UPTRAVI tabletti, kalvopäällysteinen 200 mikrog, 400 mikrog, 600 mikrog, 800 mikrog, 1000 mikrog, 1200 mikrog, 1400 mikrog, 1600 mikrog

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,4 mt, 22.11.2019 22:41:33)

Uptravi 200 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti
Uptravi 400 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti

Uptravi 600 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti
Uptravi 800 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti
Uptravi 1000 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti
Uptravi 1200 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti
Uptravi 1400 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti
Uptravi 1600 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti

seleksipagi

Lisäseuranta

 

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen tämän lääkkeen ottamista, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Uptravi on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Uptravi-valmistetta

3. Miten Uptravi-valmistetta otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Uptravi-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Uptravi on lääke, jonka vaikuttava aine on seleksipagi. Se vaikuttaa verisuoniin relaksoivasti ja laajentavasti samalla tavalla kuin elimistössä luontaisesti esiintyvä prostasykliini.

Uptravi-valmistetta käytetään keuhkovaltimoiden verenpainetaudin (PAH) pitkäaikaishoitoon aikuispotilaille, joiden tauti ei ole riittävän hyvin hallinnassa jollakin muulla keuhkovaltimoiden verenpainetaudin lääkehoidolla (endoteliinireseptorin antagonistit ja fosfodiesteraasi 5:n estäjät). Uptravi-valmistetta voidaan käyttää ainoana lääkkeenä, jos nämä muut lääkkeet eivät sovi potilaalle.

Keuhkovaltimoiden verenpainetaudissa verta sydämestä keuhkoihin kuljettavien keuhkovaltimoiden verenpaine on koholla. Keuhkovaltimoiden verenpainetautia sairastavilla nämä valtimot ahtautuvat, jolloin sydämen on vaikeampi pumpata verta niiden läpi. Tästä voi aiheutua väsymystä, huimausta, hengenahdistusta tai muita oireita.

Tämä lääke vaikuttaa samalla tavalla kuin luonnollisesti esiintyvä aine prostasykliini ja siten laajentaa keuhkovaltimoita ja vähentää niiden kovettumista. Tällöin sydämen on helpompi pumpata verta keuhkovaltimoiden läpi. Uptravi alentaa painetta keuhkovaltimoissa, lievittää keuhkovaltimoiden verenpainetaudin oireita ja hidastaa keuhkovaltimoiden verenpainetaudin etenemistä.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Uptravi-valmistetta

 • jos olet allerginen seleksipagille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on sydänvaivoja, esimerkiksi:
  • huono sydänlihaksen verenkierto (vaikea sepelvaltimotauti tai epästabiili angina pectoris); oireena voi esiintyä rintakipua
  • edeltävien 6 kuukauden aikana sairastettu sydäninfarkti
  • sydämen vajaatoiminta (kompensoitumaton), jota lääkäri ei seuraa tiiviisti
  • vaikeita sydämen rytmihäiriöitä
  • sydämen läppävika (synnynnäinen tai hankinnainen), joka heikentää sydämen toimintaa (muusta syystä kuin keuhkovaltimoiden verenpainetaudin vuoksi)
 • jos sinulla on ollut aivohalvaus viimeisen kolmen kuukauden sisällä tai jokin muu tapahtuma, joka on vähentänyt verensaantia aivoihin (esim. TIA-kohtaus)
 • jos käytät gemfibrotsiilia (veren rasva-arvoja [lipidiarvoja] alentava lääke).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele keuhkovaltimoiden verenpainetautia hoitavan lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Uptravi-valmistetta

 • jos käytät verenpainelääkitystä
 • jos sinulla on matala verenpaine, joka aiheuttaa oireita, esimerkiksi huimausta
 • jos olet äskettäin menettänyt huomattavan määrän verta tai nesteitä esim. rajun ripulin tai oksentelun vuoksi
 • jos sinulla on kilpirauhasvaivoja
 • jos sinulla on vaikeita munuaisvaivoja tai saat dialyysihoitoa
 • jos sinulla on tai on ollut vaikeita maksan toiminnan häiriöitä.

Jos huomaat jonkin näistä tai vointisi muuttuu, kerro asiasta heti lääkärille.

Lapset ja nuoret

Tätä lääkettä ei saa antaa alle 18-vuotiaille lapsille, sillä Uptravi-valmistetta ei ole tutkittu lapsilla.

Iäkkäät potilaat

Uptravi-valmisteen käytöstä yli 75-vuotiailla potilailla on niukasti kokemusta. Uptravi-valmisteen käytössä on noudatettava varovaisuutta tässä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Uptravi

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Muut lääkkeet saattavat muuttaa Uptravi-valmisteen vaikutusta.

Kerro keuhkovaltimoiden verenpainetautia hoitavalle lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • Gemfibrotsiili (veren rasva-arvoja [lipidiarvoja] alentava lääke)
 • Klopidogreeli (sepelvaltimotaudin yhteydessä käytettävä veritulppien estolääke)
 • Deferasiroksi (lääke raudan poistamiseksi verenkierrosta)
 • Teriflunomidi (aaltomaisen multippeliskleroosin hoitoon käytettävä lääke)
 • Karbamatsepiini (lääke tiettyjen epilepsiatyyppien tai hermosäryn hoitoon tai vakavien mielialahäiriöiden hoitoon tilanteessa, jossa jotkin muut lääkkeet eivät tehoa)
 • Fenytoiini (epilepsialääke)
 • Valproiinihappo (epilepsialääke)
 • Probenesidi (kihtilääke)
 • Flukonatsoli, rifampisiini tai rifapentiini (infektioiden hoitoon käytettäviä antibiootteja).

Raskaus ja imetys

Uptravi-valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden ja imetyksen aikana. Jos olet nainen ja voit tulla raskaaksi, sinun on käytettävä tehokasta ehkäisymenetelmää Uptravi-hoidon aikana. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Uptravi voi aiheuttaa haittavaikutuksia, esim. päänsärkyä ja verenpaineen laskua (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset), jotka voivat vaikuttaa ajokykyyn. Myös tautisi oireet voivat huonontaa ajokykyä.

3. Miten valmistetta käytetään

Uptravi-valmistetta saa määrätä vain keuhkovaltimoiden verenpainetaudin hoitoon perehtynyt lääkäri. Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma tai sinulla on kysyttävää.

Kerro lääkärille, jos sinulla ilmenee haittavaikutuksia, koska lääkäri voi suositella Uptravi-annoksen muuttamista.

Kerro lääkärille, jos otat muita lääkkeitä, koska lääkäri voi suositella, että otat Uptravi-valmistetta vain kerran päivässä.

Jos olet heikkonäköinen tai jollakin tavalla sokea, pyydä jotakuta auttamaan Uptravi-valmisteen annostitrauksessa (eli annoksen suurentamisessa vähitellen).

Sopivan annoksen määrittäminen

Hoidon alussa otat pienintä annosta. Otat yhden 200 mikrogramman (mikrog.) tabletin aamuisin ja toisen 200 mikrogramman tabletin iltaisin noin 12 tunnin välein. Hoito suositellaan aloittamaan illalla. Lääkäri antaa ohjeet, miten annosta suurennetaan vähitellen, jotta elimistö ehtii tottua uuteen lääkkeeseen. Tätä kutsutaan titraukseksi. Titrauksen avulla pyritään etsimään sopivin annos eli suurin annos, jonka siedät. Enimmäisannos on 1600 mikrogrammaa aamuisin ja iltaisin.

Ensimmäisessä tablettipakkauksessasi on vaaleankeltaisia 200 mikrogramman tabletteja.

Lääkäri kehottaa sinua suurentamaan annosta vaiheittain, yleensä joka viikko, mutta mahdollisesti harvemmin.

Kussakin vaiheessa aamuannokseen ja ilta-annokseen lisätään yksi 200 mikrogramman tabletti. Suurennettu annos suositellaan ottamaan ensimmäisen kerran illalla. Seuraava kaavio osoittaa, montako tablettia otat joka aamu ja joka ilta ensimmäisten 4 vaiheen ajan.

Jos lääkäri kehottaa sinua suurentamaan annosta edelleen, lisäät kussakin vaiheessa aamuannokseen yhden 200 mikrogramman tabletin ja ilta-annokseen yhden 200 mikrogramman tabletin. Suurennettu annos suositellaan ottamaan ensimmäisen kerran illalla.

Jos lääkäri kehottaa sinua suurentamaan annosta edelleen ja siirtymään vaiheeseen 5, tämä voidaan toteuttaa ottamalla yksi vihreä 800 mikrogramman tabletti ja yksi vaaleankeltainen 200 mikrogramman tabletti aamuisin ja yksi 800 mikrogramman tabletti ja yksi 200 mikrogramman tabletti iltaisin.

Uptravi-valmisteen enimmäisannos on 1 600 mikrogrammaa aamuisin ja 1 600 mikrogrammaa iltaisin. Kaikki potilaat eivät kuitenkaan saavuta tätä annosta, sillä eri potilaat tarvitsevat erilaisia annoksia.

Seuraavassa kaaviossa esitetään kussakin vaiheessa joka aamu ja joka ilta otettava tablettimäärä vaiheesta 5 alkaen.

Saat titrauspakkauksen, jossa on annoksen noston opas eli titrausopas ja pakkausseloste. Titrausoppaassa kerrotaan annoksen noston vaiheista eli titrausprosessista ja johon kunakin päivänä otettava tablettimäärä merkitään.

Muista merkitä ottamasi tablettimäärä titrauspäiväkirjaasi päivittäin. Titrausvaiheet kestävät yleensä noin viikon. Päiväkirjassa on ylimääräisiä seurantasivuja siltä varalta, että lääkäri kehottaa sinua pidentämään titrausvaiheita yli viikon pituisiksi. Muista olla säännöllisesti yhteydessä keuhkovaltimoiden verenpainetautia hoitavaan lääkäriin tai sairaanhoitajaan titrausvaiheen aikana.

Annoksen pienentäminen haittavaikutusten vuoksi

Titrauksen aikana voi esiintyä haittavaikutuksia, esim. päänsärkyä, ripulia, pahoinvointia, oksentelua, leukakipua, lihaskipua, jalkakipua, nivelkipua tai kasvojen punoitusta (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset). Jos näiden haittavaikutusten kanssa on vaikea pärjätä, keskustele lääkärin kanssa niiden lievittämisestä tai hoitamisesta. Saatavilla on haittavaikutuksia lievittäviä hoitoja. Esimerkiksi kipua ja päänsärkyä voi lievittää särkylääkkeillä kuten parasetamolilla.

Jos käyttämäsi annoksen haittavaikutuksia ei voida hoitaa tai ne eivät lievity vähitellen, lääkäri saattaa muuttaa annostasi eli vähentää sekä aamuannoksesta että ilta-annoksesta yhden 200 mikrogramman vaaleankeltaisen tabletin. Seuraavassa kaaviossa kuvataan, miten annosta pienennetään. Näin toimitaan vain, jos lääkäri niin määrää.

Jos haittavaikutukset ovat hallittavissa annoksen pienentämisen jälkeen, lääkäri saattaa päättää, että jatkat kyseisen annoksen käyttöä. Lisätiedot, ks. kohta Ylläpitoannos.

Ylläpitoannos

Suurimmasta annoksesta, jota siedät titrauksen aikana, tulee ylläpitoannoksesi. Käytät jatkossa säännöllisesti ylläpitoannosta.

Lääkäri määrää sinulle sopivan tablettivahvuuden ylläpitoannokseksi. Näin voit ottaa yhden tabletin aamuisin ja yhden iltaisin, sen sijaan että ottaisit monta tablettia joka kerralla.

Uptravi-tablettien ulkonäön kuvaus, mm. tiedot väristä ja merkinnöistä: ks. tämän pakkausselosteen kohta Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa.

Ajan mittaan lääkäri saattaa muuttaa ylläpitoannostasi tarvittaessa.

Ota yhteys lääkäriin, jos olet käyttänyt samaa annosta pitkään ja sinulle kehittyy haittavaikutuksia, joita et siedä tai jotka vaikuttavat normaaleihin arkitoimiisi. Annostasi on ehkä pienennettävä. Lääkäri saattaa tällöin määrätä sinulle pienempää tablettivahvuutta, jota otetaan yksi tabletti. Muista hävittää käyttämättömät tabletit (ks. kohta Valmisteen säilyttäminen).

Ota Uptravi kerran aamulla ja kerran illalla, noin 12 tunnin välein.

Ota tabletit aterioiden yhteydessä, sillä saatat silloin sietää lääkettä paremmin. Tabletin päällyste toimii suojana. Niele tabletit kokonaisina ja juo lääkkeen kanssa lasillinen vettä. Tabletteja ei saa jakaa, murskata eikä pureskella.

Jos otat enemmän Uptravi-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos otat enemmän tabletteja kuin sinun pitäisi, kysy neuvoa lääkäriltä.

Jos unohdat ottaa Uptravi-valmistetta

Jos unohdat ottaa Uptravi-valmistetta, ota annos heti kun muistat ja jatka sitten tablettien ottoa tavanomaiseen aikaan. Jos on jo melkein aika ottaa seuraava annos (normaaliin lääkkeenottoaikaan on enintään 6 tuntia), jätä unohtunut annos väliin ja ota lääke taas tavanomaiseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos lopetat Uptravi-valmisteen käytön

Uptravi-hoidon lopettaminen äkillisesti voi johtaa oireiden pahenemiseen. Älä lopeta Uptravi-lääkkeen käyttöä, ellei lääkäri kehota sinua tekemään niin. Lääkärisi voi kehottaa sinua pienentämään annosta vähitellen ennen hoidon lopettamista.

Jos lopetat mistä tahansa syystä Uptravi-valmisteen käytön yli 3 perättäisen päivän ajaksi (jos vähintään 3 aamuannosta ja 3 ilta-annosta eli vähintään 6 perättäistä annosta jää väliin), ota heti yhteys lääkäriin, sillä annosta on ehkä muutettava haittavaikutusten ehkäisemiseksi. Lääkäri saattaa päättää, että hoito aloitetaan uudelleen pienemmällä annoksella ja sitä suurennetaan vähitellen aiempaan ylläpitoannokseesi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Haittavaikutuksia voi esiintyä sekä titrausvaiheessa annoksen suurentamisen yhteydessä että myöhemmin, kun olet käyttänyt samaa annosta jo pitkään.

Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla on päänsärkyä, ripulia, pahoinvointia, oksentelua, leukakipua, lihaskipua, jalkakipua, nivelkipua tai kasvojen punoitusta, ja haittavaikutus on sietämätön tai sen hoito ei onnistu. Käyttämäsi annos saattaa olla sinulle liian suuri, ja sitä on ehkä pienennettävä.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (yli 1 käyttäjällä 10:stä)

 • Päänsärky
 • Kasvojen punoitus
 • Pahoinvointi ja oksentelu
 • Ripuli
 • Leukakipu, lihaskipu, nivelkipu, jalkakipu
 • Nenänielutulehdus (nenän tukkoisuus)

Yleiset haittavaikutukset (enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

 • Anemia (pienet veren punasoluarvot)
 • Kilpirauhasen liikatoiminta
 • Ruokahalun heikentyminen
 • Painon lasku
 • Matala verenpaine
 • Mahakipu, mukaan lukien ruoansulatusvaivat
 • Kipu
 • Muutokset tietyissä verikoearvoissa, esim. verisoluarvoissa tai kilpirauhastoiminnan arvoissa
 • Ihottumat, mm. nokkosihottuma; voivat aiheuttaa poltetta tai kirvelyä ja ihon punoitusta

Melko harvinaiset haittavaikutukset (enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

 • Sydämen sykkeen nopeutuminen

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Uptravi-valmistetta ulkopakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (”EXP”) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei erityisvaatimuksia hävittämisen suhteen.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Uptravi sisältää

Vaikuttava aine on seleksipagi.
Uptravi 200 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti sisältää 200 mikrogrammaa seleksipagia
Uptravi 400 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti sisältää 400 mikrogrammaa seleksipagia
Uptravi 600 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti sisältää 600 mikrogrammaa seleksipagia
Uptravi 800 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti sisältää 800 mikrogrammaa seleksipagia
Uptravi 1000 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1000 mikrogrammaa seleksipagia
Uptravi 1200 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1200 mikrogrammaa seleksipagia
Uptravi 1400 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1400 mikrogrammaa seleksipagia
Uptravi 1600 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1600 mikrogrammaa seleksipagia

Muut aineet ovat:


Tabletin ydin
Mannitoli (E421)
Maissitärkkelys
Matalasubstituutioasteinen hydroksipropyyliselluloosa
Hydroksipropyyliselluloosa
Magnesiumstearaatti.


Kalvopäällyste
Hypromelloosi
Propyleeniglykoli
Titaanidioksidi (E171)
Rautaoksidit (E172)
Karnaubavaha.


Uptravi 200 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti sisältää keltaista rautaoksidia (E172).
Uptravi 400 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti sisältää punaista rautaoksidia (E172).
Uptravi 600 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti sisältää punaista rautaoksidia ja mustaa rautaoksidia (E172).
Uptravi 800 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti sisältää keltaista rautaoksidia ja mustaa rautaoksidia (E172).
Uptravi 1000 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti sisältää punaista rautaoksidia ja keltaista rautaoksidia (E172).
Uptravi 1200 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti sisältää mustaa rautaoksidia ja punaista rautaoksidia (E172).
Uptravi 1400 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti sisältää keltaista rautaoksidia (E172).
Uptravi 1600 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti sisältää mustaa rautaoksidia, punaista rautaoksidia ja keltaista rautaoksidia (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Uptravi 200 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti: Pyöreä, vaaleankeltainen, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”2”.

Uptravi 400 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti: Pyöreä, punainen, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”4”.

Uptravi 600 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti: Pyöreä, vaaleanvioletti, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”6”.

Uptravi 800 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti: Pyöreä, vihreä, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”8”.

Uptravi 1000 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti: Pyöreä, oranssi, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”10”.

Uptravi 1200 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti: Pyöreä, tummanvioletti, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”12”.

Uptravi 1400 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti: Pyöreä, tummankeltainen, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”14”.

Uptravi 1600 mikrogrammaa kalvopäällysteinen tabletti: Pyöreä, ruskea, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”16”.

Uptravi 200 mikrogrammaa kalvopäällysteiset tabletit on pakattu 10 tai 60 tabletin läpipainopakkauksiin ja 60 tai 140 tabletin läpipainopakkaukseen (titrauspakkaukset).

Uptravi 400 mikrogrammaa, 600 mikrogrammaa, 800 mikrogrammaa, 1000 mikrogrammaa, 1200 mikrogrammaa, 1400 mikrogrammaa ja 1600 mikrogrammaa kalvopäällysteiset tabletit on pakattu 60 tabletin läpipainopakkauksiin.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia

Valmistaja
Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Suomi/Finland
Janssen-Cilag Oy 
Puh/Tel: +358 207 531 300
jacfi@its.jnj.com

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 05/2022

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

Yrityksen yhteystiedot:

JANSSEN-CILAG OY
PL 15
02621 Espoo

jacfi@its.jnj.com
www.janssen.com/finland
020 753 1300
Tukkuliike: Oriola

Vain tekstiviestit: 04573 950 730