ZYBAN depottabletti 150 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,4 mt, 20.07.2021 19:06:32)

Zyban 150 mg depottabletti

bupropionihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Zyban on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Zybania

3. Miten Zybania otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Zybanin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Zyban on lääke, jota määrätään avuksi tupakoinnin lopettamisessa yhdessä motivoivien tukitoimien, esim. tukiryhmään osallistumisen kanssa.

Zyban tehoaa parhaiten, jos olet todella sitoutunut tupakoinnin lopettamiseen. Kysy lääkäriltäsi tai apteekkihenkilökunnalta ohjeita hoidosta ja muusta tuesta, joka voi auttaa sinua lopettamaan tupakoinnin.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Zybania:

 • jos olet allerginen bupropionille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos käytät jotain muuta bupropionia sisältävää valmistetta (esim. masennuksen hoitoon)
 • jos sinulla on jokin sairaus, kuten epilepsia, joka aiheuttaa kouristuksia tai jos sinulla on ollut aikaisemmin kouristuksia
 • jos sinulla on tai on ollut syömishäiriöitä (esim. bulimia tai anoreksia)
 • jos sinulla on vakava maksasairaus kuten maksakirroosi
 • jos sinulla on aivokasvain
 • jos olet käyttänyt runsaasti alkoholia ja olet juuri lopettanut sen käytön tai olisit lopettamassa sen käytön Zyban-hoidon aikana
 • jos olet vastikään lopettanut rauhoittavien tai ahdistuneisuuden hoitoon käytettävien lääkkeiden (erityisesti bentsodiatsepiinien tai sen kaltaisten lääkkeiden) käytön tai jos aiot lopettaa niiden käytön Zyban-hoidon aikana
 • jos sinulla on ollut kaksisuuntainen mielialahäiriö (maanis-depressiivisyys), koska Zyban voi saada aikaan sairauskohtauksen
 • jos saat MAO:n estäjiksi kutsuttuja lääkkeitä masennuksen tai Parkinsonin taudin hoitoon tai olet saanut niitä viimeisten 14 vuorokauden aikana. Joidenkin MAO:n estäjien kohdalla aikaraja voi olla lyhyempi. Kysy ohjeita lääkäriltäsi.

→ Jos jokin näistä koskee sinua, keskustele asiasta heti lääkärisi kanssa äläkä ota enää Zybania.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Zybania. Tämä johtuu siitä, että jotkut tilat tekevät alttiimmaksi haittavaikutuksille (ks. myös kohta Mahdolliset haittavaikutukset).

Brugadan oireyhtymä

Jos sinulla on Brugadan oireyhtymä (harvinainen perinnöllinen oireyhtymä, joka vaikuttaa sydämen rytmiin) tai suvussasi on ollut sydämen pysähdys tai äkillinen kuolema.

Lapset ja nuoret

Zybania ei suositella alle 18-vuotiaille.

Aikuiset

Kouristukset

Zybanin on osoitettu aiheuttavan kouristuksia noin yhdelle tuhannesta. (Ks. lisätietoa myös kohdista "Muut lääkevalmisteet ja Zyban" jäljempänä tässä osassa ja "Mahdolliset haittavaikutukset"). Kouristukset ovat todennäköisempiä:

 • jos nautit säännöllisesti runsaasti alkoholia
 • jos sinulla on diabetes, johon saat insuliini- tai tablettihoitoa
 • jos sinulla on ollut vakava päähän kohdistunut vamma.

Jos jokin näistä koskee sinua, älä ota Zybania ellet ole todennut lääkärisi kanssa, että on vakavia syitä sen ottamiseen.

Jos saat kouristuksen Zyban-hoidon aikana:

→ Lopeta Zybanin ottaminen äläkä ota sitä enää uudestaan. Ota yhteys lääkäriisi.

Todennäköisyys, että saat haittavaikutuksia voi olla suurempi:

 • jos sinulla on munuaisten tai maksan toimintahäiriöitä
 • jos olet yli 65-vuotias.

Annoksesi on tavallista pienempi (ks. kohta Miten valmistetta käytetään) ja tilaasi seurataan tarkoin Zyban-hoidon aikana.

Jos sinulla on ollut mielenterveysongelmia

Joillakin Zybania ottaneilla henkilöillä on ollut harhanäkyjä tai –kuvitelmia (näet, kuulet tai uskot asioita, joita ei ole olemassa), sekavia ajatuksia tai äärimmäisiä mielialanmuutoksia. Nämä vaikutukset ovat todennäköisempiä henkilöillä, joilla on ollut mielenterveysongelmia aikaisemmin.

Jos koet itsesi masentuneeksi tai itsetuhoiseksi

Jotkut henkilöt masentuvat, kun he yrittävät lopettaa tupakoinnin; joskus hyvin harvoin he voivat suunnitella tai yrittää itsemurhaa. Näitä oireita on ollut Zybania ottaneilla henkilöillä, yleensä hoidon ensimmäisten viikkojen aikana.

Jos koet itsesi masentuneeksi tai harkitset itsemurhaa:

→ Ota yhteys lääkäriisi tai mene heti sairaalaan.

Jos käytät masennuslääkkeitä Näiden lääkkeiden käyttö yhdessä Zybanin kanssa voi johtaa serotoniinioireyhtymään, mahdollisesti hengenvaaralliseen tilaan (ks. kohdasta ”Muut lääkevalmisteet ja Zyban”).

Korkea verenpaine ja Zyban

Joillekin Zybania ottaneille on kehittynyt hoitoa vaativa korkea verenpaine. Jos verenpaineesi on jo nyt korkea, se voi pahentua. Tämä on todennäköisempää, jos käytät myös nikotiinilaastareita tupakoinnin lopettamisen tukena.

Verenpaineesi mitataan ennen Zyban-hoidon aloittamista ja hoidon aikana, varsinkin, jos verenpaineesi on jo nyt korkea. Jos käytät myös nikotiinilaastareita, verenpaineesi on mitattava kerran viikossa. Jos verenpaineesi nousee, voit joutua lopettamaan Zybanin käytön.

Muut lääkevalmisteet ja Zyban

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Kouristusten vaara voi olla suurempi, jos käytät jotain alla luetelluista lääkkeistä:

 • masennus- tai muita mielialalääkkeitä (ks. myös "Älä ota Zybania" kohdan Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä alussa)
 • teofylliiniä, jota käytetään astman tai keuhkosairauksien hoitoon
 • tramadolia, joka on vahva kipulääke
 • malarialääkkeitä
 • piristeitä tai muita painon tai ruokahalun hillintään tarkoitettuja lääkkeitä
 • steroideja (muita kuin voiteita silmä- ja ihosairauksiin)
 • kinoloneiksi kutsuttuja antibiootteja
 • joitakin pääasiassa allergioiden hoitoon käytettäviä antihistamiineja, jotka voivat väsyttää
 • diabeteslääkkeitä.

→ Jos otat jotain yllä mainituista lääkkeistä, keskustele lääkärisi kanssa välittömästi ennen kuin otat Zybania (ks. kohdasta Miten valmistetta käytetään " Annos joillekin henkilöille on pienempi").

Jotkut lääkkeet voivat vaikuttaa siihen, miten Zyban tehoaa tai lisätä haittavaikutusten todennäköisyyttä. Tällaisia lääkkeitä ovat:

 • masennuslääkkeet (kuten desipramiini, imipramiini, paroksetiini, sitalopraami, essitalopraami, venlafaksiini) tai muut mielialalääkkeet (kuten risperidoni, tioridatsiini). Zybanilla voi olla yhteisvaikutuksia joidenkin masennuksen hoitoon käytettävien lääkkeiden kanssa ja saatat kokea henkisen tilan muutoksia (esim. levottomuus, aistiharhat, kooma) ja muita vaikutuksia, kuten yli 38 ° C ruumiinlämpö, sykkeen nousu, epävakaa verenpaine ja refleksien liioittelu, lihasjäykkyys, koordinaation puute ja/tai maha-suolikanavan oireet (esim. pahoinvointi, oksentelu, ripuli).
 • Parkinsonin taudin hoitoon käytettävät lääkkeet (kuten levodopa, amantadiini tai orfenadriini)
 • karbamatsepiini, fenytoiini tai valproaatti, joita käytetään epilepsian ja joidenkin mielialahäiriöiden hoitoon
 • jotkin syöpälääkkeet (kuten syklofosfamidi, ifosfamidi)
 • tiklopidiini tai klopidogreeli, joita käytetään lähinnä sydänsairauksien tai aivohalvausten hoitoon
 • jotkin beetasalpaajat (kuten metoprololi), joita käytetään pääasiassa korkean verenpaineen hoitoon
 • jotkin rytmihäiriölääkkeet (kuten propafenoni, flekainidi)
 • ritonaviiria tai efavirentsiä, joita käytetään HIV-infektion hoitoon.

→ Jos otat jotain yllä mainituista lääkkeistä, kysy ohjetta lääkäriltäsi. Lääkärisi vertaa Zybanin käytön sinulle aiheuttamia hyötyjä ja haittoja tai voi päättää muuttaa jonkin muun käyttämäsi lääkkeen annostusta.

Zyban voi alentaa toisten lääkkeiden tehoa:

 • Jos käytät rintasyövän hoitoon tarkoitettua tamoksifeenia

Jos tämä koskee sinua, kerro asiasta lääkärillesi. Voi olla tarpeen vaihtaa toiseen tupakoinnin lopettamishoitoon.

 • Jos käytät sydänlääkettä nimeltä digoksiini

Jos tämä koskee sinua, kerro asiasta lääkärillesi. Lääkäri saattaa harkita digoksiiniannoksen muuttamista.

Joidenkin lääkkeiden annosta voi olla tarpeen pienentää, kun lopetat tupakoinnin

Kun tupakoit, kehoosi imeytyvät kemikaalit voivat heikentää joidenkin lääkkeiden tehoa. Kun lopetat tupakoinnin, näiden lääkkeiden annostasi voi olla tarpeen pienentää: muuten voit saada haittavaikutuksia.

Jos käytät jotain muuta lääkettä, kerro lääkärillesi, jos havaitset sellaisia uusia oireita, jotka voivat mielestäsi olla haittavaikutuksia.

Zyban alkoholin kanssa

Jotkut henkilöt kokevat olevansa herkempiä alkoholille Zyban-hoidon aikana. Lääkärisi voi ehdottaa, että et käytä alkoholia Zyban-hoidon aikana tai että juot mahdollisimman vähän. Jos käytät nyt runsaasti alkoholia, älä lopeta äkillisesti, koska se voi altistaa sinut kouristuksille.

Vaikutus virtsakokeisiin

Zyban voi häiritä joitain muiden lääkeaineiden toteamiseen käytettäviä laboratoriokokeita. Jos tarvitset virtsakokeen, kerro lääkärille tai sairaalaan, että käytät Zybania.

Raskaus ja imetys

Älä ota Zybania, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista. Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Osassa tutkimuksista, mutta ei kaikissa, on raportoitu vauvan lisääntyneestä todennäköisyydestä saada synnynnäisiä epämuodostumia, erityisesti sydänvikoja, kun äiti käyttää Zybania. Ei tiedetä, johtuvatko nämä epämuodostumat Zybanin käytöstä.

Zybanin vaikuttavaa ainetta voi kulkeutua äidinmaitoon. Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa ennen kuin otat Zybania.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jotkin Zybanin haittavaikutuksista, kuten pyörrytys tai sekava olo voivat vaikuttaa keskittymis- ja arviointikykyysi.

Jos Zyban vaikuttaa sinuun näin, älä aja autoa tai käytä koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Koska aloittaa ja kuinka paljon lääkettä tulee ottaa

 • Aloita Zyban-lääkitys, kun vielä tupakoit.
 • Aseta tupakoinnin lopettamiselle tavoitepäivä, mieluiten jokin päivä toisella hoitoviikolla.

viikko 1

Mieluiten jatka tupakointia Zyban -hoidon aikana

päivät 1 - 6Ota yksi tabletti (150 mg) kerran vuorokaudessa.
päivä 7Nosta annoksesi yhteen tablettiin kahdesti vuorokaudessa vähintään 8 tunnin välein. Älä ota annosta juuri ennen nukkumaan menoa.
viikko 2

Jatka annoksella yksi tabletti kahdesti vuorokaudessa.

Lopeta tupakointi tällä viikolla tavoitepäivänäsi.

viikot 3 - 9

Jatka annoksella yksi tabletti kahdesti vuorokaudessa 9 viikon ajan.

Jos et ole onnistunut lopettamaan tupakointia 7 hoitoviikon jälkeen, lääkärisi neuvoo sinua lopettamaan Zybanin käytön.

Sinua voidaan neuvoa lopettamaan Zybanin käyttö vähitellen 7 - 9 viikon jälkeen.

Annos joillekin henkilöille on pienempi, koska he voivat saada haittavaikutuksia herkemmin.

 • jos olet yli 65-vuotias
 • jos sinulla on maksa- tai munuaissairaus
 • jos sinulla on tavallista suurempi vaara saada kouristuksia (ks. "Varoitukset ja varotoimet" ja "Muut lääkevalmisteet ja Zyban" kohdassa Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä)

suositeltu enimmäisannoksesi on yksi 150 mg tabletti kerran vuorokaudessa.

Miten ottaa tabletit

Ota Zyban tablettisi vähintään 8 tunnin välein. Älä ota Zybania juuri ennen nukkumaan menoa - se voi vaikeuttaa nukkumista.

Voit ottaa Zybanin ruuan kanssa tai ilman ruokaa.

Niele Zyban-tabletit kokonaisina. Älä pureskele, murskaa tai jaa niitä – jos teet näin, lääke

vapautuu kehoosi liian nopeasti. Tällöin saat helpommin haittavaikutuksia, myös kouristuksia.

Jos otat enemmän Zybania kuin sinun pitäisi

Jos otat liian monta tablettia, olet alttiimpi saamaan kouristuksia tai muita haittavaikutuksia.

→ Älä viivyttele, jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, vaan ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 11109 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Zyban-tabletit

Jos unohdat ottaa annoksen, odota ja ota seuraava tabletti tavalliseen aikaan.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Zybanin oton

Voi olla, että saat täyden tehon Zybanista vasta seitsemän hoitoviikon jälkeen.

Älä lopeta Zybanin ottamista ilman, että keskustelet asiasta ensin lääkärisi kanssa. Sinun voi olla tarpeen vähentää annostasi vähitellen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä.

Vakavat haittavaikutukset

Kouristukset 

Noin yhdellä tuhannesta Zybania käyttävästä on vaara saada kouristuksia.

Kouristukseen liittyy yleensä tajuttomuus. Henkilö, jolla on ollut kouristuskohtaus, voi olla sekava eikä hän välttämättä muista, mitä on tapahtunut.

Kouristukset ovat todennäköisempiä, jos otat liikaa lääkettä tai jos otat joitakin muita lääkkeitä tai jos kouristusriskisi on muuten tavallista suurempi (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä).

→ Jos saat kouristuksen, kerro tästä lääkärillesi toivuttuasi. Älä jatka Zybanin ottamista.

Allergiset reaktiot 

Zyban voi joskus harvoin (korkeintaan yhdelle tuhannesta) aiheuttaa vakaviakin allergisia reaktioita. Allergisen reaktion oireita ovat:

 • ihottuma (myös kutiava paukamainen ihottuma). Jotkut ihottumat voivat vaatia sairaalahoitoa, varsinkin, jos niihin liittyy kipua suussa tai silmissä.
 • poikkeuksellinen hengen vinkuminen tai hengitysvaikeudet
 • silmäluomien, huulien tai kielen turpoaminen
 • lihas- tai nivelkivut
 • pyörtyminen tai hetkellinen tajunmenetys

→ Jos sinulla on allergisen reaktion oireita, ota heti yhteys lääkäriin. Älä jatka Zybanin ottamista.

Lupus-ihottuma tai lupus-oireiden paheneminen 

Tuntematon - esiintyvyyttä ei voida arvioida käytettävissä olevien tietojen perusteella Zyban-valmistetta käyttävillä henkilöillä. Lupus on immuunijärjestelmän häiriö, joka vaikuttaa ihoon ja muihin elimiin.

→ Jos sinulla on lupus-pahenemisvaihe, ihottumaa tai ihovaurioita (erityisesti auringonvalolle altistuneilla alueilla) Zyban-hoidon aikana, ota heti yhteyttä lääkäriin, koska voi olla tarpeen lopettaa hoito. 

Akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi (AGEP)

Tuntematon - esiintyvyyttä ei voida arvioida käytettävissä olevien tietojen perusteella Zyban-valmistetta käyttävillä henkilöillä. Akuutin yleistyneen eksantematoottisen pustuloosin oire on ihottuma, jossa on mätätäytteisiä näppylöitä/rakkuloita.

→ Jos saat ihottuman, jossa mätätäytteisiä näppylöitä/rakkuloita, ota heti yhteyttä lääkäriin, koska voi olla tarpeen lopettaa hoito.

Muut haittavaikutukset

Hyvin yleiset haittavaikutukset

Näitä voi olla useammalla kuin yhdellä kymmenestä:

 • univaikeudet (muista: älä ota Zybania juuri ennen nukkumaan menoa).

Yleiset haittavaikutukset

Näitä voi olla enintään yhdellä kymmenestä:

 • masentuneisuus (ks. myös "Varoitukset ja varotoimet" kohdassa Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä)
 • ahdistuneisuus tai ärtyneisyys
 • keskittymisvaikeudet
 • vapina
 • päänsärky
 • pahoinvointi, oksentelu
 • mahakipu tai muut mahavaivat (kuten ummetus), makumuutokset, suun kuivuminen
 • kuume, pyörrytys, hikoilu, ihottuma (joskus allergisen reaktion johdosta), kutina.

Melko harvinaiset haittavaikutukset

Näitä voi olla enintään yhdellä sadasta:

 • korvien soiminen, näköhäiriöt
 • verenpaineen nousu (joskus vakava), punastuminen
 • ruokahaluttomuus (anoreksia)
 • heikkous
 • rintakipu
 • hämmentynyt olo
 • sydämen nopealyöntisyys.

Harvinaiset haittavaikutukset

Näitä voi olla enintään yhdellä tuhannesta:

 • kouristukset (ks. tämän kohdan alkua)
 • nykimiset, lihasten jäykkyys, hallitsemattomat liikkeet, kävely- tai koordinaatio-ongelmat (ataksia)
 • sydämen tykytykset
 • pyörtyminen, heikotus äkillisesti ylös noustessa, koska verenpaine laskee
 • ärtyneisyys tai vihamielisyys; erikoiset unet (myös painajaiset)
 • muistihäiriöt
 • puutuminen tai tunnottomuus
 • vakavat allergiset reaktiot; ihottuma, johon liittyy nivel- ja lihaskipuja (ks. tämän kohdan alkua)
 • tihentynyt tai vähentynyt virtsaamistarve
 • vakava ihottuma suussa tai muissa kehon osissa, joka voi olla hengenvaarallinen
 • psoriaasin paheneminen (punertavat ihon paksunemat)
 • ihon tai silmävalkuaisten kellertyminen, maksaentsyymiarvojen nousu, maksatulehdus
 • veren sokeriarvojen muutos
 • epätodellinen olo (depersonalisaatio); näkö- tai kuuloharhat (hallusinaatiot).

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset

Näitä voi olla enintään yhdellä 10 000:sta

 • levottomuus, vihamielisyys
 • harhatuntemukset, harhakuvitelmat, vakava epäluuloisuus (vainoharhaisuus)
 • virtsanpidätyskyvyttömyys (tahaton virtsaaminen, virtsankarkailu).
 • epätavallinen hiustenlähtö tai oheneminen (alopesia).

Yleisyys tuntematon

Muita haittavaikutuksia on ollut pienellä määrällä ihmisiä, mutta haittojen tarkkaa yleisyyttä ei tunneta:

 • itsetuhoiset ajatukset Zyban-hoidon aikana tai pian hoidon lopettamisen jälkeen (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä, "Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Zybania"). Jos saat tällaisia ajatuksia, ota heti yhteys lääkäriin tai mene heti sairaalaan.
 • irtautuminen todellisuudesta ja kyvyttömyys ajatella tai arvioida asioita selvästi (psykoosi). Muita oireita voivat olla harhanäyt ja/tai harhakuvitelmat.
 • äkillinen ja voimakas pelon tunne (paniikkikohtaus)
 • änkytys
 • veren punasolujen väheneminen (anemia), veren valkosolujen väheneminen (leukopenia) ja verihiutaleiden väheneminen (trombosytopenia).
 • alhainen veren natriumpitoisuus (hyponatremia)
 • henkisen tilan muutokset (esim. levottomuus, hallusinaatiot, kooma) ja muut vaikutukset, kuten yli 38 ° C ruumiinlämpö, sykkeen nousu, epävakaa verenpaine ja refleksien liioittelu, lihasjäykkyys, koordinaation puute ja/tai maha-suolikanavan oireet (esim. pahoinvointi, oksentelu, ripuli), kun Zyban-valmistetta käytetään yhdessä masennuksen hoitoon käytettävien lääkkeiden kanssa (kuten paroksetiini, sitalopraami, essitalopraami, fluoksetiini ja venlafaksiini).

Tupakoinnin lopettamiseen liittyviä vaikutuksia

Tupakoinnin lopettavat kokevat usein nikotiinin vieroitusoireita. Näin voi käydä myös Zybania saaville henkilöille. Nikotiinin vieroitusoireita ovat:

 • univaikeudet
 • vapina tai hikoilu
 • ahdistuneisuus, ärtyneisyys tai masentuneisuus, joihin voi joskus liittyä itsemurha-ajatuksia.

Keskustele lääkärisi kanssa, jos olet huolestunut voinnistasi.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 oC.

Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Zyban sisältää

Yksi tabletti sisältää 150 mg vaikuttavaa ainetta bupropionihydrokloridia.

Muut aineet ovat: tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa, hypromelloosi, kysteiinihydrokloridimonohydraatti, magnesiumstearaatti. Tabletin kalvopäällys: hypromelloosi, makrogoli 400, titaanidioksidi (E171), karnaubavaha. Painatusväri: hypromelloosi, musta rautaoksidi (väriaine E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Zyban 150 mg tabletit ovat valkoisia, kalvopäällysteisiä, kaksoiskuperia, pyöreitä tabletteja, joissa on painatus "GX CH7" toisella puolella. Niitä on 30, 40, 50, 60 tai 100 tabletin läpipainopakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Oy, Porkkalankatu 20 A, 00180 Helsinki

Valmistaja

Glaxo Wellcome SA, Avenida de Extremadura, 3, 09400 Aranda de Duero, Burgos, Espanja.

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Zyban: Alankomaat, Belgia, Irlanti, Islanti, Italia, Kreikka, Luxemburg, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Suomi, Tanska, Saksa

Zyntabac: Alankomaat, Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 21.3.2024

Yrityksen yhteystiedot:

GLAXOSMITHKLINE OY
Porkkalankatu 20 A
00180 Helsinki

www.glaxosmithkline.fi
010 303 030
Tukkuliike: Magnum Medical, Oriola, Tamro