HUMALOG 200 U/ml KWIKPEN injektioneste, liuos

Lataa äänitiedostona, MP3 (10,9 mt, 04.07.2018 19:05:19)

Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

lisproinsuliini

Yhdestä KwikPen-kynästä saadaan 1-60 yksikköä yhden yksikön välein.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen -injektionestettä
3. Miten Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen -injektionestettä käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen -injektionesteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen on ja mihin sitä käytetään

Humalog 200 ykiskköä/ml KwikPen valmistetta käytetään diabeteksen hoitoon. Humalog vaikuttaa nopeammin kuin tavallinen ihmisinsuliini, koska lisproinsuliinia on muunnettu hieman verrattuna ihmisinsuliiniin. Lisproinsuliini muistuttaa läheisesti ihmisinsuliinia, joka on ihmisen haiman tuottama luonnollinen hormoni.

Diabetes on sairaus, jossa haima ei enää tuota riittävästi insuliinia veren sokeri- eli glukoosipitoisuuden pitämiseksi sopivana. Humalog korvaa puuttuvan insuliinin ja sitä käytetään pitkäaikaishoitona verensokerin tasapainottamiseen. Lisproinsuliinin vaikutus alkaa hyvin nopeasti. Sen vaikutus on lyhytaikaisempi (2-5 t) kuin muiden lyhytvaikutteisten insuliinien. Yleensä Humalog otetaan 15 minuutin kuluessa ennen tai jälkeen ateriaa.

Lääkärisi saattaa määrätä Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen -valmistetta käytettäväksi yhdessä jonkin pitkävaikutteisemman insuliinin kanssa. Muiden insuliinien käyttö ilmenee pakkausselosteesta, joka on kussakin pakkauksessa. Insuliinia ei saa vaihtaa toiseen insuliiniin ilman lääkärin määräystä.

Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen tulee varata sellaisten diabetesta sairastavien aikuisten hoitoon, jotka tarvitsevat yli 20 yksikön päivittäisiä annoksia lyhytvaikutteista insuliinia.

Humalog 200 yksikköä/ml on kertakäyttöinen esitäytetty kynä, joka sisältää 3 ml (600 yksikköä, 200 yksikköä/ml) lisproinsuliinia. Yksi KwikPen sisältää useita insuliiniannoksia. KwikPen-annosta voidaan säätää 1 yksikön välein. Yksiköiden määrä näkyy annosikkunassa, tarkista tämä aina ennen pistoista. Kertainjektiona voidaan antaa 1–60 yksikköä. Jos annoksesi on yli 60 yksikköä, sinun on otettava useampi kuin yksi pistos.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen -injektionestettä

ÄLÄ käytä Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen –insuliinia

 • Jos olet allerginen lisproinsuliinille tai tämän lääkkeen jollekkin muulle ainesosalle (lueteltu kohdassa 6).
 • Jos Sinulla on sokkituntemuksia (hypoglykemia eli matala verensokeri). Tässä käyttöohjeessa on jäljempänä ohje lievien sokkituntemusten varalta (ks. kohta 3: Jos otat Humalogia enemmän kuin Sinun pitäisi).

Varoitukset ja varotoimet

 • Humalog 200 yksikköä/ml injektioneste esitäytetyssä kynässä (KwikPen) tulee pistää AINOASTAAN tällä esitäytetyllä kynällä. Lisproinsuliinia ei tule siirtää Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen -kynästäsi ruiskuun. Insuliiniruiskun merkinnät eivät mittaa annostasi oikein. Seurauksena voi olla vakava yliannostus, jonka aiheuttama matala verensokeri voi saattaa sinut hengenvaaraan. Älä siirrä insuliinia Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen -insuliinikynästäsi mihinkään muuhun insuliinin annosteluvälineeseen kuten insuliinipumppuihin.
 • Älä sekoita Humalog 200 yksikköä/ml injektionestettä esitäytetyssä kynässä (KwikPen) muiden insuliinien kanssa tai muiden lääkevalmisteiden kanssa. Humalog 200 yksikköä/ml injektionestettä ei saa laimentaa.
 • Jos verensokerisi on ollut hallinnassa nykyisellä hoidolla, voi olla, ettet tunne matalan verensokerin aiheuttamia oireita. Matalan verensokerin aiheuttamia oireita on lueteltu tämän pakkausselosteen kohdassa 4. Aterioiden ja liikunnan ajankohta sekä liikunnan rasittavuus on hyvä suunnitella etukäteen. Verensokerin tasoa pitää seurata mittaamalla se riittävän usein.
 • Joillakin potilailla matalan verensokerin oireet eivät ole tuntuneet niin selvinä tai ne ovat olleet erilaiset, kun he ovat siirtyneet eläininsuliinista ihmisinsuliiniin. Jos Sinulla on usein matalan verensokerin aiheuttamia sokkituntemuksia tai jos et tunnista niitä selkeästi, keskustele tästä lääkärisi kanssa.
 • Jos vastaus on KYLLÄ yhteenkin seuraavista kysymyksistä, kerro siitä lääkärillesi, apteekkihenkilökunnalle tai diabeteshoitajalle.
  • Oletko sairastunut äskettäin?
  • Onko Sinulla jokin munuais- tai maksasairaus?
  • Harrastatko poikkeuksellisen runsaasti liikuntaa?
 • Sinun on myös syytä kertoa lääkärillesi, apteekkihenkilökunnalle tai diabeteshoitajalle, jos olet suunnittelemassa ulkomaanmatkaa. Maiden välinen aikaero saattaa nimittäin aiheuttaa muutoksia aterioiden ja insuliinin ajoitukseen.
 • Joillekin tyypin 2 diabetesta pitkään sairastaneille potilaille, joilla oli sydänsairaus tai aiempi aivohalvaus, kehittyi sydämen vajaatoiminta, kun heitä hoidettiin pioglitatsonilla ja insuliinilla. Kerro lääkärillesi mahdollisimman pian, jos huomaat sydämen vajaatoiminnan oireita, kuten hengen ahdistusta, nopeaa painon nousua tai paikallista turvotusta (edeema).
 • Tätä kynää ei suositella sokeille eikä näkövammaisille ilman kynän käyttöön perehtyneen henkilön apua.

Muut lääkevalmisteet ja Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen

Insuliinilääkitystä voidaan joutua muuttamaan, jos käytät

 • ehkäisypillereitä,
 • kortisonia,
 • tyroksiinia,
 • suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä (esim.. metformiinia, akarboosia, sulfonyyliureoita, pioglitatsonia, empagliflotsiinia, DPP-4-inhibiittoreita kuten sitagliptiini tai saksagliptiini),,
 • asetyylisalisyylihappoa,
 • sulfavalmisteita,
 • somatostatiinianalogeja (kuten oktreotidia, jota käytetään harvinaiseen sairauteen, jossa kehosi tuottaa liikaa kasvuhormonia),
 • “beeta2-stimulantteja” kuten salbutamolia tai terbutaliinia, joita käytetään astman hoidossa tai ritodriinia, jota käytetään ennenaikaisen synnytyksen ehkäisemiseen
 • beetasalpaajia, joita käytetään korkean verenpaineen hoidossa tai
 • joitakin masennuslääkkeitä (MAO:n estäjät tai selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät),
 • danatsolia (ovulaatioon vaikuttava lääke),
 • joitakin angiotensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE) estäjiä, joita käytettään tiettyjen sydänsairauksien tai korkean verenpaineen hoidossa (esim. kaptopriili, enalapriili) ja
 • erityisiä korkean verenpaineen, diabeteksen aiheuttaman munuaisvaurion tai joitakin sydänsairauksien hoidossa käytettäviä lääkkeitä (angiotensiini II –reseptorisalpaajat).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä (ks. myös kohta ”Varoitukset ja varotoimet”).

Humalog alkoholin kanssa

Verensokeritasosi voi joko nousta tai laskea, jos käytät alkoholia.Tällöin insuliinin tarve voi muuttua.

Raskaus ja imetys
Oletko raskaana, suunnitteletko raskautta tai imetätkö? Insuliinin tarve vähenee yleensä raskauden ensimmäisten kolmen kuukauden aikana ja kasvaa jäljellä olevien kuuden kuukauden aikana. Imetysaikana diabeetikon insuliiniannosta tai ruokavaliota tai molempia voidaan joutua muuttamaan.
Kysy lääkäriltäsi neuvoa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Keskittymis- ja reaktiokykysi saattavat heiketä hypoglykemian vuoksi. Tästä voi koitua vaara itsellesi ja muille tilanteissa, joissa näitä kykyjä erityisesti tarvitaan (esim. autoa ajettaessa tai koneita käytettäessä). Keskustele lääkärisi kanssa moottoriajoneuvolla ajosta, jos Sinulla on:

 • usein hypoglykemiaa
 • jos hypoglykemiasta varoittavat oireet ovat heikkoja tai niitä ei tule ollenkaan.

Tärkeää tietoa Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen ‑injektionesteen sisältämistä aineista
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli se on käytännössä natriumiton.

3. Miten Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen -injektionestettä käytetään

Tarkista aina apteekista saamasi lääkepakkaus, että olet saanut juuri sitä Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen -insuliinia, jota lääkärisi on Sinulle määrännyt.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi, jos olet epävarma.
Jokainen kynä on tarkoitettu vain sinun käyttöösi mahdollisten sairauksien leviämisen ehkäisemiseksi, vaikka annosteluvälineen neula olisikin vaihdettu.

Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen on tarkoitettu potilaille, jotka tarvitsevat enemmän kuin 20 yksikköä lyhytvaikutteista insuliinia päivässä.

Älä siirrä insuliinia Humalog 200 yksiköä/ml KwikPen-kynästäsi ruiskuun. Merkinnät insuliiniruiskussa eivät mittaa annostasi oikein. Seurauksena voi olla vakava yliannostus, jonka aiheuttama matala verensokeri voi saattaa sinut hengenvaaraan.

Älä käytä Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen injektionestettä insuliinipumpussa.

Lääkkeen otto

 • Yleensä Humalog otetaan 15 minuutin kuluessa ennen ateriaa tai tarvittaessa myös lyhyen ajan sisällä aterian jälkeen. Lääkärisi on määrännyt Sinulle sopivan yksilöllisen annoksen, ottamisajankohdan ja ottotiheyden. Seuraa näitä ohjeita tarkoin ja käy säännöllisesti vastaanotolla.
 • Jos insuliini vaihdetaan toiseen insuliiniin (esim. ihmis- tai eläininsuliinista Humalog-insuliiniin), annosta voidaan joutua muuttamaan. Tämä saattaa koskea vain ensimmäistä annoskertaa, tai annos voi muuttua hiljalleen useiden viikkojen tai kuukausien kuluessa.
 • Humalog pistetään ihon alle (subkutaanisesti).

Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen -insuliinikynän käyttöönotto

 • Humalog on käyttövalmis injektioneste. Valmistetta saa käyttää vain, jos liuos on kirkasta ja väritöntä, eikä siinä saa näkyä mitään liukenemattomia ainesosia. Tarkista tämä ennen jokaista pistosta.

Humalog KwikPen -insuliinikynän käyttö (ks. kynän käyttöohjetta)

 • Pese ensin kätesi.
 • Lue esitäytetyn insuliinikynän käyttöohje. Noudata tarkoin ohjeita. Tässä joitakin huomionarvoisia seikkoja.
 • Käytä puhdasta neulaa (pakkauksessa ei ole mukana neuloja).
 • Tarkista ennen jokaista pistosta, että kynäsi on käyttökunnossa ja että insuliinia tulee neulasta. Poista ilmakuplat kynästä. Pienet ilmakuplat sylinteriampullissa ovat harmittomia, mutta isot ilmakuplat voivat muuttaa annostarkkuutta.

Humalog KwikPen -insuliinin pistäminen

 • Ennen pistämistä puhdista ohjeiden mukaan se ihon kohta, johon aiot pistää. Pistä ihon alle saamiesi ohjeiden mukaan. Pidä neulaa pistoksen jälkeen ihopoimussa noin 5 sekuntia, jotta varmasti saat koko annoksen. Älä hiero ihoa pistoksen jälkeen. Pidä huoli siitä, että toisiaan seuraavien pistoskohtien väli on vähintään 1 cm ja että vaihdat pistosaluetta saamiesi ohjeiden mukaan. Ei ole merkitystä, pistätkö injektion olkavarteen, reiteen, pakaraan tai vatsan alueelle, sillä Humalogin vaikutus alkaa nopeammin kuin tavallisen lyhytvaikutteisen ihmisinsuliinin.
 • Älä pistä Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen injektionestettä suoraan laskimoon (laskimonsisäisesti).

Pistoksen jälkeen

 • Ota neula pois kynästä pistoksen jälkeen neulan suojakorkin avulla. Näin insuliini pysyy steriilinä eikä injektionestettä pääse vuotamaan säiliöstä. Se estää myös ilman pääsyn säiliöön ja neulan tukkeutumisen. Älä anna muiden käyttää neulojasi. Älä anna kenenkään muun käyttää insuliinikynääsi. Pistä kynän suojus takaisin paikoilleen.

Pistäminen jatkossa

 • Käytä uutta steriiliä neulaa joka kerta, kun pistät insuliinia. Poista ilmakuplat ennen jokaista pistosta. Jäljellä olevan insuliinin määrän näet pitämällä kynää sen kärki ylöspäin.
 • Kun kynä on tyhjä, sitä ei voi käyttää uudelleen. Se hävitetään asianmukaisesti. Diabeteshoitaja tai apteekin henkilökunta antaa neuvoja tässä asiassa.

Jos otat Humalogia enemmän kuin Sinun pitäisi
Jos otat Humalog-insuliinia enemmän kuin Sinun pitäisi, verensokerisi voi laskea liian alas. Tarkista verensokerisi. Jos verensokerisi on matala (lievä hypoglykemia), nauti glukoositabletteja, sokeria tai sokeripitoista juomaa. Syö tämän päälle hedelmä, keksejä tai voileipä, kuten lääkärisi on Sinua neuvonut ja lepää vähän aikaa. Näin korjautuvat yleensä lievät insuliini- eli sokkituntemukset ja insuliinin vähäisen yliannostelun aiheuttamat oireet. Jos olosi huononee ja jos hengitys käy pinnalliseksi ja ihosi kalpenee, ota välittömästi yhteys lääkäriisi. Glukagoniruiskeella voidaan hoitaa vaikeampia sokkitiloja. Glukagoniruiskeen jälkeen nauti glukoosia tai sokeria. Jos glukagonikaan ei auta, tarvitset sairaalahoitoa. Pyydä lisätietoja glukagonin käytöstä lääkäriltäsi.

Jos unohdat ottaa Humalog-pistoksen
Korkeita verensokeriarvoja voi ilmetä, jos pistät Humalogia vähemmän kuin mitä tarvitset. Tarkista verensokerisi.

Jos matalien (hypoglykemia) tai korkeiden (hyperglykemia) verensokeriarvojen aiheuttamia oireita ei hoideta asianmukaisesti, saattaa tilanne olla hyvin vakava ja seurauksena voi olla päänsärky, huonovointisuuden tunne (pahoinvointi), huonovointisuus (oksentelu), nestehukka (kuivuminen), tajuttomuus, kooma ja jopa kuolema (ks. kohta 4 Mahdolliset haittavaikutukset).

Kolme yksinkertaista ohjetta hypoglykemian tai hyperglykemian välttämiseksi:

 • Pidä aina ylimääräinen kynä siltä varalta, että KwikPen-kynäsi katoaa tai vioittuu.
 • Käytä tunnistinta, josta ilmenee, että sairastat diabetesta (olet diabeetikko).
 • Pidä aina sokeria mukanasi.

Jos lopetat Humalogin käytön
Korkeita verensokeriarvoja voi ilmetä, jos pistät Humalog-insuliinia vähemmän kuin mitä tarvitset. Älä vaihda insuliinia toiseen insuliiniin ilman lääkärisi määräystä.

Jos Sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös tämä lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vaikea insuliiniyliherkkyys on harvinaista (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta). Tämän yliherkkyysmuodon oireita ovat:

 • koko vartalon kattava ihottuma
 • verenpaineen lasku
 • hengityksen vaikeutuminen
 • sydämen sykkeen nopeutuminen
 • hengityksen vinkuminen
 • hikoilu

Jos arvelet, että Sinulla on jonkinlainen Humalog-insuliiniallergia, ole yhteydessä siitä lääkäriin viipymättä.

Paikallinen yliherkkyys on yleistä (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä). Joillekin voi tulla insuliinin pistoskohtaan punoitusta, turvotusta tai kutinaa. Tämä ihovaiva häviää yleensä viimeistään muutamassa päivässä tai viikossa. Jos pistoskohta oireilee tällä tavoin, kerro siitä lääkärillesi.

Lipodystrofia (ihon paksunemista tai kuoppaantumista insuliinin pistoskohdassa) on melko harvinaista (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta). Jos tällaista ilmenee, kerro siitä lääkärillesi.

Insuliinihoidon yhteydessä on ilmoitettu turvotusta (esim. nesteenkertymistä käsiin, nilkkoihin), etenkin insuliinihoidon alussa tai kun hoitoa on muutettu diabetestasapainon korjaamiseksi.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta:
www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea
Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Diabeetikkojen tavallisia ongelmia

Hypoglykemia eli matala verensokeri

Insuliinituntemukset (sokkituntemukset, hypoglykemia eli matalan verensokerin aiheuttamat oireet) johtuvat siitä, että veressä ei ole riittävästi sokeria. Tämä voi johtua seuraavista seikoista:

 • Humalog tai muu insuliiniannos on liian suuri
 • ateria on jäänyt väliin tai myöhästynyt tai ruokavaliosi on muuttunut
 • liikunta tai työnteko ennen tai jälkeen ateriaa on liian rasittavaa
 • podet tulehdus- tai muuta sairautta (erityisesti ripulia tai oksennustautia)
 • insuliinin tarpeesi muuttuu tai
 • Sinulla on paheneva munuais- tai maksavika.

Alkoholin ja eräiden lääkkeiden käyttö voi vaikuttaa verensokeriarvoihin (ks. kohta 2).

Liian matalan verensokerin oireet ilmenevät yleensä nopeasti ja niitä ovat:

 • väsymys
 • sydämen tykytys
 • hermostuneisuus tai vapina
 • pahoinvointi
 • päänsärky
 • kylmänhiki

Vaikka olet mielestäsi varma siitä, että tunnistat itsessäsi nämä varoittavat oireet, vältä tilanteita, kuten autolla-ajoa, jotka asettavat itsesi tai muita ihmisiä alttiiksi hypoglykemian aiheuttamille vaaroille.

Hyperglykemia ja diabeettinen ketoasidoosi
Hyperglykemiasta on kyse, kun veressä on liikaa sokeria insuliinin puutteesta johtuen. Hyperglykemia voi seurata seuraavista syistä:

 • Humalog tai muu insuliini on jäänyt ottamatta
 • olet ottanut vähemmän insuliinia kuin mitä lääkäri on määrännyt
 • olet syönyt huomattavasti enemmän kuin mitä ruokavalion puitteissa olisit saanut tai
 • podet kuumetautia, tulehdussairautta tai henkistä stressiä.

Hyperglykemia voi johtaa diabeettiseen ketoasidoosiin. Oireet ilmenevät hitaasti useiden tuntien tai päivien kuluessa. Tällaisia oireita ovat:

 • uneliaisuus
 • ruokahaluttomuus
 • kasvojen punoitus
 • hengityksessä hedelmäinen haju
 • jano
 • pahoinvointi tai oksentelu

Raskas hengitys ja nopea sydämen syke ovat jo vakavia oireita. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Sairastelu
Insuliiniannosta voidaan joutua muuttamaan, jos olet sairas ja erityisesti, jos Sinulla on pahoinvointia tai oksentelua. Vaikka et syö tai et voi syödä normaalisti, tarvitset silti insuliinia. Muista tarkistaa veren tai virtsan sokeripitoisuus, noudata saamiasi ohjeita sairauden varalta ja kerro lääkärillesi asiasta.

5. Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen -injektionesteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä –tätä lääkettä pakkaukseen mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä avaamaton Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen jääkaapissa (2 ºC–8 ºC). Ei saa jäätyä.

Säilytä käytössä oleva Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen huoneenlämmössä (15 ºC-30 ºC) ja heitä se pois 28 vuorokauden kuluttua. Älä pidä insuliinia lämpölähteen vieressä äläkä auringossa. Älä säilytä käytössä olevaa esitäytettyä insuliinikynää jääkaapissa. Käytössä olevaa insuliinikynää ei pidä säilyttää neula kiinnitettynä.

Älä käytä– tätä lääkettä, jos huomaat sen olevan värillistä tai liuoksessa näkyy liukenemattomia ainesosia. Valmistetta saa käyttää vain, jos liuos on kirkasta ja väritöntä, eikä siinä saa näkyä mitään. Tarkista tämä ennen jokaista pistosta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen sisältää

 • Vaikuttava aine on lisproinsuliini. Jokainen ml liuosta sisältää 200 yksikköä (U) lisproinsuliinia. Jokainen esitäytetty kynä (3 ml) sisältää 600 yksikköä (U) lisproinsuliinia.
 • Muut aineet ovat metakresoli, glyseroli, trometamoli, sinkkioksidi ja injektionesteisiin käytettävä vesi. Happamuuden säätöön käytetään tarvittaessa kloorivetyhappoa tai natriumhydroksidia.

Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen injektioneste on steriili, kirkas ja väritön liuos, joka sisältää lisproinsuliinia 200 yksikköä millilitraa kohti (200 yksikköä/ml). Yksi Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen -kynä (3 ml) sisältää 600 yksikköä insuliinia. Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen -pakkauksessa on 1,2 tai 5 kynää tai monipakkauksessa 2 x 5 kynää. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.
Esitäytetyssä Humalog KwikPen -insuliinikynässä insuliinisäiliö on jo valmiina kynässä. Kun KwikPen on tyhjä, se hävitetään asianmukaisesti.

Myyntiluvan haltija
Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Alankomaat

Valmistaja
Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Ranska.
Eli Lilly Italia S.p.A., Via  Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI) Italia.

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

Suomi/Finland
Oy Eli Lilly Finland Ab
Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.5.2018.

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivuilta http://www.ema.europa.eu/

 

KÄYTTÖOHJE

Humalog ® 200 yksikköä/ml KwikPen, injektioneste esitäytetyssä kynässä

lisproinsuliini

LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ

 

Lue käyttöohjeet läpi ennen kuin aloitat Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen-injektionesteen käytön ja joka kerta kun saat uuden Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen-kynän, sillä se saattaa sisältää uutta tietoa. Tämä tieto ei välttämättä tule ilmi keskustellessasi terveydenhuollon ammattilaisen kanssa sairaudestasi tai hoidostasi.

Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen (”Kynä”) on kertakäyttöinen esitäytetty kynä, joka sisältää 3 ml (600 yksikköä, 200 yksikköä/ml) lisproinsuliini-injektionestettä. Voit antaa itsellesi useita annoksia yhdellä kynällä. Kynä annostelee yhden yksikön välein. Yhdellä injektiolla voit pistää 1-60 yksikköä. Jos annoksesi on enemmän kuin 60 yksikköä, sinun tulee antaa itsellesi useampi kuin yksi injektio. Kynän mäntä liikkuu jokaisella pistoksella vain vähän ja voi olla ettet huomaa sen liikkumista. Mäntä saavuttaa sylinteriampullin pohjan, kun olet käyttänyt kaikki 600 yksikköä kynästä.

Kynä on suunniteltu sallimaan useampien annosten pistämisen kuin muut kynät, joita olet saattanut käyttää aikaisemmin.Valitse tavanomaisesti käyttämäsi annos kuten terveydenhuollon ammattilainen on sinua ohjeistanut.

Humalog KwikPen-kyniä on saatavilla kahtena eri vahvuutena, 100 yksikköä/ml ja 200 yksikköä/ml. Käytä Humalog 200 yksikköä/ml- insuliinia AINOASTAAN Kynäsi kanssa. ÄLÄ siirrä insuliinia Kynästäsi muihin insuliinin annosteluvälineisiin. Ruiskut ja insuliinipumput eivät annostele 200 yksikköä/ml insuliinia oikein. Seurauksena voi olla vakava yliannostus, jonka aiheuttama matala verensokeri voi saattaa sinut hengenvaaraan.

Ethän annan muiden henkilöiden käyttää Kynääsi, vaikka neula olisikin vaihdettu. Älä käytä neuloja uudelleen tai jaa niitä muiden henkilöiden kanssa. Voit saada tartuntataudin tai levittää niitä.

Tätä Kynää ei suositella sokeille eikä näkövammaisille ilman kynän käyttöön perehtyneen näkevän henkilön ohjausta.

 

 

Kuinka tunnistat Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen-kynäsi:

 • Kynän väri: Tumman harmaa
 • Pistospainike: Tumman harmaa, jonka päässä on viininpunainen rengas
 • Etiketit: Viininpunainen, “200 yksikköä/ml” keltaisessa laatikossa
  Keltainen varoitus sylinteriampullin pidikkeessä

Tarvikkeet pistoksia varten

 • Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen
 • KwikPen-kynän kanssa yhteensopiva neula (BD:n [Becton, Dickinson and Company] kynäneulat suositeltavia)
 • Puhdistuslappu

Neulat ja puhdistuslaput eivät sisälly pakkaukseen

Kynän valmistelu

 • Pese kätesi vedellä ja saippualla
 • Tarkista Kynäsi varmistaaksesi, että olet pistämässä oikeaa insuliinilaatua. Tämä on erityisen tärkeää silloin, jos käytät useampaa kuin yhtä insuliinilaatua.
 • Älä käytä Kynääsi etikettiin merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen tai kauemmin kuin 28 päivää kynän ensimmäisestä käyttöönotosta.
 • Käytä joka pistoksella aina uutta neulaa ehkäistäksesi infektioita leviämästä ja neulaa tukkeutumasta.

Vaihe 1:

Vedä Kynän suojakorkki suoraan pois.

 • Älä poista Kynän etikettiä.

Pyyhi kumitulppa puhdistuslapulla.

Humalog 200 yksikköä/ml injektionesteen tulisi näyttää kirkkaalta ja värittömältä. Älä käytä insuliinia, jos se näyttää samealta, värjäytyneeltä tai jos siinä on kiinteitä hiukkasia tai kokkareita.

Vaihe 2:

Ota uusi neula.

Poista neulan suojapaperi ulkosuojuksesta.

Vaihe 3:

Työnnä neula ulkosuojuksineen suoraan Kynään ja kierrä neula tiukasti paikoilleen.

Vaihe 4:

Poista neulan ulkosuojus. Älä hävitä sitä.

Poista neulan sisäsuojus ja hävitä se.


Kynän käyttövalmiuden tarkistaminen

Tarkista käyttövalmius ennen jokaista injektiota.

 • Käyttövalmiuden tarkistaminen tarkoittaa neulaan ja sylinteriampulliin normaalin käytön yhteydessä mahdollisesti kertyneen ilman poistamista. Käyttövalmiuden tarkistaminen varmistaa, että kynä toimii oikein.
 • Jos et tarkista käyttövalmiutta ennen jokaista injektiota, voit saada virheellisen insuliiniannoksen.
   

Vaihe 5:

Käyttövalmiuden tarkistamiseksi valitse 2 yksikköä kääntämällä pistospainiketta.

Vaihe 6:

Pidä Kynää neulan kärki ylöspäin. Napauta sylinteriampullin pidikettä sormella varovasti, jotta ilmakuplat siirtyvät ylös.

Vaihe 7:

Pitele Kynää kärki ylöspäin. Paina pistospainikkeesta kunnes se pysähtyy ja annosikkunassa näkyy ”0”. Paina pistospainiketta ja pidä se alhaalla laskien samalla hitaasti viiteen (5).

 • Sinun tulisi nähdä insuliinia neulan kärjessä.
  • Jos et näe insuliinia, toista vaiheet, mutta kuitenkin korkeintaan 8 kertaa.
  • Jos et vieläkään näe insuliinia, vaihda neula ja toista vaiheet.
Pienet ilmakuplat ovat tavallisia eivätkä vaikuta annokseesi.


Annoksen valitseminen

Kynä on suunniteltu antamaan annoksen, joka näkyy annosikkunassa. Valitse tavanomainen annoksesi kuten terveydenhuollon ammattilainen on sinua ohjeistanut.

 • Voit yhdellä injektiolla pistää 1-60 annosyksikköä.
 • Jos annoksesi on enemmän kuin 60 yksikköä, sinun tulee pistää useampi kuin yksi injektio.
  • Jos tarvitset neuvoa päättääksesi miten jakaisit annoksesi, kysy neuvoa terveydenhuollon henkilöstöltä.
  • Sinun tulee käyttää uutta neulaa jokaisella injektiolla ja toistaa käyttövalmiuden tarkistusvaiheet.

Vaihe 8:

Kierrä pistospainikkeella tarvitsemasi annos. Annoslaskurin tulisi osoittaa oikeaa annosta.

 • Kynä annostelee yhden yksikön välein.
 • Pistospainike naksahtaa kun käännät sitä.
 • ÄLÄ valitse annostasi laskemalla naksahduksia koska saatat silloin saada väärän annoksen.
 • Annos voidaan korjata kiertämällä pistospainiketta jompaankumpaan suuntaan, kunnes annoslaskuri osoittaa oikeaa annosta.
 • Parilliset numerot on painettu asteikkoon.
 • Parittomat numerot numeron 1 jälkeen on esitetty viivoin parillisten numeroiden välissä.

Tarkista aina annosikkunassa näkyvät numerot varmistaaksesi, että olet valinnut oikean annoksen.

(Esimerkki: 12 yksikköä näkyvissä annosikkunassa)

(Esimerkki: 25 yksikköä näkyvissä annosikkunassa)

 • Et voi valita annokseksi enempää yksikköjä, kun mitä Kynässäsi on jäljellä insuliinia.
 • Jos sinun tulee pistää enemmän kuin Kynässäsi jäljellä oleva yksikkömäärä, voit joko:
  • ottaa osan annoksesta vanhasta Kynästä ja loput uudesta Kynästä tai
  • ottaa koko annoksen uudesta Kynästä.

Annoksen pistäminen

 • Pistä insuliinia niin kuin terveydenhuollon ammattilainen on sinua ohjeistanut.
 • Vaihda (vuorottele) pistospaikkaa jokaisella pistoskerralla.
 • Älä yritä muuttaa annostasi samalla kuin pistät.

Vaihe 9:

Valitse pistoskohta.

Humalog 200 yksikköä/ml injektioneste pistetään ihon alle (subkutaanisesti) joko vatsan alueelle, pakaraan, reiteen tai olkavarteen.

Pyyhi ihosi puhdistuslapulla ja anna ihosi kuivua ennen kuin pistät annoksen.

Vaihe 10:

Työnnä neula ihon alle.

Paina pistospainike pohjaan saakka.

Jatka pitäen pistospainiketta alhaalla laskien samalla hitaasti viiteen (5) ennen kuin poistat neulan.

Älä yritä pistää insuliinia kääntämällä pistospainiketta. ET saa insuliinia kääntämällä pistospainiketta.

Vaihe 11:

Vedä neula ihosta.

 • On normaalia, jos neulan kärjessä näkyy insuliinitippa. Se ei vaikuta annokseesi.

Tarkista annosikkunan lukema.

 • Jos annosikkunassa näkyy ”0”, olet saanut täyden annoksen.
 • Jos annosikkunassa ei näy ”0”, älä valitse uudelleen annostasi. Työnnä neula ihon alle ja annostele loput annoksestasi.
 • Jos vielä luulet, että et saanut koko valitsemaasi annosta, älä aloita alusta tai toista injektiota. Seuraa verensokeriasi terveydenhuollon henkilöstöltä saamiesi ohjeiden mukaan

Kynän mäntä liikkuu jokaisella pistoksella vain vähän ja voi olla ettet huomaa sen liikkumista.

Jos näet verta ihollasi sen jälkeen kun vedät neulan pois, paina pistoskohtaa kevyesti sideharsolla tai puhdistuslapulla. Älä hankaa aluetta.


Pistoksen jälkeen

Vaihe 12:

Laita neulan ulkosuojus varovasti paikalleen.

Vaihe 13:

Kierrä ulkosuojuksen avulla neula irti ja hävitä se alla olevien ohjeiden mukaisesti (ks. kohta Kynien ja neulojen hävittäminen).

Älä säilytä neulaa kiinni Kynässäsi. Jos säilytät Kynäsi neula kiinnitettynä, kynästä voi vuotaa insuliinia, neula voi tukkeutua tai säiliöön voi muodostua ilmakuplia.

Vaihe 14:

Laita kynän suojakorkki takaisin paikalleen asettamalla suojakorkin pidike ja annosikkuna kohdakkain ja työntämällä suoraan eteenpäin.

 

Kynien ja neulojen hävittäminen

 • Laita käytetyt neulat terävän jätteen keräysastiaan tai kovaan muoviseen keräysastiaan, joka on varustettu turvakannella. Älä hävitä neuloja kotitalousjätteen mukana.
 • Älä käytä terävän jätteen keräysastiaa uudelleen.
 • Kysy terveydenhuollon ammattilaiselta ohjeita kynien ja terävän jätteen keräysastian asianmukaiseen hävittämiseen.
 • Näiden neulojen käsittelyohjeiden ei ole tarkoitus korvata terveydenhuollon ammattilaisten antamia paikallisia ohjeita tai vakiintuneita käytäntöjä.

Kynien säilyttäminen

Käyttämättömät kynät

 • Säilytä käyttämättömiä Kyniä jääkaapissa (2°C - 8°C).
 • Humalog 200 yksikköä/ml injektioneste ei saa jäätyä. Älä käytä Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen-kynää, jos se on päässyt jäätymään.
 • Käyttämättömiä kyniä voidaan käyttää etikettiin merkittyyn viimeiseen käyttöpäivämäärään asti, jos kynät on säilytetty jääkaapissa.

Käytössä oleva kynä

 • Säilytä käytössäsi oleva Kynä huoneenlämmössä (korkeintaan 30°C) suojassa pölyltä, ruoalta, nesteiltä, kuumuudelta ja valolta.
 • Hävitä käytössä oleva kynä 28 päivän kuluttua käyttöönotosta, vaikka siinä olisi vielä insuliinia jäljellä.

Yleistä tietoa Kynän turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä

 • Säilytä Kynäsi ja neulasi poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.
 • Älä käytä kynää, jos jokin osa näyttää olevan rikki tai vahingoittunut.
 • Pidä aina mukanasi ylimääräistä Kynää siltä varalta, että Kynäsi katoaa tai vaurioituu.

Ongelmien ratkaisu

 • Jos sinulla on vaikeuksia irrottaa kynän suojakorkkia, kierrä korkkia varovasti edestakaisin ja vedä sen jälkeen korkki suoraan pois.
 • Jos pistospainiketta on vaikea painaa:
  • Pistospainikkeen painaminen hitaammin helpottaa pistämistä.
  • Neula voi olla tukossa. Vaihda uusi neula ja tarkista Kynän käyttövalmius.
  • Kynän sisällä voi olla pölyä, ruokaa tai nestettä. Hävitä kynä ja ota uusi Kynä käyttöön.
   Saatat tarvita reseptin terveydenhuollon ammattilaiselta.
 • Älä siirrä insuliinia Kynästä ruiskuun tai insuliinipumppuun, koska tämä saattaa johtaa vakavaan yliannostustukseen.

Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen-kynän kanssa, kysy neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta tai ota yhteyttä myyntiluvan haltijan paikalliseen edustajaan.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.5.2018

Yrityksen yhteystiedot:

OY ELI LILLY FINLAND AB
Laajalahdentie 23
00330 Helsinki

medinfo_finland@lilly.com
www.lilly.fi
09 854 5250
Tukkuliike: Oriola

Lääketietopalvelu puh. 0800-140 240 (ma-pe 9-15)