaa, kiinnitä siihen uusi neula ja tarkista liuoksen ulosvirtaus ennen pistämistä.
 • Älä yritä täyttää kynääsi uudestaan. Kun kynä on tyhjä, se on hävitettävä.
 • Älä yritä korjata kynääsi tai purkaa sitä osiin.

Yrityksen yhteystiedot:

NOVO NORDISK FARMA OY
Linnoitustie 6
02600 Espoo

www.novonordisk.fi
020 762 5300
Tukkuliike: Tamro