STRENSIQ injektioneste, liuos 40 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,3 mt, 06.01.2018 19:12:27)

Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle

Strensiq 40 mg/ml injektioneste, liuos

(12 mg/0,3 ml 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml)

asfotaasi alfa

image1.pngTähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

 

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Strensiq on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Strensiq-valmistetta

3. Miten Strensiq-valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Strensiq-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

1. Mitä Strensiq on ja mihin sitä käytetään

 

Mitä Strensiq on

Strensiq on lääke, jota käytetään hypfosfatasiaksi kutsutun periytyvän sairauden hoitoon. Sen vaikuttava aine on asfotaasi alfa.

 

Mikä on hypofosfatasia

Hypofosfatasiaa sairastavilla potilailla on niukasti alkalinen fosfataasi -nimistä entsyymiä, joka on tärkeä monissa kehon toiminnoissa mukaan lukien luiden ja hampaiden kunnollisessa kovettumisessa. Potilaiden luuston kasvuun ja vahvuuteen liittyy ongelmia, mistä voi seurata luunmurtumia, luukipua ja kävelyvaikeuksia sekä hengitysvaikeuksia ja kouristuskohtausten vaara.

 

Mihin Strensiq-valmistetta käytetään

Strensiq-valmisteen sisältämä vaikuttava aine voi korvata puuttuvan entsyymin (alkalisen fosfataasin) hypofosfatasiassa. Sitä käytetään pitkäkestoisessa entsyyminkorvaushoidossa oireiden hallitsemiseksi.

 

Mitä hyötyjä Strensiq-valmisteen käytöstä on osoitettu kliinisissä tutkimuksissa

Strensiq-valmisteen käytöllä on osoitettu olevan hyötyä potilaiden luuston mineralisaatiossa ja

pituuskasvussa.

 

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Strensiq-valmistetta

 

Älä käytä Strensiq-valmistetta:

Jos olet allerginen asfotaasi alfalle (ks. alla oleva kohta ’Varoitukset ja varotoimet’) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

 

Varoitukset ja varotoimet

 • Asfotaasi alfaa saaneilla potilailla on esiintynyt allergisia reaktioita mukaan lukien lääkärinhoitoa vaativia, anafylaksiaa muistuttavia hengenvaarallisia allergisia reaktioita. Anafylaksiaa muistuttavia oireita ovat olleet hengitysvaikeudet, tukehtumisen tunne, pahoinvointi, turvotus silmien ympärillä ja huimaus. Reaktiot ovat ilmenneet joidenkin minuuttien kuluessa asfotaasi alfan ottamisesta, ja niitä voi esiintyä potilailla, jotka ovat ottaneet asfotaasi alfaa yli vuoden ajan. Jos sinulla ilmenee mitä tahansa näistä oireista, lopeta Strensiq-hoito ja hakeudu lääkärinhoitoon välittömästi.
 • Jos saat anafylaktisen reaktion tai sitä muistuttavia oireita, lääkäri keskustelee kanssasi jatkotoimenpiteistä ja mahdollisesta Strensiq-hoidon uudelleen aloittamisesta lääkärin valvonnassa. Noudata aina lääkärin antamia ohjeita.
 • Joitakin silmiin liittyviä haittavaikutuksia on ilmoitettu tutkimuksissa sekä Strensiq-valmistetta käyttävillä potilailla että niillä, jotka eivät ole sitä käyttäneet. Nämä haittavaikutukset liittyvät todennäköisesti hypofosfatasiaan. Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulle ilmaantuu näköhäiriöitä.
 • Pään luiden varhaista yhteenkasvamista alle 5‑vuotiailla lapsilla on ilmoitettu kliinisissä tutkimuksissa hypofosfatasiaa sairastavilla imeväisillä sekä Strensiq-valmisteen käytön yhteydessä että silloin, kun valmistetta ei ole käytetty. Keskustele lääkärin kanssa, jos havaitset mitä tahansa muutoksia vauvasi pään muodossa.
 • Jos sinulle annetaan Strensiq-hoitoa, sinulle saattaa ilmaantua pistokohdan reaktio (kipua, kyhmy, ihottumaa, värimuutoksia) lääkkeen annon aikana tai sen jälkeisinä tunteina. Jos sinulla ilmenee voimakasoireinen reaktio pistokohdassa, kerro siitä heti lääkärille.
 • Lisäkilpirauhashormonipitoisuuden suureneminen ja alhaisia kalsiumtasoja on ilmoitettu esiintyneen tutkimuksissa. Sen vuoksi lääkäri saattaa pyytää sinua ottamaan kalsiumlisiä tai suun kautta otettavia D‑vitamiinilisiä tarpeen mukaan.
 • Painonnousua saattaa esiintyä Strensiq-hoidon aikana. Lääkäri antaa ruokavalio-ohjeita tarpeen mukaan.

 

Muut lääkevalmisteet ja Strensiq

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos sinulle on tehtävä laboratoriokokeita (verikokeita), kerro lääkärille, että saat Strensiq-hoitoa. Strensiq saattaa vääristää tiettyjen kokeiden tuloksia, jolloin ne ovat liian suuria tai pieniä. Siksi Strensiq-hoitoa saavalle on ehkä käytettävä muuntyyppistä koetta.
 

Raskaus ja imetys

Strensiq-valmistetta ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana ellei sen käyttö ole lääketieteellisesti välttämätöntä.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

 

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tällä lääkkeellä ei odoteta olevan mitään vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

 

Tärkeää tietoa joistakin Strensiq-valmisteen sisältämistä aineista

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia injektiopulloa kohden eli se on olennaisesti natriumiton.

 

3. Miten Strensiq-valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Strensiq-valmisteen käytön selostaa sinulle lääkäri, jolla on kokemusta aineenvaihdunta- tai luusairauksien hoidosta. Lääkäriltä tai erikoissairaanhoitajalta saaman opastuksen jälkeen voit pistää Strensiq-valmisteen itse kotona.

 

Annostus

 • Saamasi annos perustuu painoosi.
  Lääkäri laskee sinulle sopivan annoksen, joka on yhteensä 6 mg asfotaasi alfaa painokiloa kohden joka viikko ihonalaisena injektiona (ks. alla olevasta annostuskaaviosta tietoja painosi mukaan injektoitavasta määrästä ja käytettävistä injektiopullon tyypeistä).
 • Tämä kokonaisannos voidaan antaa joko 1 mg/kg:n asfotaasi alfa -injektiona 6 kertaa viikossa tai 2 mg/kg:n asfotaasi alfa -injektiona 3 kertaa viikossa, lääkärin suosituksesta riippuen.
 • Maksimimäärä injektiota kohden ei saa olla suurempi kuin 1 ml. Jos annokseen tarvitaan enemmän kuin 1 ml, sinun on pistettävä useita injektioita välittömästi peräjälkeen.

 

Jos injektoidaan 3 kertaa viikossa

Kehon paino (kg)

Injektoitava määrä

Käytettävän injektiopullon väri

3

0,15 ml

Tumman sininen

4

0,20 ml

Tumman sininen

5

0,25 ml

Tumman sininen

6

0,30 ml

Tumman sininen

7

0,35 ml

Oranssi

8

0,40 ml

Oranssi

9

0,45 ml

Oranssi

10

0,50 ml

Vaalean sininen

11

0,55 ml

Vaalean sininen

12

0,60 ml

Vaalean sininen

13

0,65 ml

Vaalean sininen

14

0,70 ml

Vaalean sininen

15

0,75 ml

Vaalean punainen

16

0,80 ml

Vaalean punainen

17

0,85 ml

Vaalean punainen

18

0,90 ml

Vaalean punainen

19

0,95 ml

Vaalean punainen

20

1 ml

Vaalean punainen

25

0,50 ml

Vihreä

30

0,60 ml

Vihreä

35

0,70 ml

Vihreä

40

0,80 ml

Vihreä

 

Jos injektoidaan 6 kertaa viikossa

Kehon paino (kg)

Injektoitava määrä

Käytettävän injektiopullon väri

6

0,15 ml

Tumman sininen

7

0,18 ml

Tumman sininen

8

0,20 ml

Tumman sininen

9

0,23 ml

Tumman sininen

10

0,25 ml

Tumman sininen

11

0,28 ml

Tumman sininen

12

0,30 ml

Tumman sininen

13

0,33 ml

Oranssi

14

0,35 ml

Oranssi

15

0,38 ml

Oranssi

16

0,40 ml

Oranssi

17

0,43 ml

Oranssi

18

0,45 ml

Oranssi

19

0,48 ml

Vaalean sininen

20

0,50 ml

Vaalean sininen

25

0,63 ml

Vaalean sininen

30

0,75 ml

Vaalean punainen

35

0,88 ml

Vaalean punainen

40

1 ml

Vaalean punainen

50

0,50 ml

Vihreä

60

0,60 ml

Vihreä

70

0,70 ml

Vihreä

80

0,80 ml

Vihreä

90

0,90 ml

Vihreä (x2)

100

1 ml

Vihreä (x2)

 

Käyttö lapsille ja nuorille

Samoin kuin aikuisille, suositeltu annostus Strensiq-valmistetta lapsille ja nuorille on 6 mg asfotaasi alfaa painokiloa kohden viikossa. Lääkärin on säädettävä annosta säännöllisesti kehon painon muuttuessa.

 

Injektion annon suositukset

 • Sinulle saattaa ilmaantua reaktio injektion antopaikkaan. Lue kohta 4 huolellisesti ennen tämän lääkkeen käyttöä, jotta tiedät millaisia haittavaikutuksia voi esiintyä.
 • Kun injektioita annetaan säännöllisesti, injektiopaikkaa on vaihdettava eri ihoalueiden välillä mahdollisen kivun ja ärsytyksen vähentämiseksi.
 • Sopivimmat injektiopaikat ovat sellaisia, joissa ihon alainen rasvakerros on runsas (reisi, käsivarsi). Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa sopivimmista injektiopaikoista kehossasi.

 

Ennen Strensiq-valmisteen pistämistä, lue seuraavat ohjeet tarkasti

 • Jokainen injektiopullo on tarkoitettu kertakäyttöön,eikä sitä saa lävistää neulalla kuin kerran. Vesiliuosta saa käyttää vain, jos se on kirkasta ja väritöntä tai hieman kellertävää eikä siinä näy pilaantumisen merkkejä. Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä välittömästi.
 • Jos pistät tämän lääkkeen itse, lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja näyttää sinulle, kuinka lääke valmistetaan ja pistetään. Älä pistä tätä lääkettä itse ellei sinua ole opetettu ja ellet ymmärrä toimenpidettä.

 

Miten Strensiq pistetään:

Pese kätesi huolellisesti vedellä ja saippualla.

Poista suojakorkki Strensiq-injektiopullosta.

Strensiq-valmiste on jääkapista ottamisen jälkeen käytettävä korkeintaan 1 tunnin kuluessa.

Poista muovisuojus ruiskusta, jota aiot käyttää.

Käytä aina uutta ruiskua, joka on suojamuovissa.

Varo satuttamasta itseäsi neulalla.

Vedä oikean suuruinen annos Strensiq-valmistetta ruiskuun. Saatat tarvita useampia injektiopulloja oikeaan annokseen tarvittavan täyden määrän vetämiseksi ruiskuun.

Tarkista silmämääräisesti, että ruiskun sisältämä annos on oikea.

Lääkkeen määrä injektiota kohden ei saa olla suurempi kuin 1 ml. Jos määrä on suurempi, injektioita on annettava useampi kuin yksi käyttämällä eri injektiopaikkoja.

 

Valitse pistokohta (reidet, vatsa, käsivarret, pakarat). Sopivimmat injektiopaikat on merkitty harmaalla kuvassa. Lääkäri neuvoo sinua mahdollisten injektiopaikkojen valinnassa.

HUOM: älä käytä alueita, joissa tunnet kyhmyjä, kovia lihassolmuja tai kipua, ja kerro näistä lääkärille.

Nipistä valitun injektiopaikan ihoa kevyesti peukalolla ja etusormella.

Pidä ruiskusta kiinni kuten kynästä tai tikasta, työnnä neula koholla olevaan ihoon siten, että pistokulma on 45º–90º ihon pintaan nähden.

Potilaille, joilla on vähän rasvaa ihon alla tai ohut iho, saattaa 45º:een kulma olla parempi.

Jatka ihosta kiinnipitämistä ja pistä lääke työntämällä ruiskun mäntää samalla, kun lasket hitaasti kymmeneen.

Poista neula, vapauta ihopoimu ja laita pumpulituppo tai sideharso varovasti pistokohdan päälle muutamaksi sekunniksi.

Tämä auttaa sulkemaan kudoksessa olevan pistokohdan ja estämään mahdollisen vuodon.

Älä hiero pistokohtaa injektion jälkeen. Kerää ruiskut, injektiopullot ja neula yhteen terävän jätteen säiliöön. Lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja neuvoo, miten saat terävän jätteen säiliön.

 

 

Jos käytät enemmän Strensiq-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos epäilet, että sinulle on vahingossa annettu suurempi annos Strensiq-valmistetta kuin sinulle on määrätty, kysy neuvoa lääkäriltä.

 

Jos unohdat käyttää Strensiq-valmistetta

Älä pistä kahta annosta korvataksesi unohtamasi annoksen, ja ota yhteys lääkäriin ohjeita varten.

Katso lisätietoja osoitteesta: asfotaasialfa-potilas.fi

image6.png

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

 

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos et ole varma mitä alla olevat haittavaikutukset ovat, pyydä lääkäriä selittämään ne sinulle.

 

Hyvin yleiset: saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä henkilöllä 10:stä

Pistokohdan reaktiot lääkkeen piston aikana tai piston jälkeisinä tunteina (mikä voi aiheuttaa punoitusta, värimuutoksia, kutinaa, kipua ja/tai turvotusta)

Kuume, ärtyisyys

Ihon punoitus (eryteema)

Kipu käsissä ja jaloissa

Ruhjevamma (mustelma)

Päänsärky

 

Yleiset: saattaa esiintyä enintään yhdellä 10:stä

Vilunväreet

Ihon pinnalla olevat rasvakyhmyt (lipohypertrofia), löysä iho (cutis laxa), ihon venyminen, ihon värjäytyminen mukaan lukien vaaleampi ihoalue (ihon hypopigmentaatio)

Pahoinvointi, suun tunnottomuus (oraalinen hypoestesia)

Lihassärky (myalgia)

Arpi

Lisääntynyt alttius mustelmille

Kuumat aallot

Ihoinfektio pistokohdassa (pistokohdan selluliitti)

 

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

 

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

 

5. Strensiq-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja injektiopullon etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2°C - 8°C).

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa. Herkkä valolle.

Injektiopullon avaamisen jälkeen valmiste on käytettävä välittömästi (enintään 1 tunnin kuluessa).

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

Mitä Strensiq sisältää

Vaikuttava aine on asfotaasi alfa. Yksi ml liuosta sisältää 40 mg asfotaasi alfaa.

Yksi 0,3 ml:n injektiopullo liuosta (40 mg/ml) sisältää 12 mg asfotaasi alfaa.

Yksi 0,45 ml:n injektiopullo liuosta (40 mg/ml) sisältää 18 mg asfotaasi alfaa.

Yksi 0,7 ml:n injektiopullo liuosta (40 mg/ml) sisältää 28 mg asfotaasi alfaa.

Yksi 1 ml:n injektiopullo liuosta (40 mg/ml) sisältää 40 mg asfotaasi alfaa.

Muut aineet ovat natriumkloridi, natriumdivetyfosfaattimonohydraatti, dinatriumvetyfosfaattiheptahydraatti, injektionesteisiin käytettävä vesi.

 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot)

Strensiq on kirkas, väritön tai hieman kellertävä injektioneste (liuos) injektiopullossa, joka sisältää 0,3 ml, 0,45 ml, 0,7 ml tai 1 ml liuosta.

Pakkauskoot: 1 tai 12 injektiopulloa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

 

Myyntiluvan haltija

Alexion Europe SAS

1-15, Avenue Edouard Belin

92500 Rueil-Malmaison

Ranska

 

Valmistaja

Alexion Pharma International Operations Unlimited Company

College Business and Technology Park, Blanchardstown

Dublin 15

Irlanti

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 07/2017

Tämän lääkevalmisteen myyntilupa on myönnetty poikkeuksellisin perustein. Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta ei ole ollut mahdollista saada täydellistä tietoa sairauden harvinaisuuden vuoksi.

Euroopan lääkevirasto arvioi vuosittain uudet tiedot tästä lääkkeestä ja tarvittaessa päivittää tämän pakkausselosteen.

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu . Siellä on myös linkkejä muille harvinaisten sairauksien ja harvinaislääkkeiden www-sivuille.

Yrityksen yhteystiedot:

ALEXION PHARMA NORDICS AB
7A Centralen, Vasagatan 7
11120 Tukholma/Stockholm
Ruotsi

alexion.nordics@alexion.com
+46 (0)8 557 727 50