GRANOCYTE injektio/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 0,105 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,9 mt, 22.04.2021 19:01:03)

GRANOCYTE 13 milj. IU/ml injektio- /infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

lenograstiimi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Granocyte on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Granocyte-valmistetta
 3. Miten Granocyte-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Granocyte-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Lääkkeesi nimi on Granocyte injektio- /infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten (nimeä Granocyte käytetään jatkossa tässä pakkausselosteessa). Granocyte sisältää lenograstiimia, joka kuuluu sytokiinien ryhmään.

Granocyte auttaa elimistöäsi muodostamaan lisää verisoluja jotka taistelevat infektioita vastaan.

 • Nämä verisolut muodostuvat luuytimessäsi.
 • Granocyte kannustaa luuydintä valmistamaan lisää kantasoluja.
 • Se auttaa näitä nuoria soluja muuttumaan täysin toimiviksi verisoluiksi.
 • Erityisesti se auttaa elimistöä tuottamaan lisää valkosoluja, joita kutsutaan neutrofiileiksi. Neutrofiilit ovat tärkeitä taistelussa infektioita vastaan.

Granocyte-valmistetta käytetään

 • Syöpähoitojen jälkeen, jos veren valkosolujen määrä on liian matala (neutropenia)
  Jotkin syöpähoidot (kemoterapia) vaikuttavat luuytimeen. Tämä voi vähentää valkosolujesi määrää. Se vähentää erityisesti neutrofiilejä ja tätä kutsutaan neutropeniaksi. Se kestää niin kauan kunnes elimistösi on valmis tuottamaan lisää valkosoluja. Kun elimistösi valkosolumäärä on pieni, saat herkemmin infektioita. Tämä voi toisinaan olla hyvin vakavaa. Granocyte helpottaa lyhentämään aikaa, jolloin verisolujen määrä on matala. Se tekee sitä kannustamalla elimistöäsi muodostamaan uusia valkosoluja.
 • Silloin, kun sinun täytyy lisätä elimistösi kantasolujen määrää (mobilisaatio)
  Granocyte-valmistetta käytetään kannustamaan luuydintäsi tuottamaan kantasoluja. Tätä kutsutaan mobilisaatioksi. Se voi tapahtua yksinään tai mahdollisesti kemoterapian jälkeen. Nämä kantasolut otetaan pois verestäsi ja kerätään erityisellä laitteella. Veren kantasolut voidaan säilöä ja antaa sinulle takaisin verensiirrossa.
 • Luuytimen tai veren kantasolujen siirron jälkeen
  Jos saat luuytimen tai veren kantasolujen siirron, sinulle annetaan ensin suuri kemoterapia-annos tai koko kehon sädehoito. Tämä tappaa sairaat solusi. Luuytimen tai veren kantasolujen siirto annetaan sen jälkeen verensiirtona. Vie jonkin aikaa kunnes luuytimesi voi tuottaa uusia verisoluja (mukaan lukien veren valkosolut). Granocyte helpottaa elimistöäsi nopeuttamaan uusien valkosolujesi elpymistä.
 • Kun haluat luovuttaa kantasoluja
  Granocyte-valmistetta voidaan käyttää myös terveille luovuttajille. Heillä se kannustaa luuydintä tuottamaan lisää veren kantasoluja. Tätä kutsutaan mobilisaatioksi, katso lisätietoja edellä. Nämä terveet luovuttajat voivat sen jälkeen luovuttaa veren kantasoluja jollekin joka tarvitsee niitä.

Granocyte-valmistetta voidaan antaa aikuisille, nuorille ja yli 2-vuotiaille lapsille.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Granocyte-valmistetta ja kerro lääkärille, jos:

 • olet allerginen lenograstiimille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa). Allergisen reaktion oireisiin kuuluvat ihottuma, turvotus tai hengitysvaikeudet, huulten, kasvojen, kurkun tai kielen turpoaminen.
 • sinulla on myeloidinen syöpä. Kuitenkin voit käyttää joissain tapauksissa Granocyte-valmistetta, jos sinulla on vastikään todettu akuutti myeloidinen leukemia ja jos olet yli 55-vuotias.
 • saat kemoterapiaa syövän hoitoon samana päivänä.

Älä käytä tätä lääkettä, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos olet epävarma, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin ennen kuin käytät Granocyte-valmistetta.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Granocyte-valmistetta, jos:

 • sinulla on joskus ollut jokin sairaus, erityisesti allergioita, infektioita, munuais- tai maksaongelmia
 • sinulla on sirppisolusairaus tai sirppisolupoikkeavuus, sillä Granocyte voi aiheuttaa sirppisolukriisin.

Kerro lääkärille välittömästi, jos Granocyte-hoidon aikana:

 • huomaat turvotusta kasvoissa tai nilkoissa, verta virtsassa tai virtsan värjäytymistä ruskeaksi tai jos huomaat, että virtsaat vähemmän kuin yleensä.

Jos et ole varma siitä, koskeeko tämä sinua, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin ennen Granocyte-valmisteen käyttöä.

Lenograstiimihoidon aikana lääkäri saattaa suositella lisäseurantaa, koska joillekin potilaille on kehittynyt laskimo- tai valtimotukoksia (ks. myös kohta Mahdolliset haittavaikutukset "Mahdolliset haittavaikutukset").

Aortan (päävaltimo, joka kuljettaa verta sydämestä elimistöön) tulehdusta on raportoitu harvoin syöpäpotilailla ja terveillä lahjoittajilla. Oireita voivat olla kuume, vatsakipu, huonovointisuus, selkäkipu ja tulehdusmarkkereiden kohoaminen. Kerro lääkärille, jos sinulla ilmenee tällaisia oireita.

Lapset ja nuoret
Tarkista lääkäriltä ennen tämän lääkkeen käyttöä, jos:

 • olet tai lapsesi on alle 18-vuotias ja sinulla tai lapsellasi on syöpätyyppi, jota kutsutaan akuutiksi lymfaattiseksi leukemiaksi.

Muut lääkevalmisteet ja Granocyte
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä mukaan lukien rohdosvalmisteet.

Jos haluat luovuttaa veren kantasoluja ja käytät veren hyytymistä estävää lääkitystä (kuten varfariini tai hepariini), varmista että lääkäri on tietoinen siitä ennen Granocyte-hoidon aloittamista. Kerro lääkärille tai apteekissa, jos tiedät että sinulla on muita veren hyytymiseen liittyviä ongelmia.

Jos sinulle annetaan syövän hoitoon kemoterapiaa, älä käytä Granocyte-valmistetta ajanjaksona alkaen 24 tuntia ennen hoidon alkua ja päättyen 24 tuntia hoidon päättymisen jälkeen.

Raskaus ja imetys
Älä käytä tätä lääkettä, jos olet raskaana, saatat tulla raskaaksi tai imetät, ellei lääkäri kerro että käyttö on välttämätöntä. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Granocyte-valmistetta ei ole tutkittu raskaana olevilla naisilla tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Granocyte-valmisteen vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei tunneta. Aja autolla tai käytä koneita vasta kun tiedät, miten Granocyte vaikuttaa sinuun.

Granocyte sisältää fenyylialaniinia
Tämä lääkevalmiste sisältää 10 mg (käyttökuntoon saattamisen jälkeen 10 mg/ml) fenyylialaniinia per injektiopullo.

Fenyylialaniini voi olla haitallista, jos sinulla on fenyyliketonuria (PKU), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa kertyy fenyylialaniinia, koska elimistö ei kykene poistamaan sitä kunnolla.

Granocyte sisältää natriumia
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per injektiopullo eli sen voidaan sanoa olevan”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Granocyte on annettava onkologiaan tai hematologiaan perehtyneen keskuksen valvonnassa. Tavallisesti sen antaa lääkäri, sairaanhoitaja tai farmaseutti. Se annetaan injektiona tai infuusiona.

Kuitenkin joillekin potilaista voidaan opettaa kuinka he voivat antaa itselleen injektion. Ota yhteys lääkäriin, sairaanhoitajaan tai apteekkiin, jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen antamisesta.

Kuinka paljon Granocyte-valmistetta annetaan
Ota yhteys lääkäriin, hoitajaan tai apteekkiin, jos et ole varma siitä miksi sinulle annetaan Granocyte-valmistetta tai sinulla on kysymyksiä siitä, kuinka paljon Granocyte-valmistetta annetaan sinulle.

Luuytimen siirron, kemoterapian tai kemoterapian jälkeen suoritettavan kantasolujen mobilisaation jälkeen

 • Lääkäri päättää, kuinka paljon sinulle annetaan, riippuen kehosi pinta-alasta. Tämä lasketaan pituutesi ja painosi mukaan. Se ilmoitetaan neliömetreinä, joka kirjoitetaan m2.
 • Tavanomainen annos Granocyte-valmistetta on 19,2 milj. IU  (150 mikrogrammaa) jokaista kehon neliömetriä kohden päivittäin. Yli 2-vuotiaiden lasten ja nuorten annos on sama kuin aikuisten annos.
 • Lääkäri päättää, kuinka monta päivää saat Granocyte-valmistetta. Sinulle voidaan antaa sitä enintään 28 päivän ajan.
 • Kun Granocyte-valmistetta annetaan kemoterapian jälkeiseen veren kantasolujen mobilisaatioon, lääkäri kertoo sinulle, milloin veresi kantasolujen keräys suoritetaan.

Veren kantasolujen mobilisaatioon, Granocyte ainoana lääkkeenä

 • Lääkäri päättää, kuinka paljon sinulle annetaan painosi perusteella.
 • Tavanomainen annos Granocyte-valmistetta on 1,28 milj. IU (10 mikrogrammaa) jokaista painokiloa kohden päivittäin. Yli 2-vuotiaiden lasten ja nuorten annos on sama kuin aikuisten annos.
 • Sinulle annetaan Granocyte-valmistetta ihonalaisena injektiona 4–6  päivän ajan.
 • Veren kantasolujen keräys suoritetaan 5–7 päivää myöhemmin.

Granocyte 13 milj. IU/ml voidaan antaa potilaille, joiden kehon pinta-ala on alle 0,7 neliömetriä.

Jos käytät enemmän Granocyte-valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos lääkäri, sairaanhoitaja tai farmaseutti antaa sinulle tämän lääkkeen, on epätodennäköistä, että saisit sitä liikaa. He seuraavat etenemistäsi ja tarkistavat annoksen. Kysy aina, jos et ole varma, miksi saat lääkeannoksen.

Jos annostelet itsellesi liian suuren määrän Granocyte-valmistetta, kerro lääkärille tai mene suoraan sairaalaan. Ota tämä lääkepakkaus mukaasi, jotta lääkäri tietää mitä lääkettä olet ottanut. Voit saada erityisen pahoja haittavaikutuksia, jos olet saanut liian paljon lääkettä. Todennäköiset haitat ovat lihas- ja luukipu.

Jos unohdat käyttää Granocyte-valmistetta
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi injektion. Ota aina yhteys lääkäriin, joka kertoo sinulle mitä pitää tehdä.

Verikokeet
Lääkärin on seurattava sinua silloin, kun saat tätä lääkettä. Heidän on otettava säännöllisesti verikokeita. Näillä tarkistetaan eri verisolujen määriä (neutrofiilit, muut valkosolut, punasolut, verihiutaleet).

Lääkäri saattaa ottaa muita verikokeita, jotka näyttävät muutokset Granocyte-hoidon aikana. On erittäin tärkeätä kertoa lääkärille Granocyte-valmisteen käytöstä, jos sinulta otetaan muita verikokeita. Valkosolujesi määrä saattaa kasvaa, verihiutaleittesi määrä saattaa laskea ja entsyymitasoissa saattaa olla kasvua. Nämä muutokset yleensä korjaantuvat, kun olet lopettanut Granocyte-valmisteen käytön. Jos olet menossa verikokeisiin, on tärkeää, että kerrot lääkärille käyttäväsi Granocyte-valmistetta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Syöpäpotilaat ja terveet luovuttajat:

Lopeta Granocyte-valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos

 • sinulla on kipua ylävasemmalla vatsan alueella tai vasemmassa olkapäässäsi. Nämä voivat olla merkkejä pernan kasvusta. Tämä on yleinen haittavaikutus, mutta hyvin harvinaisena haittavaikutuksena perna voi haljeta.
 • saat hyvin vakavan allergisen reaktion, anafylaktisen sokin, joka on äkillinen henkeä uhkaava reaktio. Oireisiin kuuluvat pyörrytyksen tunne, heikotus, hengitysvaikeudet tai kasvojen turpoaminen. Tämä on hyvin harvinainen haittavaikutus.
 • sinulla on hengitysvaikeuksia. Oireisiin kuuluvat yskä, kuume tai voit hengästyä helposti. Oireet voivat olla merkkejä hengitysvaikeusoireyhtymästä (ARDS), joka on hyvin harvinainen haittavaikutus.
 • sinulla on jokin tai joitakin seuraavista haittavaikutuksista: turvotusta tai pöhöttyneisyyttä, johon voi liittyä virtsaamista tavallista harvemmin, hengitysvaikeuksia, vatsan turvotusta ja täyden olon tunnetta sekä yleistä väsymystä. Nämä oireet ilmenevät usein nopeasti. Ne voivat olla oireita melko harvinaisesta (esiintyvyys enintään 1 potilaalla 100:sta) tilasta, jota kutsutaan “hiussuonivuoto-oireyhtymäksi”. Siinä pienistä verisuonista vuotaa verta elimistöösi ja kiireellinen lääkärinhoito on tarpeen.
 • sinulla on munuaisvaurio (glomerulonefriitti). Munuaisvauriota on havaittu Granocyte-valmistetta saaneilla potilailla. Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos huomaat turvotusta kasvoissa tai nilkoissa, verta virtsassa tai virtsan värjäytymistä ruskeaksi tai jos huomaat, että virtsaat vähemmän kuin yleensä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle mahdollisimman pian, jos saat seuraavia haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä):

 • kipu, kipu luissa, lihaksissa, nivelissä, selässä tai jaloissa ja käsissä, päänsärky, kuume ja/tai pahoinvointi. Näiden haittavaikutusten ilmaantuessa kivun voi hoitaa tavanomaisilla kipulääkkeillä.
 • tilapäiset muutokset verikokeissa mukaan lukien maksan toimintakokeet; yleensä nämä eivät vaadi mitään erityistä ja korjaantuvat lääkkeen lopettamisen jälkeen.
 • veren kantasolujen luovuttamisen jälkeen voit olla väsynyt. Tämä johtuu veren punasolujen määrän laskusta. Sinun valkosolujen määrä voi nousta suureksi lyhyeksi ajanjaksoksi.  Verihiutaleiden määrä voi myös laskea, mikä voi aiheuttaa verenvuotoa tai mustelmia tavallista helpommin.

Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä):

 • injektiopaikan reaktio
 • yleiset säryt ja kivut, mukaan lukien vatsakipu.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta):

 • veren yskiminen (hemoptyysi).

Harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 1000:sta):

 • keuhkoverenvuoto
 • aortan (suuri verisuoni, joka kuljettaa verta sydämestä elimistöön) tulehdus, ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 10 000:sta):

 • iho-ongelmia, kuten luumunvärisiä, kohonneita alueita käsissäsi tai jaloissasi ja joskus kasvoissasi tai kaulallasi, joihin liittyy kuumetta (Sweetin oireyhtymän oireita). Kohonneita punaisia kyhmyjä, joihin liittyy kuumetta ja päänsärkyä, saattaa myös ilmaantua (Lyellin oireyhtymän oireita). Myös muita iho-ongelmia, kuten punaisia kohonneita mustelmia jaloissa tai haavaumia kehollasi, joihin liittyy kuumetta ja nivelkipuja, voi ilmetä.
 • saat allergisen reaktion. Oireisiin kuuluvat ihottuma, turvotus ja hengitysvaikeudet, huulten, kasvojen, kurkun tai kielen turpoaminen.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

 • Tulehdukseen viittaavat verikokeiden tulokset (esim. kohonnut C-reaktiivisen proteiinin arvo eli CRP-arvo).
 • Verihyytymien muodostuminen laskimoihin tai valtimoihin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä mitään osaa Granocyte jauhe ja liuotin liuosta varten –pakkauksesta pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty Granocyte-jauheen pahviseen koteloon, läpipainopakkauksen paperikalvoon ja jokaisen Granocyte-pullon etikettiin. Liuottimen (injektionesteisiin käytettävä vesi) viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty joko jokaisen ampullin etikettiin tai esitäytetyn vesiruiskun etikettiin.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C. Ei saa jäätyä.

Sekoittamisen ja liuottamisen jälkeen suositellaan käytettäväksi välittömästi. Jos tarpeen, sekoitettu tai liuotettu liuos voidaan säilyttää enintään 24 tuntia 2 °C–8 °C  (jääkaapissa).

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Granocyte sisältää

 • Vaikuttava aine on lenograstiimi (rHuG-CSF) 13,4 miljoonaa IU (vastaten 105 mikrogrammaa)/ml sekoittamisen jälkeen.
 • Kuiva-aineen muut aineet ovat arginiini, fenyylialaniini, metioniini, mannitoli (E421), polysorbaatti 20 ja laimea kloorivetyhappo.
  Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: fenyylialaniini.
 • Liuotin, jota käytetään valmisteen sekoittamiseen, on injektionesteisiin käytettävää vettä.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Granocyte injektio- /infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten pakkaus sisältää:
Joko

 • Kuiva-aineen injektiopullossa + 1 ml liuotinta ampullissa ilman neuloja

tai

 • Kuiva-aineen injektiopullossa + 1 ml liuotinta esitäytetyssä ruiskussa, jonka mukana on kaksi neulaa (suurempi kermanvärinen sekoittamiseen (19G) ja pienempi ruskea annosteluun (26G)).

Granocyte-valmistetta on saatavilla yhden tai viiden kappaleen pakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Sanofi Oy
Revontulenkuja 1
02100 Espoo

Valmistaja
Sanofi Winthrop Industrie
180 rue Jean-Jaurès
94700 Maisons Alfort, Ranska

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:
Kaikki jäsenvaltiot: Granocyte
Italia: Granocyte ja Myelostim

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 26.11.2020.

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle

Käytännön ohjeet lääkevalmisteen valmistamiseen ja käsittelyyn hoitoalan ammattilaisille

Granocyte-injektiopullot on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten.
Mikrobiologisen kontaminaatioriskin takia liuotinta sisältävä esitäytetty ruisku on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten.

Granocyte voidaan antaa ihon alle tai laskimoon.

Käyttökuntoon saattaminen

 • Lisää yhdestä ampullista saatavissa oleva määrä liuotinta (injektionesteisiin käytettävää vettä) tai yhdestä esitäytetystä ruiskusta saatavissa oleva määrä liuotinta aseptisesti Granocyte–injektiopulloon. Käytä 19G neulaa (esitäytetyssä ruiskupakkauksessa).
 • Sekoita varovasti kunnes kuiva-aine on liuennut täydellisesti.
 • Älä ravista voimakkaasti.
 • Käyttökuntoon saattamisen jälkeen liuos on läpinäkyvä eikä siinä ole hiukkasia.
 • Vedä tarvittava määrä käyttökuntoon saatettua liuosta injektiopullosta 19G-neulalla (esitäytetyssä ruiskupakkauksessa).
 • Pistä välittömästi ihon alle 26G-neulalla (esitäytetyssä ruiskupakkauksessa).

Laskimoon annossa Granocyte on laimennettava käyttökuntoon saattamisen jälkeen.

Granocyte on yhteensopiva yleisesti käytettyjen infuusiovälineiden kanssa, kun se laimennetaan:

 • 0,9 %:een NaCl-liuokseen (polyvinyylikloridipussit tai lasipullot)
 • tai 5 %:een glukoosiliuokseen (lasipullot).

Granocyte 13 milj. IU/ml injektiopullon laimentamista lopulliseksi pitoisuudeksi alle 0,26 miljoonaa IU/ml (2 mikrog/ml) ei suositella. Yhden käyttökuntoon saatetun Granocyte 13 milj. IU/ml-injektiopullon saa laimentaa korkeintaan 50 ml:aan.

Mikrobiologisen kontaminaatioriskin takia liuotinta sisältävä esitäytetty ruisku on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten.

Käyttämätön valmiste/liuos tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

 

Kuva 1
Ota injektiopullo läpipainopakkauksesta ja poista injektiopullon muovisuojus. Puhdista injektiopullon kumitulppa steriilillä desinfiointipyyhkeellä.

Kuva 7
 

Pidä ruisku ja neula kiinni injektiopullossa ja käännä injektiopullo ylösalaisin. Vedä neulaa hieman takaisinpäin niin, että neulan kärki on liuoksessa. Pidä kiinni neulan kannasta ja ruiskusta, vedä mäntää hitaasti ulospäin ja vedä ruiskuun koko liuos tai mahdollisimman suuri osa siitä.

 

Kuva 2
Ota läpipainopakkauksesta esitäytetty ruisku ja kaksi neulaa (toisen korkkiosa on kermanvärinen (19G) ja toisen ruskea (26G).

 

Kuva 8

Tarkasta, onko ruiskussa ilmakuplia. Jos ruiskussa on kuplia, pidä sitä pystysuorassa ja naputtele ruiskua, kunnes kuplat ovat nousseet ylös.

Poista kuplat painamalla mäntää sisään.

 

Kuva 3
Poista ruiskun korkki kiertämällä se auki.

 

Kuva 9
Paina mäntää sisään, kunnes männän tulpan yläreuna on samalla tasolla kuin merkki, joka vastaa seuraavaa suurempaa tilavuutta tarvitsemaasi tilavuuteen nähden (merkit 0,1 ml:n välein). Jos esimerkiksi tarvitsemasi tilavuus on 0,8 ml, paina mäntää 0,9 ml:n merkkiin asti.

 

 

 

Kuva 4
Ota kunnolla kiinni kermanvärisen neulaosan molemmista päistä. Kierrä kermanväristä korkkiosaa (myötä- tai vastapäivään) ja vedä se irti. Pidä kiinni neulansuojuksesta ja kierrä neulan kanta kiinni ruiskuun.

 

 

Kuva 10

Käännä injektiopullo pystyyn ja työnnä neula kokonaan injektiopulloon. Pidä kiinni neulan kannasta ja kierrä ruisku irti niin, että neula jää injektiopulloon.

Ota kunnolla kiinni ruskean neulaosan molemmista päistä. Kierrä ruskeaa korkkiosaa (myötä- tai vastapäivään) ja vedä se irti. Pidä kiinni neulansuojuksesta ja kierrä neulan kanta kiinni ruiskuun.

Poista neulansuojus.

 

 

Kuva 5
Poista neulansuojus. Pidä injektiopullo tasaisella alustalla, pistä neula kumitulpan läpi ja ruiskuta liuotin injektiopulloon painamalla mäntää hitaasti sisään.

 

Kuva 11

Tarkasta, onko ruiskussa ilmakuplia. Jos ruiskussa on kuplia, pidä sitä pystysuorassa ja naputtele ruiskua, kunnes kuplat ovat nousseet ylös.

Poista kuplat painamalla mäntää sisään.

Kuva 6
Sekoita pyörittelemällä varovasti, kunnes kuiva-aine on täysin liuennut. Ei saa ravistaa voimakkaasti.

Kuva 12

Granocyte on nyt valmis annettavaksi. Annetaan välittömästi pistoksena ihon alle.

Injektiokohtien sijainti, kun valmiste annetaan ihon alle.

Yrityksen yhteystiedot:

SANOFI OY
Revontulenkuja 1
02100 Espoo

www.sanofi.fi
0201 200 300
Tukkuliike: Tamro