AMITRID MITE tabletti 2,5/25 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,5 mt, 27.07.2021 19:00:37)

Amitrid® Mite 2,5 mg/25 mg tabletit

amiloridihydrokloridi ja hydroklooritiatsidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Amitrid Mite on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Amitrid Mite -valmistetta
 3. Miten Amitrid Mite -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Amitrid Mite -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Kahta eri diureettia eli nesteenpoistolääkettä sisältävällä Amitrid Mite -yhdistelmävalmisteella on elimistön kaliumia säästävä vaikutus. Amitrid Mite ei siten aiheuta merkittävää kaliumin hukkaa, joka usein on diureettilääkityksen haittavaikutus.

Valmisteen sisältämä hydroklooritiatsidi lisää ja nopeuttaa veden ja natriumin erittymistä munuaisten kautta. Valmisteen toinen vaikuttava aine on amiloridi, jolla on heikko veden ja natriumin erittymistä lisäävä vaikutus, ja sen lisäksi se vähentää selvästi kaliumin ja magnesiumin erittymistä. Amitrid Mite -valmisteella on verenpainetta alentava vaikutus.

Amitrid Mite -valmistetta käytetään kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon sekä maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoitoon.

Amiloridihydrokloridia ja hydroklooritiatsidia, joita Amitrid Mite sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Amitrid Mite -valmistetta

 • jos olet allerginen amiloridihydrokloridille, hydroklooritiatsidille tai muille sulfonamidijohdoksille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta
 • jos veresi kaliumpitoisuus on liian suuri (seerumin kalium yli 5,5 mmol/l).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Amitrid Mite -valmistetta.

Ole erityisen varovainen Amitrid Mite -valmisteen käytön suhteen

 • jos käytät samanaikaisesti muuta kaliumia säästävää lääkitystä tai varsinaista kaliumvalmistetta (ks. kohta Muut lääkevalmisteet ja Amitrid Mite)
 • jos sairastat diabetesta
 • jos munuaistesi eritystoiminta on heikentynyt tai sairastat maksan vajaatoimintaa, sillä tällöin saat herkemmin vakavia haittavaikutuksia, joten sinun on oltava erityisen huolellisessa lääkärin valvonnassa lääkehoidon aikana
 • jos sinulla on ollut ihosyöpä tai jos sinulle kehittyy yllättävä ihomuutos hoidon aikana. Hydroklooritiatsidilla annettava hoito, etenkin sen pitkäaikainen käyttö suurilla annoksilla, saattaa suurentaa tietyntyyppisten iho- ja huulisyöpien (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä) riskiä. Suojaa ihosi auringonvalolta ja UV-säteiltä, kun käytät Amitrid Mite -valmistetta.
 • jos sinulla on näön heikkenemistä tai silmäkipua. Nämä voivat olla oireita nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai lisääntyneestä silmänpaineesta ja voivat ilmetä tunneista viikkoihin Amitrid Mite-valmisteen ottamisen jälkeen.
 • jos sinulla on taipumusta veren virtsahapon runsauteen, joka voi johtaa kihtiin
 • jos sinulla on korkeat veren kolesteroli- tai triglyseridiarvot
 • jos käytät kalsiumvalmisteita. Liiallista kalsiumin nauttimista (missä muodossa tahansa) on vältettävä (esim. antasidit, maitotuotteet).
 • jos sairastat systeemistä lupus erythematosusta eli punahukkaa (SLE tai LED)
 • jos olet oksennellut tai ripuloinut pitkään

Muut lääkevalmisteet ja Amitrid Mite

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita.

Keskustele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos

 • käytät säännöllisesti tulehduskipulääkkeitä, sillä ne saattavat heikentää Amitrid Mite -valmisteen tehoa
 • käytät samanaikaisesti angiotensiinia konvertoivan entsyymin estäjää (ACE:n estäjää), AT-II-reseptorin salpaajaa tai muita kaliumia säästäviä nesteenpoistolääkkeitä (spironolaktoni tai triamtereeni) tai kaliumia sisältäviä valmisteita (kaliumtabletit tai kaliumia sisältävät suolankorvikkeet). Veren kaliumpitoisuus voi kasvaa liian suureksi, jos Amitrid Mite ‑valmistetta käytetään samanaikaisesti näiden kanssa.
 • käytät sokeritautilääkkeitä, koska niiden annosta voidaan joutua muuttamaan Amitrid Mite -lääkityksen aikana
 • sinulla on litiumlääkitys, sillä Amitrid Mite vähentää litiumin erittymistä munuaisissa, mikä saattaa altistaa litiummyrkytyksen kehittymiselle litiumhoidon aikana
 • sinulla on topiramaattilääkitys, koska Amitrid Mite-valmisteen samanaikainen käyttö voi suurentaa topiramaatin pitoisuuksia
 • käytät digoksiinia tai sydämen rytmihäiriöiden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä (kuten sotalolia tai kinidiiniä), koska niiden vaikutukset sydämen toimintaan voivat lisääntyä, jos veren kaliumpitoisuus pienenee normaalia pienemmäksi Amitrid Mite -hoidon aikana
 • käytät suun kautta otettavia kortisonitabletteja, karbamatsepiinia tai klooripropamidia, koska näiden ja Amitrid Mite -valmisteen samanaikainen käyttö suurentaa liian pienen veren kaliumpitoisuuden riskiä
 • käytät muuta verenpainelääkitystä, koska muiden verenpainelääkkeiden samanaikainen käyttö voi laskea verenpainetta liikaa etenkin hoidon alkuvaiheessa
 • sinulla on kalsitriolilääkitys, koska Amitrid Mite -valmisteen samanaikainen käyttö voi aiheuttaa veren kalsiumpitoisuuden liiallista suurenemista. Liiallista kalsiumin nauttimista (missä muodossa tahansa) on vältettävä (esim. antasidit, maitotuotteet).
 • käytät siklosporiinia tai takrolimuusia, koska niiden samanaikainen käyttö Amitrid Mite - valmisteen kanssa lisää hyperkalemian riskiä.

Kolestyramiini ja kolestipoli vähentävät hydroklooritiatsidin imeytymistä ruoansulatuskanavasta, minkä vuoksi valmisteet on otettava eri aikoina kuin Amitrid Mite (välissä useita tunteja).

Yhteiskäyttö siklosporiinin kanssa voi aiheuttaa kihtiä ja hyperurikemiaa.

Tetrasykliinit voivat samanaikaisesti käytettäessä suurentaa seerumin ureapitoisuutta.

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet raskautta, keskustele lääkärin kanssa tämän lääkkeen käytöstä.

Jos aiot imettää, keskustele lääkärisi kanssa tämän lääkkeen käytöstä. Amitrid Mite ‑valmisteen käyttö voi heikentää äidinmaidon eritystä tai johtaa erityksen loppumiseen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Hoidon alussa verenpaineen lasku voi aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten huimausta tai pyörrytystä, (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset. Mahdolliset haittavaikutukset). Jos saat näitä haittavaikutuksia, sinun ei pidä ajaa tai osallistua tarkkuutta vaativiin suorituksiin. Nämä haittavaikutukset yleensä lievittyvät tai häviävät, kun olet käyttänyt lääkettä pitempään.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Amitrid Mite sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri määrää juuri sinulle sopivan annoksen.

Amitrid Mite -valmisteen suositeltu annos on ½4 tablettia kerran päivässä. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Jos sinusta tuntuu, että Amitrid Mite -valmisteen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Jos otat enemmän Amitrid Mite -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Amitrid Mite -valmistetta

Ota seuraava annos sen normaalina ottoajankohtana. Älä ota kaksinkertaista annosta, korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos hoidon aikana ilmenee keltaisuutta, verenpurkaumia ihossa tai haavaumia tai tulehdusta suun limakalvoilla.

Yleinen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • Päänsärky, heikotus, huimaus, väsymys
 • Verensokeripitoisuuden liiallinen suureneminen, kohonnut veren virtsahappopitoisuus (voi johtaa kihtioireisiin), veren liian suuri tai liian pieni kaliumpitoisuus, ruokahaluttomuus
 • Hengenahdistus, yskä
 • Pahoinvointi, ripuli, vatsakivut
 • Ihottuma, kutina
 • Rytmihäiriöt

Melko harvinainen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • Jano
 • Kihti, elimistön kuivumistila
 • Paha maku suussa, oksentelu, ummetus, ilmavaivat, nikotus, ylävatsavaivat
 • Allergiset ihottumat
 • Rintakipu, sydämentykytys, äkillinen verenpaineen lasku pystyasentoon noustessa
 • Impotenssi
 • Ihon puutuminen, pistely
 • Näköhäiriöt
 • Lievät psyykkiset häiriöt, unihäiriöt, hermostuneisuus, masennus
 • Lihaskivut, lihaskrampit, nivelkipu
 • Yöllinen virtsaamistarve, kirvely virtsatessa, virtsanpidätyskyvyn heikkeneminen

Harvinaiset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • Synkopee (pyörtyminen)
 • Veren suolatasapainon häiriöt
 • Maha-suolikanavan verenvuodot, haimatulehdus
 • Valoyliherkkyys
 • Munuaistoiminnan heikentyminen
 • Sapensalpaus (kova ylävatsakipu)
 • Yliherkkyysreaktiot, anafylaksia (vakava yliherkkyysreaktio)
 • Muutokset verenkuvassa ja anemia. Veren valkosolujen väheneminen tai täydellinen kato

Hyvin harvinainen (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • Keuhkopöhö (nestettä keuhkoissa)
 • Verenpurkaumat, haavaumat
 • Keltaisuus

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

 • Hypomagnesemia,
 • Nenän tukkoisuus
 • Suun kuivuus
 • Näön heikkeneminen tai kipu silmissä korkean silmänpaineen takia (mahdollisia merkkejä nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai akuutista ahdaskulmaglaukoomasta)
 • Pyörrytys
 • Kolestaattinen keltaisuus
 • Iho- ja huulisyöpä (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Amitrid Mite sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat 2,5 mg amiloridihydrokloridia ja 25 mg hydroklooritiatsidia.
 • Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu tärkkelys, vedetön kolloidinen piidioksidi ja natriumstearyylifumaraatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Amitrid Mite -tabletit ovat melkein valkoisia, pyöreitä ja kuperapintaisia tabletteja, joissa on toisella puolella jakouurre. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

30 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja

Takeda Pharma Sp. z o.o, ul. Ksiestwa Lowickiego 12, 99-420 Lyszkowice, Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.7.2021

Yrityksen yhteystiedot:

ORIFARM HEALTHCARE OY
Metsänneidonkuja 12
02130 Espoo

info@orifarm.com
+358 (0) 9 7746 870
Tukkuliike: Oriola