SOMAVERT injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (8,4 mt, 26.02.2021 19:19:54)

SOMAVERT 10 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

SOMAVERT 15 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

SOMAVERT 20 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

SOMAVERT 25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

SOMAVERT 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

pegvisomantti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä SOMAVERT on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät SOMAVERT-valmistetta

3. Miten SOMAVERT-valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. SOMAVERT-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

SOMAVERT-valmistetta käytetään akromegalian hoitoon. Akromegalia on hormonihäiriö, joka johtuu kasvuhormonin ja insuliininkaltaisen kasvutekijä I:n (IGF-I) lisääntyneestä erityksestä. Akromegalialle on tyypillistä luuston liikakasvu, pehmytkudosten turvotus, sydänsairaus ja siihen liittyvät häiriöt.

SOMAVERT-valmisteen vaikuttavan aineen pegvisomantin tiedetään estävän kasvuhormonireseptorin toimintaa. Tällaiset lääkeaineet vähentävät kasvuhormonin vaikutusta ja pienentävät veressä olevan insuliininkaltaisen kasvutekijä I:n (IGF-I) pitoisuutta.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä SOMAVERT-valmistetta

 • jos olet allerginen pegvisomantille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät SOMAVERT-valmistetta.

 • Jos sinulla ilmenee näköhäiriö tai päänsärkyä, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
 • Lääkäri tai sairaanhoitaja seuraa insuliininkaltaisen kasvutekijä I:n (IGF-I) pitoisuutta veressä ja muuttaa SOMAVERT-annosta tarvittaessa.
 • Lääkärin tulee seurata myös adenoomaasi (hyvänlaatuinen rauhaskasvain).
 • Lääkäri tekee sinulle maksan toimintakokeita ennen SOMAVERT-hoidon aloittamista ja sen aikana. Jos koetulokset eivät ole normaalit, lääkäri keskustelee hoitovaihtoehdoista kanssasi. Kun hoito alkaa, lääkäri tai sairaanhoitaja seuraa veren maksaentsyymiarvoja 4–6 viikon välein ensimmäisten 6 SOMAVERT-hoitokuukauden aikana. SOMAVERT-valmisteen anto on lopetettava, jos maksasairauden merkit eivät häviä.
 • Jos sinulla on diabetes, lääkärin on ehkä sovitettava käyttämäsi insuliinin tai jonkin muun käyttämäsi lääkkeen annosta.
 • Sairauden lieveneminen voi lisätä naispotilaiden hedelmällisyyttä. Tämän lääkkeen käyttöä raskauden aikana ei suositella, ja naisia, jotka voivat tulla raskaaksi, kehotetaan käyttämään ehkäisyä. Katso myös jäljempänä kohta Raskaus ja imetys.

Muut lääkevalmisteet ja SOMAVERT

Kerro lääkärille, jos olet aiemmin käyttänyt akromegalian hoitoon muita lääkkeitä tai diabeteslääkkeitä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Voit saada myös muita lääkkeitä osana hoitoasi. On tärkeää, että otat kaikkia lääkkeitäsi ja SOMAVERT-valmistetta, kunnes lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja toisin ilmoittaa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

SOMAVERT-valmisteen käyttöä raskaana oleville naisille ei suositella. Jos olet nainen ja voit tulla raskaaksi, sinun pitää käyttää hoidon aikana ehkäisyä.

Ei tiedetä, siirtyykö pegvisomantti äidinmaitoon. Älä imetä SOMAVERT-hoidon aikana, paitsi jos lääkäri on antanut siihen luvan.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn ei ole tehty.

SOMAVERT sisältää natriumia

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Pistä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Pegvisomanttialoitusannoksen 80 mg antaa ihon alle lääkäri. Tämän jälkeen pegvisomantin tavanomainen vuorokausiannos on 10 mg, joka pistetään ihon alle.

Parhaan mahdollisen hoitovasteen ylläpitämiseksi lääkäri sovittaa lääkeannostasi neljän−kuuden viikon välein 5 mg:lla pegvisomanttia päivää kohti sen mukaan, kuinka paljon sinulla on veresi seerumissa insuliininkaltaista kasvutekijä I:tä.

Antotapa ja –reitti

SOMAVERT pistetään ihon alle. Ruiskeen voi pistää itse tai sen voi pistää joku muu, esimerkiksi lääkäri tai sairaanhoitaja. Yksityiskohtaiset pistämisohjeet, joita on noudatettava, on annettu tämän pakkausselosteen lopussa. Jatka tämän lääkkeen pistämistä niin pitkään kuin lääkäri määrää.

Tämä lääke on liuotettava ennen käyttöä. Injektioliuosta ei saa sekoittaa samaan ruiskuun tai injektiopulloon minkään muun lääkkeen kanssa.

Pistoskohtaan ihon alle voi kertyä ylimääräistä rasvaa. Tämän välttämiseksi pistä ruiske joka kerta hieman eri kohtaan; katso ohjeet pakkausselosteen kohdasta ”Ohjeet SOMAVERT-ruiskeen valmistamista ja antoa varten”, alakohta 2. Kun vaihtelet pistoskohtaa, iho ja ihonalainen kudos ehtivät toipua ruiskeesta, ennen kuin pistät uuden ruiskeen samaan paikkaan.

Jos sinusta tuntuu, että tämän lääkkeen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Jos pistät enemmän SOMAVERT-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos pistät SOMAVERT-valmistetta vahingossa enemmän kuin lääkäri on määrännyt, se ei todennäköisesti ole vakavaa, mutta ota silti välittömästi yhteys lääkäriin, apteekkiin tai sairaanhoitajaan.

Jos unohdat käyttää SOMAVERT-valmistetta

Jos unohdat pistää ruiskeesi, pistä seuraava annos heti kun muistat ja jatka sitten SOMAVERT-valmisteen pistämistä lääkärin määräyksen mukaisesti. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Joillakin SOMAVERT-valmistetta käyttävillä potilailla on raportoitu allergisia (anafylaktisia) reaktioita, joiden aste on vaihdellut lievästä vakavaan. Vaikeaan allergiseen reaktioon voi liittyä yksi tai useampia seuraavista oireista: kasvojen, kielen, huulten tai kurkun turvotus, hengityksen vinkuminen tai hengitysvaikeudet (kurkunpään kouristus), laajalle levinnyt ihottuma, nokkosihottuma (urtikaria) tai kutina tai huimaus. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos sinulla ilmenee mikä tahansa näistä oireista.

Hyvin yleiset: voi esiintyä yli 1 potilaalla kymmenestä:

 • Päänsärky
 • Ripuli
 • Nivelkipu.

Yleiset: voi esiintyä enintään 1 potilaalla kymmenestä

 • Hengästyminen
 • Maksan toimintaa mittaavien arvojen kohoaminen. Tämä voidaan nähdä verikokeiden tuloksista.
 • Verta virtsassa
 • Verenpaineen kohoaminen
 • Ummetus, pahoinvointi, oksentelu, mahan pingotus, ruoansulatushäiriöt, ilmavaivat
 • Heitehuimaus, uneliaisuus, hallitsematon vapina, tuntoaistin heikkeneminen
 • Mustelmamuodostus tai verenvuoto pistoskohdassa, aristus tai turvotus pistoskohdassa, rasvan kertyminen ihon alle pistoskohdassa, raajojen turvotus, heikotus, kuume
 • Hikoilu, kutina, ihottuma, taipumus saada mustelmia
 • Lihaskipu, niveltulehdus
 • Veren kolesteroliarvojen kohoaminen, painonnousu, verensokerin kohoaminen, verensokerin aleneminen
 • Vilustumista muistuttavat oireet, väsymys
 • Poikkeavat unet
 • Silmäkipu.

Melko harvinaiset: voi esiintyä enintään 1 potilaalla sadasta

 • Allergiset reaktiot annon jälkeen (kuume, ihottuma, kutina ja vakavissa tapauksissa hengitysvaikeudet, välitöntä lääkärinhoitoa vaativa ihon nopea turpoaminen). Reaktiot voivat ilmetä heti tai muutaman päivän sisällä annosta.
 • Valkuaista virtsassa, virtsanerityksen lisääntyminen, munuaisvaivat.
 • Välinpitämättömyys, sekavuus, sukupuolivietin voimistuminen, paniikkikohtaus, lyhytkestoinen muistinmenetys, univaikeudet
 • Verihiutalemäärän väheneminen, valkosolumäärän lisääntyminen tai väheneminen, verenvuototaipumus
 • Epänormaali olo, paranemisen heikentyminen
 • Silmien rasittuminen, sisäkorvahäiriöt
 • Kasvojen turvotus, ihon kuivuminen, yöhikoilu, ihon punoitus (eryteema), kutisevat paukamat iholla (nokkosihottuma)
 • Veren rasva-aineiden lisääntyminen, ruokahalun lisääntyminen
 • Suun kuivuminen, syljenerityksen lisääntyminen, hammasvaivat, peräpukamat
 • Makuaistin häiriöt, migreeni.

Tuntemattomat (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

 • Vihaisuus
 • Vaikea hengenahdistus (kurkunpään kouristus)
 • Ihon ja ihonalaisen kudoksen ja elinten sisäkalvon (limakalvon) nopea turpoaminen (angioedeema).

Noin 17 %:lle potilaista muodostuu hoidon aikana vasta-aineita kasvuhormonille. Vasta-aineet eivät näytä estävän tämän lääkkeen vaikutusta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä injektiopullossa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä kuiva-ainepullot jääkaapissa (2–8 °C). Pidä injektiopullot kotelossa. Herkkä valolle. Ei saa jäätyä.

SOMAVERT kuiva-ainepulloja sisältäviä koteloita voidaan säilyttää huoneenlämmössä (enintään 25 °C:ssa) yhden, enintään 30 päivän pituisen jakson ajan. Merkitse viimeinen käyttöajankohta (= enintään 30 päivää jääkaapista ottamisen jälkeen) koteloon muodossa päivä/kuukausi/vuosi. Injektiopullot on suojattava valolta, eikä niitä saa laittaa takaisin jääkaappiin.

Hävitä tämä lääke, jos sitä ei käytetä 30 päivän kuluessa siitä, kun se on otettu huoneenlämpöön, tai koteloon painettuun viimeiseen käyttöpäivämäärään mennessä, sen mukaan, kumpi päivämääristä on aiemmin.

Säilytä esitäytetyt ruiskut alle 30 °C tai jääkaapissa (2–8 °C). Ei saa jäätyä.

Kun SOMAVERT-liuos on saatettu käyttökuntoon, se on käytettävä heti.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat liuoksessa sameutta tai hiukkasia.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä SOMAVERT sisältää

 • Vaikuttava aine on pegvisomantti.
 • SOMAVERT 10 mg: Yksi kuiva-ainepullo sisältää 10 mg pegvisomanttia. Kun valmiste on saatettu käyttökuntoon 1 ml:lla liuotinta, 1 ml liuosta sisältää 10 mg pegvisomanttia.
 • SOMAVERT 15 mg: Yksi kuiva-ainepullo sisältää 15 mg pegvisomanttia. Kun valmiste on saatettu käyttökuntoon 1 ml:lla liuotinta, 1 ml liuosta sisältää 15 mg pegvisomanttia.
 • SOMAVERT 20 mg: Yksi kuiva-ainepullo sisältää 20 mg pegvisomanttia. Kun valmiste on saatettu käyttökuntoon 1 ml:lla liuotinta, 1 ml liuosta sisältää 20 mg pegvisomanttia.
 • SOMAVERT 25 mg: Yksi kuiva-ainepullo sisältää 25 mg pegvisomanttia. Kun valmiste on saatettu käyttökuntoon 1 ml:lla liuotinta, 1 ml liuosta sisältää 25 mg pegvisomanttia.
 • SOMAVERT 30 mg: Yksi kuiva-ainepullo sisältää 30 mg pegvisomanttia. Kun valmiste on saatettu käyttökuntoon 1 ml:lla liuotinta, 1 ml liuosta sisältää 30 mg pegvisomanttia.
 • Muut aineet ovat glysiini, mannitoli (E421), vedetön dinatriumfosfaatti ja natriumdivetyfosfaatti, monohydraatti (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”SOMAVERT sisältää natriumia”).
 • Liuotin on injektionesteisiin käytettävää vettä.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

SOMAVERT-pakkauksessa on injektiokuiva-aine ja liuotin (joko 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg tai 30 mg pegvisomanttia injektiopullossa ja 1 ml liuotinta esitäytetyssä ruiskussa). Pakkauskoot: 1 ja 30. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Injektiokuiva-aine on valkoista. Liuotin on kirkasta ja väritöntä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgia

Valmistaja:

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12

2870 Puurs

Belgia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Suomi

Pfizer Oy

Puh: +358 (0)9 43 00 40

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 01/2021

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu . Siellä on myös linkkejä muille harvinaisia sairauksia ja niiden hoitoja käsitteleville verkkosivuille.

Ohjeet käyttäjälle

SOMAVERT − kuiva-aine injektiopullossa ja liuotin esitäytetyssä ruiskussa

Pegvisomantti injektiota varten
Vain ihonalaiseen injektioon
Kertakäyttöinen injektiopullo

SOMAVERT on saatavana injektiopullossa valkoisena jauhekakkuna. SOMAVERT on sekoitettava nesteen (liuottimen) kanssa ennen käyttöä.

Neste on esitäytetyssä ruiskussa, jossa lukee ”SOMAVERT-valmisteen liuotin”.

Älä sekoita mitään muuta nestettä SOMAVERT-valmisteen kanssa.

On tärkeää, että et yritä antaa itsellesi tai jollekulle muulle pistosta, jos et ole saanut opetusta pistoksen antamiseen terveydenhuollon ammattilaiselta.

Säilytä pakkaus, joka sisältää kuiva-ainepullot, jääkaapissa (2–8 °C) ja suojattuna suoralta auringonvalolta.

SOMAVERT kuiva-ainepulloja sisältäviä koteloita voidaan säilyttää huoneenlämmössä (enintään 25 °C:ssa) yhden, enintään 30 päivän pituisen jakson ajan. Merkitse viimeinen käyttöajankohta (= enintään 30 päivää jääkaapista ottamisen jälkeen) koteloon muodossa päivä/kuukausi/vuosi. Injektiopullot on suojattava valolta. Älä laita niitä takaisin jääkaappiin.

Hävitä tämä lääke, jos sitä ei käytetä 30 päivän kuluessa siitä, kun se on otettu huoneenlämpöön, tai koteloon painettuun viimeiseen käyttöpäivämäärään mennessä, sen mukaan, kumpi päivämääristä on aiemmin.

Esitäytetty liuotinruisku voidaan säilyttää huoneenlämmössä. Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

1. Tarvitsemasi välineet

Yksi SOMAVERT-pakkaus, joka sisältää

 • SOMAVERT-kuiva-aineen injektiopullossa
 • liuottimen esitäytetyssä ruiskussa
 • turvaneulan.

Tarvitset myös

 • vanutupon
 • alkoholia sisältävän puhdistuspyyhkeen
 • teräville jätteille tarkoitetun astian.

2. Injektion valmistelu

Ennen aloittamista:

 • Sekoita SOMAVERT ja liuotin vasta, kun olet valmis pistämään annoksesi.
 • Ota yksittäinen SOMAVERT-pakkaus jääkaapista ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi turvallisessa paikassa.
 • Pese kätesi saippualla ja vedellä ja kuivaa huolellisesti.
 • Avaa ruiskun ja turvaneulan sisältävä pakkaus, jotta ne ovat helposti saatavilla, kun valmistaudut pistokseesi.
 • Älä käytä ruiskua tai injektiopulloa, jos
  • ne ovat vaurioituneita tai viallisia
  • viimeinen käyttöpäivä on mennyt umpeen
  • ruisku on ollut jäätyneenä, vaikka se olisikin nyt sulanut.

3. Valitse pistoskohta

 • Valitse jokaista pistosta varten eri kohta pistosalueelta.
 • Vältä luun kohdalla olevia ihoalueita. Vältä myös ihoalueita, jotka ovat mustelmilla, punoittavat, aristavat tai tuntuvat kovilta, tai joissa on arpia tai ihosairauksia.
 • Puhdista pistoskohta alkoholia sisältävällä puhdistuspyyhkeellä terveydenhuollon ammattilaisen neuvomalla tavalla.
 • Anna pistoskohdan kuivua.

4. Poista injektiopullon korkki

 • Poista korkki injektiopullosta.
 • Heitä korkki pois, sitä ei enää tarvita.

Varoitus: Älä anna minkään koskettaa injektiopullon suljinta.

5. Poista ruiskun korkki

 • Napsauta ruiskun korkki irti. Tämä voi vaatia odottamattoman paljon voimaa.
 • Heitä ruiskun korkki pois, sitä ei enää tarvita.
 • Pidä ruisku pystyasennossa vuodon estämiseksi.

Varoitus: Älä anna ruiskun pään koskea mihinkään, kun ruiskun korkki on poistettu.

6. Kiinnitä turvaneula

 • Kierrä turvaneula tiukasti kiinni ruiskuun niin pitkälle kuin se menee.

7. Poista neulansuojus

 • Käännä turvasuojus pois neulansuojuksen tieltä.
 • Vedä neulansuojus suoraan pois.
 • Heitä neulansuojus pois, sitä ei tarvita enää.

Varoitus: Älä anna neulan koskettaa mitään.

8.  Työnnä neula sisään injektiopulloon

 • Työnnä neula injektiopullon sulkimen keskeltä läpi kuvassa esitetyllä tavalla.
 • Tue ruiskua neulan ollessa injektiopullon sulkimessa, jotta neula ei pääse taipumaan.

9. Lisää neste

 • Kallista sekä injektiopullo että ruisku tiettyyn kulmaan alla olevan kuvan mukaisesti.
 • Työnnä mäntää hitaasti alas, kunnes kaikki neste on tyhjentynyt injektiopulloon.
 • Varoitus: Älä ruiskuta nestettä suoraan injektiokuiva-aineen päälle, koska tämä saa aikaan vaahdon muodostumista. Vaahto tekee lääkkeestä käyttökelvottoman.
 • Älä vedä neulaa vielä pois.

10. Pyörittele injektiopulloa

 • Tue sekä ruiskua että injektiopulloa toisella kädellä alla olevan kuvan mukaisesti.
 • Pyörittele nestettä varovasti, liu’uttaen injektiopulloa pyörivällä liikkeellä tasaisella alustalla.
 • Jatka nesteen pyörittelyä, kunnes kaikki kuiva-aine on täysin liuennut.

Huomautus: Tämä voi viedä jopa 5 minuuttia.

11. Tarkista lääke

 • Pidä neula injektiopullossa ja tarkista lääke huolellisesti. Sen pitää olla kirkasta eikä hiukkasia saa näkyä.
 • Älä käytä lääkettä, jos 
  • liuos on sameaa
  • liuoksessa näkyy mitä tahansa väriä
  • injektiopullossa on hiukkasia tai vaahtokerros.

12. Aseta neula uudelleen

 • Käännä injektiopulloa, niin että sulkimen aukko näkyy, kuten kuvassa on esitetty.
 • Vedä neulaa alaspäin, niin että neulan kärki on mahdollisimman alhaalla nesteessä. Näin saat mahdollisimman paljon nestettä ruiskuun.
 • Tarkista, että ruiskun mäntä ei ole liikkunut — jos se on, työnnä se kokonaan takaisin ruiskun sisään. Tämä varmistaa, että kaikki ilma on poistunut ruiskusta ennen kuin vedät annoksen.

13. Vedä annos ruiskuun

 • Vedä ruiskun mäntää hitaasti taaksepäin, jotta saat mahdollisimman paljon lääkettä injektiopullosta.
  Huomautus: Jos ruiskussa näkyy ilmaa, naputtele säiliötä kuplien saamiseksi ruiskun yläosaan ja työnnä kuplat sitten varovasti pois ruiskusta injektiopulloon.
 • Vedä neula ulos injektiopullosta.

14. Työnnä neula ihon sisään

 • Purista ihoa varovasti pistoskohdasta.
 • Työnnä neula koko syvyydeltään puristettuun ihopoimuun.

15. Pistä lääke

 • Työnnä ruiskun mäntää hitaasti alas, kunnes säiliö on tyhjä.
  Huomio: Varmista, että neula pysyy ihon sisässä koko syvyydeltään.
 • Irrota otteesi ihopoimusta ja vedä neula suoraan pois.

16. Tee neulasta vaaraton

 • Käännä turvasuojus neulan päälle.
 • Paina varovasti kovaa pintaa vasten, jotta turvasuojus lukittuu paikoilleen.

Huomio: Kuulet napsahduksen, kun turvasuojus on lukittunut.

17. Hävitä ruisku ja neula

 • Ruiskua ja neulaa EI SAA KOSKAAN käyttää uudelleen. Hävitä neula ja ruisku lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekin ohjeiden mukaisesti ja paikallisten terveys- ja turvallisuuslakien mukaisesti.

18. Pistoksen jälkeen

 • Jos tarpeen, käytä puhdasta vanutuppoa ja paina kevyesti pistoskohtaa.
 • Älä hiero aluetta.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Mitä teen, jos jokin koskettaa vahingossa injektiopullon suljinta?

 • Puhdista injektiopullon suljin uudella alkoholia sisältävällä puhdistuspyyhkeellä ja anna sen kuivua täysin. Jos et pysty puhdistamaan suljinta, älä käytä injektiopulloa.

Mitä teen ruiskulle, jos se on pudonnut?

 • Älä käytä sitä, vaikka se näyttäisi vahingoittumattomalta. Hävitä ruisku samalla tavalla kuin käytetty ruisku. Tarvitset tilalle uuden ruiskun.

Kuinka monta kertaa voin turvallisesti työntää neulan ruiskun sulkimeen?

 • Vain kerran. Neulan poisvetäminen ja uudelleen sisään työntäminen lisää suuresti riskiä neulan vaurioitumiseen ja tylsyttää neulan. Tämä voi aiheuttaa epämukavuutta ja lisätä ihovaurion ja infektion riskiä. On myös olemassa riski, että lääkettä menee hukkaan.

Saako injektiopulloa ravistella, jos kuiva-aine ei liukene?

 • Ei — älä koskaan ravistele pulloa. Ravisteleminen voi tuhota lääkkeen ja aiheuttaa vaahdon muodostumista. Kuiva-aineen täydellinen liukeneminen voi viedä joitakin minuutteja, joten jatka injektiopullon varovaista pyörittelyä, kunnes neste on täysin kirkasta.

Mistä tiedän, onko pullossa vaahtoa?

 • Vaahto näyttää joukolta pieniä kuplia, jotka kelluvat kerroksena nesteen yläosaan. Älä pistä SOMAVERT-valmistetta, jos siinä on vaahtoa.

Kuinka voin estää lääkkeen vaahtoamisen?

 • Paina mäntää hyvin hitaasti, jotta neste valuu hellävaraisesti injektiopullon sisäseinämää pitkin. Älä ruiskuta nestettä suoraan kuiva-aineeseen, koska tämä saa aikaan vaahdon muodostumista. Edellä kuvattu tekniikka vähentää myös pyörittelyaikaa ja lääkettä saadaan enemmän pois pullosta.

Ruiskussa näkyy jonkin verran ilmaa. Onko tämä OK?

 • Pienet ilmakuplat nesteessä ovat normaaleja eivätkä haittaa turvallista pistämistä. On kuitenkin mahdollista vetää epähuomiossa ilmaa ruiskuun. Ilma on poistettava ennen pistämistä. Kuplat, jotka kelluvat nesteen yläosaan, pitää työntää pois ruiskusta injektiopulloon.

Miksi en saa kaikkea lääkettä ulos injektiopullosta?

 • Injektiopullon muodon vuoksi hyvin pieni määrä lääkettä jää injektiopulloon. Tämä on normaalia. Jotta vain pieni määrä lääkettä jää injektiopulloon, varmista, että neulan kärki on mahdollisimman alhaalla injektiopullossa, kun vedät annoksen ruiskuun.

Mitä teen, jos minulla on mitä tahansa epäilyksiä lääkkeen suhteen?

 • Kysymyksiisi vastaa SOMAVERT-valmisteen käyttöön perehtynyt lääkäri, sairaanhoitaja tai apteekkihenkilökunta.

Yrityksen yhteystiedot:

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki

etunimi.sukunimi@pfizer.com
www.pfizer.fi
09 430 040
Tukkuliike: Tamro