COLIFOAM rektaalivaahto 100 mg/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,3 mt, 26.07.2017 19:00:50)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Colifoam 100 mg/annos rektaalivaahto
hydrokortisoniasetaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Colifoam on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Colifoamia
3. Miten Colifoamia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Colifoamin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Colifoam on ja mihin sitä käytetään

Colifoam-rektaalivaahto sisältää hydrokortisonia. Colifoamia käytetään paksusuolen ja peräsuolen tulehduksien hoitoon.

Hydrokortisoniasetaattia, jota Colifoam sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Colifoamia

Älä käytä Colifoamia

 • jos olet allerginen hydrokortisonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on tukos, paise tai puhkeama suolessa
 • jos sinulla on tuore kahden suolenosan välinen yhdysaukko
 • jos sinulla on laaja fisteli (avanne)
 • jos sairastat sieni-, bakteeri- tai virusinfektioita
 • jos sairastat tuberkuloosia
 • jos sinulla on vatsakalvon tulehdus.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Colifoamia, jos sinulla on

 • diabetes
 • myasthenia gravis
 • korkea verenpaine tai vaikea sydämen- tai munuaisten vajaatoiminta
 • silmänpainetauti
 • vaikea mielialahäiriö.

Ota yhteyttä lääkäriin,

 • jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.
 • jos tiedät, että tarvitset rokotteen.

Colifoamin sisältämä glukokortikoidi voi aiheuttaa positiivisen tuloksen dopingtestissä.

Muut lääkevalmisteet ja Colifoam
Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saa ilman lääkärin määräystä.

Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Colifoam-valmisteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.
Colifoamia saa käyttää raskauden aikana vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Hydrokortisonin käyttö laajamittaisesti eli suurina määrinä tai pitkäaikaisesti on kielletty.

Hydrokortisoni erittyy äidinmaitoon. Colifoamia ei saa käyttää imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Colifoam ei vaikutaajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Colifoam sisältää propyleeniglykolia, etoksistearyylialkoholia, setyylialkoholia, propyyliparahydroksibentsoaattia ja metyyliparahydroksibentsoaattia
Colifoam sisältää propyleeniglykolia, joka voi aiheuttaa ihoärsytystä. Lisäksi valmiste sisältää etoksistearyylialkoholia ja setyylialkoholia, jotka voivat aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa), sekä propyyliparahydroksibentsoaattia (E216) ja metyyliparahydroksibentsoaattia (E218), jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

3. Miten Colifoamia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on yksi annosteluruiskullinen Colifoamia peräsuoleen 1-2 kertaa päivässä.

Käyttö lapsille
Lääkkeen pitkäaikaista käyttöä ei suositella lapsille.

Antotapa
Lääke tulee aina annostella peräsuoleen. Sitä ei saa ottaa suun kautta. Ei saa niellä.

1. Ravista säiliötä voimakkaasti vähintään 30 sekuntia ennen jokaista käyttöä.

image1.jpeg

2. Vedä ruiskun sinistä mäntää hitaasti kunnes se pysähtyy ruiskun yläreunaan.

image2.jpeg

3. Pidä säiliö pystysuorassa asennossa ja aseta se ruiskun kärkeen. Varmista, että sinulla on tukeva ote sormillasi männästä ja ruiskun runko-osasta.

image3.jpeg

4. Paina säiliön korkkia varovasti sormillasi (vain kevyt painallus riittää) siten, että ¼ ruiskusta täyttyy vaahdolla.

image4.jpeg

5. Odota muutamia sekunteja kunnes vaahdon tulo lakkaa. ÄLÄ TÄYTÄ ruiskua yhdellä kerralla. Vapauta säiliön korkki aina lyhyen painalluksen jälkeen.

image5.jpeg

6. Toista kohdat 4 ja 5 kunnes vaahdon pinta nousee täyttöviivaan asti. Tähän tarvitaan yleensä 2-4 lyhyttä painallus-/odotusvaihetta.

image6.jpeg

7. Seiso toinen jalka tuolin päällä tai lepää vasemmalla kyljelläsi. Pidä ruiskua kuvan osoittamalla tavalla ja työnnä ruiskun kärki varovasti peräaukkoon. Paina mäntä kokonaan ruiskun sisään.

image7.jpeg

MUISTA: Irrota ruiskun osat ja pese ne huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. Säiliön korkki tulee irrottaa ja pestä. Aseta korkki takaisin paikalleen huolellisesti. Varmista, että korkki on pystysuorassa säiliöön nähden, ei kulmassa. On tavallista, että vaahdon sekaan ilmestyy kaasukuplia. Säiliöstä saadaan noin 14 kerta-annosta, kun noudatetaan käyttöohjetta.

Jos käytät enemmän Colifoamia kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Colifoamia
Jos olet unohtanut ottaa yhden annoksen, ota seuraava annos oikeaan aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Colifoamin käytön
Älä oma-aloitteisesti keskeytä määrättyä hoitoa, vaikka oireet ovat helpottuneet. Pitkäaikaisen käytön jälkeen hoito pitää lopettaa vähitellen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla 1000:sta):

 • kasvojen, kaulan tai vartalon odottamaton turvotus
 • purppuranpunaisia täpliä tummalla iholla
 • naisilla kasvojen karvoittuminen
 • kuukautisten odottamaton loppuminen
 • suolen paikallinen ärsytys

Yleisyys tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • heikentynyt vastustuskyky infektioita vastaan
 • yliherkkyysreaktiot mukaan lukien anafylaktinen reaktio
 • näön hämärtyminen
 • kipu peräaukossa, epämiellyttävä tunne peräaukossa ja peräsuolessa
 • allerginen ihottuma, nokkosrokko, muut ihoreaktiot kuten rakkulat, kutina ja ihottuma
 • antopaikan reaktiot, kuten punoitus, kirvely, kuivuus

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

5. Colifoamin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä jääkaapissa.

VAROITUS: Colifoam on pakattu painesäiliöön, joten älä säilytä sitä auringossa tai erittäin kuumissa tiloissa (yli 50 °C:ssa). Säiliö sisältää herkästi syttyvää ponneainetta. Älä käsittele avotulen tai hehkuvien materiaalien läheisyydessä. Pidä poissa sytytyslähteiden läheisyydestä – älä tupakoi. Pakkausta ei saa käytön jälkeenkään puhkaista eikä polttaa.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Colifoam sisältää

 • Vaikuttava aine on hydrokortisoniasetaatti. Yksi annos sisältää 100 mg hydrokortisoniasetaattia.
 • Muut aineet ovat propyleeniglykoli, etoksistearyylialkoholi, polyoksietyleeni-10-stearyylieetteri, setyylialkoholi, metyyliparahydroksibentsoaatti (E218), propyyliparahydroksibentsoaatti (E216), trietanoliamiini, puhdistettu vesi sekä hiilivetyponneaineena isobutaani/propaani -seosta.
 • Colifoam ei sisällä CFC-yhdisteitä.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Valkea, hajuton vaahto.
Painesäiliö, muovikorkki ja ruisku. Pakkauskoko: 20,8 g (noin 14 annosta).

Myyntiluvan haltija
Meda Oy
Vaisalantie 4
02130 Espoo
S-posti: info@meda.fi

Valmistaja
Pharmasol Ltd.
North Way, Walworth Industrial Estate,
Andover, Hants SP10 5AZ
Iso-Britannia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 26.5.2017

 

Yrityksen yhteystiedot:

MEDA OY
Vaisalantie 4
02130 Espoo

info@meda.fi
www.meda.fi
020 720 9550
Tukkuliike: Tamro