DOXIMYCIN tabletti 100 mg, 150 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (5,8 mt, 27.06.2023 22:17:39)

Doximycin 100 mg ja 150 mg tabletit

doksisykliini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Doximycin on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Doximycin‑tabletteja

3. Miten Doximycin‑tabletteja otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Doximycin‑tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Doximycin‑tablettien vaikuttava aine on doksisykliini. Doksisykliini on tetrasykliinien ryhmään kuuluva, laajakirjoinen antibiootti, jota käytetään sille herkkien bakteerien aiheuttamien tulehdusten hoitoon.

Doximycin‑tabletteja käytetään monenlaisten bakteeritulehdusten hoitoon. Yleisimmin doksisykliinillä hoidetaan bakteeritulehduksia poskionteloissa, hengitysteissä, sukuelimissä ja muualla elimistössä. Lääkärisi kertoo sinulle, mihin sairauteen hän on lääkkeen määrännyt.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Doximycin‑tabletteja

 • jos olet allerginen doksisykliinille, muille tetrasykliineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos olet raskaana tai imetät
 • jos sinulla on asitretiinilääkitys (käytetään joidenkin vaikeiden ihosairauksien hoitoon).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Doximycin‑tabletteja, jos

 • olet vaarassa altistua runsaalle auringonvalolle hoidon aikana. Doksisykliini voi herkistää ihoa auringonvalolle.
 • sairastat punahukkaa eli perhosreumaa (systeeminen lupus erythematosus)
 • sairastat porfyriaa (harvinainen perinnöllinen veren sairaus)
 • sairastat aktiivista maksatautia
 • sairastat myasthenia gravista (sairaus, joka heikentää lihaksia).

Ota yhteys lääkäriin, jos sinulle tulee hoidon aikana paha ripuli. Suolen toimintaa hidastavia lääkkeitä ei pidä käyttää.

Doksisykliinihoidon yhteydessä on joillakin potilailla ilmennyt liian matalaa verensokeria (hypoglykemia), myös potilailla, joilla ei ole ollut diabetesta.

Doximycin-annosta ei yleensä tarvitse muuttaa potilaille, joilla on munuaisten vajaatoiminta. Doksisykliinihoitoon ei tiedetä myöskään liittyvän kohonnutta munuaishaittojen riskiä. Joissakin yksittäisissä tapauksissa on kuitenkin raportoitu akuutteja munuaishaittoja (ks. myös ”Muut lääkevalmisteet ja Doximycin”).

Doksisykliinihoidon aikana on raportoitu vakavia yliherkkyys- ja ihoreaktioita. Jos vakavaan reaktioon viittaavia oireita ilmenee, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.

Ruokatorvitulehdusta ja ruokatorven haavaumia on joissakin tapauksissa raportoitu potilailla, jotka ovat käyttäneet suun kautta otettavia tetrasykliinikapseleita ja -tabletteja (myös doksisykliiniä). Useimmissa näistä tapauksista potilaat olivat ottaneet lääkkeensä joko juuri ennen nukkumaan menoa tai liian pienen nestemäärän kera.

Aivopaineen nousua on havaittu nuorilla ja aikuisilla, joita hoidettiin terapeuttisilla enimmäisannoksilla. Näissä tapauksissa tilanne korjaantui nopeasti lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen.

Doksisykliinihoito saattaa vaikuttaa laboratoriokokeiden tuloksiin, joten kerro Doximycin-lääkityksestäsi ennen kokeiden ottamista.

Lapset ja nuoret

Doximycin‑tabletteja ei pidä antaa alle 8‑vuotiaille lapsille, sillä tetrasykliinit voivat aiheuttaa kehittymässä olevien hampaiden värjäytymistä ja hampaiden pysyvää vaurioitumista.

Joissakin tilanteissa (esimerkiksi jos lapsen sairaus on vaikea tai henkeä uhkaava) lääkäri saattaa katsoa, että hoidon hyöty ylittää sen aiheuttamat riskit, ja määrää Doximycin‑tabletteja alle 8‑vuotiaalle lapselle.

Muut lääkevalmisteet ja Doximycin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa Doximycin‑tablettien vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • rautavalmisteet, sinkkivalmisteet tai alumiinia, kalsiumia tai magnesiumia sisältävät valmisteet, kuten mahan happamuutta vähentävät lääkkeet, sillä ne voivat vähentää doksisykliinin imeytymistä. Sama koskee myös maitotuotteita. Yhteiskäyttöä tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää tai ajoittaa valmisteiden käyttö mahdollisimman kauas doksisykliiniannoksista.
 • kinapriili (verenpainelääke)
 • fenytoiini, karbamatsepiini, fenobarbitaali ja primidoni (epilepsialääkkeitä)
 • rifampisiini ja penisilliini (antibiootteja)
 • isotretioniini (aknelääke). Doksisykliiniä ei pidä käyttää isotretinoiinihoidon aikana eikä vähään aikaan ennen tai jälkeen isotretinoiinihoidon.
 • probenesidi (kihtilääke)
 • omepratsoli (mahahappoa vähentävä lääke)
 • digoksiini (sydänlääke)
 • metotreksaatti (nivelreuma-, psoriaasi- ja syöpälääke)
 • litium (mielialalääke)
 • didanosiini (viruslääke)
 • verenohennuslääkkeet (esim. varfariini)
 • BCG-rokote (tuberkuloosirokote)
 • siklosporiini (immuunivastetta heikentävä lääke ja reumalääke)
 • metoksifluraani (anestesialääke), sillä samanaikaisen käytön on raportoitu johtaneen munuaisten vajaatoimintaan, joka on joissakin tapauksissa johtanut kuolemaan.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita. Muista mainita Doximycin‑tablettien käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Doximycin ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Doximycin‑tabletit on otettava ruuan ja runsaan nesteen kera. Maidon ja Doximycin‑tablettien samanaikaista käyttöä on syytä välttää, koska maito saattaa heikentää doksisykliinin imeytymistä. Doximycin on otettava 1–2 tuntia ennen tai jälkeen maidon nauttimisen.

Alkoholin käyttöä on hyvä välttää Doximycin-hoidon aikana. Alkoholi saattaa lyhentää doksisykliinin puoliintumisaikaa ja siten heikentää Doximycin-hoidon tehoa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Doksisykliiniä ei saa käyttää raskauden aikana ellei sen käyttö ole hoitavan lääkärin mielestä aivan välttämätöntä, sillä doksisykliini saattaa haitata sikiön luuston ja hampaiden kehittymistä. Tetrasykliinien raskauden aikaiseen käyttöön liittyy myös lisääntynyt maksavaurion vaara.

Doksisykliini erittyy ihmisen rintamaitoon. Doximycin‑tabletteja ei pidä käyttää rintaruokinnan aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Doksisykliini ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Doximycin sisältää laktoosia ja risiiniöljyä

Doximycin 100 mg ‑tabletti sisältää 19 mg laktoosia (monohydraattina). Doximycin 150 mg ‑tabletti sisältää 28,5 mg laktoosia (monohydraattina). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Doximycin sisältää hydrattua risiiniöljyä. Risiiniöljy saattaa aiheuttaa vatsavaivoja ja ripulia.

Muut apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Doximycin‑tabletit on otettava ruuan ja runsaan nesteen kera. Tabletit niellään pystyasennossa, ei juuri ennen nukkumaanmenoa, etteivät ne aiheuta ruokatorven ärsytysoireita.

Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten.

Doximycin-hoidon aikana iho kannattaa suojata tavallista paremmin auringolta ja välttää solariumia.

Tärkeää!

Ota kuuri loppuun, vaikka oireet häviäisivätkin jo muutaman päivän kuluttua lääkityksen aloittamisesta. Osa bakteereista saattaa olla vielä jakautumiskykyisiä, vaikka oireet olisivatkin kadonneet, ja tauti voi uusiutua. Jäljelle jääneet bakteerit saattavat myös kehittää vastustuskykyä antibiooteille, jolloin niiden tuhoaminen taudin uusiutuessa on entistä vaikeampaa.

Suositeltu annos:

Aikuiset sekä 12 – alle 18-vuotiaat nuoret:

Doximycin 100 mg ‑tabletti: Alkuannos on 2 tablettia (200 mg), sen jälkeen tulehduksen vakavuudesta riippuen 1–2 tablettia vuorokaudessa.

Doximycin 150 mg ‑tabletti: Alkuannos on 1 tabletti (150 mg), sen jälkeen joko 1 tabletti vuorokaudessa tai ½ tablettia (75 mg) 2 kertaa vuorokaudessa; tulehduksen vakavuudesta riippuen tarvittaessa 2 tablettia vuorokaudessa.

Lapset 8-vuotiaista alle 12-vuotiaisiin:

Doksisykliinia voidaan käyttää akuutin tulehduksen hoitoon 8 – alle 12-vuotiaille lapsille tilanteissa, joissa muita lääkkeitä ei ole saatavilla tai muut lääkkeet eivät todennäköisesti tehoa. Tällaisissa tilanteissa suositusannokset ovat:

Lapsille, jotka painavat 45 kg tai vähemmän: Ensimmäisenä päivänä 4,4 mg/kg (kerran vuorokaudessa tai jaettuna kahteen annokseen), ja toisesta päivästä lähtien 2,2 mg/kg (kerran vuorokaudessa tai jaettuna kahteen annokseen). Hoidon kesto riippuu hoidettavasta tulehduksesta. Tulehduksen vakavuudesta riippuen vuorokausiannos voidaan nostaa koko kuurin ajaksi 4,4 mg:aan/kg asti.

Lapsille, jotka painavat yli 45 kg, käytetään samaa annostelua kuin aikuisille (ks. yllä).

Jos otat enemmän Doximycin‑tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Doximycin‑tabletteja

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • pahoinvointi, oksentelu, ripuli.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • superinfektiot, kuten suun ja emättimen sieni-infektiot
 • päänsärky
 • runsaan auringonvalon aiheuttama ihon herkistyminen, erilaiset allergiset ihoreaktiot.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • emätintulehdus
 • anemia (verenpunan epänormaali vähyys), verihiutaleiden puutos, tietyntyyppisten valkosolujen määrän nousu (eosinofilia), imusolmukesairaus
 • yliherkkyysreaktiot (mukaan lukien anafylaktinen sokki), punahukan (perhosreuman) oireiden paheneminen, seerumitauti
 • ohimenevä hyvänlaatuinen aivopaineen nousu (oireina näön hämärtyminen, näkökentän puutos, kahtena näkeminen, pysyvä näön menetys), näköhermonystyn turvotus, pullottava aukile imeväisikäisellä
 • korvien soiminen
 • sydänpussitulehdus, sydämen tiheälyöntisyys (takykardia)
 • matala verenpaine (hypotensio)
 • ruokatorvitulehdus (esofagiitti), ruokatorven haavaumat, nielutulehdus, kielitulehdus, suutulehdus, peräsuolitulehdus, ylävatsavaivat
 • maksaentsyymien kohoaminen, maksatulehdus
 • vaikeat ihoreaktiot (Stevens–Johnsonin oireyhtymä, erythema multiforme, epidermaalinen nekrolyysi, erythema fixum, ihon punatäpläisyys, kynnen irtoaminen, ihon tummentuminen eli hyperpigmentaatio (etenkin pitkäaikaisessa käytössä))
 • nivel- ja lihaskivut
 • porfyria
 • perifeerinen turvotus esim. käsissä ja jaloissa.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • neutrofiilien puutos
 • äkillinen turvotus ihossa, limakalvoissa tai sisäelimissä (angioneuroottinen edeema), yliherkkyysreaktioon liittyvä hengenahdistus
 • haimatulehdus, nielemishäiriöt, suolitulehdus (pseudomembranoottinen koliitti), vatsakivut, hampaiden värjäytymät, hammaskiilteen mineralisaation häiriöt (hypoplasia), musta nukkainen kieli
 • keltatauti, maksan vajaatoiminta
 • lääkeaineihottuma, johon liittyy eosinofilia ja systeemiset oireet (DRESS), fototoksinen reaktio, jossa kynsi irtoaa kynsipedistä kynnen kärjestä lähtien auringonvalon tai muun ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta (foto-onykolyysi)
 • kohonnut veren ureapitoisuus
 • liian matala verensokeri (hypoglykemia).

Jos sinulle kehittyy mikä tahansa jäljempänä luetelluista haittavaikutuksista, ota yhteyttä lääkäriin

mahdollisimman pian:

 • Jarisch-Herxheimerin reaktio, joka aiheuttaa kuumetta, vilunväreitä, päänsärkyä, lihaskipua ja ihottumaa. Tämä reaktio on yleensä itsestään rajoittuva. Tämä reaktio ilmaantuu pian sen jälkeen, kun spirokeettainfektioiden, kuten Lymen taudin, hoito doksisykliinillä on aloitettu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C. Muovitölkki sisältää kuivausainekapselin, joka suojaa tabletteja kostumiselta, ja siksi sitä ei saa poistaa tölkistä. Kuivausainekapselia ei saa niellä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Doximycin sisältää

 • Vaikuttava aine on doksisykliini, jota on 100 mg tai 150 mg yhdessä tabletissa.
 • Muut aineet ovat hydrattu risiiniöljy, polyakrylaattidispersio, magnesiumstearaatti, laktoosimonohydraatti ja natriumvetykarbonaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Keltainen tai vihertävänkeltainen tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti.

Doximycin 100 mg:n tabletin halkaisija on noin 9 mm ja 150 mg:n tabletin halkaisija on noin 10 mm.

Doximycin 100 mg: 10 ja 50 tablettia/pakkaus.

Doximycin 150 mg: 8, 10 ja 100 tablettia/pakkaus.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.12.2022.

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola