AMITRID MITE tabletti 2,5/25 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,7 mt, 12.05.2017 13:25:32)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

AMITRID® MITE -tabletit

amiloridihydrokloridi ja hydroklooritiatsidi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Amitrid Mite on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Amitrid Mite-tabletteja
3. Miten Amitrid Mite -tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Amitrid Mite -tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Amitrid Mite on ja mihin sitä käytetään

Kahta eri diureettia eli nesteenpoistolääkettä sisältävällä Amitrid-yhdistelmävalmisteella on elimistön kaliumia säästävä vaikutus. Amitrid ei siten aiheuta merkittävää kaliumin hukkaa, joka usein on diureettilääkityksen haittavaikutus.
Valmisteen sisältämä hydroklooritiatsidi lisää ja nopeuttaa veden ja natriumin erittymistä munuaisten kautta. Valmisteen toinen vaikuttava aine on amiloridi, jolla on heikko veden ja natriumin erittymistä lisäävä vaikutus, ja sen lisäksi se vähentää selvästi kaliumin ja magnesiumin erittymistä. Amitrid Mite -tableteilla on verenpainetta alentava vaikutus.

Amitrid Mite -tabletteja käytetään kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon sekä maksan vajaatoimintaan liittyvien turvotusten hoitoon.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Amitrid Mite-tabletteja

Älä käytä Amitrid Mite -tabletteja
- jos olet allerginen amiloridille, hydroklooritiatsidille tai muille sulfonamidijohdoksille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
- jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta
- jos veresi kaliumpitoisuus on liian suuri (seerumin kalium yli 5,5 mmol/l).


Varoitukset ja varotoimet

Ole erityisen varovainen Amitrid Mite -tablettien suhteen
- jos käytät samanaikaisesti muuta kaliumia säästävää lääkitystä tai varsinaista kaliumvalmistetta (ks. kohta Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö)
- jos sairastat diabetesta tai
- jos munuaistesi eritystoiminta on heikentynyt, sillä tällöin saat herkemmin vakavia haittavaikutuksia, joten sinun on oltava erityisen huolellisessa lääkärin valvonnassa lääkehoidon aikana.
Valmisteen käyttö voi pahentaa punahukkaa (LED:iä eli SLE:tä) tai laukaista sen puhkeamisen.
Pitkittynyt oksentelu tai ripulointi saattavat altistaa haittavaikutuksille.


Muut lääkevalmisteet ja Amitrid Mite-tabletit

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita.

Keskustele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos
- käytät säännöllisesti tulehduskipulääkkeitä, sillä ne saattavat heikentää Amitrid Mite -tablettien tehoa
- käytät samanaikaisesti angiotensiinia konvertoivan entsyymin estäjää (ACE:n estäjää), AT-II-reseptorin salpaajaa tai muita kaliumia säästäviä nesteenpoistolääkkeitä (spironolaktoni tai triamtereeni) tai kaliumia sisältäviä valmisteita (kaliumtabletit tai kaliumia sisältävät suolankorvikkeet). Veren kaliumpitoisuus voi kasvaa liian suureksi, jos Amitrid Mite valmistetta käytetään samanaikaisesti näiden kanssa.
- käytät sokeritautilääkkeitä, koska niiden annosta voidaan joutua muuttamaan Amitrid Mite -lääkityksen aikana
- sinulla on litiumlääkitys, sillä Amitrid Mite vähentää litiumin erittymistä munuaisissa, mikä saattaa altistaa litiummyrkytyksen kehittymiselle litiumhoidon aikana
- sinulla on topiramaattilääkitys, koska Amitrid Mite-valmisteen samanaikainen käyttö voi suurentaa topiramaatin pitoisuuksia
- käytät digoksiinia tai sydämen rytmihäiriöiden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä (kuten sotalolia tai kinidiiniä), koska niiden vaikutukset sydämen toimintaan voivat lisääntyä, jos veren kaliumpitoisuus pienenee normaalia pienemmäksi Amitrid Mite -hoidon aikana
- käytät suun kautta otettavia kortisonitabletteja, karbamatsepiinia tai klooripropamidia, koska näiden ja Amitrid Mite -lääkkeen samanaikainen käyttö suurentaa liian matalan veren kaliumpitoisuuden riskiä

- käytät muuta verenpainelääkitystä, koska muiden verenpainelääkkeiden samanaikainen käyttö voi laskea verenpainetta liikaa etenkin hoidon alkuvaiheessa
- sinulla on kalsitriolilääkitys, koska Amitrid Mite -valmisteen samanaikainen käyttö voi aiheuttaa veren kalsiumpitoisuuden liiallista suurenemista.

Kolestyramiini ja kolestipoli vähentävät hydroklooritiatsidin imeytymistä ruoansulatuskanavasta, minkä vuoksi valmisteet on otettava eri aikoina kuin Amitrid Mite (välissä useita tunteja). Yhteiskäyttö siklosporiinin kanssa voi pahentaa tai aiheuttaa kihtiä. Tetrasykliinit voivat samanaikaisesti käytettäessä suurentaa seerumin ureapitoisuutta.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.
Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet raskautta, keskustele lääkärin kanssa tämän lääkkeen käytöstä.
Jos aiot imettää, keskustele lääkärisi kanssa tämän lääkkeen käytöstä. Amitrid Mite valmisteen käyttö voi heikentää äidinmaidon eritystä tai johtaa erityksen loppumiseen.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Hoidon alussa verenpaineen lasku voi aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten huimausta tai pyörrytystä, (ks. kohta 4. Mahdolliset haittavaikutukset). Jos saat näitä haittavaikutuksia, sinun ei pidä ajaa tai osallistua tarkkuutta vaativiin suorituksiin. Nämä haittavaikutukset yleensä lievittyvät tai häviävät, kun olet käyttänyt lääkettä pitempään.


3. Miten Amitrid Mite-tabletteja käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
Lääkäri määrää juuri sinulle sopivan annoksen.

Amitrid Mite-valmisteen suositeltu annos on ½-4 tablettia kerran päivässä, yleensä aamulla otettuna. Amitrid Mite -tabletit voi ottaa samanaikaisesti ruoan kanssa tai tyhjään mahaan. Nauti riittävästi nestettä (esim. lasillinen vettä) tabletin ottamisen jälkeen.

Jos sinusta tuntuu, että Amitrid Mite -tablettien vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Jos otat Amitrid Mite -tabletteja enemmän kuin sinun pitäisi
Ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977), jos olet ottanut tai joku muu on ottanut yliannostuksen Amitrid Mite -tabletteja.

Jos unohdat ottaa Amitrid Mite -tabletit
Ota seuraava annos sen normaalina ottoajankohtana. Älä ota kaksinkertaista annosta, korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisimpiä haittavaikutuksia (esiintyvyys 3-8 %:lla potilaista) ovat päänsärky, heikotus, huimaus, pahoinvointi, ruokahaluttomuus ja ihottuma. Muita yleisiä haittavaikutuksia (esiintyvyys 1-3 %:lla potilaista) ovat väsymys, sydämen rytmihäiriöt, ripuli, vatsakivut, lihaskivut, hengenahdistus ja kutina.

Yleiset

(yli 1 potilaalla sadasta)

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Päänsärky, heikotus, huimaus, väsymys

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Veren sokeripitoisuuden liiallinen suureneminen, veren liian suuri tai liian pieni kaliumpitoisuus, ruokahaluttomuus

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Hengenahdistus, yskä

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointi, ruokahaluttomuus, ripuli, vatsakivut

Iho ja ihonalainen kudos

Ihottuma, kutina

Sydän

Rytmihäiriöt

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta)

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Suun kuivuminen, jano

Sukupuolielimet ja rinnat

Impotenssi

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Kihti, elimistön kuivumistila

Hermosto

Ihon puutuminen, pistely

Silmät

Näköhäiriöt

Sydän

Rintakipu, sydämentykytys, äkillinen verenpaineen lasku pystyasentoon noustessa

Ruoansulatuselimistö

Paha maku suussa, oksentelu, ummetus, ilmavaivat, nikotus, jano, ylävatsavaivat

Iho ja ihonalainen kudos

Allergiset ihottumat

Psyykkiset häiriöt

Lievät psyykkiset häiriöt, unihäiriöt, hermostuneisuus, masennus

Luusto, lihakset ja sidekudos

Lihaskivut, lihaskrampit, nivelkipu

Munuaiset ja virtsatiet

Yöllinen virtsaamistarve, kirvely virtsatessa, virtsanpidätyskyvyn heikkeneminen

Harvinaiset

(alle 1 potilaalla tuhannesta)

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat reaktiot

Pyörtyminen

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Veren suolatasapainon häiriöt

Ruoansulatuselimistö

Maha-suolikanavan verenvuodot, haimatulehdus

Maksa ja sappi

Sapensalpaus (kova ylävatsakipu)

Munuaiset ja virtsatiet

Munuaistoiminnan heikentyminen

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyysreaktiot, anafylaksia (vakava yliherkkyysreaktio)

Veri ja imukudos

Iho ja ihonalaiskudos

Anemia

Valoyliherkkyys

Hyvin harvinaiset (alle 1 potilaalla kymmenestä tuhannesta)

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Keuhkopöhö (nestettä keuhkoissa)

Maksa ja sappi

Keltaisuus

Iho ja ihonalaiskudos

Verenpurkaumat, haavaumat

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos hoidon aikana ilmenee keltaisuutta, verenpurkaumia ihossa taikka haavaumia tai tulehdusta suun limakalvoilla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.


5. Amitrid Mite-tablettien säilyttäminen

Säilytä tabletit alle 25 °C.
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Amitrid Mite -tabletti sisältää
- Vaikuttavat aineet ovat 2,5 mg amiloridihydrokloridia ja 25 mg hydroklooritiatsidia.
- Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu tärkkelys, vedetön kolloidinen piidioksidi ja natriumstearyylifumaraatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Amitrid Mite -tabletit ovat melkein valkoisia, pyöreitä ja kuperapintaisia tabletteja, joissa on toisella puolella jakouurre.

30 ja 100 tablettia

Myyntiluvan haltija
Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja
Takeda Pharma Sp. z o.o, ul. Ksiestwa Lowickiego 12, 99-420 Lyszkowice, Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.1.2017


 

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Paciuksenkatu 21
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro