NITROFUR-C tabletti, kalvopäällysteinen 75/750 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,5 mt, 23.12.2020 19:03:53)

Nitrofur-C 75 mg, kalvopäällysteiset tabletit

nitrofurantoiini, askorbiinihappo (C-vitamiini)

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinun.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Nitrofur-C on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nitrofur-C-valmistetta
 3. Miten Nitrofur-C-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Nitrofur-C-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Nitrofur-C on antibiootti.

Nitrofur-C on tarkoitettu virtsatietulehdusten hoitoon. Valmistetta käytetään lyhyenä kuurina (5–14 vrk) akuuttien tulehdusten hoitoon ja pitkänä estohoitona (useita kuukausia) toistuvien tulehdusten estämiseen. Valmiste sisältää nitrofurantoiinia, joka tehoaa hyvin useimpiin virtsatietulehduksia aiheuttaviin bakteereihin. Valmisteen sisältämä C-vitamiini lisää virtsan happamuutta, mikä parantaa nitrofurantoiinin tehoa.

Nitrofurantoiinia ja askorbiinihappoa, joita Nitrofur-C sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Nitrofur-C-valmistetta

 • jos olet allerginen nitrofurantoiinille tai askorbiinihapolle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sairastat munuaisten vajaatoimintaa
 • jos sinulla on porfyria tai glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin (G6PD) puute (perinnöllisiä aineenvaihduntasairauksia)
 • jos olet raskaana viikoilla 38–42, synnyttämässä tai synnytyksen käynnistyminen uhkaa
 • jos potilas on alle 3 kuukauden ikäinen lapsi.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Nitrofur-C-valmistetta.

Nitrofur-C-valmisteen käytön aikana allergisten keuhkoreaktioiden riski on suurempi kuin tavallisesti. Keuhkoreaktio voi ilmetä jo muutamia tunteja lääkkeen oton jälkeen tai vasta pitkäaikaisen, useita kuukausia kestäneen käytön jälkeen. Lääkkeen aiheuttaman keuhkoreaktion oireita voivat olla hengenahdistus, yskä, kuume tai rintakipu. Jos havaitset Nitrofur-C-hoidon aikana edellä kuvattuja oireita, lopeta välittömästi lääkkeen käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

Keskustele lääkärin kanssa, jos esiintyy väsymystä, ihon tai silmien keltaisuutta, kutinaa, ihottumaa, nivelkipuja, vatsavaivoja, pahoinvointia, oksentelua, ruokahaluttomuutta, virtsan tummumista ja vaaleita tai harmaita ulosteita. Kyseessä voi olla maksasairauden oire.

Ole varovainen Nitrofur-C-valmisteen käytössä, jos sinulla on

 • keuhkojen, maksan tai hermoston häiriöitä
 • allergisia häiriöitä
 • ääreishermotaudille altistavia tiloja (kuten anemia, diabetes, elektrolyyttien epätasapaino tai B-vitamiinin puutos)
 • ollut munuaiskiviä.

Muut lääkevalmisteet ja Nitrofur-C

Kerro lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmistetta voidaan käyttää raskauden aikana. Aivan raskauden lopussa (viikot 38–42) sen käyttöä pitää kuitenkin erikseen harkita, koska valmiste saattaa aiheuttaa vastasyntyneelle haittavaikutuksia. Nitrofurantoiinia erittyy äidinmaitoon hyvin pieniä määriä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Valmisteella ei ole vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Nitrofur-C sisältää laktoosia,natriumia ja formaldehydiä

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Tämä lääkevalmiste saattaa aiheuttaa vatsavaivoja ja ripulia.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavallisin annostus akuuttien tulehdusten hoidossa on aikuisille 75 mg kaksi kertaa vuorokaudessa. Yli 3 kuukauden ikäisille lapsille normaali annostus on 3–5 mg/kg/vrk jaettuna 2–4 osa-annokseen.

Kroonisten tulehdusten hoidossa ja uusiutumisen estohoidossa tavallisin annostus aikuisille on 75 mg illalla. Yli 3 kuukauden ikäisille lapsille 1–2 mg/kg/vrk kerran vuorokaudessa iltaisin. Alle 3 kuukauden ikäisten lasten ei pidä käyttää valmistetta.

Jos otat enemmän Nitrofur-C-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset: pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus, ripuli, ihottuma

Melko harvinaiset: päänsärky, uneliaisuus, kiertohuimaus, heitehuimaus, silmävärve, virtsan värjäytyminen ruskeaksi tai keltaiseksi, hengitysvaikeudet, yskä

Harvinaiset: äkillinen keuhkoreaktio, maksatulehdus, maksavaurio, suurentuneet arvot maksan toimintakokeissa, ruokatorvitulehdus ja suolitukos

Hyvin harvinaiset: verisolumuutokset, yliherkkyysreaktiot, systeeminen lupus erythematosus (iho- ja sidekudossairaus), lääkekuume, ääreishermotauti, silmälihashalvaus, kasvohermohalvaus, tukkeava keuhkoputkitulehdus (bronkioliitti) ja siihen liittyvä keuhkokuume, keuhkojen sidekudostuminen, haimatulehdus, korvasylkirauhasen tulehdus, kidevirtsaisuus, ohimenevä pälvikalju (alopesia)

Esiintymistiheys tuntematon: ihon vaurioita aiheuttava pienten verisuonten seinämien tulehdus, maksatulehdus, joka johtuu immuunijärjestelmän kääntymisestä maksasoluja vastaan, munuaisten vajaatoimintaa aiheuttava tubuluksia ympäröivän munuaiskudoksen tulehdus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Nitrofurantoiinille ei ole olemassa erityistä vastalääkettä, mutta nesteitä pitäisi nauttia runsaasti, jotta lääkeaine poistuu virtsan mukana. Hyvin suuret askorbiinihappoannokset voivat aiheuttaa kiteiden muodostumista virtsaan, jos henkilöllä on taipumusta kidemuodostukseen. Yliannostuksen hoito on oireenmukaista. Sekä nitrofurantoiini että askorbiinihappo poistuvat dialyysissä.

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Hävitä vanhentunut lääke pakkauksineen noudattaen omassa asuinkunnassasi voimassa olevia ohjeita.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nitrofur-C sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat nitrofurantoiini ja askorbiinihappo eli C-vitamiini.
 • Muut aineet ovat tabletin ytimessä kalsiumvetyfosfaattidihydraatti, laktoosimonohydraatti, glyseroli, liivate, mikrokiteinen selluloosa, natriumstearyylifumaraatti, formaldehydikaseiini ja tabletin päällysteessä hypromelloosi, hydroksipropyyliselluloosa, talkki, titaanidioksidi (E 171) ja keltainen rautaoksidi (E 172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Nitrofur-C 75 mg -tabletti on okranvärinen (kellertävän ruskea), kalvopäällysteinen, ovaali tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre. Tabletin teoreettinen massa on 1350 mg, halkaisija noin 9,1 mm, pituus noin 20,1 mm ja korkeus noin 7,4 mm.

Pakkauskoot: 10, 30 ja 100 tablettia

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja

Takeda GmbH, Production site Oranienburg, Lehnitzstr. 70-98, 16515 Oranienburg, Saksa tai

Takeda Pharma AS, Jaama 55B, 63308 Põlva, Viro

Pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 21.9.2020

 

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
0800 774 051
Tukkuliike: Tamro, Muu