GLYPRESSIN injektioneste, liuos 1 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,8 mt, 12.08.2020 19:02:03)

Glypressin 1 mg injektioneste, liuos

terlipressiiniasetaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin puoleen.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Glypressin on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin Glypressiniä annetaan

3. Miten Glypressiniä annetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Glypressinin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Glypressin on injektioneste, liuos. Vaikuttava aine on terlipressiini.

Glypressiniä käytetään vuotavien ruokatorven laskimolaajentumien hoitoon.
Ruokatorven laskimolaajentumat ovat laajentuneita verisuonia eli eräänlaisia suonikohjuja, joita muodostuu ruokatorveen maksasairauden yhteydessä. Laajentumien puhkeaminen ja vuotaminen voi johtaa vakavaan tai henkeä uhkaavaan tilanteeseen.

Vaikuttava aine, terlipressiini, hajoaa verenkierrossa ja vapauttaa siten lysiinivasopressiini-nimistä ainetta. Tämä vaikuttaa verisuonten seinämiin, supistaa niiden suonia ja rajoittaa veren virtausta vahingoittuneisiin suoniin, jolloin vuoto vähenee.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Glypressiniä

 • jos olet allerginen terlipressiiniasetaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos olet raskaana

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin käytät Glypressiniä

 • jos sinulla on kohonnut verenpaine
 • jos sinulla on sydänvaivoja
 • lasten ja iäkkäiden potilaiden kohdalla valmisteen käytöstä on vain vähän kokemusta
 • jos sinulla on septinen sokki. Septinen sokki on vakava tila, joka johtuu voimakkaan tulehduksen aiheuttamasta verenpaineen alenemisesta ja verenkierron heikentymisestä.

Kerro lääkärille, jos jokin näistä koskee sinua.

Glypressin-hoidon aikana verenpainetta, syketaajuutta ja nestetasapainoa tulee seurata jatkuvasti.

Muut lääkevalmisteet ja Glypressin
Kerro lääkärille tai hoitohenkilöstölle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

On erittäin tärkeää kertoa lääkärille, jos käytät jotain sydänlääkitystä (esim. propofolia tai beetasalpaajia), koska Glypressinin samanaikainen käyttö saattaa voimistaa sydänlääkkeiden tehoa.

Kerro välittömästi lääkärille, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:
Lääkkeet, jotka voivat aiheuttaa epäsäännöllistä sydämen sykettä (arytmiaa), kuten seuraavat lääkkeet:

 • Luokan IA (kinidiini, prokaiiniamidi, disopyramidi) ja luokan III (amiodaroni, sotaloli, ibutilidi, dofetilidi) rytmihäiriölääkkeet
 • erytromysiini (eräs antibiootti)
 • antihistamiinit (käytetään yleensä allergioiden hoitoon, mutta niitä voi olla myös tietyissä yskän- ja flunssalääkkeissä)
 • trisykliset masennuslääkkeet, joita käytetään masennuksen hoitoon
 • lääkkeet, jotka voivat muuttaa veresi suola- tai elektrolyyttitasoa, erityisesti diureetit (nesteenpoistolääkkeet, joita käytetään korkean verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon).

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Älä käytä Glypressiniä, jos olet raskaana.
Älä käytä Glypressiniä, jos imetät. Ei ole tiedossa, erittyykö Glypressin rintamaitoon.

Kysy lääkäriltä tai muulta hoitohenkilöstöltä neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Ei ole oleellista. Glypressiniä käytetään vain sairaalaoloissa.

Glypressin sisältää natriumia
Tämä lääkevalmiste sisältää 30,7 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per ampulli. Tämä vastaa 1,5 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle. Keskustele lääkärisi kanssa, jos noudatat vähäsuolaista ruokavaliota.

3. Miten valmistetta käytetään

Glypressin on sairaalaoloissa käytettävä lääke. Vain koulutettu henkilöstö saa antaa lääkettä.

Liuos ruiskutetaan laskimoon (suoraan verenkiertoon).

Glypressinin tavanomainen aloitusannos ruokatorven laskimolaajentumien äkillisen vuodon hoidossa on 2 mg (17 ml). Seuraavat annokset ovat yleensä 1–2 mg, ja niitä annetaan joka 4. tunti, kunnes verenvuodon loppumisesta on kulunut 24 tuntia. Hoitoa jatketaan enintään 48 tunnin ajan. Aloitusannoksen jälkeen annosta voidaan muuttaa painosi mukaan tai mahdollisten haittavaikutusten perusteella.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (voi esiintyä 1 potilaalla 10:stä):

 • Päänsärky
 • Bradykardia (hyvin hidas sydämen syke)
 • Verenpaineen kohoaminen
 • Ääreisverisuonten supistuminen (kudoksen verenkierto on riittämätöntä), joka aiheuttaa kalpeutta
 • Ohimenevä vatsakipu
 • Ohimenevä ripuli

Melko harvinaiset (voi esiintyä 1 potilaalla 100:sta):

 • Veren alhainen natriumpitoisuus, ellei nesteen saantia kontrolloida
 • Epäsäännöllinen sydämen syke
 • Nopeutunut sydämen syke
 • Rintakipu
 • Sydäninfarkti (sydänkohtaus)
 • Nesteen kertyminen keuhkoihin
 • Kääntyvien kärkien takykardia (akuutti sydäntapahtuma)
 • Sydämen vajaatoiminta, jonka oireita ovat hengenahdistus, väsymys ja nilkkojen turvotus.
 • Riittämätön verenvirtaus suolistoon
 • Perifeerinen syanoosi (ihon sinertyminen johtuen hapen vähyydestä)
 • Kuumat aallot
 • Hengitysvaikeudet, hengitysvaje
 • Ohimenevä pahoinvointi
 • Ohimenevä oksentelu
 • Ihokuolio (kudosvaurio)
 • Kohdun supistushäiriö
 • Vähentynyt kohdun verenvirtaus
 • Kuolio (kudosvaurio) pistoskohdassa

Harvinaiset (voi esiintyä 1 potilaalla 1000:sta):

 • Hengenahdistus

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen.
Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2°C - 8°C). Herkkä valolle. Ei saa jäätyä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Glypressin sisältää

 • Yksi 8,5 ml ampulli sisältää 1 mg terlipressiiniasetaattia vastaten 0,85 mg terlipressiiniä.
  Injektionesteen terlipressiiniasetaattipitoisuus on 0,12 mg/ml
 • Muut aineet ovat: Natriumkloridi, etikkahappo, natriumasetaatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Kirkas lasiampulli
Pakkauskoko: 5 x 8,5 ml

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Ferring Lääkkeet Oy
PL 23
02241 Espoo
Puh: 0207 401 440

Valmistaja
Ferring-Léčiva, a.s.
K Rybníku 475
252 42 Jesenice u Prahy
Tsekki

tai

Ferring GmbH
Wittland 11
24109 Kiel
Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 13.7.2020

Yrityksen yhteystiedot:

FERRING LÄÄKKEET OY
Bertel Jungin aukio 5
02600 Espoo

etunimi.sukunimi@ferring.com
info@ferring.fi
020 740 1440
Tukkuliike: Tamro