HIPREX jauhe 1 g, tabletti 1 g

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,3 mt, 12.05.2017 11:02:34)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Hiprex 1g tabletti
Hiprex 1g jauhe
metenamiinihippuraatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Hiprex on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Hiprexiä
3. Miten Hiprexiä otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Hiprexin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Hiprex on ja mihin sitä käytetään

Hiprex on lääke, joka estää bakteerien kasvua virtsassa ja pitää virtsan happamana.
Hiprex on virtsateihin vaikuttava antiseptinen lääke, joka estää virtsatieinfektioiden uusiutumista potilailla, joilla vaiva on usein toistuva.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Hiprexiä

Älä käytä Hiprexiä

 • jos olet allerginen metenamiinihippuraatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on kihti
 • jos sinulla on vaikea nestevajaus
 • jos sinulla on vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta tai aineenvaihdunnallinen asidoosi

Muut lääkevalmisteet ja Hiprex
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Sulfonamideja tai alkalisoivia aineita sisältäviä lääkkeitä ei pidä käyttää samanaikaisesti Hiprexin kanssa.

Hiprex ruuan ja juoman kanssa
Tabletit voidaan ottaa myös maidon tai hedelmämehun kanssa.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Haittavaikutuksia sikiölle ei ole osoitettu. Hiprex-valmistetta voidaan käyttää raskauden aikana lääkärin harkinnan mukaan.

Valmiste erittyy äidinmaitoon, mutta vaikutukset imeväiseen ovat epätodennäköisiä. Neuvottele kuitenkin lääkärin kanssa, mikäli käytät Hiprexiä imetyksen aikana muuten kuin satunnaisesti.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Hiprexillä ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

3. Miten Hiprexiä käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kun lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Hiprex 1g tablettien suositeltu annos on:
Aikuiset ja yli 12-vuotiaat lapset: 1 tabletti kahdesti päivässä, mieluummin virtsaamisen jälkeen aamulla ja illalla.
Lapset: 6-12-vuotiaat: ½ tablettia kahdesti päivässä.

Tabletti voidaan puolittaa tai murskata, ja se voidaan ottaa maidon tai hedelmämehun kanssa.

Hiprex 1g jauheen suositeltu annos on:
Aikuiset: 1 annospussi kahdesti päivässä, mieluummin virtsaamisen jälkeen aamulla ja illalla. Lapset: Jauhetta ei suositella alle 12-vuotiaille.
Annospussin sisältö liuotetaan lasilliseen vettä.

Jos otat enemmän Hiprexiä kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostuksen yleisimmät oireet ovat oksentelu ja mahdollisesti verivirtsaisuus.

Jos unohdat ottaa Hiprexiä
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Hiprexin käytön
Keskustele lääkärin kanssa ennen hoidon lopettamista.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä yli 1 potilaalla kymmenestä):

 • ihottuma, ihon kutina

Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä yli 1 potilaalla sadasta):

 • pahoinvointi, oksentelu, vatsavaivat

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä alle 1 potilaalla sadasta):

 • mahalaukun ärsytys, virtsarakon ärsytys

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • ripuli

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Hiprexin säilyttäminen

Tabletti:
Säilytä alle 30 °C. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna.

Jauhe:
Säilytä alle 25 ºC alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä etiketissä ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Hiprex sisältää

 • Vaikuttava aine on metenamiinihippuraatti.
 • Muut aineet tabletissa ovat vedetön kolloidinen piidioksidi, povidoni ja magnesiumstearaatti.
 • Muut aineet jauheessa ovat sakkariininatrium (E954) ja sitruuna-aromi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Tabletit ovat valkoisia, pitkulaisia ja niissä on jakouurre sekä merkintä 3M ja HX.
Jauhe on luonnonvalkoinen, rakeinen jauhe, jossa tummempia oransihtavia rakeita. Sitruunanmakuinen.

Pakkauskoko: 100 tablettia/annospussia.

Myyntiluvan haltija
Meda Oy
Vaisalantie 4
02130 Espoo

Puh. 020-720 9550
info@meda.fi

Valmistaja
3M Health Care Ltd
Derby Road
Loughborough
Leicestershire
LE11 5SF
Englanti.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.12.2016.

 

Yrityksen yhteystiedot:

MEDA OY
Vaisalantie 4
02130 Espoo

info@meda.fi
www.meda.fi
020 720 9550
Tukkuliike: Tamro