TRAMAL RETARD depottabletti 100 mg, 150 mg, 200 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,2 mt, 06.07.2016 19:48:29)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Tramal retard 50 mg depottabletti
Tramal retard 100 mg depottabletti
Tramal retard 150 mg depottabletti
Tramal retard 200 mg depottabletti

tramadolihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. Kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Tramal retard on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Tramal retardia
 3. Miten Tramal retardia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Tramal retardin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Tramal retard on ja mihin sitä käytetään

Tramal retardin vaikuttava aine tramadoli on kipulääke, joka kuuluu keskushermoston kautta vaikuttavaan opioidiryhmään. Tramadoli lievittää kipua vaikuttamalla tiettyihin hermosoluihin selkäytimessä ja aivoissa.

Tramal retardia käytetään keskivaikean ja vaikean kivun hoidossa.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Tramal retardia

Älä käytä Tramal retardia

 • jos olet allerginen tramadolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • alkoholin, unilääkkeiden, kipulääkkeiden tai muiden psykotrooppisten lääkkeiden (mielialaan ja tunteisiin vaikuttavat lääkkeet) aiheuttamassa myrkytyksessä
 • jos käytät tai olet viimeksi kuluneiden 14 vuorokauden aikana käyttänyt ns. MAO-estäjiä (käytetään mm. masennuksen hoitoon), katso myös kohta Muut lääkevalmisteet ja Tramal retard
 • jos sinulla on epilepsia, joka ei ole lääkityksellä hallinassa
 • opiaattiriippuvuuden korvaus- tai vieroitushoidossa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Tramal retardia

 • jos epäilet olevasi riippuvainen muista kipulääkkeistä (opiodit)
 • jos sinulla on tajuntahäiriö (sinusta tuntuu että pyörryt)
 • jo olet sokissa (oireena voi olla kylmähikoilua)
 • jos sinulla on kohonnut aivopaine (mahdollisen kallovamman tai aivosairauden johdosta)
 • jos sinulla on hengitysvaikeuksia
 • jos sinulla on epilepsia tai on ollut kouristuksia, koska kouristusriski saattaa suurentua
 • jos sinulla on maksa- tai munuaissairaus.

Tramadolia suositusannoksina käyttäneillä potilailla on raportoitu epileptisiä kohtauksia. Riski saattaa suurentua, kun tramadoliannokset ylittävät suositellun enimmäisvuorokausiannoksen (400 mg).

Tramal retard voi aiheuttaa psyykkistä tai fyysistä riippuvuutta. Tramal retardin vaikutus voi laskea, jos sitä käytetään pitkäaikaisesti, jolloin täytyy käyttää isompia annoksia (lääketoleranssi). Lääkkeiden väärinkäyttöön tai lääkeaineriippuvuuteen taipuvaisilla potilailla Tramal retard -hoidon tulee olla lyhytkestoista ja tapahtua lääkärin tarkassa valvonnassa.

Kerro myös lääkärille, jos jokin yllä mainituista koskee sinua Tramal retard hoidon -aikana tai on koskenut sinua.

Muut lääkevalmisteet ja Tramal retard

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Tramal retardia ei tule käyttää yhdessä MAO-estäjien kanssa (tiettyjä masennuksen hoitoon käytettäviä lääkkeitä).

Tramal retardin vaikutus kivun lievitykseen voi huonontua ja vaikutusaika voi lyhentyä, jos seuraavat lääkeaineet ovat käytössä:

 • karbmatsepiini (epilepsialääke)
 • ondansetroni (pahoinvointilääke)

Lääkärisi kertoo, voitko käyttää Tramal retardia ja millä annoksella.

Haittavaikutusriski kasvaa jos:

 • käytät rauhoittavia lääkkeitä, unilääkkeitä, muita kipulääkkeitä, kuten morfiinia ja kodeiinia (myös yskänlääkkeenä), ja alkoholia Tramal retard hoidon aikana, sinulla saattaa esiintyä uneliaisuutta tai pyörrytyksen tunnetta. Jos tällaista esiintyy, kerro siitä lääkärille.
 • käytät lääkkeitä jotka saattavat aiheuttaa kouristuksia (kuten tietyt masennuslääkkeet tai psykoosilääkkeet). Kouristuskohtauksen riski kasvaa, jos samanaikaisesti käytät Tramal retardia. Lääkärisi kertoo, sopiiko Tramal retard sinulle.
 • sinulla on käytössä tiettyjä masennuslääkkeitä. Tramal retard saattaa aiheuttaa yhteisvaikutuksia tällaisten lääkkeiden kanssa, minkä oireina voi esiintyä mm. tahattomia, rytmisiä lihassupistuksia, kuten silmien liikkeitä kontrolloivien lihasten supistuksia, kiihtyneisyyttä, voimakasta hikoilua, vapinaa, refleksien ylikorostumista, voimistunutta lihasjänteyttä, yli 38 C:n lämpö.
 • käytät kumariiniantikoagulanttia (verenohennuslääkkeitä), esim. varfariini, yhdessä Tramal retardin kanssa. Näiden lääkkeiden samanaikainen käyttö saattaa vaikuttaa verenhyytymiseen ja siten aiheuttaa verenvuotoja.

Tramal retard ruuan ja alkoholin kanssa


Älä juo alkoholia Tramal retard hoidon aikana. Lääkkeen teho saattaa voimistua. Ruoka ei vaikuta Tramal retard hoidon tehoon.

Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tramadolin käyttämisestä raskauden aikana ei ole tarpeeksi tietoa. Tästä syystä Tramal retardia ei pidä käyttää raskauden aikana.

Lääkkeen pitkäaikainen käyttö raskauden aikana voi aiheuttaa vastasyntyneelle vieroitusoireita.

Tramal retard -valmisteen käyttö imetysaikana ei ole suositeltavaa. Pieniä määriä tramadolia erittyy rintamaitoon. Tavallisesti imetystä ei tarvitse keskeyttää yksittäisen tramadoliannoksen jälkeen.

Tramadoli ei ihmisistä saadun kokemuksen perusteella vaikuta naisen eikä miehen hedelmällisyyteen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tramal retard saattaa aiheuttaa uneliaisuutta, huimausta sekä näön hämärtymistä ja siten huonontaa reaktiokykyäsi. Jos reaktiokykysi on mielestäsi heikentynyt, älä aja autoa tai muuta ajoneuvoa, älä käytä sähköisiä työvälineitä tai koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pysytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Tramal retard sisältää laktoosia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. Tämä johtuu siitä, että tabletit sisältävät laktoosia.

3. Miten Tramal retardia käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus on säädettävä kivun voimakkuuden ja yksilöllisen herkkyyden mukaan. Pienintä kipua lievittävää annosta tulee käyttää. Älä ota yli 400 mg tramadolihydrokloridia vuorokaudessa, ellei lääkärisi ole määrännyt niin.

Ellei lääkärisi ole määrännyt toisin, tavanomainen annos on:

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret
Yksi tai kaksi Tramal retard 50 mg depottablettia kaksi kertaa vuorokaudessa (vastaa 100–200 mg:aa tramadolihydrokloridia vuorokaudessa) mieluiten aamulla ja illalla.

Yksi Tramal retard 100 mg depottabletti kaksi kertaa vuorokaudessa (yhteensä 200 mg tramadolihydrokloridia vuorokaudessa), mieluiten aamulla ja illalla.

Yksi Tramal retard 150 mg depottabletti kaksi kertaa vuorokaudessa (yhteensä 300 mg tramadolihydrokloridia vuorokaudessa), mieluiten aamulla ja illalla.

Yksi Tramal retard 200 mg depottabletti kaksi kertaa vuorokaudessa (yhteensä 400 mg tramadolihydrokloridia vuorokaudessa), mieluiten aamulla ja illalla.

Lääkärisi voi tarvittaessa määrätä toisen sopivamman vahvuuden Tramal retard valmisteesta.

Tarvittaessa annos voidaan suurentaa 150 - 200 mg:aan kaksi kertaa vuorokaudessa (yhteensä 300 - 400 mg tramadolihydrokloridia vuorokaudessa).

Lapset
Tramal retard -depottabletit eivät sovi alle 12-vuotialle lapsille.

Ikääntyneiden
Ikääntyneiden (yli 75-vuotiailla) tramadolin poistuminen elimistöstä voi hidastua. Lääkäri voi siinä tapauksessa pidentää annosväliä.

Vaikea-asteista munuais- tai maksasairautta (vajaatoimintaa) sairastavat/dialyysihoitoa saavat potilaat
Potilaan, jolla on vaikea-asteinen munuaisten ja/tai maksan vajaatoiminta, ei tulisi käyttää Tramal retardia. Jos sinulla on lievä tai keskivaikea vajaatoiminta, lääkärisi voi suositella annosvälin pidentämistä.

Miten ja milloin tulee ottaa Tramal retardia?
Tramal retard depottabletit otetaan suun kautta.

Tramal retard -debottabletit pitää niellä kokonaisina, ei puolitettuna tai pureskeltuna, riittävän nestemäärän kanssa, mieluiten aamulla ja illalla. Tabletit voidaan ottaa joko ruoan yhteydessä tai tyhjään vatsaan.

Miten pitkään sinun tulisi käyttää Tramal retardia?
Älä käytä Tramal retardia pidempään kuin on tarvetta. Jos pitkiä hoitojaksoja tarvitaan, lääkärisi tarkistaa säännöllisesti (tarvittaessa niin että hoidossa on taukoja), tuleeko sinun jatkaa Tramal retardin käyttöä ja millä annoksella.

Jos Tramal retardin vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Jos otat enemmän Tramal retardia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos vahingossa otat ylimääräisen annoksen, se ei tavallisesti aiheuta haitallisia vaikutuksia. Ota seuraava annos ohjeiden mukaan.

Vaikean yliannostuksen oireita voivat olla pienet pupillit, oksentelu, verenpaineen lasku, sydämen nopealyöntisyys, tajunnanmenetys, tajunnan häiriöt ja jopa kooma (syvä tajuttomuus), epileptiset kohtaukset, sekä hengitysvaikeudet ja jopa hengityksen pysähdys. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin näissä tapauksissa.

Jos unohdat ottaa Tramal retardia

Jos unohdat ottaa tabletit, kipu todennäköisesti palaa. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin. Jatka tablettien käyttöä normaalisti.

Jos lopetat Tramal retardin käytön

Jos keskeytät tai lopetat Tramal retard -hoidon liian aikaisin, kipu todennäköisesti palaa. Kerro lääkärille, jos haluat lopettaa hoidon haittavaikutuksien takia.

Tramal retard -hoidon lopettamisen jälkeen ei tavallisesti tule mitään oireita. Harvinaisissa tapauksissa potilaat, jotka ovat pitkään käyttäneet Tramal retardia ja lopettavat hoidon äkillisesti, saattavat tuntea vointinsa huonoksi. Heille voi tulla levoton, ahdistava, hermostunut tai epävarma olo. He voivat olla hyperaktiivisia tai heillä voi olla univaikeuksia sekä maha- ja suolioireita. Erittäin harvoille tulee paniikkikohtauksia, hallusinaatioita, epätavallista kutinaa, kihelmöintiä ja puutumista sekä korvien soimista (tinnitus). Lisäksi epätavallisia keskushermosto-oireita, eli sekavuutta, harhaluuloisuutta, oman persoonallisuuskäsityksen muutoksia (depersonalisaatiota) ja todellisuudentajun muutoksia (derealisaatiota) sekä vainoharhaisuutta (paranoiaa) on havaittu hyvin harvoin. Jos näitä oireita ilmenee, lopeta Tramal retard -hoito ja kysy ohjeita lääkäriltä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos saat seuraavia allergisen reaktion oireita: kasvojen, kielen ja/tai kurkun turvotus sekä/tai nielemisvaikeuksia tai nokkosihottumaa yhdessä hengitysvaikeuksien kanssa.

Yleisimpiä haittavaikutuksia Tramal retard -hoidon aikana ovat pahoinvointi ja huimaus (useammalla kuin yhdellä potilaalla 10:stä).

Hyvin yleinen: saattavat esiintyä useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä

 • huimaus
 • pahoinvointi

Yleinen: saattavat esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä

 • päänsärky, tokkuraisuus
 • väsymys
 • ummetus, suun kuivuminen, oksentelu
 • hikoilu (hyperhidroosi)

Melko harvinainen: saattavat esiintyä enintään 1 potilaalla 100:stä

 • sydän ja verenkiertohäiriöt (sydämen hakkaaminen, sydämen nopealyöntisyys, pyörtymisen tunne tai romahdus). Näitä haittavaikutuksia voi ilmetä etenkin pystyasennossa ja fyysisen rasituksen yhteydessä.
 • oksentamistunne, vatsaärsytys (esim. paineentunne vatsassa, turvotus), ripuli
 • ihoreaktiot (esim. kutina, ihottuma

Harvinainen: saattavat esiintyä enintään 1 potilaalla 1 000:stä

 • allergisia reaktioita (esim. hengitysvaikeuksia, hengityksen vinkumista, ihon turpoamista) ja sokki (äkillinen verenkierron vajaatoiminta) on esiintynyt hyvin harvinaisina tapauksina.
 • hidas sydämen syke
 • verenpaineen nousu
 • epätavalliset tuntemukset (kutina, kihelmöinti, puutuminen), vapina, epileptiset kohtaukset, lihaskouristukset, epätarkoituksellinen liikehdintä, ohimenevä tajunnanmenetys (pyörtyminen), puheen häiriöt.
 • epileptisiä kouristuksia on tavattu suurten tramadoliannosten yhteydessä tai kun tramadolia on otettu samanaikaisesti muun kouristuksia mahdollisesti aiheuttavan lääkevalmisteen kanssa.
 • ruokahalun muutokset
 • hallusinaatiot, sekavuustila, unihäiriöt, delirium, ahdistuneisuus ja painajaiset
 • psyykkisiä haittavaikutuksia voi ilmetä Tramal retard hoidon jälkeen. Niiden voimakkuus ja luonne voi vaihdella (riippuen persoonallisuudesta ja hoidon kestosta). Näitä ovat mielialan muutokset (tavallisesti kohonnut mieliala, toisinaan ärtynyt olo), aktiivisudden muutokset (tavallisesti vähentyminen, toisinaan lisääntyminen) sekä kognition ja aistitoimintojen muutokset (aistin ja tunnistamisen muutokset, jotka voivat johtaa arvostelukyvyn heikkenemiseen.
 • lääkeriippuvuutta voi ilmetä
 • näön hämärtyminen, silmän mustuaisen supistuminen (mioosi), silmän mustuaisten liiallinen laajeneminen (mydriaasi)
 • hidas hengitys, hengenahdistus (dyspnea)
 • astman pahenemista on raportoitu, mutta ei ole voitu osoittaa että se on tramadolin aiheuttama. Hengityslamaa voi ilmetä, jos tramadolin suositusannokset ylitetään huomattavasti tai samanaikaisesti käytetään muita keskushermostoa lamaavia lääkkeitä.
 • lihasheikkous
 • virtsaamisvaikeus tai kipu, tavallista vähemmän virtsaa (dysuria)

Hyvin harvinainen: saattavat esiintyä enintään 1 potilaalla 10 000:stä

 • maksaentsyymien kohoaminen

Tuntematon: koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin

 • lasku verensokeri

Jos Tramal retardia käytetään pitkäaikaisesti, lääkeriippuvuutta voi ilmetä, joskin riski on pieni.
Tramal retard -hoidon äkillisen lopettamisen jälkeen voi ilmetä lääkkeen käytön lopettamiseen liittyviä vieroitusoireita (katso Jos lopetat Tramal retardin käytön).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (katso lisätiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto:www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Suomi


5. Tramal retardin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Tramal retard sisältää

Vaikuttava aine on tramadolihydrokloridi.

Tramal retard 50 mg depottabletit:
Yksi tabletti sisältää 50 mg tramadolihydrokloridia.
Muut aineet ovat:
Tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa, hypromelloosi 100 000 mPa∙s, magnesiumstearaatti, kolloidinen vedetön piidioksidi.
Kalvopäällyste: hypromelloosi 6 mPa∙s, laktoosimonohydraatti (ks. kohta 2 Tramal retard sisältää laktoosia), makrogoli 6000, propyleeniglykoli, talkki, titaanidioksidi (E 171), keltainen rautaoksidi (E 172).

Tramal retard 100 mg depottabletit:
Yksi tabletti sisältää 100 mg tramadolihydrokloridia.
Muut aineet ovat:
Tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa, hypromelloosi 100 000 mPa∙s, magnesiumstearaatti, kolloidinen vedetön piidioksidi.
Kalvopäällyste: hypromelloosi 6 mPa∙s, laktoosimonohydraatti (ks. kohta 2 Tramal retard sisältää laktoosia), makrogoli 6000, propyleeniglykoli, talkki, titaanidioksidi (E 171).

Tramal retard 150 mg depottabletit:
Yksi tabletti sisältää 150 mg tramadolihydrokloridia.
Muut aineet ovat:
Tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa, hypromelloosi 100 000 mPa∙s, magnesiumstearaatti, kolloidinen vedetön piidioksidi.
Kalvopäällyste: hypromelloosi 6 mPa∙s, laktoosimonohydraatti (ks. kohta 2 Tramal retard sisältää laktoosia), makrogoli 6000, propyleeniglykoli, talkki, titaanidioksidi (E 171), kinoliinikeltainen (E 104), punainen rautaoksidi (E 172).

Tramal retard 200 mg depottabletit:
Yksi tabletti sisältää 200 mg tramadolihydrokloridia.
Muut aineet ovat:
Tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa, hypromelloosi 100 000 mPa∙s, magnesiumstearaatti, kolloidinen vedetön piidioksidi.
Kalvopäällyste: hypromelloosi 6 mPa∙s, laktoosimonohydraatti (ks. kohta 2 Tramal retard sisältää laktoosia), makrogoli 6000, propyleeniglykoli, talkki, titaanidioksidi (E 171), kinoliinikeltainen (E 104), punainen rautaoksidi (E 172) ja ruskea rautaoksidi (E 172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tramal retard 50 mg depottabletti on pyöreä, kaksoiskupera, väriltään vaaleankeltainen kalvopäällysteinen tabletti, jossa on toisella puolella merkintänä valmistajan logol ja toisella puolella T0.

Tramal retard 100 mg depottabletti on pyöreä, kaksoiskupera, väriltään valkoinen kalvopäällysteinen tabletti, jossa on toisella puolella merkintänä valmistajan logol ja toisella puolella T1.

Tramal retard 150 mg depottabletti on pyöreä, kaksoiskupera, väriltään vaaleanoranssi kalvopäällysteinen tabletti, jossa on toisella puolella merkintänä valmistajan logol ja toisella puolella T2.

Tramal retard 200 mg depottabletti on pyöreä, kaksoiskupera, väriltään hieman ruskehtavan oranssi kalvopäällysteinen tabletti, jossa on toisella puolella merkintänä valmistajan logol ja toisella puolella T3.

Tramal retard depottabletit on pakattu läpipainopakkauksiin. Pakkauskoot ovat 10, 20, 30, 50, 60, 100 ja 150 (10x15) tablettia.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Markkinoija

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Myyntiluvan haltija

Grünenthal GmbH
52099 Aachen
Saksa

Valmistaja

Grünenthal GmbH
52099 Aachen
Saksa

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

50 mg:
Belgia Contramal retard 50 mg
Espanja Adolonta retard 50 mg
Itävalta Contramal retard 50 mg
Luxemburg Contramal retard 50 mg
Puola Tramal retard 50 mg
Saksa Tramal retard 50 mg
Slovenia Tramal 50 mg
Suomi Tramal retard 50 mg

100 mg:
Alankomaat Tramal retard 100 mg
Belgia Contramal retard 100 mg
Espanja Adolonta retard 100 mg
Luxemburg Contramal retard 100 mg
Portugali Tramal retard 100 mg
Ranska Topalgic L.P. 100 mg
Ruotsi Nobligan retard 100 mg
Saksa Tramal retard 100 mg
Suomi Tramal retard 100 mg
Tanska Nobligan retard 100 mg

150 mg:
Alankomaat Tramal retard 150 mg
Belgia Contramal retard 150 mg
Espanja Adolonta retard 150 mg
Italia Contramal 150 mg
Luxemburg Contramal retard 150 mg
Portugali Tramal retard 150 mg
Ranska Topalgic L.P. 150 mg
Ruotsi Nobligan retard 150 mg
Saksa Tramal retard 150 mg
Suomi Tramal retard 150 mg
Tanska Nobligan retard 150 mg

200 mg:
Alankomaat Tramal retard 200 mg
Belgia Contramal retard 200 mg
Espanja Adolonta retard 200 mg
Italia Contramal 200 mg
Luxemburg Contramal retard 200 mg
Portugali Tramal retard 200 mg
Ranska Topalgic L.P. 200 mg
Ruotsi Nobligan retard 200 mg
Saksa Tramal retard 200 mg
Suomi Tramal retard 200 mg
Tanska Nobligan retard 200 mg


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

24.10.2013

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola