COCILLANA oraalineste 1,25 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (4 mt, 07.07.2016 20:03:11)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Cocillana oraalineste

etyylimorfiinihydrokloridi, seneganjuuresta, kokillaanankuoresta, euforbianyrtistä, paatsamankuoresta ja intialaisesta merisipulista valmistetut nesteuutteet

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Cocillana on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Cocillanaa
 3. Miten Cocillanaa käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Cocillanan säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Cocillana on ja mihin sitä käytetään

Cocillana on yskänärsytystä hillitsevä yskänlääke. Cocillanan sisältämä etyylimorfiini hillitsee aivoissa sijaitsevan yskänkeskuksen toimintaa, jolloin yskänärsytys lievittyy. Etyylimorfiinin lisäksi Cocillanan vaikuttavia aineita ovat seneganjuuresta, kokillaanankuoresta, euforbianyrtistä, paatsamankuoresta ja intialaisesta merisipulista valmistetut nesteuutteet.

Cocillanaa käytetään yskän hoitoon. Cocillana on käytettävissä ainoastaan lääkärin määräyksestä.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Cocillanaa

Älä käytä Cocillanaa

 • jos lääkäri on kertonut, että olet ultranopea CYP2D6-metaboloija (elimistösi muuntaa etyylimorfiinia morfiiniksi erittäin nopeasti).
 • jos imetät
 • jos sinulla on synnynnäinen fruktoosi-intoleranssi (valmisteen sisältämän sorbitolin vuoksi).
 • jos olet allerginen (yliherkkä) vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Cocillanaa

 • jos sinulla on jokin keuhkosairaus
 • jos sinulla on todettu jokin sappirakon tauti (esim. sappikivet, sappitietulehdus)
 • jos sairastat sepelvaltimotautia.
 • jos sinulla on CYP2D6-maksaentsyymin vajaus tai sinulta puuttuu tämä entsyymi kokonaan tai tämän entsyymin aktiivisuus on korkea (jolloin et voi käyttää Cocillanaa, koska elimistösi muuntaa etyylimorfiinia morfiiniksi erittäin nopeasti).

Muut lääkevalmisteet ja Cocillana
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Cocillana voimistaa seuraavien aineiden ja lääkkeiden keskushermostoa lamaavaa vaikutusta: alkoholi, masennuslääkkeet, rauhoittavat lääkkeet, psykoosilääkkeet, unilääkkeet ja väsyttävät antihistamiinit.

Cocillanan yskää hillitsevä vaikutus heikentyy, jos käytät seuraavia lääkkeitä samanaikaisesti: kinidiini, flekainidi, propafenoni (rytmihäiriölääkkeitä) ja klorokiini (malarialääke).

Cocillana alkoholin kanssa
Yhtäaikainen alkoholin käyttö voi lisätä etyylimorfiinin keskushermostovaikutuksia.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Ohjeen mukaisia annoksia käytettäessä ei ole havaittu sikiölle haitallisia vaikutuksia. Älä kuitenkaan käytä Cocillana oraalinestettä raskauden viimeisen kolmanneksen ja synnytyksen aikana, koska Cocillana saattaa aiheuttaa hengityslamaa ja vieroitusoireita vastasyntyneillä.

Cocillana oraalinestettä ei saa käyttää imetyksen aikana. Etyylimorfiini ja morfiini erittyvät rintamaitoon. Erittäin harvinaisissa tapauksissa ne voivat aiheuttaa imeväiselle jopa kuolemaan johtavia myrkytysoireita.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Cocillanan sisältämä etyylimorfiini saattaa aiheuttaa väsymystä.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Cocillana sisältää etanolia, metyyliparahydroksibentsoaattia, natriumia, poltettua sokeria ja sorbitolia
Lääke sisältää sorbitolia. Voi olla lievästi laksatiivinen. Energiasisältö 2,6 kcal/g sorbitolia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Lääke sisältää 11,7 tilavuus % etanolia (alkoholia), eli enimmillään 461 mg per annos, mikä vastaa noin 12 ml olutta tai 5 ml viiniä per annos. Haitallinen alkoholismissa. Otettava huomioon raskaana olevilla naisilla, lapsilla ja suuren riskin ryhmissä, kuten potilailla, joilla on maksasairaus tai epilepsia

Lääke sisältää metyyliparahydroksibentsoaattia (E 218). Voi aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

Lääke sisältää natriumia 5,96 mg/ml. 0,5 ml annos Cocillanaa sisältää 2,98 mg natriumia eli on käytännössä natriumiton. 5 ml annos Cocillanaa sisältää 29,8 mg natriumia. Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon.

Lääke sisältää poltettua sokeria 1,88 mg/ml (0,94- 9,40 mg/annos). Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Cocillanaa käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on aikuisilla 2,5‑5 ml 3‑4 kertaa päivässä.

Ravistettava ennen käyttöä.

Cocillana on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön.

Yskänlääkkeen vaikutus tehostuu, kun muistat juoda runsaasti nestettä.

Käyttö lapsille ja nuorille
0,5–1-vuotiaat 0,5 ml 3 kertaa päivässä
2–4-vuotiaat 1,0 ml 3 kertaa päivässä
5–9-vuotiaat 1,5 ml 3 kertaa päivässä
10–14-vuotiaat 2,5 ml 3 kertaa päivässä

Jos otat enemmän Cocillanaa kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Yliannoksen oireita voivat olla pahoinvointi,a oksentelu, huimaus, väsymys, sekavuus, pupillien pieneneminen, tajuttomuus ja hengityslama.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Cocillanan sisältämä etyylimorfiini voi aiheuttaa haittavaikutuksina mm.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla sadasta):

 • pahoinvointi, oksentelu
 • ummetus
 • väsymys.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta):

 • sappirakon toiminnanhäiriöt
 • virtsaamisvaikeudet eturauhasvaivoista kärsivillä.

Esiintyvyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • yliherkkyysreaktiot.

Pitkäaikaiskäytössä valmisteen sisältämä etyylimorfiini voi aiheuttaa riippuvuutta ja toleranssia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Cocillanan säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15‑25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Cocillana sisältää
- 1 millilitra oraalinestettä sisältää vaikuttavina aineina
etyylimorfiinihydrokloridia 1,25 mg,
Seneganjuuresta (Polygala senega L.) valmistettua etanolinesteuutetta (1:1) 5,00 mg. Uuttoliuotin 40 % V/V etanoli-vesi-seos.
Kokillaanankuoresta (Guarea rusbyi, (Britton) Rusby) valmistettua etanolinesteuutetta (1:1) 8,75 mg. Uuttoliuotin 55 % V/V etanoli-vesi-seos.
Euforbianyrtistä (Euphorbia pilulifera L.) valmistettua etanolinesteuutetta (1:2) 45, 00 mg. Uuttoliuotin 55 % m/m etanoli-vesi-seos.
Paatsamankuoresta (Rhamnus frangula L.) valmistettua etanolinesteuutetta (1:1) 18,75 mg. Uuttoliuotin 39 % V/V etanoli-vesi-seos.
Intialaisesta merisipulista (Urginea indica, Kunth) valmistetua etanolinesteuutetta (1:1) 0,36 mg. Uuttoliuotin 55 % V/V etanoli-vesi-seos.
- Muut aineet ovat metyyliparahydroksibentsoaatti (E218), nestemäinen (kiteytymätön) sorbitoli (E420), glyseroli 85 %, etanoli 96 %, rommi, natriumsitraatti, poltettu sokeri (E150), levomentoli, sakkariininatrium (E954) ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Ruskea, jäykkäjuoksuinen neste.

Pakkauskoot: 200 ml ja 500 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja
Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo
tai
Orion Pharma
Tengströminkatu 8
20360 Turku

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 1.7.2015

 

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola