NEUROBION FORTE tabletti, päällystetty

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,1 mt, 22.11.2019 22:16:32)

Neurobion forte tabletti, päällystetty

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Neurobion forte -tabletteja huolellisesti saadaksesi niistä parhaan hyödyn.

  • Säilytä tämä seloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
  • Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
  • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Neurobion forte on ja mihin sitä käytetään

2. Ennen kuin käytät Neurobion forte -tabletteja

3. Miten Neurobion forte -tabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Neurobion forte -tablettien säilyttäminen

6. Muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Neurobion forte on tiamiinin, pyridoksiinin ja syanokobalamiinin yhdistelmä ja kuuluu siten B-vitamiinien ryhmään. Sitä käytetään B-vitamiinien puutoksen ehkäisyyn ja hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Neurobion forte -tabletteja

- jos olet allerginen (yliherkkä) vaikuttaville aineille tai Neurobion forte -tablettien jollekin muulle aineelle.

Ole erityisen varovainen Neurobion forte -tablettien suhteen

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Valmisteen sisältämä pyridoksiini (B6-vitamiini) voi heikentää Parkinsonin taudissa käytetyn levodopan (L-dopan) vaikutusta. Henkilöiden, joita hoidetaan levodopalla, ei tulisi käyttää suuria annoksia pyridoksiinia ja siten Neurobion forte -tabletteja.

Pyridoksiiniantagonistit, esim. tuberkuloosin hoidossa käytettävä isoniatsidi, voivat heikentää valmisteen sisältämän pyridoksiinin (B6-vitamiinin) tehoa.

Tietyt turvotusten tai kohonneen verenpaineen hoidossa käytettävät nesteenpoistolääkkeet, nk. loop-diureetit (esim. furosemidi), voivat pitkäaikaisessa käytössä nopeuttaa valmisteen sisältämän tiamiinin (B1-vitamiinin) poistumista elimistöstä ja laskea siten veren tiamiinipitoisuutta.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys

Pysyttäessä suositelluissa annoksissa lääkkeen ei ole todettu johtavan haitallisiin vaikutuksiin raskauden aikana.

B1- , B6- ja B12-vitamiinit erittyvät äidinmaitoon, mutta lapsen riskiä saada yliannos ei tiedetä.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä Neurobion forte -tabletteja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos aikuisille ja yli 15-vuotiaille lapsille on yksi tabletti kerran päivässä tai lääkärin ohjeen mukaan. Alle 15-vuotiaille lapsille annostelu lääkärin ohjeen mukaan.

Tabletit niellään kokonaisina nesteen kera, mieluiten aterian yhteydessä.

Jos otat enemmän Neurobion forte -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut pitemmän aikaa enemmän Neurobion forte -tabletteja kuin sinun pitäisi, sillä voi olla haitallisia vaikutuksia. Kerro asiasta lääkärille. Lääkäri päättää tarvittavista toimenpiteistä.

Jos unohdat ottaa Neurobion forte -tabletin

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Neurobion forte -tabletitkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin harvinaisissa tapauksissa (esiintyvyys tuntematon) on esiintynyt yliherkkyysreaktiota, kuten hikoilua ja sydämen tiheälyöntisyyttä, sekä ihoreaktioita, joihin liittyy kutinaa ja nokkoihottumaa.

B6-vitamiinin pitkäaikaisen (>6 kk), yli 50 mg:n keskimääräisen päiväannoksen käytön aikana on kirjallisuudessa kuvattu neuropatioita. Mikäli käytön aikana ilmenee uusia hermosto-oireita, (esimerkiksi raajojen puutumista, pistelyä, tunnon herkistymistä tai vähentymistä) on lääkitys on lopetettava.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt.viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25oC.

Älä käytä Neurobion forte -tabletteja, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Neurobion forte -tabletit sisältävät
Yksi Neurobion forte tabletti sisältää:

  • Vaikuttavat aineet ovat: tiamiinidisulfidi (vitamiini B1) 100 mg, pyridoksiinihydrokloridi (vitamiini B6) 200 mg, syanokobalamiini (vitamiini B12) 0,2 mg.
  • Muut aineet ovat:
    Tablettiydin: Magnesiumstearaatti, metyyliselluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti, liivate, mannitoli, talkki, glyseroli 85%, vedetön kolloidinen piidioksidi.
    Päällyste: Montaaniglykolivaha, liivate, metyyliselluloosa, akaasiakumi, glyseroli 85 %, povidoni, kalsiumkarbonaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, kaoliini, titaanidioksidi (E171), talkki, sakkaroosi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Tablettien ulkonäkö: valkoinen, päällystetty, kupera, pyöreä tabletti.
Pakkauskoot: 20 tablettia (läpipainopakkauksessa) ja 100 tablettia (lasipullossa).

Myyntiluvan haltija
Merck KGaA, D-64271 Darmstadt, Saksa

Valmistaja
Merck KGaA & Co, Werk Spittal, Hösslgasse 20, 9800 Spittal/Drau, Itävalta.

Edustaja Suomessa: Merck Oy, Keilaranta 6, 02150 Espoo.


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.3.2015

Yrityksen yhteystiedot:

Tamro Corporation, aPHOENIX company
P.O. Box 11, Rajatorpantie 41 B
FI-01641 Vantaa
Suomi

www.tamro.fi
020 445 11
Tukkuliike: Tamro

yht.hlö sari.merikko@tamro.com