EPCLUSA tabletti, kalvopäällysteinen 200/50 mg, 400/100 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (5,9 mt, 30.04.2023 19:27:17)

Epclusa 400 mg/100 mg kalvopäällysteiset tabletit
Epclusa 200 mg/50 mg kalvopäällysteiset tabletit

sofosbuviiri/velpatasviiri

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Epclusa on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Epclusaa
 3. Miten Epclusaa otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Epclusan säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Jos Epclusa on määrätty lapsellesi, kaikki tämän selosteen tiedot on osoitettu lapsellesi (lue tällöin “lapsesi” eikä “sinä”).

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Epclusa on lääke, joka sisältää vaikuttavina aineina sofosbuviiria ja velpatasviiria. Epclusa-valmistetta annetaan kroonisen (pitkäaikaisen) hepatiitti C ‑virusinfektion hoitoon aikuisille ja vähintään 3‑vuotiaille lapsille.

Tämän lääkkeen vaikuttavat aineet estävät yhdessä kahden sellaisen proteiinin toiminnan, joita virus tarvitsee kasvaakseen ja lisääntyäkseen, minkä ansiosta infektio voi poistua elimistöstä pysyvästi.

On hyvin tärkeää, että luet myös niiden lääkkeiden pakkausselosteet, joita otat yhdessä Epclusan kanssa. Jos sinulla on kysyttävää käyttämistäsi lääkkeistä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Epclusaa

 • jos olet allerginen sofosbuviirille, velpatasviirille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu tämän pakkausselosteen kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

  ⇒ Jos tämä koskee sinua, älä ota Epclusaa ja kerro välittömästi asiasta lääkärille.

   
 • jos käytät tällä hetkellä jotakin seuraavista lääkkeistä:
  • rifampisiini ja rifabutiini (infektioiden, kuten tuberkuloosin, hoitoon käytettäviä antibiootteja)
  • mäkikuisma (masennuksen hoitoon käytettävä rohdosvalmiste)
  • karbamatsepiini, fenobarbitaali ja fenytoiini (epilepsian hoitoon ja kohtausten ehkäisyyn käytettäviä lääkkeitä).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin kanssa, jos:

 • sinulla on muita maksavaivoja kuin hepatiitti C, esimerkiksi
  • jos sinulla on tai on ollut hepatiitti B -virusinfektio, sillä lääkäri saattaa tällöin haluta tarkkailla sinua tarkemmin
  • jos sinulle on tehty maksansiirto
 • sinulla on munuaisvaivoja tai saat munuaisdialyysihoitoa, sillä Epclusaa ei ole täysin tutkittu potilailla, joilla on vakavia munuaisvaivoja
 • saat hoitoa HIV‑infektioon, sillä lääkäri saattaa haluta seurata vointiasi tarkemmin.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Epclusaa, jos:

 • käytät tällä hetkellä tai olet käyttänyt muutaman viimeksi kuluneen kuukauden aikana amiodaronia, jota käytetään rytmihäiriöiden hoitoon, sillä se saattaa aiheuttaa sykkeen hengenvaarallista hidastumista. Jos olet käyttänyt tätä lääkettä, lääkäri saattaa harkita muita lääkkeitä. Jos Epclusa-hoito on tarpeen, sydämen toiminnan lisäseurantaa saatetaan tarvita.
 • sinulla on diabetes. Veresi glukoosipitoisuutta on ehkä seurattava tavallista tarkemmin ja/tai diabeteslääkitystäsi pitää muuttaa Epclusa-hoidon aloittamisen jälkeen. Joidenkin potilaiden verensokeripitoisuus on pienentynyt (hypoglykemia) Epclusan kaltaisilla lääkkeillä annettavan hoidon aloittamisen jälkeen.

Kerro lääkärille heti, jos parhaillaan käytät tai olet viimeksi kuluneen kuukauden aikana käyttänyt jotakin lääkettä sydänvaivoihin ja jos havaitset hoidon aikana jonkin seuraavista oireista:

 • hidas tai epäsäännöllinen syke tai rytmihäiriöitä
 • hengenahdistus tai olemassa olevan hengenahdistuksen paheneminen
 • rintakipu
 • huimauksen tunne
 • sydämentykytys
 • pyörrytys tai pyörtyminen.

Verikokeet
Lääkäri antaa sinulle lähetteen verikokeeseen ennen Epclusa-hoidon aloittamista, hoidon aikana ja hoidon päätyttyä. Verikoe otetaan, jotta

 • lääkäri voi päättää, kannattaako sinun käyttää Epclusaa ja miten pitkään
 • lääkäri voi varmistaa, että hoito on tehonnut ja että olet päässyt eroon hepatiitti C ‑viruksesta.

Lapset ja nuoret
Tätä lääkettä ei saa antaa alle 3‑vuotiaille lapsille. Epclusan käyttöä alle 3‑vuotiaille lapsille ei ole tutkittu.

Muut lääkevalmisteet ja Epclusa
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Varfariinia ja muita samankaltaisia K-vitamiinin antagonisteiksi kutsuttavia lääkkeitä käytetään veren ohentamiseen. Lääkärisi saattaa lyhentää verikokeiden ottoväliä, jotta veresi hyytymiskykyä voidaan tarkkailla.

Maksasi toiminta voi muuttua hepatiitti C -virustartunnan hoidon aikana, mikä voi vaikuttaa muihin lääkkeisiin (esim. immuunijärjestelmää heikentäviin lääkkeisiin). Epclusan aloittamisen jälkeen lääkärin saattaa olla tarpeen tarkkailla huolellisesti näitä muita ottamiasi lääkkeitä ja muuttaa lääkitystäsi.

Jos olet epävarma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Joidenkin lääkkeiden kanssa ei saa ottaa Epclusaa.

 • Älä ota minkään muun sofosbuviiria (toinen Epclusan vaikuttavista aineista) sisältävän lääkkeen kanssa.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • amiodaroni, käytetään rytmihäiriöiden hoitoon
 • rifapentiini (infektioiden, mukaan lukien tuberkuloosin, hoitoon käytettävä antibiootti)
 • okskarbatsepiini (epilepsian hoitoon ja kohtausten ehkäisyyn käytettävä lääke)
 • tenofoviiridisoproksiilifumaraatti tai lääke, joka sisältää tenofoviiridisoproksiilifumaraattia, käytetään HIV‑infektion ja kroonisen hepatiitti B:n hoitoon
 • efavirentsi, käytetään HIV‑infektion hoitoon
 • digoksiini, käytetään sydänvaivojen hoitoon
 • dabigatraani, käytetään veren ohentamiseen
 • modafiniili, käytetään unihäiriöiden hoitoon
 • rosuvastatiini tai muut statiinit, käytetään korkean kolesterolin hoitoon.

Epclusan ottaminen jonkin edellä mainitun lääkkeen kanssa saattaa estää lääkkeiden vaikutusta tai pahentaa haittavaikutuksia. Lääkärin on ehkä annettava sinulle toista lääkettä tai muutettava käyttämäsi lääkkeen annosta. Tämä muutos voi koskea Epclusaa tai toista käyttämääsi lääkettä.

 • Jos käytät mahahaavan, närästyksen tai happorefluksin hoitoon käytettäviä lääkkeitä, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta, koska ne voivat vähentää velpatasviirin määrää veressä.Näitä lääkkeitä ovat esimerkiksi:
  • antasidit (kuten alumiini-/magnesiumhydroksidi tai kalsiumkarbonaatti). Nämä on otettava vähintään 4 tuntia ennen Epclusaa tai 4 tuntia sen jälkeen.
  • protonipumpun estäjät (kuten omepratsoli, lansopratsoli, rabepratsoli, pantopratsoli ja esomepratsoli). Epclusa on otettava ruuan kera 4 tuntia ennen protonipumpun estäjän käyttöä.
  • H2‑reseptorin antagonistit (kuten famotidiini, simetidiini, nitsatidiini tai ranitidiini). Jos tarvitset suuria annoksia näitä lääkkeitä, lääkäri saattaa määrätä sinulle sen sijaan muuta lääkettä tai muuttaa käyttämäsi lääkkeen annosta.

Nämä lääkkeet voivat pienentää velpatasviirin määrää veressä. Jos käytät jotakin näistä lääkkeistä, lääkäri joko antaa sinulle jotakin muuta lääkettä mahahaavan, närästyksen tai happorefluksin hoitoon tai neuvoo, miten ja milloin sinun pitää ottaa nykyistä lääkettäsi.

Raskaus ja ehkäisy
Epclusan vaikutuksia raskauden aikana ei tunneta. Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Epclusaa käytetään joskus yhdessä ribaviriinin kanssa. Ribaviriini voi vahingoittaa syntymätöntä lasta. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että sinä (tai kumppanisi) et (ei) tule raskaaksi tämän hoidon aikana tai tietyn ajanjakson aikana hoidon päättymisen jälkeen. Sinun täytyy lukea ribaviriinin pakkausselosteen “Raskaus”-kohta hyvin huolellisesti. Kysy lääkäriltä, mikä on tehokas ja sinulle ja kumppanillesi sopiva ehkäisymenetelmä.

Imetys
Älä imetä Epclusa-hoidon aikana.
Ei tiedetä, erittyvätkö Epclusan kaksi vaikuttavaa ainetta, sofosbuviiri ja velpatasviiri, äidinmaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Epclusan ei pitäisi vaikuttaa kykyyn ajaa tai käyttää työkaluja tai koneita.

Epclusa sisältää natriumia
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan “natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos
Suositeltu Epclusa-annos aikuisille on yksi 400 mg/100 mg tabletti kerran vuorokaudessa 12 viikon ajan.

Suositeltu Epclusa-annos 3 vuotta täyttäneille, mutta alle 18-vuotiaille potilaille määräytyy painon perusteella. Ota Epclusaa lääkärin ohjeen mukaan.

Tabletti (tabletit) on nieltävä kokonaisena ruuan kera tai tyhjään mahaan. Älä pureskele, murskaa tai jaa tablettia, sillä se maistuu hyvin karvaalta.

Jos käytät antasidia (närästystä lievittävää lääkettä), ota se vähintään 4 tuntia ennen Epclusaa tai vähintään 4 tuntia sen jälkeen.

Jos käytät jotakin protonipumpun estäjää (mahahapon tuotantoa vähentävää lääkettä), ota Epclusa ruuan kera 4 tuntia ennen protonipumpun estäjän käyttöä.

Jos oksennat Epclusan ottamisen jälkeen, sillä voi olla vaikutusta Epclusan määrään veressä. Tällöin Epclusan teho saattaa heikentyä.

 • Jos oksennat alle 3 tunnin sisällä Epclusan ottamisesta, ota toinen annos.
 • Jos oksennat yli 3 tunnin kuluttua Epclusan ottamisesta, sinun ei tarvitse ottaa toista annosta ennen kuin on aika ottaa seuraava annos.

Jos otat enemmän Epclusaa kuin sinun pitäisi
Jos otat vahingossa liian suuren annoksen, ota heti yhteys lääkäriin tai lähimmän sairaalan päivystykseen saadaksesi ohjeita. Ota tablettipurkki mukaasi, jotta sinun on helppo kertoa, mitä lääkettä olet ottanut.

Jos unohdat ottaa Epclusaa
On tärkeää, ettei yksikään annos tätä lääkettä jää ottamatta.

Jos annos jää ottamatta, laske, kuinka kauan edellisestä Epclusa-annoksen ottamisesta on:

 • Jos Epclusa-annoksen tavallisesta ottamisajankohdasta on kulunut alle 18 tuntia, ota annos mahdollisimman pian. Ota sitten seuraava annos tavalliseen aikaan.
 • Jos Epclusa-annoksen tavallisesta ottamisajankohdasta on kulunut 18 tuntia tai enemmän, odota ja ota seuraava annos tavalliseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta (kahta annosta lähes samaan aikaan).

Älä lopeta Epclusan ottamista
Älä lopeta tämän lääkkeen ottamista, ellei lääkäri kehota sinua tekemään niin. On hyvin tärkeää, että jatkat hoitoa kuurin loppuun asti, jotta lääkkeellä saavutettaisiin parhaat tulokset hepatiitti C ‑virusinfektion hoidossa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset haittavaikutukset
(voivat ilmetä useammalla kuin 1 henkilöllä kymmenestä)

 • oksentelu (havaittu 3 – < 6-vuotiailla lapsipotilailla)

Yleiset haittavaikutukset
(voivat ilmetä enintään 1 henkilöllä kymmenestä)

 • ihottuma.

Melko harvinaiset haittavaikutukset
(voivat ilmetä enintään 1 henkilöllä sadasta)

 • kasvojen, huulten, kielen tai nielun turpoaminen (angioedeema).

Muut haittavaikutukset, joita saatetaan havaita sofosbuviirihoidon aikana:
Seuraavien haittavaikutusten esiintyvyys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

 • laajalle levinnyt vaikea hilseilevä ihottuma, johon saattaa liittyä kuumetta, flunssan kaltaisia oireita ja rakkuloita suussa, silmissä ja/tai sukupuolielimissä (Stevens-Johnsonin oireyhtymä).

⇒ Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä purkissa ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän “EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Epclusa sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat sofosbuviiri ja velpatasviiri. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää joko 400 mg sofosbuviiria ja 100 mg velpatasviiria tai 200 mg sofosbuviiria ja 50 mg velpatasviiria.
 • Muut aineet ovat
  Tabletin ydin:
  Kopovidoni (E1208), mikrokiteinen selluloosa (E460), kroskarmelloosinatrium (E468) (katso tämän pakkausselosteen kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä), magnesiumstearaatti (E470b).

  Tabletin päällys:
  Poly(vinyylialkoholi) (E1203), titaanidioksidi (E171), makrogoli (E1521), talkki (E553b), punainen rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Epclusa 400 mg/100 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat vaaleanpunaisia, vinoneliönmuotoisia tabletteja, joissa on toisella puolella merkintä “GSI” ja toisella “7916”. Tabletin pituus on 20 mm ja leveys 10 mm.

Epclusa 200 mg/50 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat vaaleanpunaisia, soikeita tabletteja, joissa on toisella puolella merkintä “GSI” ja toisella “S/V”.  Tabletin pituus on 14 mm ja leveys 7 mm.

Sekä 400 mg/100 mg että 200 mg/50 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat saatavilla seuraavina pakkauskokoina:

 • ulkopakkaus, jossa on 28 kalvopäällysteistä tablettia (yksi purkki).

Myyntiluvan haltija
Gilead Sciences Ireland UC
Carrigtohill
County Cork, T45 DP77
Irlanti

Valmistaja
Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business & Technology Park
Carrigtohill
County Cork
Irlanti

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:
Gilead Sciences Sweden AB
Puh: + 46 (0) 8 5057 1849

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 08.2023

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

Yrityksen yhteystiedot:

GILEAD SCIENCES FINLAND OY
Karhumäentie 3
01530 Vantaa
Suomi

nordics.medinfo@gilead.com
www.gilead.se/utility/contact
09 42726918
Tukkuliike: Oriola, Muu