ESCOR depotkapseli, kova 8 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,4 mt, 08.07.2016 03:45:37)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Escor 8 mg, depotkapseli, kova

nilvadipiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

 1. Mitä Escor on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Escoria
 3. Miten Escoria otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Escorin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Escor on ja mihin sitä käytetään

Escorin vaikuttava aine on nilvadipiini.

Escor on verisuonia laajentava lääke, joka kuuluu ns. kalsiumkanavansalpaajien ryhmään. Sitä käytetään kohonneen verenpaineen hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Escoria

Älä ota Escoria

 • jos olet allerginen nilvadipiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle, ks. kohta 6.
 • jos sinulla on verenkiertoperäinen sokki, johon liittyy hyvin matala verenpaine tai hidas syke
 • jos sinulla on vaikea aortta-ahtauma
 • jos sinulla on aivoverenvuoto
 • jos sinulla on aivohalvaukseen liittyvä kohonnut kallonsisäinen paine.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Escoria, jos sinulla on:

 • vaikea maksan vajaatoiminta (esim. maksakirroosi)
 • vaikea munuaisten vajaatoiminta
 • ollut äskettäin äkillinen sydäninfarkti
 • herkästi ilmenevää rasitusrintakipua
 • hyvin hidas syke tai ns. eteis-kammiokatkos sydämessä
 • huonossa tasapainossa oleva tai hoitamaton sydämen vajaatoiminta, johon liittyy hengenahdistusta ja turvotuksia.

Muut lääkevalmisteet ja Escor

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden tai Escorin teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • verenpainelääkkeet tai masennuslääkkeet, jotka Escorin kanssa yhdessä käytettynä saattavat aiheuttaa verenpaineen liiallista laskua
 • muut sydänlääkkeet, kuten digoksiini, beetasalpaajat tai muut rytmihäiriölääkkeet
 • siklosporiini (elinsiirteiden hylkimisreaktioiden ehkäisyyn käytettävä lääke)
 • simetidiini (mahahaavalääke)
 • eräät epilepsialääkkeet (fenytoiini, karbamatsepiini, fenobarbitaali)
 • tietyt sienilääkkeet (ketokonatsoli, itrakonatsoli)
 • tietyt antibiootit (erytromysiini, klaritromysiini)
 • dantroleeni (laskimoon annettava lihaksia rentouttava lääke).

Escor ruuan ja juoman kanssa

Escor-depotkapseli tulee niellä kokonaisena pienen nestemäärän kera aamulla, esim. aamiaisen jälkeen.

Vältä greipin tai greippimehun nauttimista, kun käytät Escoria.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkäri harkitsee ja kertoo, voitko jatkaa Escor-hoitoa raskauden aikana.

Escorin sisältämä nilvadipiini erittyy rintamaitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, voitko jatkaa Escor-hoitoa imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Escor voi etenkin hoidon alussa tai lääkeannoksen suurentamisen jälkeen aiheuttaa päänsärkyä, huimausta, vapinaa tai uneliaisuutta, ks. kohta 4. Jos näitä oireita ilmenee, vältä autolla ajoa ja muita tarkkuutta vaativia suorituksia.

3. Miten Escoria otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annos aikuisille on yksi depotkapseli (8 mg nilvadipiinia) aamuisin. Joillekin potilaille lääkäri voi määrätä suuremman annoksen (16 mg nilvadipiinia vuorokaudessa).

Käyttö alle 18-vuotiaille

Escoria ei suositella alle 18‑vuotiaille, sillä sen käytöstä tämän ikäryhmän potilaiden hoidossa ei ole riittävästi kokemusta.

Jos otat enemmän Escoria kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostuksen oireita voivat olla verenpaineen lasku, sydämen hidaslyöntisyys tai nopealyöntisyys, väsymys, sekavuus, kouristukset, pahoinvointi, oksentelu sekä korkea verensokeri. Oireet kehittyvät yleensä noin 30–60 minuutin kuluessa.

Yliannostustapaus vaatii sairaalahoitoa.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Escoria

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Escorin oton

Älä muuta annostusta tai lopeta lääkitystä omatoimisesti. Annosta yleensä pienennetään asteittain lääkärin ohjeen mukaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Haittavaikutuksia voi esiintyä etenkin hoidon alussa.

Yleiset haittavaikutukset (1–10 potilaalla sadasta):

 • päänsärky, huimaus
 • kasvojen punoitus, kuumat aallot
 • turvotus.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (1–10 potilaalla tuhannesta):

 • sekavuus, vapina
 • sydämen tiheälyöntisyys tai tykytys, rasitusrintakipu, äkillisesti noussut verenpaine, verenpaineen lasku
 • vatsavaivat, pahoinvointi, vatsan turpoaminen, ripuli, ummetus
 • ihottumat, kutina, punoitus
 • lihas- ja nivelkipu, painon tunne käsissä ja jaloissa
 • väsymys
 • veren kreatiniinipitoisuuden kohoaminen (selvitetään laboratoriotutkimuksella).

Harvinaiset haittavaikutukset (1–10 potilaalla kymmenestätuhannesta):

 • anemia
 • epänormaali ruokahalu, painon nousu tai lasku
 • unettomuus, hermostuneisuus, uneliaisuus, puutumis- tai pistelytuntemukset
 • kohonnut silmänpaine, hämärtynyt näkö
 • korvien soiminen (tinnitus)
 • hengenahdistus, nenäverenvuoto
 • oksentelu, suutulehdus, suun kuivuminen, närästys
 • valoherkkyys, voimakas hikoilu
 • niskakipu, paineen tunne rintakehän alueella
 • lisääntynyt virtsaamisen tarve, impotenssi
 • veren maksaentsyymien (ALAT tai ASAT), alkalisen fosfataasin (AFOS) tai ureapitoisuuden kohoaminen (selvitetään laboratoriotutkimuksilla).

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin 1 potilaalla kymmenestätuhannesta):

 • veren valkosolujen vähäisyys (voi aiheuttaa kuumetta tai muita infektiosairauden oireita)
 • verihiutaleiden vähäisyys (voi aiheuttaa lisääntynyttä mustelmataipumusta tai verenvuotoja)
 • sydäninfarkti
 • ienten liikakasvu (jonka voi välttää hyvällä suuhygienialla)
 • kylmän tunne raajoissa
 • hiusten lähtö
 • rintojen liikakasvu miehillä (gynekomastia).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Escorin säilyttäminen

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Escor sisältää

 • Vaikuttava aine on nilvadipiini, jota on 8 mg yhdessä depotkapselissa.
 • Kapselin sisällön muut aineet ovat maissitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, povidoni ja kroskarmelloosinatrium.
 • Kapselin kuoren muut aineet ovat liivate, titaanidioksidi (E171) ja rautaoksidi (E172).
 • Painatuksen muut aineet ovat sellakka, titaanidioksidi (E171) ja propyleeniglykoli.

Lääkevalmisteen kuvaus

Escor 8 mg depotkapseli on kova liivatekapseli, jonka kansiosa on ruskea, pohjaosa on vaaleanpunainen ja päällä valkoinen painatus NV8.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Swiss Caps GmbH
Grassingerstrasse 9
83043 Bad Aibling
Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.9.2015

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola