EMPLICITI kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos 300 mg, 400 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (8,4 mt, 22.11.2019 21:07:27)

Empliciti 300 mg kuiva‑aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

Empliciti 400 mg kuiva‑aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

elotutsumabi

Lisäseuranta

image1.pngTähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan Mahdolliset haittavaikutukset lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Empliciti on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Emplicitiä
 3. Miten Emplicitiä käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Emplicitin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Emplicitin vaikuttava aine elotutsumabi on monoklonaalinen vasta‑aine eli proteiini, joka on suunniteltu tunnistamaan ja kiinnittymään tiettyyn kohdeaineeseen ihmiskehossa. Elotutsumabi kiinnittyy kohdeproteiiniin nimeltä SLAMF7. SLAMF7‑proteiinia on suurina määrinä myeloomasolujen sekä tiettyjen immuunisolujen (luonnollisten tappajasolujen) pinnalla. Kun elotutsumabi sitoutuu myeloomasoluissa tai luonnollisissa tappajasoluissa olevaan SLAMF7‑proteiiniin, se aktivoi immuunijärjestelmääsi hyökkäämään myeloomasolujen kimppuun ja tuhoamaan ne.

Empliciti on tarkoitettu multippelin myelooman (luuydinsyöpä) hoitoon aikuisille. Sitä käytetään yhdessä lenalidomidin ja deksametasonin kanssa. Multippeli myelooma on tiettyjen, plasmasoluiksi kutsuttujen valkosolujen syöpä. Nämä solut jakautuvat hallitsemattomasti ja kasaantuvat luuytimeen. Tämä johtaa luuston ja munuaisten vaurioon.

Emplicitiä käytetään kun olet jo saanut vähintään yhtä aiempaa hoitoa multippeliin myeloomaan. Yksi näistä hoidoista voi olla luuydinsiirto.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Sinulle ei saa antaa Emplicitiä:

 • jos olet allerginen elotutsumabille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa “Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa”). Keskustele lääkärin kanssa jos olet epävarma.

Varoitukset ja varotoimet

Infuusioreaktio

Kerro heti lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos saat jonkin kohdan Mahdolliset haittavaikutukset alussa luetellun infuusioreaktion. Nämä haittavaikutukset tulevat useimmiten ensimmäisen infuusion aikana tai sen jälkeen. Sinua seurataan näiden haittavaikutusten varalta infuusion aikana ja sen jälkeen.

Riippuen infuusioreaktioiden vakavuudesta saatat tarvita lisähoitoa komplikaatioiden estämiseksi ja oireiden lievittämiseksi, tai Empliciti‑hoitosi voidaan joutua keskeyttämään. Oireiden loputtua tai parannuttua infuusiota voidaan jatkaa hitaammin ja nopeuttaa sitä asteittain, jos oireet eivät palaa. Lääkäri voi päättää lopettaa Empliciti‑hoidon, jos saat voimakkaan infuusioreaktion.

Saat infuusioreaktiota helpottavaa lääkitystä ennen jokaista Empliciti‑infuusiota (ks. kohta Miten valmistetta käytetään ”Miten Emplicitiä käytetään, Ennen jokaista infuusiota annettavat lääkkeet”).

Ennen kuin saat Empliciti‑hoitoa, lue kaikkien Emplicitin kanssa saamiesi lääkkeiden pakkausselosteiden varoitukset ja varotoimet saadaksesi tietoa näistä lääkkeistä. Käytettäessä lenalidomidia on kiinnitettävä erityistä huomiota raskaustesteihin ja ehkäisyvaatimuksiin (ks. kohta ”Raskaus ja imetys”).

Lapset ja nuoret

Emplicitiä ei suositella käytettäväksi lapsille eikä alle 18‑vuotiaille nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Empliciti

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Naisille, jotka käyttävät Emplicitiä

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä käytä Emplicitiä raskausaikana, jollei lääkärisi ole sitä erityisesti suositellut. Emplicitin vaikutuksia raskaana olevaan naiseen tai sikiölle koituvaa mahdollista vaaraa ei tunneta.

 • Jos olet hedelmällisessä iässä, käytä luotettavaa raskaudenehkäisyä Empliciti-hoidon aikana.
 • Jos tulet raskaaksi Empliciti‑hoidon aikana, kerro asiasta lääkärillesi.

Jos saat Emplicitiä yhdessä lenalidomidin kanssa, sinun tulee noudattaa lenalidomidin edellyttämää raskauden ehkäisyä (ks. lenalidomidin pakkausseloste). Lenalidomidi voi olla haitallinen syntymättömälle lapselle.

Ei tiedetä erittyykö elotutsumabi äidinmaitoon tai kohdistuuko riskiä imetettävään lapseen. Elotutsumabin kanssa annetaan lenalidomidia. Rintaruokinta pitää lopettaa lenalidomidin käytön vuoksi.

Miehille, jotka käyttävät Emplicitiä

Kumppanisi raskauden välttämiseksi, sinun on käytettävä kondomia Empliciti‑hoidon aikana ja 180 vuorokautta sen jälkeen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Emplicitin ei oleteta vaikuttavan ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Jos kuitenkin saat infuusioreaktion (kuumetta, vilunväristyksiä, korkeaa verenpainetta, ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset ”Mahdolliset haittavaikutukset”), älä aja autoa, pyöräile tai käytä koneita ennen kuin reaktio on lakannut.

Empliciti sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli se on olennaisesti natriumiton.

3. Miten valmistetta käytetään

Paljonko Emplicitiä annetaan

Sinulle annetun Emplicitin määrä lasketaan ruumiinpainosi perusteella. Suositusannos on 10 mg elotutsumabia painokiloa kohti.

Miten Emplicitiä annetaan

Saat Emplicitiä kokeneiden terveydenhuollon ammattilaisten valvonnassa. Se annetaan laskimoon infuusiona (”tippana”) useiden tuntien aikana.

Emplicitiä annetaan 28 vuorokauden (4 viikon) pituisina hoitosykleinä yhdessä lenalidomidin ja deksametasonin kanssa.

 • Ensimmäisessä ja toisessa syklissä Emplicitiä annetaan kerran viikossa päivinä 1, 8, 15 ja 22.
 • Kolmannesta syklistä alkaen Emplicitiä annetaan kerran kahdessa viikossa päivinä 1 ja 15.

Lääkäri jatkaa hoitoasi niin kauan kunnes tilasi paranee tai pysyy vakaana ja saamasi haittavaikutukset pysyvät siedettävinä.

Sinulle annetaan myös lenalidomidia ja deksametasonia yhdessä Emplicitin kanssa.

Ennen jokaista infuusiota annettavat lääkkeet

Saat seuraavia lääkkeitä ennen jokaista Empliciti‑infuusiota helpottamaan mahdollisia infuusioreaktioita:

 • allergista reaktiota helpottavaa lääkettä (antihistamiinia)
 • tulehdusta vähentävää lääkettä (deksametasoni)
 • kipua ja kuumetta lievittävää lääkettä (parasetamoli)

Jos unohdat käyttää Emplicitiä

Emplicitiä käytetään muiden lääkkeiden kanssa multippelin myelooman hoitoon. Jos jonkin hoitoosi kuuluvan lääkkeen saaminen viivästyy, keskeytyy tai loppuu, lääkäri päättää miten hoitoasi jatketaan.

Jos saat enemmän Emplicitiä kuin sinun pitäisi

Koska Emplicitiä antaa terveysalan ammattilainen, on epätodennäköistä, että saisit sitä enemmän kuin sinun pitäisi. Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että olisit saanut liikaa Emplicitiä, lääkäri seuraa sinua haittavaikutusten varalta.

Jos lopetat Emplicitin käytön

Hoitosi keskeyttäminen voi keskeyttää lääkkeen vaikutuksen. Älä keskeytä hoitoasi ennen kuin olet keskustellut asiasta lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Lääkäri keskustelee haittavaikutuksista kanssasi ja selittää, millaisia hyötyjä ja riskejä hoitoon liittyy.

Seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu elotutsumabilla tehtyjen kliinisten tutkimusten aikana:

Infuusioreaktiot

Emplicitin käytön yhteydessä on havaittu infuusioreaktioita (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Varoitukset ja varotoimet”). Kerro heti lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos voit huonosti infuusion aikana. Alla on listattuna infuusioreaktioihin liittyviä mahdollisia haittavaikutuksia:

 • Kuume
 • Vilunväristykset
 • Korkea verenpaine

Myös muita oireita voi esiintyä. Lääkäri voi harkita Empliciti‑infuusion hidastamista tai infuusion keskeyttämistä oireittesi helpottamiseksi.

Muut haittavaikutukset

Hyvin yleisiä haittavaikutuksia (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä kymmenestä)

 • Kuume
 • Kurkkukipu
 • Keuhkokuume
 • Kivulias, rakkulainen ihottuma (vyöruusu)
 • Painon lasku
 • Pieni valkosolujen määrä
 • Yskä
 • Vilustuminen
 • Päänsärky
 • Ripuli
 • Väsymys tai voimattomuus

Yleisiä haittavaikutuksia (voi esiintyä enintään yhdellä kymmenestä)

 • Rintakipu
 • Verisuonitukkeuma (tromboosi)
 • Yöllinen hikoilu
 • Mielialan vaihtelut
 • Heikentynyt tunto, erityisesti iholla
 • Allergiset reaktiot (yliherkkyys)
 • Suu‑ tai kurkkukipu

Melko harvinaiset (voi ilmetä enintään 1 henkilöllä 100:sta)

 • Äkillinen henkeä uhkaava allerginen reaktio (anafylaktinen reaktio)

Kerro heti lääkärille, jos saat jonkin edellä mainituista haittavaikutuksista. Älä yritä hoitaa oireitasi muilla lääkkeillä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Kerro lääkärille, jos saat haittavaikutuksia. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä injektiopullon etiketissä ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2°C ‑ 8°C).

Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Käyttökuntoon saatettu liuos tulee välittömästi siirtää injektiopullosta infuusiopussiin.

Laimentamisen jälkeen infuusio on saatettava loppuun 24 tunnin sisällä valmistamisesta. Valmiste on käytettävä välittömästi. Jos liuosta ei käytetä välittömästi, sitä voidaan säilyttää jääkaapissa (2 C‑8 C) korkeintaan 24 tunnin ajan.

Käyttämättä jäänyt valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Empliciti sisältää

 • Vaikuttava aine on elotutsumabi.
  Yksi injektiopullo sisältää 300 mg tai 400 mg elotutsumabia.
  Käyttökuntoon saatetun liuoksen pitoisuus on 25 mg/ml elotutsumabia.
 • Muut aineet (apuaineet) ovat sakkaroosi, natriumsitraatti (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Empliciti sisältää natriumia”), sitruunahappomonohydraatti ja polysorbaatti 80.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Empliciti kuiva‑aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (kuiva‑aine välikonsentraattia varten) on valkoinen tai melkein valkoinen kuiva‑aine yhtenä palana tai muruina lasipullossa.

Empliciti on saatavilla yhden injektiopullon sisältävissä pakkauksissa.

Myyntiluvan haltija

Bristol‑Myers Squibb Pharma EEIG Uxbridge Business Park Sanderson Road Uxbridge UB8 1DH Iso Britannia

Valmistaja

Bristol‑Myers Squibb S.r.l. Loc. Fontana del Ceraso 03012 Anagni (FR) Italia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

N.V. Bristol‑Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Lietuva

Bristol‑Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +370 52 369140

България

Bristol‑Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Teл.: + 359 800 12 400

Luxembourg/Luxemburg

N.V. Bristol‑Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Česká republika

Bristol‑Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 420 221 016 111

Magyarország

Bristol‑Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 1 301 9700

Danmark

Bristol‑Myers Squibb

Tlf: + 45 45 93 05 06

Malta

Bristol‑Myers Squibb S.r.l.

Tel: + 39 06 50 39 61

Deutschland

Bristol‑Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Tel: + 49 89 121 42‑0

Nederland

Bristol‑Myers Squibb B.V.

Tel: + 31 (0)30 300 2222

Eesti

Bristol‑Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +372 640 1030

Norge

Bristol‑Myers Squibb Norway Ltd

Tlf: + 47 67 55 53 50

Ελλάδα

Bristol‑Myers Squibb A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Österreich

Bristol‑Myers Squibb GesmbH

Tel: + 43 1 60 14 30

España

Bristol‑Myers Squibb, S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Polska

Bristol‑Myers Squibb Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 5796666

France

Bristol‑Myers Squibb SARL

Tél: + 33 (0)1 58 83 84 96

Portugal

Bristol‑Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

Hrvatska

Bristol‑Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: +385 1 2078 508

România

Bristol‑Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

Bristol‑Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Slovenija

Bristol‑Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: +386 1 2355 100

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Bristol‑Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 421 2 59298411

Italia

Bristol‑Myers Squibb S.r.l.

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

Oy Bristol‑Myers Squibb (Finland) Ab

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

Bristol‑Myers Squibb A.E.

Τηλ: + 357 800 92666

Sverige

Bristol‑Myers Squibb AB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

Bristol‑Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +371 67708347

United Kingdom

Bristol‑Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 07.2017

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta: http://www.ema.europa.eu . Siellä on myös linkkejä muille harvinaisten sairauksien ja harvinaislääkkeiden www‑sivuille.

Tämä pakkausseloste on saatavissa kaikilla EU‑kielillä Euroopan lääkeviraston verkkosivustolla.

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle

Emplicitin valmistaminen ja annostelu

Annoksen laskeminen

Laske annos (mg) ja määritä 10 mg/kg annosta varten tarvittavien pullojen määrä potilaan painoon perustuen. Kokonaisannosta varten saatetaan tarvita enemmän kuin yksi injektiopullo Emplicitiä.

 • Elotutsumabin kokonaisannos on mg = potilaan paino kiloina x 10.

Infuusion valmistaminen

Saata jokainen Empliciti‑pullo aseptisesti käyttökuntoon, käytä oikeankokoista ruiskua ja koon 18 tai pienempää neulaa, ks. taulukko 1. Injektionesteisiin käytettävän veden annostelun yhteydessä saattaa normaalisti ilmetä lievää takaisinvirtausta.

Taulukko 1: Ohjeet käyttökuntoon saattamiseksi

Vahvuus

Käyttökuntoon saattamiseksi tarvittava injektionesteisiin käytettävä vesi

Käyttökuntoon saatetun Emplicitin lopullinen tilavuus injektiopullossa

Pitoisuus käyttökuntoon saattamisen jälkeen

300 mg:n injektiopullo

13,0 ml

13,6 ml

25 mg/ml

400 mg:n injektiopullo

17,0 ml

17,6 ml

25 mg/ml

 • Pidä injektiopulloa pystyasennossa ja pyöritä sitä, jotta kylmäkuivattu kuiva‑aine liukenisi liuokseen. Käännä sen jälkeen pulloa ylösalaisin muutaman kerran, jotta pullon yläosassa tai tulpassa mahdollisesti oleva kuiva‑aine liukenisi. Vältä voimakasta sekoittamista, ÄLÄ RAVISTA. Kuiva‑aineen pitäisi liueta alle 10 minuutissa.
 • Kun kaikki kuiva‑aine on täysin liuennut, anna liuoksen seistä 5‑10 minuuttia. Käyttökuntoon saatettuna liuos on väritön tai kellertävä, kirkas tai erittäin opalisoiva. Empliciti pitää tarkastaa silmämääräisesti hiukkasten ja värimuutosten varalta ennen antoa. Jos liuoksessa näkyy hiukkasia tai värimuutoksia, sitä ei saa antaa.
 • Käyttökuntoon saattamisen jälkeen ota laskettuun annokseen tarvittava määrä kustakin injektiopullosta, enintään 16 ml 400 mg:n pullosta ja 12 ml 300 mg:n pullosta. Laimenna käyttökuntoon saatettu liuos 230 ml:lla joko 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi‑injektionestettä tai 5 % glukoosi‑injektionestettä. Käytä polyvinyylikloridista tai polyolefiinistä infuusiopussia. Natriumkloridi‑injektionesteen 9 mg/ml (0,9 %) tai glukoosi‑injektionesteen 5 % tilavuus pitää säätää siten, ettei se millään Empliciti‑annoksella ylitä 5 ml/potilaan painokilo.

Annostelu

Koko Empliciti‑infuusio on annosteltava infuusiotarvikkeilla ja steriilillä, ei‑pyrogeenisella, vähän proteiineja sitovalla suodattimella (huokoskoko 0,2‑1,2 mikrom) käyttäen automaattista infuusiopumppua.

Empliciti‑infuusio on yhteensopiva seuraavien kanssa:

 • PVC‑ ja polyolefiinisäiliöt
 • PVC‑infuusiotarvikkeet
 • polyeetterisulfoniset ja nailoniset linjasuodattimet, joiden huokoskoko on 0,2‑1,2 mikrom.

Empliciti‑infuusio on aloitettava infuusionopeudella 0,5 ml/min. Jos infuusio on hyvin siedetty, infuusionopeutta voidaan nostaa asteittain taulukon 2 mukaisesti. Infuusionopeus ei saa ylittää 5 ml/min.

Taulukko 2: Emplicitin infuusionopeus

Sykli 1, annos 1

Sykli 1, annos 2

Sykli 1, annokset 3 ja 4

ja kaikki sitä seuraavat syklit

Aikaväli

Nopeus

Aikaväli

Nopeus

Nopeus

0‑30 min

0,5 ml/min

0‑30 min

3 ml/min

5 ml/min*

30‑60 min

1 ml/min

≥ 30 min

4 ml/min*

≥ 60 min

2 ml/min*

* Jatka tällä nopeudella infuusion loppuun saakka, noin tunnin ajan potilaan painon mukaisesti.

Empliciti‑infuusioneste pitää käyttää välittömästi. Jos liuosta ei käytetä välittömästi, käytönaikainen säilytysaika ja olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla, eivätkä normaalisti saa ylittää 24 tuntia 2‑8°C:ssa valolta suojattuna. Käyttökuntoon saatettua tai laimennettua liuosta ei saa pakastaa. Infuusionestettä voi säilyttää 24 tunnista korkeintaan 8 tuntia 20‑25°C:ssa huoneenvalossa. Tämä 8 tunnin jakso sisältää valmisteen annosteluajan.

Hävittäminen

Älä säilytä käyttämätöntä infuusioliuosta uudelleenkäyttöä varten. Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Yrityksen yhteystiedot:

OY BRISTOL-MYERS SQUIBB (FINLAND) AB
PL 59
02131 Espoo

info.finland@bms.com
www.bms.com/fi
09 2512 1230
Tukkuliike: Tamro