LOCACORTEN-VIOFORM korvatipat, liuos 0,2/10 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,2 mt, 02.07.2021 19:04:09)

Locacorten-Vioform 0,2 mg/ml + 10 mg/ml, korvatipat, liuos

flumetasonipivalaatti/kliokinoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Locacorten-Vioform-korvatipat ovat ja mihin niitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Locacorten-Vioform-korvatippoja

3. Miten Locacorten-Vioform-korvatippoja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Locacorten-Vioform-korvatippojen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Ulkoiseen käyttöön tarkoitetut glukokortikoideja eli kortikosteroneja (kortisoni) sisältävät lääkkeet jaetaan neljään eri vahvuusluokkaan: I Miedot, II Keskivahvat, III Vahvat ja IV Erityisen vahvat. Locacorten-Vioform-korvatippojen sisältämä flumetasoni on keskivahva glukokortikoidi. Kliokinoli on antiseptinen aine.

Paikallisesti käytetty flumetasoni lievittää tulehdukseen liittyvää kutinaa ja ihon punoitusta. Paikallisesti käytetty kliokinoli puolestaan estää monien bakteerien ja sienten kasvua.

Locacorten-Vioform-korvatippoja käytetään paikallisesti bakteerien tai sienten aiheuttamien ulkoisen korvakäytävän tulehdusten hoitoon.

Flumetasonipivalaattia ja kliokinolia, joita Locacorten-Vioform-korvatipat sisältävät, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Locacorten-Vioform-korvatippoja:

  • jos olet allerginen flumetasonipivalaatille, kliokinolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa) 
  • jos olet allerginen glukokortikoideille, kinoliineille tai jodille
  • alle 2-vuotiaille lapsille
  • jos tärykalvo on puhjennut tai sen epäillään puhjenneen
  • ihon virussairauksiin (esim. erilaiset rokot, herpes)
  • silmiin tai limakalvoille.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Locacorten-Vioform-korvatippoja.

Jos oireet eivät lainkaan parane tai pahenevat, kun olet käyttänyt Locacorten-Vioform-korvatippoja viikon ajan, ota yhteys lääkäriin.

Vältä Locacorten-Vioform-korvatippojen joutumista silmiin.

Locacorten-Vioform-korvatippoja ei saa käyttää pitempää aikaa, eikä suurempina annoksina kuin lääkäri on määrännyt.

Joutuessaan kosketukseen ihon, hiusten, vaatteiden tai vuodevaatteiden kanssa Locacorten-Vioform-korvatipat voivat aiheuttaa näiden värjääntymisen keltaisiksi.

Valmisteen sisältämä kliokinoli saattaa vaikuttaa tiettyjen laboratoriokokeiden tuloksiin. Näitä ovat eräät kilpirauhasen toimintakokeet ja fenyyliketonurian määrittämiseksi tehtävät kokeet. Mikäli lääkärisi määrää sinut tällaisiin kokeisiin, kerro hänelle, että sinua hoidetaan Locacorten-Vioform-korvatipoilla.

Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Locacorten-Vioform-valmisteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Muut lääkevalmisteet ja Locacorten-Vioform-korvatipat

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Locacorten-Vioform-korvatipoilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri määrää yksilöllisesti sopivan annoksen. Suositeltu annos on 2-3 tippaa kahdesti vuorokaudessa korvakäytävään. Hoitoa ei pidä jatkaa yli 10 päivän ajan.

Käyttö lapsille ja nuorille

Lapset (alle 2-vuotiaat): Locacorten-Vioform-korvatippoja ei saa käyttää alle 2-vuotiaille lapsille.

Lapset ja nuoret: Locacorten-Vioform-korvatippoja ei pitäisi käyttää yli 2-vuotiaille lapsille, sillä turvallisuutta ja tehoa ei ole varmistettu.

Ennen korvatippojen tiputtamista ulkoinen korvakäytävä puhdistetaan ja kuivataan huolellisesti, mutta varovasti. Muovipulloa kevyesti painamalla korvakäytävään tiputetaan 2-3 tippaa liuosta. Lääkettä tiputettaessa ja 1-2 minuuttia sen jälkeen potilas joko istuu tai makaa hoidettava korva ylöspäin.

Vaihtoehtoisesti lääke voidaan antaa laittamalla Locacorten-Vioform-liuoksella kostutettu sideharsotamponi tai vanutuppo korvakäytävään. Tamponia voidaan kostuttaa tiputtamalla siihen lisää liuosta, mutta tamponi tulee vaihtaa vähintään kerran vuorokaudessa.

Liuos on syytä lämmittää kehonlämpöiseksi ennen tiputtamista (esim. pitämällä pulloa kädessä jonkin aikaa). Liuoksen enempää kuumentamista tulee välttää.

Tiputuskärki ei saa koskettaa korvakäytävän ihoon tai sormiin.

Jos sinusta tuntuu, että Locacorten-Vioform-korvatippojen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille tai apteekkiin.

Jos käytät enemmän Locacorten-Vioform-korvatippoja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Locacorten-Vioform-korvatippoja

Jos unohdat tiputtaa korvaan yhden annoksen, tiputa se niin pian kuin mahdollista. Jos on jo melkein seuraavan annoksen aika, jätä unohtunut annos väliin ja tiputa seuraava annos kuten tavallisesti. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos unohdat useamman annoksen, ota yhteys lääkäriin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

  • näön hämärtyminen

Joskus voi esiintyä paikallisia ärsytysoireita kuten polttavaa tunnetta, kutinaa tai ihottumaa sekä yliherkkyysreaktioita. Mikäli nämä oireet jatkuvat tai pahenevat, ota välittömästi yhteys lääkäriisi.

Ota yhteys lääkäriisi myös, jos havaitset joitakin muita kuin edellä mainittuja oireita, joiden arvelet johtuvan Locacorten-Vioform-korvatipoista.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Locacorten-Vioform-korvatipat sisältävät

Vaikuttavat aineet ovat flumetasonipivalaatti ja kliokinoli. Yksi millilitra sisältää 0,2 mg flumetasonipivalaattia ja 10 mg kliokinolia.

Apuaine on makrogoli 300.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kirkas, kellertävä tai ruskehtavan keltainen liuos. Locacorten-Vioform-korvatippoja on saatavilla keltaisesta MDPE-muovista valmistetussa 7,5 ml:n pullossa.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Amdipharm Limited, Temple Chambers, 3 Burlington Road, Dublin 4, Irlanti

Valmistaja:
Famar S.A., Alimos Industrial Site, 63 Ag. Dimitrou Aven.,174 56, Ateena, Kreikka.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 6.4.2021

Yrityksen yhteystiedot:

AMDIPHARM Ltd
Temple Chambers, 3 Burlington Road
D04 RD68 Dublin 4
Ireland

medicalinformation@advanzpharma.com
www.advanzpharma.com
+358 800 416231
Tukkuliike: Oriola