TALTZ injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 80 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (8,8 mt, 27.06.2023 23:46:09)

Taltz 80 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

iksekitsumabi

Lisäseuranta

 

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, koska se sisältää tärkeää tietoa sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle. Sitä ei tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Taltz on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Taltz-valmistetta

3. Miten Taltz-valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Taltz-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Taltzin vaikuttava aine on iksekitsumabi.

Taltz on tarkoitettu seuraavien tulehduksellisten sairauksien hoitoon:

 • Läiskäpsoriaasi aikuisilla
 • Läiskäpsoriaasi vähintään 6-vuotiailla ja 25 kg painavilla lapsilla ja nuorilla
 • Nivelpsoriaasi aikuisilla
 • Röntgenpositiivinen aksiaalinen spondylartriitti aikuisilla
 • Röntgennegatiivinen aksiaalinen spondylartriitti aikuisilla

Iksekitsumabi kuuluu interleukiinin (IL) estäjien lääkeryhmään. Lääke vaikuttaa estämällä psoriaasia sekä nivelten ja senkärangan tulehduksellista sairauttaedistävän IL-17A-proteiinin toimintaa.

Läiskäpsoriaasi

Taltzia käytetään keskivaikean tai vaikean läiskäpsoriaasi-ihosairauden hoitoon aikuisilla sekä vähintään 6-vuotialla ja 25 kg painavilla lapsilla ja nuorilla. Taltz lievittää taudin oireita ja löydöksiä.

Taltz-hoidon hyötynä on ihomuutosten lievittyminen ja oireiden kuten hilseilyn, kutinan ja kivun väheneminen.

Nivelpsoriaasi

Taltz-lääkettä käytetään nivelpsoriaasin hoitoon aikuisilla. Nivelpsoriaasi on tulehduksellinen nivelsairaus, jonka yhteydessä esiintyy usein psoriaasin oireita. Jos sinulla on nivelpsoriaasi, saat ensin muita lääkkeitä. Jos näillä lääkkeillä ei saavuteta riittävää vastetta tai et siedä näitä lääkkeitä, sinulle annetaan Taltz-hoitoa taudin oireiden ja löydösten lievittämiseksi. Taltz-lääkettä voidaan käyttää yksinään tai yhdistelmänä toisen lääkkeen eli metotreksaatin kanssa.

Taltz-hoidon hyötynä taudin oireet ja löydökset lievittyvät, fyysinen toimintakyky paranee (tavanomaisista arkitoimista suoriutuminen helpottuu) ja nivelten vaurioituminen hidastuu.

Aksiaalinen spondylartriitti

Taltz-lääkettä käytetään aksiaaliseksi spondylartriitiksi kutsutun tulehduksellisen sairauden, joka vaikuttaa ensisijaisesti selkärankaan ja aiheuttaa selkärangan nivelien tulehdusta, hoitoon aikuisilla. Jos sairaus havaitaan röntgenkuvissa, sitä kutsutaan röntgenpositiiviseksi aksiaaliseksi spondylartriitiksi; jos sairaus ilmenee potilaalla, jolla ei näy merkkejä röntgenkuvissa, sitä kutsutaan röntgennegatiiviseksi aksiaaliseksi spondylartriitiksi. Jos sinulla on aksiaalinen spondylartriitti, sinulle annetaan ensin muita lääkkeitä. Mikäli et saa muista lääkkeistä tarpeeksi hyvää vastetta, saat Taltz-valmistetta vähentämään sairauden merkkejä ja oireita, vähentämään tulehdusta ja parantamaan fyysistä toimintakykyäsi.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Taltz-valmistetta

 • jos olet allerginen iksekitsumabille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa). Jos epäilet olevasi allerginen, kysy neuvoa lääkäriltä ennen Taltzin käyttöä.
 • jos sinulla on infektio, joka on lääkärisi mielestä merkittävä (esim. aktiivinen tuberkuloosi).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Taltz-valmistetta:

 • jos sinulla on parhaillaan infektio tai jos sinulla on pitkäkestoisia tai toistuvia infektioita.
 • jos sinulla on ruoansulatuskanavan krooninen sairaus, jota kutsutaanCrohnin taudiksi.
 • jos sinulla on paksusuolen krooninen tulehdus, jota kutsutaan haavaiseksi paksusuolentulehdukseksi.
 • jos saat jotakin muuta hoitoa psoriaasiin (esim. immunosuppressanttilääkkeitä tai ultraviolettivalohoitoa) tai nivelpsoriaasiin.

Tulehduksellinen suolistosairaus (Crohnin tauti tai haavainen paksusuolentulehdus)

Lopeta Taltz-valmisteen käyttö ja kerro lääkärille tai hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos huomaat vatsan kouristuksia ja kipua, ripulia, laihtumista tai verta ulosteissa (mitään suolisto-ongelmien merkkejä).

Jos et ole varma, koskeeko jokin edellä mainituista sinua, keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen Taltzin käyttöä.

Muista infektioiden ja allergisten reaktioiden mahdollisuus

Taltz saattaa mahdollisesti aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia kuten infektioita ja allergisia reaktioita. Sinun tulee kiinnittää huomiota näiden haittavaikutusten oireisiin Taltz-hoidon aikana.

Lopeta Taltz-valmisteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin tai hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos huomaat mitä tahansa vakavan infektion tai allergisen reaktion merkkejä. Tällaiset merkit on kuvattu kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset ”Vakavat haittavaikutukset”.

Lapset ja nuoret

Tätä lääkevalmistetta ei suositella alle 6-vuotiaiden lasten läiskäpsoriaasin hoitoon, koska sitä ei ole tutkittu tässä ikäryhmässä.

Tätä lääkevalmistetta ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille nivelpsoriaasin hoitoon, koska sitä ei ole tutkittu tässä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Taltz

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle

 • jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.
 • jos olet äskettäin ottanut tai aiot ottaa rokotuksen. Sinulle ei tule antaa tietyntyyppisiä rokotteita Taltz-hoidon aikana.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Taltz-valmisteen käyttöä on suositeltavaa välttää raskauden aikana. Tämän lääkkeen vaikutuksia raskaana olevilla naisilla ei tunneta. Jos olet nainen, joka voi tulla raskaaksi, sinun on vältettävä raskaaksi tulemista ja käytettävä riittävän tehokasta ehkäisyä Taltz-hoidon aikana ja vähintään 10 viikon ajan viimeisen Taltz-annoksen jälkeen.

Jos imetät tai aiot imettää, keskustele asiasta lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Päätät yhdessä lääkärisi kanssa, voitko imettää vai käytätkö Taltz-valmistetta. Sinun ei tule tehdä molempia

Ajaminen ja koneiden käyttö

Taltz ei todennäköisesti vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Taltz sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per 80 mg annos eli sen voidaan sanoa olevan "natriumiton".

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai sairaanhoitaja on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai apteekista, jos olet epävarma.

Taltz annetaan injektiona (pistoksena) ihon alle. Päätät yhdessä lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa, voitko pistää lääkkeen itse.

25−50 kg painaville lapsille iksekitsumabiannoksen 40 mg valmistelun ja annostelun tekee asianmukaisen pätevyyden omaava terveydenhuollon ammattilainen.

On tärkeää, että et yritä pistää lääkettä itse ennen lääkärin tai sairaanhoitajan antamaa pistosopetusta. Myös sinua hoitava henkilö voi pistää Taltz-pistokset saatuaan asianmukaista pistosopetusta.

Käytä lääkeannosten muistamista helpottavia muistutuksia kuten kalenteri- tai päiväkirjamerkintöjä, jotta annoksia ei jää väliin etkä ota ylimääräisiä annoksia.

Taltz on tarkoitettu pitkäaikaishoitoon. Lääkäri tai sairaanhoitaja seuraa vointiasi säännöllisesti varmistaakseen, että hoidolla on toivottu vaikutus.

Yhdessä ruiskussa on yksi Taltz-annos (80 mg). Yhdestä ruiskusta saa vain yhden annoksen. Ruiskua ei saa ravistaa.

Lue ruiskun käyttöohjeet huolellisesti ennen Taltz-valmisteen käyttöä.

Kuinka paljon Taltz-valmistetta annetaan ja kuinka pitkään

Lääkäri selittää sinulle, kuinka paljon Taltz-valmistetta tarvitset ja kuinka pitkään.

Läiskäpsoriaasi aikuisilla

 • Aloitusannos on 160 mg (2 ruiskua, kummassakin 80 mg) pistoksena ihon alle. Pistokset saattaa antaa  lääkäri tai sairaanhoitaja.
 • ​​​​​​​Sen jälkeen käytetään annosta 80 mg (1 ruisku) viikoilla 2, 4, 6, 8, 10 ja 12. Viikon 12 jälkeen annos on 80 mg (1 ruisku) 4 viikon välein.     

Läiskäpsoriaasi lapsilla (vähintään 6-vuotiaat ja 25 kg painavat) ja nuorilla

Suositeltu annos ihonalaisena pistoksena lapsille perustuu seuraaviin painoluokkiin:

Lapsen paino

Suositeltu aloitusannos (viikko 0)

Suositeltu annos 4 viikon välein aloituksen jälkeen

Yli 50 kg

160 mg (2 ruiskua)

80 mg (1 ruisku)

25−50 kg

80 mg (1 ruisku)

40 mg (vaatii annosvalmistelun)

 

40 mg iksekitsumabiannoksen valmistelu lapsille

Asianmukaisen pätevyyden omaavan terveydenhuollon ammattilaisen on valmisteltava ja annosteltava 40 mg iksekitsumabiannokset. Taltz-hoitoa ei suositella lapsille, jotka painavat alle 25 kg.

Nivelpsoriaasi

Nivelpsoriaasipotilaat, joilla on myös keskivaikea tai vaikea läiskäpsoriaasi:

 • Aloitusannos on 160 mg (2 ruiskua, kummassakin 80 mg) pistoksena ihon alle. Pistokset saattaa antaa lääkäri tai sairaanhoitaja.
 • Aloitusannoksen jälkeen annos on 80 mg (1 ruisku) viikoilla 2, 4, 6, 8, 10 ja 12. Viikon 12 jälkeen annos on 80 mg (1 ruisku) 4 viikon välein.

Muut nivelpsoriaasia sairastavat potilaat:

 • Aloitusannos on 160 mg (2 ruiskua, kummassakin 80 mg) pistoksena ihon alle. Pistokset saattaa antaa lääkäri tai sairaanhoitaja.
 • Aloitusannoksen jälkeen annos on 80 mg (1 ruisku) 4 viikon välein.

Aksiaalinen spondylartriitti

Suositeltu annos on 160 mg (2 ruiskua, kummassakin 80 mg) pistoksena ihon alle viikolla 0, minkä jälkeen 80 mg (1 ruisku) 4 viikon välein.

Jos käytät enemmän Taltz-valmistetta kuin sinun pitäisi

Ota yhteys lääkäriin, jos olet saanut enemmän Taltz-valmistetta kuin sinun pitäisi tai jos annos on annettu aiemmin kuin lääkäri on määrännyt.

Jos unohdat käyttää Taltz-valmistetta

Käänny lääkärin puoleen, jos olet unohtanut pistää Taltz-annoksen.

Jos lopetat Taltz-valmisteen käytön

Älä lopeta Taltz-valmisteen käyttöä keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa. Psoriaasin tai nivelpsoriaasin oireet saattavat uusiutua, jos lopetat hoidon.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset

Lopeta Taltz-valmisteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin tai hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos sinulle kehittyy jokin seuraavista haittavaikutuksista. Lääkäri päättää, aloitetaanko hoito uudelleen ja milloin sen voi aloittaa.

Mahdollinen vakava infektio (enintään 1 käyttäjällä 100:sta) mahdollisia oireita voivat olla:

 • kuume, flunssankaltaiset oireet, yöhikoilu
 • väsymyksen tai hengästyneisyyden tunne, pitkittynyt yskä
 • ihon kuumotus, punoitus ja kipu tai kivulias, rakkulainen ihottuma.

Vakava allerginen reaktio (enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)mahdollisia oireita voivat olla:

 • hengitys- tai nielemisvaikeudet
 • matala verenpaine, joka voi aiheuttaa huimausta ja sekavuutta
 • kasvojen, huulten, kielen tai nielun turvotus
 • ihon voimakas kutina, johon liittyy punoittavaa ihottumaa tai koholla olevia paukamia.

Muut ilmoitetut haittavaikutukset:

Hyvin yleinen (voi esiintyä vähintään 1 henkilöllä 10:stä):

 • ylähengitystieinfektiot, joiden oireita ovat esimerkiksi kurkkukipu ja nenän tukkoisuus
 • pistoskohdan reaktiot (esim. ihon punoitus, kipu).

Yleinen (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä):

 • pahoinvointi
 • sieni-infektioita, kuten jalkasilsa
 • kipu nielun takaosassa
 • suun, ihon ja limakalvojen yskänrokko (herpes simplex).

Melko harvinainen (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta):

 • sammas (suun hiivatulehdus)
 • influenssa
 • nuha
 • ihon bakteeri-infektiot
 • nokkosihottuma
 • silmän eritevuoto, johon liittyy kutinaa, punoitusta ja turvotusta (sidekalvotulehdus)
 • veren valkosolujen vähenemiseen liittyvät merkit kuten infektioista johtuva kuume, kurkkukipu tai suun haavaumat (neutropenia)
 • verihiutaleiden vähyys (trombosytopenia)
 • ekseemaihottuma
 • ihottuma
 • kaulan, kasvojen, suun tai nielun kudosten nopeasti kehittyvä turvotus (angioedeema)
 • vatsan kouristukset ja kipu, ripuli, laihtuminen tai verta ulosteissa (merkkejä suolisto-ongelmista).

Harvinainen (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta):

 • ruokatorven hiivainfektio (ruokatorven kandidiaasi)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia sivuvaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa sivuvaikutuksista myös suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta:

www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

Ilmoittamalla sivuvaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä ruiskun etiketissä ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim. tai EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C). Ei saa jäätyä.  Älä työnnä jääkaapin takaosaan.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Taltz-valmistetta voidaan säilyttää huoneenlämmössä enintään 5 päivän ajan korkeintaan 30 °C:n lämpötilassa.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat, että ruisku on vaurioitunut tai lääke on sameaa tai selvästi ruskeaa tai siinä on hiukkasia.

Lääke on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Taltz sisältää

 • Vaikuttava aine on iksekitsumabi.
  Yksi esitäytetty ruisku sisältää 80 mg iksekitsumabia 1 millilitrassa liuosta.
 • Muut aineet ovat sakkaroosi, polysorbaatti 80, injektionesteisiin käytettävä vesi. Lisäksi natriumhydroksidia on voitu lisätä pH:n säätämiseksi.

Taltz-valmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Taltz-liuos on pakattu kirkkaaseen lasiruiskuun. Sen väri voi vaihdella kirkkaasta vaaleankellertävään.

Pakkauskoot: 1, 2 ja 3 esitäytettyä ruiskua. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä kaikissa maissa.

Myyntiluvan haltija

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited, Dunderrow, Kinsale, Co. Cork, Irlanti.

Valmistaja

Eli Lilly Italia S.p.A.,Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino (FI), Italia.

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab
Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 12.1.2023.

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla osoitteessa
http://www.ema.europa.eu.

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle

40 mg iksekitsumabiannoksen valmistelu lapsille, jotka painavat 25−50 kg

Asianmukaisen pätevyyden omaavan terveydenhuollon ammattilaisen on valmisteltava ja annosteltava 40 mg iksekitsumabiannokset. Käytä vain Taltz 80 mg injektioneste, liuos esitäytettyä ruiskua lapselle määrätyn 40 mg annoksen valmisteluun.

 1. Ruiskuta koko esitäytetyn ruiskun sisältö steriiliin, kirkkaaseen lasiseen injektiopulloon. ÄLÄ ravista tai pyöritä injektiopulloa.
 2. Käytä 0,5 ml tai 1 ml kertakäyttöistä ruiskua ja steriiliä neulaa, ja vedä ruiskuun määrätty annos (0,5 ml 40 mg annosta varten) injektiopullosta.
 3. Vaihda neula ja käytä 27 G steriiliä neulaa potilaan pistämiseen. Hävitä pulloon jäänyt käyttämätön iksekitsumabi.

Valmisteltu iksekitsumabi on annosteltava 4 tunnin sisällä steriilin injektiopullon lävistämisestä huoneenlämmössä.

Ohjeet käyttäjälle

Taltz 80 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

iksekitsumabi

Ennen kuin käytät esitäytettyä ruiskua:

Tärkeää tietoa

 • Lue ohjeet ennen kuin käytät esitäytettyä Taltz-ruiskua ja noudata niitä tarkasti vaihe vaiheelta. Säilytä käyttöohjeet ja  palaa niihin tarvittaessa uudelleen.
 • Esitäytetty ruisku sisältää yhden Taltz-annoksen. Ruisku on tarkoitettu VAIN YHTÄ KÄYTTÖKERTAA VARTEN.
 • Ruiskua ei saa ravistaa.
 • Lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja voi auttaa sinua valitsemaan sopivan kohdan annoksen pistämistä varten.
 • Tutustu tässä pakkauksessa mukana olevaan Taltz-pakkausselosteeseen, jossa on lisätietoa lääkkeestäsi.

KÄYTTÖOHJE

Lue ohjeet ennen kuin käytät esitäytettyä Taltz-ruiskua ja noudata niitä tarkasti vaihe vaiheelta.

Osat

1    VALMISTAUTUMINEN

1a    Ota ruisku jääkaapista. Anna ruiskun neulansuojuksen olla paikoillaan, kunnes olet valmis pistämään lääkkeen. Anna ruiskun lämmetä huoneenlämpöiseksi 30 minuutin ajan ennen käyttöä.

ÄLÄ lämmitä lääkettä millään tavalla, esim. mikroaaltouunissa, kuumassa vedessä tai suorassa auringonvalossa.

1b    Ota esille pistostarvikkeet:

 • 1 puhdistuspyyhe
 • 1 vanutuppo tai sideharsopala
 • 1 terävän jätteen säiliö ruiskun hävittämistä varten

1c    Tarkasta, että esitäytetyn ruiskun ulkopuoli on ehjä. Jätä ruiskun neulansuojus paikoilleen, kunnes olet valmis pistämään lääkkeen. Tarkista etiketti. Tarkista, että etiketissä lukee Taltz.

Ruiskussa olevan lääkkeen tulee olla kirkasta. Väri voi vaihdella värittömästä hieman kellertävään.

Jos huomaat jonkin seuraavista, ÄLÄ KÄYTÄ ruiskua, vaan hävitä se saamiesi ohjeiden mukaisesti:

 • Viimeinen käyttöpäivämäärä on ohi.
 • Ruisku näyttää vahingoittuneelta.
 • Lääke on sameaa tai selvästi ruskeaa tai siinä on pieniä hiukkasia.

1d    Pese kädet ennen lääkkeen pistämistä.

1e    Valitse pistoskohta.

Voit pistää lääkkeen vatsan alueelle, reiteen tai olkavarren takaosaan. Olkavarteen pistämistä varten tarvitaan avustaja.

ÄLÄ pistä alueelle, jonka iho on aristava, mustelmilla, punoittava tai kovettunut tai jossa on arpia tai raskausarpia. ÄLÄ pistä lääkettä alle 2,5 cm päähän navasta.

Vaihtele pistoskohtia. ÄLÄ pistä joka kerta täsmälleen samaan kohtaan. Jos esimerkiksi pistit lääkkeen viimeksi vasempaan reiteen, voit pistää seuraavan pistoksen oikeaan reiteen, vatsaan tai jommankumman olkavarren takaosaan.

1f     Valmistele ihoalue. Puhdista iho alkoholia sisältävällä puhdistuspyyhkeellä. Anna pistoskohdan kuivua itsestään ennen lääkkeen pistämistä.

2     PISTÄMINEN

2a    Vedä neulansuojus pois ja hävitä se.

ÄLÄ laita neulansuojusta takaisin paikoilleen – saatat vahingoittaa neulaa tai satuttaa itseäsi vahingossa.

ÄLÄ kosketa neulaa.

2b    Purista pistoskohdan iho varovasti poimulle ja pidä siitä kiinni.

2c    Työnnä neula ihopoimuun 45 asteen kulmassa. Päästä sitten varovasti irti ihopoimusta. Varmista, että neula pysyy paikoillaan.

2d    Paina mäntä pohjaan.

Paina mäntä hitaasti pohjaan asti, kunnes olet pistänyt koko annoksen. Harmaa ruiskun mäntä tulee olla painuneena ruiskun pohjaan asti. Vedä neula varovasti pois ihosta.

Paina pistoskohtaa vanutupolla tai sideharsolla. ÄLÄ hiero pistoskohtaa, sillä se voi aiheuttaa mustelmia. Lievää verenvuotoa saattaa esiintyä. Se on normaalia.

Kun pistos on annettu kokonaan, vihreä männän tappi näkyy ruiskun runko-osan läpi.

3     LOPUKSI

3a    Hävitä esitäytetty ruisku.

ÄLÄ laita neulansuojusta takaisin paikoilleen. Hävitä ruisku laittamalla se terävän jätteen keräysastiaan tai lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Ruiskujen ja terävän jätteen keräysastian hävittäminen:

 • Hävitä ruisku käyttäen terävän jätteen keräysastiaa tai lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • Älä käytä uudelleen terävän jätteen keräysastiaa, kun se on täyttynyt.
 • Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta.

Turvallisuusvinkkejä

 • Jos sinulla on kysyttävää esitäytetystä ruiskusta tai tarvitset apua ruiskuun liittyvässä asiassa, ota yhteys lääkäriin, apteekkiin tai sairaanhoitajaan.
 • Jos sinulla on näköongelmia, ÄLÄ käytä esitäytettyä ruiskua ilman pistosopetusta saaneen henkilön apua.
 • ÄLÄ anna kenenkään muun käyttää esitäytettyä Taltz-ruiskua äläkä käytä sitä uudelleen. Voit saada tartuntataudin tai levittää niitä.
 • Säilytä ruisku poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.
 • Jos sinulla ei ole terävän jätteen keräysastiaa, kysy lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, mistä saat sellaisen.

Usein kysyttyä

K. Entä jos ruiskussa näkyy ilmakuplia?

V. On normaalia, että ruiskussa on joskus ilmakuplia. Taltz pistetään ihon alle. Tämäntyyppisissä pistoksissa ilmakuplista ei ole haittaa. Ne eivät aiheuta sinulle vahinkoa eivätkä vaikuta annokseesi.

K. Entä jos neulan kärjessä on nestepisara, kun poistan neulansuojuksen?

V. On normaalia, että neulan kärjessä näkyy nestepisara. Se ei aiheuta sinulle vahinkoa eikä vaikuta annokseesi.

K. Entä jos männän painaminen sisään ei onnistu?

V. Jos mäntä on juuttunut tai vaurioitunut:

 • ÄLÄ jatka ruiskun käyttöä.
 • Ota neula pois ihosta.

K. Mistä tiedän, onko pistos annettu kokonaan?

V. Kun pistos on annettu kokonaan:

 • Vihreä männän tappi näkyy ruiskun runko-osan läpi.
 • Harmaa ruiskun mäntä on painunut ruiskun pohjaan asti lähelle neulaa.

K.    Entä jos ruisku jätetään huoneenlämpöön yli 30 minuutiksi?

V.    Tarvittaessa ruisku voidaan jättää pois jääkaapista enintään 30 °C:n lämpötilaan enintään 5
päiväksi, jos se on suojattu suoralta auringonvalolta. Taltz tulee hävittää, jos huoneenlämmössä säilytettynä sitä ei käytetä 5 päivän kuluessa.

Lue käyttöohjeet ja tässä pakkauksessa mukana oleva pakkausseloste kokonaan. Niissä on lisätietoa lääkkeestäsi.

Yrityksen yhteystiedot:

OY ELI LILLY FINLAND AB
Mannerheimintie 117
00280 Helsinki

medinfo_finland@lilly.com
www.lilly.com/fi
09 854 5250
Tukkuliike: Oriola

Lääketietopalvelu puh. 0800-140 240 (ma-pe 9-15)