FARESTON tabletti 20 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,6 mt, 15.11.2017 19:05:16)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Fareston 20 mg tabletit

toremifeeni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Fareston on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Farestonia
 3. Miten Farestonia otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Farestonin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Fareston on ja mihin sitä käytetään

Fareston-tablettien vaikuttava aine on toremifeeni, joka on antiestrogeeni. Farestonia käytetääntietynlaisten rintarauhasen kasvainten hoitoon vaihdevuosien jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Farestonia

Älä ota Farestonia

 • jos olet allerginen toremifeenille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on kohdun limakalvon liikakasvu
 • jos sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta
 • jos sinulla on jokin synnynnäinen tai muu tila, johon liittyy tiettyjä muutoksia sydänsähkökäyrässä (elektrokardiogrammissa eli EKG:ssä)
 • jos sinulla on häiriö veren suolatasapainossa, etenkin jos kaliumpitoisuus on matala (hypokalemia) eikä sitä ole vielä hoidettu
 • jos sydämesi lyö hyvin hitaasti (sydämen harvalyöntisyys)
 • jos sinulla on sydämen vajaatoiminta
 • jos sinulla on todettu sydämen rytmihäiriöitä (arytmioita)
 • jos käytät muita lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa sydämen toimintaan (ks. kohta 2 Muut lääkevalmisteet ja Fareston). Tämä johtuu siitä, että Fareston voi vaikuttaa sydämen toimintaan hidastamalla sydämen sähköimpulssien johtumista (eli pidentää QT-aikaa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Farestonia:

 • jos sinulla on huonosti tasapainossa oleva diabetes
 • jos yleiskuntosi on huonontunut
 • jos sinulla on aiemmin ollut veritulppa esimerkiksi keuhkoissa (keuhkoveritulppa) tai jalassa (syvä laskimotukos)
 • jos sinulla esiintyy sydämen rytmihäiriöitä Farestonin käytön aikana. Lääkäri saattaa kehottaa sinua lopettamaan Farestonin ottamisen ja tutkia sydämesi toimintaa EKG:n avulla (ks. kohta 2 Älä ota Farestonia)
 • jos sinulla on jokin sydänsairaus, kuten rasitusrintakipua (angina)
 • jos syöpä on levinnyt luustoon (etäpesäkkeitä luustossa), koska veren kalsiumpitoisuus voi suurentua Fareston-hoitoa aloitettaessa. Lääkäri tutkii sinut säännöllisesti
 • jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi (esim. laktoosi-intoleranssi, ks. kohta 2 Fareston sisältää laktoosia), keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Sinulle pitää tehdä gynekologinen tutkimus ennen Fareston-hoidon aloittamista ja vähintään kerran vuodessa hoidon aikana. Lääkäri tutkii sinut säännöllisesti, jos sinulla on korkea verenpaine, diabetes, olet saanut hormonikorvaushoitoa tai jos olet ylipainoinen (BMI yli 30).

Muut lääkevalmisteet ja Fareston

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Annostusta voidaan joutua muuttamaan Fareston-hoidon aikana. Kerro erityisesti, jos käytät jotakin seuraavista:

 • nesteenpoistolääkkeet (tiatsidityyppiset diureetit)
 • veren hyytymistä estävät lääkkeet, kuten varfariini
 • epilepsialääkkeet, kuten karbamatsepiini, fenytoiini, fenobarbitaali
 • sienilääkkeet, kuten ketokonatsoli, itrakonatsoli, vorikonatsoli, posakonatsoli
 • bakteeritulehdusten hoidossa käytettävät lääkkeet (antibiootit), kuten erytromysiini, klaritromysiini ja telitromysiini
 • virusinfektioiden hoidossa käytettävät lääkkeet, kuten ritonaviiri ja nelfinaviiri.

Älä käytä Fareston-hoidon aikana seuraavia lääkkeitä, sillä yhteiskäyttö voi lisätä sydämen rytmihäiriöiden vaaraa (ks. kohta 2 Älä ota Farestonia):

 • rytmihäiriölääkkeet, kuten kinidiini, hydrokinidiini, disopyramidi, amiodaroni, sotaloli, dofetilidi ja ibutilidi
 • mielenterveys- ja käytöshäiriöiden hoitoon käytettävät lääkkeet (neuroleptit), kuten esimerkiksi fentiatsiinit, pimotsidi, sertindoli, haloperidoli ja sultopridi
 • infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet (mikrobilääkkeet), kuten moksifloksasiini, erytromysiini (infuusio), pentamidiini ja malarialääkkeet (etenkin halofantriini)
 • eräät allergialääkkeet, kuten terfenadiini, astemitsoli ja mitsolastiini
 • muut lääkkeet (sisapridi, laskimoon annettava vinkamiini, bepridiili ja difemaniili).

Jos joudut sairaalaan tai sinulle määrätään uutta lääkettä, kerro lääkärille, että käytät Farestonia.

Raskaus ja imetys

Älä ota Farestonia raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Fareston ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Fareston sisältää laktoosia

Fareston sisältää laktoosia (19 mg/tabletti). Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Farestonia otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos on 3 tablettia kerran päivässä suun kautta otettuna. Fareston voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman.

Jos otat enemmän Farestonia kuin sinun pitäisi

Yliannostustapauksessa voi ilmetä huimausta ja päänsärkyä.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Farestonia

Jos olet unohtanut ottaa yhden tabletin, ota seuraava tavalliseen tapaan ja jatka hoitoa, kuten on suositeltu. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin. Jos olet unohtanut useita annoksia, ilmoita asiasta lääkärillesi ja noudata hänen ohjeitaan.

Jos lopetat Farestonin oton

Hoito tulisi lopettaa vain lääkärin määräyksestä. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä useammalla kuin 1 henkilöllä 10:stä)

 • kuumat aallot, hikoilu.

Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä)

 • väsymys, huimaus, masennus
 • pahoinvointi, oksentelu
 • ihottuma, kutina, turvotus
 • kohtuverenvuoto, valkovuoto.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta)

 • päänsärky, unettomuus
 • painonnousu, ummetus, ruokahaluttomuus
 • kohdun limakalvon paksuuntuminen
 • veritulppa esimerkiksi keuhkoissa (tromboemboliset häiriöt)
 • hengenahdistus.

Harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta)

 • kiertohuimaus
 • kohdun limakalvon polyypit
 • maksaentsyymiarvojen (transaminaasien) nousu.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 10 000:sta)

 • kohdun limakalvon (endometriumin) muutokset, kohdun limakalvon syöpä
 • hiusten lähtö
 • ohimenevä sarveiskalvon samentuma
 • keltaisuus.

Esiintyvyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • veren valkosolujen vähyys (leukopenia); veren valkosolut ovat tärkeitä infektioiden torjumisessa
 • veren punasolujen vähyys (anemia)
 • verihiutaleiden vähyys (trombosytopenia)
 • maksatulehdus (hepatiitti).

Ota välittömästi yhteys hoitavaan lääkäriin, jos sinulla ilmenee jotakin seuraavista:

 • turvotusta tai arkuutta sääressä tai pohkeessa
 • selittämätöntä hengenahdistusta tai äkillistä rintakipua
 • emätinverenvuotoa tai muutoksia valkovuodossa.

Fareston aiheuttaa tiettyjä muutoksia sydänsähkökäyrässä (elektrokardiogrammissa eli EKG:ssä). Ks. kohta 2 Varoitukset ja varotoimet.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Farestonin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Fareston sisältää

 • Vaikuttava aine on toremifeenisitraatti. Yksi tabletti sisältää toremifeenisitraattia, joka vastaa 20 mg:aa toremifeenia.
 • Muut aineet ovat maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti, povidoni, natriumtärkkelysglykolaatti, mikrokiteinen selluloosa, vedetön kolloidinen piidioksidi ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen tai lähes valkoinen, pyöreä, suora, viistoreunainen tabletti, johon on kaiverrettu TO20 toiselle puolelle.

100 tablettia.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 2.6.2017.

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola