PIMAFUCORT voide

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,6 mt, 15.01.2021 19:03:34)

Pimafucort voide

hydrokortisoni/natamysiini/neomysiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja onneuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 7 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Pimafucort on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pimafucort-valmistetta

3. Miten Pimafucort-valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Pimafucort-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Pimafucort on ulkoiseen käyttöön tarkoitettu mietoa, I-ryhmän kortikosteroidia, sienilääkettä ja antibioottia sisältävä yhdistelmävalmiste, joka vaikuttaa kutinaa sekä bakteeri- ja sienitulehduksia lievittävästi.

Valmistetta käytetään ihon bakteeri- ja hiivasieni- tai sienitulehdusten (sekainfektioiden) lyhytaikaiseen hoitoon.

Pimafucort voiteen voidepohja on rasvainen, minkä takia se soveltuu kuivien ja hilseilevien ihottumien hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Pimafucort-valmistetta

 • jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • virusten tai loiseläinten aiheuttamien ihottumien hoitoon
 • ihottumiin, joiden aiheuttajana on pelkästään bakteeri, sieni tai hiiva
 • akneen
 • (palo)vammoihin
 • haavoihin eikä ihottumiin, jotka saattavat olla seurausta aikaisemmasta kortikosteroidihoidosta
 • ulkokorvantulehduksen hoidossa, mikäli tärykalvo on puhjennut

Varoitukset ja varotoimet

Pimafucort-valmistetta levitettäessä on vältettävä valmisteen joutumista silmiin eikä sitä saa levittää silmäluomiin.

Lääkärin puoleen on käännyttävä, mikäli valmistetta aiotaan käyttää peitesiteen alla, laajoilla ihoalueilla tai lapsille. Pitkäaikaista käyttöä sekä levitystä haavoihin tai vahingoittuneelle iholle on vältettävä.

Jos ihottuma pahenee yhden tai useamman viikon käytön jälkeen, on käännyttävä lääkärin puoleen.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Pimafucortia.

Muut lääkevalmisteet ja Pimafucort

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Pimafucort-valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole olemassa tutkimuksia, mutta Pimafucort-valmistetta käytettäessä ei ole odotettavissa vaikutusta näihin.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Pimafucort-valmistetta levitetään ohuelti ihottuma-alueelle 2-4 kertaa päivässä. Levittämisen jälkeen voidaan ihoa kevyesti hieroa.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Pimafucort-valmisteen levittämisen jälkeen saattaa ihottuma aluksi hieman paheta. Hoidon keskeyttäminen tällöin ei kuitenkaan yleensä ole aiheellista.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu:

Kosketusihottuma (joskus allergiaan liittyvä). Pitkäaikainen käyttö saattaa aiheuttaa ihon ohenemista ja ruusufinnin kaltaisia muutoksia kasvojen iholle (punoitus, näpyt). Näön hämärtyminen (esiintymistiheys tuntematon, ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella).

Pitkäaikainen käyttö suurille ihoalueille, käyttö peittositeen alla tai käyttö lapsille lisää haittavaikutusten riskiä. Myös riski, että lääke vaikuttaa muualle elimistöön, lisääntyy.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 ºC.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän Käyt. viim. jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Lisätietoja voivat antaa lääkäri tai lääkkeen luovuttanut apteekki.

Mikäli valmisteessa on jotakin huomauttamista, valmiste täytyy palauttaa siihen apteekkiin, josta se on luovutettu.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pimafucort sisältää

 1. Vaikuttavat aineet ovat 10 mg hydrokortisonia (mieto kortikosteroidi), 10 mg natamysiiniä (sienilääke) sekä 3,5 mg neomysiiniä (antibiootti).
 2. Muut aineet ovat Plastibase 50 W (= nestemäinen parafiini + polyetyleeni).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen/kellertävä voide

Pakkauskoko: 30 g

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Tanska

Valmistaja

Temmler Italia S.r.l, Carugate (MI), Italia

Lisätietoja valmisteesta antaa myyntiluvan haltijan edustaja:

LEO Pharma Oy, Vantaa, Puh. 020 721 8440.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.12.2020

 

Yrityksen yhteystiedot:

LEO PHARMA OY
Karhumäentie 3
01530 Vantaa

info.fi@leo-pharma.com
www.leo-pharma.fi
020 721 8440
Tukkuliike: Tamro