PRECOSA kapseli, kova 250 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,7 mt, 23.11.2019 01:38:47)

Precosa®250 mg kapseli, kova

Saccharomyces boulardii

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 2–3 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Precosa on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Precosaa
 3. Miten Precosaa käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Precosan säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
 

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Precosa koostuu kylmäkuivatusta hiivasienestä (Saccharomyces boulardii, kanta CNCM I-745), joka estää bakteerien haitallisia vaikutuksia suolen limakalvolla. Precosa korjaa mikrobiston epätasapainoa. 

Precosaa käytetään ripulin hoitoon sekä antibioottihoidon aiheuttamiin suolen tulehduksiin/ripulitiloihin. Precosaa voidaan käyttää myös antibioottihoidon aikana estämään ripulia. Lisäksi sitä käytetään lääkärin määräämän vankomysiini/metronidatsolihoidon lisänä ehkäisemään Clostridium difficilen aiheuttaman ripulin uusiutumista.

 

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Precosaa

 • jos olet allerginen Saccharomyces boulardiille tai hiivoille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on keskuslaskimokatetri.
 • jos olet immuunipuutteinen tai sairaalahoidossa (vakavan sairauden tai muuttuneen/heikentyneen immuunijärjestelmän vuoksi).

Varoitukset ja varotoimet

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin seuraavissa tapauksissa:

 • paranemista ei ole tapahtunut 2-3 päivän hoidon jälkeen
 • sinulla on kuumetta tai pahoinvointia
 • ulosteet ovat verisiä tai limaisia
 • kova jano, kielen kuivuminen: nämä oireet viittaavat kuivumiseen (ripulin aiheuttama nestehukka). Lääkäri päättää mahdollisesta nesteytyksestä.

Ripulin yhteydessä ihminen menettää paljon nestettä. Menetetty nestemäärä pitää korvata juomalla runsaasti. Nestevajauksen hoito on erityisen tärkeää lapsilla.

 

Muut lääkevalmisteet ja Precosa

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Älä käytä valmistetta samanaikaisesti antimykoottien (sienilääkkeiden) kanssa.

Precosa ruuan ja juoman kanssa

Precosa sisältää eläviä soluja. Tästä syystä valmistetta ei pidä sekoittaa hyvin kuumaan (yli 50 ºC), jääkylmään tai alkoholipitoiseen juomaan tai ruokaan.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Raskaus

Saccharomyces boulardii kulkeutuu suoliston läpi imeytymättä eikä täten voi vaikuttaa sikiöön.

Imetys

Saccharomyces boulardii ei kulkeudu äidinmaitoon.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Precosa ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Precosa sisältää laktoosia

Koska Precosa sisältää laktoosia, valmiste ei sovellu potilaille, joilla on jokin sokeri-intoleranssi.

 

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavallinen annos on:

Ripulin lyhytaikainen oireenmukainen hoito

Aikuisille 2 kapselia kahdesti päivässä, lapsille 1 kapseli kahdesti päivässä, viikon ajan.

Antibioottihoitoon liittyvän ripulin esto

Aikuisille 2 kapselia kahdesti päivässä, lapsille 1 kapseli kahdesti päivässä. Hoito tulee aloittaa 48-72 tunnin kuluessa antibioottikuurin aloittamisesta ja sitä tulee jatkaa vähintään 3 päivän mutta enintään 4 viikon ajan antibioottihoidon lopettamisesta.

Lääkärin määräämän vankomysiini/metronidatsolihoidon lisänä ehkäisemään Clostridium difficilen aiheuttaman ripulin uusiutumista

Aikuisille 2 kapselia kahdesti päivässä, lapsille 1 kapseli kahdesti päivässä. Hoito tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti antibioottihoidon aloittamisesta ja sen tulee jatkua 4 viikon ajan.

Antotapa:

Tarvittaessa kapselit voidaan avata ja sisältö sekoittaa ruokaan tai juomaan.

Jos otat enemmän Precosaa kuin sinun pitäisi

Yliannostuksesta ei ole raportoitu. Jos olet ottanut liikaa Precosaa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Jos unohdat ottaa Precosaa

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

 

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Melko harvinainen/harvinainen: allergiset reaktiot, ummetus, jano, ihottuma, turvotus (angioödema).

Hyvin harvinainen: hiivan tunkeutuminen vereen (fungemia).

Tietyillä erittäin heikkokuntoisilla potilailla on esiintynyt verenmyrkytyksiä (sepsiksiä) Saccharomyces boulardii -hoidon aikana.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

 

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

 

5. Valmisteen säilyttäminen

Lasipurkki: Säilytä alle 25 °C. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna.

Foliopakkaus: Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Precosa sisältää

 • Vaikuttava aine on Saccharomyces boulardii CNCM I-745. 1 kapseli sisältää kylmäkuivattua Saccharomyces boulardiita 250 mg.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti 32,5 mg, magnesiumstearaatti, liivate, titaanidioksidi (E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen liivatekapseli.

10, 20 ja 50 kapselia lasipurkissa (tyypin III lasi), jossa PE-korkki.

30 kapselia foliopakkauksessa (PVC/Al).

 

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Biocodex

7 avenue Gallieni

F-94250 Gentilly

Ranska

Valmistaja:

Biocodex

1 avenue Blaise Pascal

F-60000 Beauvais

Ranska

Markkinoija:

Biocodex Oy, info@biocodex.fi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11.7.2018

Yrityksen yhteystiedot:

BIOCODEX OY
Metsänneidonkuja 8
02130 Espoo

info@biocodex.fi
www.biocodex.fi
09 329 59100
Tukkuliike: Oriola