NATRILIX RETARD depottabletti 1,5 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (6,5 mt, 08.10.2021 19:05:04)

Natrilix retard 1,5 mg depottabletti

indapamidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin tämän aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Natrilix retard 1,5 mg on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Natrilix retard 1,5 mg -depottabletteja

3. Miten Natrilix retard 1,5 mg -depottabletteja otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Natrilix retard 1,5 mg -depottablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Natrilix retard 1,5 mg on kalvopäällysteinen depottabletti, joka sisältää vaikuttavana aineena indapamidia.

Tämä lääke on tarkoitettu aikuisille korkean verenpaineen (hypertension) hoitoon.

Indapamidi on nesteenpoistolääke eli diureetti. Useimmat nesteenpoistolääkkeet lisäävät munuaisten tuottaman virtsan määrää. Indapamidi eroaa kuitenkin muista nesteenpoistolääkkeistä siinä, että se lisää muodostuvan virtsan määrää vain vähän.

Indapamidi lisäksi laajentaa verisuonia, mikä parantaa verenvirtausta ja osaltaan alentaa verenpainetta.

Indapamidia, jota Natrilix retard sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Natrilix retard 1,5 mg -depottabletteja

- jos olet allerginen indapamidille tai muille sulfonamideille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)

- jos sinulla on vaikea munuaissairaus

- jos sinulla on vaikea maksasairaus tai sairastat hepaattiseksi enkefalopatiaksi kutsuttua sairautta (rappeuttava aivosairaus)

- jos veresi kaliumpitoisuus on liian matala.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Natrilix retard 1,5 mg ‑depottabletteja

- jos sinulla on maksasairaus

- jos sairastat diabetesta

- jos sairastat kihtiä

- jos sinulla on sydämen rytmihäiriöitä tai munuaissairaus

jos näkökykysi heikentyy tai sinulla on silmäkipua; nämä voivat olla oireita nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai silmänpaineen kohoamisesta, ja ne voivat ilmetä tuntien tai viikkojen kuluessa Natrilix retard 1,5 mg  tablettien ottamisesta. Hoitamattomina ne voivat johtaa pysyvään näön menetykseen. Näiden kehittymisen riski voi olla tavanomaista suurempi, jos olet aiemmin ollut allerginen penisilliinille tai sulfonamideille.

jos sinulla on lihasten häiriöitä, kuten lihasten kipua, aristusta, heikkoutta tai kramppeja

- jos sinulta on tutkittava lisäkilpirauhasen toimintaa.

Sinun on kerrottava lääkärille, jos sinulla on ollut valoyliherkkyysreaktioita.

Lääkäri saattaa pyytää verikokeita otettavaksi sinulta veren matalan natrium- tai kaliumpitoisuuden tai korkean kalsiumpitoisuuden varalta.

Jos epäilet, että jokin edellä mainituista seikoista koskee sinua, jos sinulla on kysyttävää tai jos jokin asia lääkkeesi käytössä on sinulle epäselvää, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Urheilijoiden on huomioitava, että tämän lääkkeen sisältämä vaikuttava aine voi aiheuttaa positiivisen testituloksen dopingtestissä.

Muut lääkevalmisteet ja Natrilix retard 1,5 mg -depottabletit

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Natrilix retard 1,5 mg -depottabletteja ei saa käyttää samanaikaisesti litiumin (käytetään masennuksen hoitoon) kanssa, koska veren litiumpitoisuus saattaa suurentua liikaa.

Kerro lääkärille, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, koska tällöin on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta:

- lääkkeet sydämen rytmihäiriöiden hoitoon (esim. kinidiini, hydrokinidiini, disopyramidi, amiodaroni, sotaloli, ibutilidi, dofetilidi, digitalis, bretylium)

- psyykkisten sairauksien, kuten masennuksen, ahdistuneisuuden tai skitsofrenian, hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. trisykliset masennuslääkkeet, psykoosilääkkeet, neuroleptit, kuten amisulpridi, sulpiridi, sultopridi, tiapridi, haloperidoli, droperidoli)

- bepridiili (käytetään angina pectoriksen, sepelvaltimotaudista johtuvan rintakivun hoitoon)

- sisapridi, difemaniili (käytetään ruoansulatuskanavan toiminnallisten vaivojen hoitoon)

- bakteeri-infektioiden hoitoon käytettävät antibiootit (esim. sparfloksasiini, moksifloksasiini, injektiona annettava erytromysiini)

- pistoksina annettava vinkamiini (käytetään iäkkäillä esiintyvien kognitiivisten häiriöiden, muistamattomuus mukaan lukien, hoitoon)

- halofantriini (loishäätöön tarkoitettu lääke tietyntyyppisen malarian hoitoon)

- pentamidiini (tietyntyyppisen keuhkokuumeen hoitoon)

- allergisten reaktioiden, kuten heinänuhan, hoitoon käytettävät antihistamiinit (esim. mitsolastiini, terfenadiini tai astemitsoli)

- tulehduskipulääkkeet kivun lievitykseen (esim. ibuprofeeni) tai asetyylisalisyylihappo suurina annoksina

- angiotensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät (käytetään korkean verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon)

- pistoksina annettava amfoterisiini B (sienilääke)

- suun kautta otettavat kortikosteroidit, joita käytetään erilaisten sairauksien, kuten vaikean astman ja nivelreuman, hoitoon

- suolta stimuloivat laksatiivit

- baklofeeni (sairauksien, kuten MS-taudin, yhteydessä ilmenevän lihasjäykkyyden hoitoon)

- allopurinoli (kihdin hoitoon)

- kaliumia säästävät diureetit (esim. amiloridi, spironolaktoni, triamtereeni)

- metformiini (diabeteksen hoitoon)

- jodia sisältävät varjoaineet (käytetään röntgenkuvauksessa)

- kalsium tabletteina tai muussa muodossa

- siklosporiini, takrolimuusi tai muut immuunijärjestelmää lamaavat lääkkeet elinsiirron jälkeen, autoimmuunisairauksien hoitoon tai vaikeiden reuma- tai ihosairauksien hoitoon

- tetrakosaktidi (Crohnin taudin hoitoon)

- metadoni (riippuvuuden hoitoon).

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tätä lääkevalmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden aikana. Jos suunnittelet raskaaksi tulemista tai raskaus varmistuu, muuhun hoitovaihtoehtoon siirtyminen on aloitettava mahdollisimman pian. Kerro lääkärille, jos olet raskaana tai suunnittelet raskaaksi tulemista.

Vaikuttava aine erittyy rintamaitoon. Imettämistä ei suositella tämän lääkkeen käytön aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tämä lääke voi aiheuttaa verenpaineen alenemisesta johtuvia haittavaikutuksia, kuten huimausta tai väsymystä (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset). Tällaisia haittavaikutuksia ilmenee todennäköisemmin hoidon aloittamisen jälkeen ja annoksen suurentamisen yhteydessä. Jos tällaista ilmenee, sinun on syytä välttää ajamista ja muita tarkkaavaisuutta edellyttäviä toimintoja. Hyvässä hoitotasapainossa tällaiset vaikutukset ovat kuitenkin epätodennäköisiä.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Natrilix retard 1,5 mg -depottabletit sisältävät laktoosimonohydraattia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on yksi tabletti joka päivä, mieluiten aamuisin. Tabletit voi ottaa ruokailuista riippumatta.

Ne niellään kokonaisina veden kanssa. Älä murskaa äläkä pureskele niitä.

Korkean verenpaineen hoito kestää tavallisesti koko eliniän.

Jos otat enemmän Natrilix retard 1,5 mg -depottabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Hyvin suuret Natrilix retard 1,5 mg -annokset voivat aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua, liian matalaa verenpainetta, lihaskouristuksia, huimausta, väsymystä, sekavuutta sekä muutoksia munuaisten tuottaman virtsan määrässä.

Jos unohdat ottaa Natrilix retard 1,5 mg -depottabletteja

Jos unohdat ottaa lääkeannoksesi, ota seuraava annos vasta sen normaalina ottoajankohtana. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Natrilix retard 1,5 mg -depottablettien käytön

Koska korkean verenpaineen hoito kestää tavallisesti koko eliniän, sinun on syytä keskustella lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen käytön lopettamista.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

 

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta lääkkeen käyttö ja mene heti lääkäriin, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista mahdollisesti vakavista haittavaikutuksista:

  • angioedeemaa ja/tai nokkosihottumaa. Angioedeemalle on tyypillistä raajojen tai kasvojen ihon turpoaminen, huulten tai kielen turpoaminen, nielun tai hengitysteiden limakalvojen turpoaminen, mistä aiheutuu hengenahdistusta tai nielemisvaikeuksia. Jos sinulla esiintyy tällaista, ota heti yhteyttä lääkäriin. (Hyvin harvinaista, saattaa esiintyä enintään yhdellä potilaalla 10 000:stä).
  • vaikea-asteisia ihoreaktioita, kuten rajua ihottumaa, ihon punoitusta kauttaaltaan koko keholla, voimakasta kutinaa, rakkuloita iholla, ihon kesimistä ja turpoamista, limakalvotulehdusta (Stevens–Johnsonin oireyhtymä) tai muita allergisia reaktioita (hyvin harvinaisia, saattavat esiintyä enintään yhdellä potilaalla 10 000:stä)
  • hengenvaarallisia sydämen rytmihäiriöitä (esiintyvyys tuntematon)
  • haimatulehdusta, josta saattaa aiheutua vaikea-asteista vatsa- ja selkäkipua, johon liittyy voimakasta huonovointisuutta (hyvin harvinaista, saattaa esiintyä enintään yhdellä potilaalla 10 000:stä)
  • maksan toimintahäiriöstä aiheutuva aivosairaus (hepaattinen enkefalopatia) (esiintyvyys tuntematon)
  • maksatulehdus (hepatiitti) (esiintyvyys tuntematon)
  • lihasten heikkous, krampit, aristus tai kipu, etenkin jos olet samaan aikaan huonovointinen tai sinulla on kuumetta, sillä ne voivat johtua poikkeavasta lihaskudoksen hajoamisesta (esiintyvyys tuntematon).

Muut mahdolliset haittavaikutukset esitetään esiintymistiheyden mukaan alenevassa järjestyksessä ja niitä voivat olla:

Yleiset (saattavat esiintyä enintään yhdellä potilaalla 10:stä):

–   punainen muusta ihosta koholla oleva ihottuma

–   allergiset reaktiot, jotka ovat lähinnä ihoreaktioita, allergisuuteen ja astmaattisiin reaktioihin taipuvaisilla potilailla

–   veren alhainen kaliumpitoisuus.

Melko harvinaiset (saattavat esiintyä enintään yhdellä potilaalla 100:sta):

–   oksentelu

–   ihon punatäpläisyys (purppura)

–   veren alhainen natriumpitoisuus, joka voi johtaa nestehukkaan ja alhaiseen verenpaineeseen

–   impotenssi (kyvyttömyys saada erektio tai säilyttää se).

Harvinaiset (saattavat esiintyä enintään yhdellä potilaalla 1 000:sta):

–    väsymyksen tunne, päänsärky, pistely ja kihelmöinti (harhatuntemuksia), kiertohuimaus (vertigo)

–    ruoansulatuselimistön häiriöt (kuten pahoinvointi, ummetus), suun kuivuminen

–   veren alhainen kloridipitoisuus

–   veren alhainen magnesiumpitoisuus.

Hyvin harvinaiset (saattavat esiintyä enintään yhdellä potilaalla 10 000:stä):

–    verenkuvan muutokset, kuten verihiutaleiden määrän väheneminen (josta seuraa mustelmien muodostumista helposti sekä nenäverenvuotoa), veren valkosolujen määrän väheneminen (joka voi aiheuttaa selittämätöntä kuumetta, kurkkukipua ja muita flunssan kaltaisia oireita – jos tällaista ilmenee, ota yhteyttä lääkäriin) ja anemia (veren punasolujen määrän väheneminen)

–   suuri veren kalsiumpitoisuus

–   sydämen rytmihäiriöt, matala verenpaine

–   munuaissairaus

–   maksan toimintahäiriöt.

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

–   pyörtyminen

–   jos sairastat SLE-tautia (erääntyyppinen kollageenisairaus, systeeminen lupus erythematosus), sairautesi saattaa pahentua

–   valoyliherkkyysreaktioita (ihon ulkonäön muuttumista) on myös raportoitu auringolle tai UVA-säteilylle altistumisen jälkeen

–   likinäköisyys (myopia)

–   näön sumeneminen

–   näkökyvyn heikentyminen

–   näkötarkkuuden heikentyminen tai silmäkipu korkean silmänpaineen vuoksi (mahdollisia merkkejä nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon [suonikalvon effuusio] tai akuutista ahdaskulmaglaukoomasta)

–   laboratoriokokeiden (verikokeiden) tuloksissa voi ilmetä muutoksia ja lääkäri saattaa määrätä verikokeita otettavaksi tilasi seuraamiseksi. Seuraavia muutoksia voi ilmetä laboratoriokokeiden tuloksissa:

  • virtsahappopitoisuuden suureneminen, joka voi aiheuttaa tai pahentaa kihtiä (nivelkipuja etenkin jalkateriin aiheuttava sairaus)
  • verensokeriarvojen nousu diabeetikoilla
  • maksaentsyymiarvojen suureneminen

–  poikkeavuudet sydämen EKG-rekisteröinnissä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30°C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Natrilix retard 1,5 mg sisältää

Vaikuttava aine on indapamidi. Yksi tabletti sisältää 1,5 mg indapamidia.

Muut aineet ovat:

- tabletin ydin: vedetön kolloidinen piidioksidi (E 551), hypromelloosi (E 464), laktoosimonohydraatti, magnesiumstearaatti (E 470B), povidoni

- kalvopäällyste: glyseroli (E 422), hypromelloosi (E 464), makrogoli 6000, magnesiumstearaatti (E 470B), titaanidioksidi (E 171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Tämä lääkevalmiste on valkoinen, pyöreä kalvopäällysteinen depottabletti.

Tabletit ovat 10, 14, 15, 20, 30, 50, 60, 90 tai 100 tabletin läpipainopakkauksissa, jotka on pakattu kartonkiseen ulkopakkaukseen. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex-Ranska

Valmistajat:

Les Laboratoires Servier Industrie

905 route de Saran

45520 Gidy

RANSKA

ja

Servier (Ireland) Industries Ltd

Gorey Road

Co. Wicklow – Arklow

IRLANTI

ja

ANPHARM przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.

U1. Annopol 6B-03-236 Warszawa

PUOLA

ja

DELPHARM Bretigny

Usine du Petit Paris

91220 Bretigny sur Orge

RANSKA

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Alankomaat

FLUDEX SR 1.5 mg

Belgia

FLUDEX 1.5 mg

Espanja

TERTENSIF RETARD

Irlanti

NATRILIX SR

Iso-Britannia (Pohjois-Irlanti)

NATRILIX SR

Italia

NATRILIX LP 1.5 mg

Itävalta

FLUDEX RETARD 1.5 mg

Kreikka

FLUDEX 1.5 mg

Kypros

FLUDEX 1.5 mg

Latvia

TERTENSIF SR

Liettua

TERTENSIF SR

Luxemburg

FLUDEX 1.5 mg

Malta

NATRILIX SR

Portugali

FLUDEX LP

Ranska

FLUDEX 1.5 mg

Saksa

NATRILIX SR 1.5 mg

Slovakia

TERTENSIF SR

Slovenia

TERTENSIF SR

Suomi

NATRILIX RETARD 1,5 mg

Tanska

NATRILIX RETARD

Unkari

PRETANIX

Viro

TERTENSIF SR

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 21.10.2021

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kotisivuilta www.fimea.fi.

Yrityksen yhteystiedot:

SERVIER FINLAND OY
Äyritie 22
01510 Vantaa

info.finland@servier.com
www.servierfinland.fi
09 279 8080
Tukkuliike: Oriola