COCILLANA oraalineste 1,25 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,6 mt, 26.08.2021 19:02:08)

Cocillana oraalineste

etyylimorfiinihydrokloridi, seneganjuuresta, kokillaanankuoresta, euforbianyrtistä, paatsamankuoresta ja intialaisesta merisipulista valmistetut nesteuutteet

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Cocillana on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Cocillanaa

3. Miten Cocillanaa käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Cocillanan säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Cocillana on yskänärsytystä hillitsevä yskänlääke. Cocillanan sisältämä etyylimorfiini hillitsee aivoissa sijaitsevan yskänkeskuksen toimintaa, jolloin yskänärsytys lievittyy. Etyylimorfiinin lisäksi Cocillanan vaikuttavia aineita ovat seneganjuuresta, kokillaanankuoresta, euforbianyrtistä, paatsamankuoresta ja intialaisesta merisipulista valmistetut nesteuutteet.

Cocillanaa käytetään yskän hoitoon. Cocillana on käytettävissä ainoastaan lääkärin määräyksestä.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Cocillanaa
 • jos olet alle 12-vuotias
 • jos lääkäri on kertonut, että olet ultranopea CYP2D6-metaboloija (elimistösi muuntaa etyylimorfiinia morfiiniksi erittäin nopeasti).
 • jos imetät
 • jos sinulla on synnynnäinen fruktoosi-intoleranssi (valmisteen sisältämän sorbitolin vuoksi).
 • jos olet allerginen (yliherkkä) vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

1217-vuotiaat nuoret

Cocillanaa ei suositella yskän oireiden hoitoon nuorille, joiden hengitystoiminta on heikentynyt.

Varoitukset ja varotoimetKeskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Cocillanaa
 • jos sinulla on jokin keuhkosairaus
 • jos sinulla on todettu jokin sappirakon tauti (esim. sappikivet, sappitietulehdus)
 • jos sairastat sepelvaltimotautia.
 • jos sinulla on CYP2D6-maksaentsyymin vajaus tai sinulta puuttuu tämä entsyymi kokonaan tai tämän entsyymin aktiivisuus on korkea (jolloin et voi käyttää Cocillanaa, koska elimistösi muuntaa etyylimorfiinia morfiiniksi erittäin nopeasti).

Etyylimorfiini muuttuu maksassa morfiiniksi entsyymin vaikutuksesta. Morfiini on aine, joka saa aikaan etyylimorfiinin vaikutukset. Joillakin ihmisillä on tämän entsyymin muunnos, mikä voi vaikuttaa ihmisiin eri tavoin. Joidenkin ihmisten elimistö ei tuota morfiinia tai sitä muodostuu erittäin pieniä määriä, jotka eivät riitä vaikuttamaan yskän oireisiin. Toiset puolestaan saavat vakavia haittavaikutuksia todennäköisemmin kuin muut, koska heidän elimistönsä muodostaa erittäin suuria määriä morfiinia. Jos huomaat minkä tahansa seuraavista haittavaikutuksista, lopeta tämän lääkkeen käyttö ja käänny välittömästi lääkärin puoleen: hidas tai pinnallinen hengitys, sekavuus, uneliaisuus, pienet pupillit, pahoinvointi tai oksentelu, ummetus, ruokahaluttomuus.

Muut lääkevalmisteet ja Cocillana

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Cocillanan ja rauhoittavien lääkkeiden, kuten bentsodiatsepiinien ja vastaavanlaisten lääkkeiden samanaikainen käyttö lisää uneliaisuuden, hengitysvaikeuksien (hengityslaman) ja kooman riskiä, ja se voi olla henkeä uhkaavaa. Sen vuoksi samanaikaista käyttöä voidaan harkita vain, jos muut hoitovaihtoehdot eivät ole mahdollisia.

Jos lääkäri määrää sinulle Cocillanaa samanaikaisesti rauhoittavien lääkkeiden kanssa, annosta ja samanaikaisen hoidon kestoa on rajoitettava.

Kerro lääkärille kaikista käyttämistäsi rauhoittavista lääkkeistä, ja noudata huolellisesti lääkäriltä saamiasi annostussuosituksia. Voi olla hyödyllistä kertoa läheisille ylläkuvatuista rauhoittavien lääkkeiden kanssa samanaikaiseen käyttöön liittyvistä oireista ja merkeistä. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu tällaisia oireita.

Cocillana voimistaa myös seuraavien aineiden ja lääkkeiden keskushermostoa lamaavaa vaikutusta: alkoholi, masennuslääkkeet, psykoosilääkkeet ja antihistamiinit.

Cocillanan yskää hillitsevä vaikutus heikentyy, jos käytät seuraavia lääkkeitä samanaikaisesti: kinidiini, flekainidi, propafenoni (rytmihäiriölääkkeitä) ja klorokiini (malarialääke).

Cocillana alkoholin kanssa

Yhtäaikainen alkoholin käyttö voi lisätä etyylimorfiinin keskushermostovaikutuksia.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Ohjeen mukaisia annoksia käytettäessä ei ole havaittu sikiölle haitallisia vaikutuksia. Älä kuitenkaan käytä Cocillana oraalinestettä raskauden viimeisen kolmanneksen ja synnytyksen aikana, koska Cocillana saattaa aiheuttaa hengityslamaa ja vieroitusoireita vastasyntyneillä.

Älä käytä Cocillana-oraalinestettä, kun imetät. Etyylimorfiini ja morfiini erittyvät rintamaitoon. Erittäin harvinaisissa tapauksissa ne voivat aiheuttaa imeväiselle jopa kuolemaan johtavia myrkytysoireita.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Cocillanan sisältämä etyylimorfiini saattaa aiheuttaa väsymystä.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Cocillana sisältää etanolia, metyyliparahydroksibentsoaattia, natriumia, poltettua sokeria ja sorbitolia

Lääke sisältää 11,7 tilavuus-% etanolia (alkoholia), eli enimmillään 461 mg per kerta-annos, mikä vastaa noin 12 ml olutta tai 5 ml viiniä. Haitallinen alkoholismissa. Otettava huomioon raskaana olevilla naisilla, lapsilla ja suuren riskin ryhmissä, kuten potilailla, joilla on maksasairaus tai epilepsia.

Lääke sisältää metyyliparahydroksibentsoaattia (E 218). Saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

Lääke sisältää 5,96 mg/ml natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa). 5 ml annos Cocillanaa sisältää 29,8 mg natriumia. Tämä vastaa 1,5 % suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Lääke sisältää poltettua sokeria 1,88 mg/ml (4,7–9,4 mg/annos). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Lääke sisältää sorbitolia 525 mg/ml (1,3–2,6 g/annos). Sorbitoli saattaa aiheuttaa vatsavaivoja ja olla lievästi laksatiivinen. Sorbitoli on fruktoosin lähde. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla (tai lapsellasi) on jokin sokeri-intoleranssi tai jos sinulla on diagnosoitu perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi (HFI), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa elimistö ei pysty hajottamaan fruktoosia, kerro asiasta lääkärillesi ennen lääkevalmisteen käyttöä (sinulle tai lapsellesi).

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille on 2,5–5 ml 3–4 kertaa päivässä.

Käyttö nuorille

12–17-vuotiaat nuoret: 2,5 ml 3 kertaa päivässä.

Ravistettava ennen käyttöä.

Cocillana on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön.

Yskänlääkkeen vaikutus tehostuu, kun muistat juoda runsaasti nestettä.

Jos otat enemmän Cocillanaa kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Yliannoksen oireita voivat olla pahoinvointi, oksentelu, huimaus, väsymys, sekavuus, pupillien pieneneminen, tajuttomuus ja hengityslama.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Cocillanan sisältämä etyylimorfiini voi aiheuttaa haittavaikutuksina mm.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla sadasta):

 • pahoinvointi, oksentelu
 • ummetus
 • väsymys.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta):

 • sappirakon toiminnanhäiriöt
 • virtsaamisvaikeudet eturauhasvaivoista kärsivillä.

Esiintyvyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • yliherkkyysreaktiot.

Pitkäaikaiskäytössä valmisteen sisältämä etyylimorfiini voi aiheuttaa riippuvuutta ja toleranssia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Cocillana sisältää

- 1 millilitra oraalinestettä sisältää vaikuttavina aineina

etyylimorfiinihydrokloridia 1,25 mg,

Seneganjuuresta (Polygala senega L.) valmistettua etanolinesteuutetta (1:1) 5,00 mg. Uuttoliuotin 40 % V/V etanoli-vesi-seos.

Kokillaanankuoresta (Guarea rusbyi, (Britton) Rusby) valmistettua etanolinesteuutetta (1:1) 8,75 mg. Uuttoliuotin 55 % V/V etanoli-vesi-seos.

Euforbianyrtistä (Euphorbia pilulifera L.) valmistettua etanolinesteuutetta (1:2) 45,00 mg. Uuttoliuotin 55 % m/m etanoli-vesi-seos.

Paatsamankuoresta (Rhamnus frangula L.) valmistettua etanolinesteuutetta (1:1) 18,75 mg. Uuttoliuotin 39 % V/V etanoli-vesi-seos.

Intialaisesta merisipulista (Urginea indica, Kunth) valmistetua etanolinesteuutetta (1:1) 0,36 mg. Uuttoliuotin 55 % V/V etanoli-vesi-seos.

- Muut aineet ovat metyyliparahydroksibentsoaatti (E218), nestemäinen (kiteytymätön) sorbitoli (E420), glyseroli 85 %, etanoli 96 %, rommi, natriumsitraatti, poltettu sokeri (E150), levomentoli, sakkariininatrium (E954) ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Ruskea, jäykkäjuoksuinen neste.

Pakkauskoot: 200 ml ja 500 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Volttikatu 8

70700 Kuopio

tai

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.5.2021

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola