HYDROCORTISON TAKEDA geeli 1 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,5 mt, 02.09.2017 19:01:31)

Hydrocortison Takeda 1 % -geeli

hydrokortisoni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 7 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Hydrocortison Takeda -geeli on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Hydrocortison Takeda -geeliä

3. Miten Hydrocortison Takeda -geeliä käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Hydrocortison Takeda -geelin säilyttäminen

6. Pakkausen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Hydrocortison Takeda -geelin vaikuttava aine hydrokortisoni hoitaa ja lievittää ihon yliherkkyys- ja tulehdusreaktioita sekä hillitsee niiden aiheuttamaa kutinaa, turvotusta ja punoitusta. Hydrocortison Takeda ‑geeli tuntuu miellyttävän viileältä siveltäessä tulehtuneelle ja kuumottavalle iholle. Geeli kuivuu nopeasti eikä jätä tahraavaa kerrosta iholle.

Hydrocortison Takeda -geeliä voidaan käyttää lievien, paikallisten ihotulehdusten, kuten hyönteisten puremien ja auringonpolttamien, hoitoon sekä lievien yliherkkyys- ja ärsytysihottumien hoitoon.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 7 päivän jälkeen.

Hydrokortisonia, jota Hydrocortison Takeda -geeli sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Hydrocortison Takeda -geeliä

 • jos olet allerginen hydrokortisonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (luetellaan kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • ihoalueille, joilla on bakteerien, sienten tai iholoisten aiheuttamia tulehduksia ilman samanaikaista mikrobeja eli pieneliöitä tuhoavaa lääkitystä
 • aknen, ruusufinnin tai ihotuberkuloosin hoitoon
 • virusinfektioiden, kuten herpeksen, vesirokon, vyöruusun, syylien tai ontelosyylien, hoitoon
 • ihoalueille, joilla on avohaavoja tai hiertymiä
 • kasvoille, tai peräaukon ja sukupuolielinten alueelle
 • korvakäytävän iholla, jos epäillään tärykalvon puhjenneen.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Hydrocortison Takeda -geeliä.

Hydrocortison Takeda -geeliä ei pidä sivellä silmänympärysiholle, silmiin tai sukuelinten alueelle.

Valmisteen sisältämä etanoli saattaa kuivattaa ihoa, joten valmisteen käyttöä kuiviin ihottumiin pitää välttää. Geeli saattaa aiheuttaa lievää ihoärsytystä, joka paranee helposti valmisteen käytön loputtua. Jos ihoärsytys tai yliherkkyysoireet pahenevat, keskeytä hoito.

Hydrocortison Takeda -geeliä ei pidä käyttää laajoille ihoalueille. Erityisesti lasten ihottumien hoidossa tämä pitää ottaa huomioon. Valmistetta ei pidä käyttää lasten vaippaihottumien hoitoon.

Käyttöä siteen alla tai muuten peitettynä sekä hiertyneillä ihoalueilla pitää välttää, erityisesti lapsilla, myös käyttöä vaipan alla, sillä hoitokohdan peittäminen tehostaa hydrokortisonin imeytymistä ja suurentaa paikallisten ihohaittavaikutusten ja systeemisten vaikutusten (vaikuttavat laaja-alaisemmin muuallakin kuin antopaikassa) riskiä

Paikallisesti käytetty hydrokortisoni heikentää ihon omaa puolustuskykyä, minkä vuoksi valmisteen käytön yhteydessä saattaa iholle ilmaantua mikrobin aiheuttama tulehdus. Tulehdus pitää hoitaa asianmukaisesti mikrobeja tuhoavilla lääkkeillä (antibiooteilla).

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Muut lääkevalmisteet ja Hydrocortison Takeda -geeli

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Paikallisesti käytetyllä hydrokortisonilla ei tiedetä olevan yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Paikallisesti käytetyn hydrokortisonin ei tiedetä aiheuttaneen haittavaikutuksia sikiölle. Pitkäaikaisen käytön vaikutuksista ei kuitenkaan ole riittävästi kokemusta, joten raskaana olevien naisten ei pidä käyttää hydrokortisonia laajoille ihoalueille eikä pitkiä hoitoaikoja.

Hydrokortisoni saattaa vähäisessä määrin imeytyä verenkiertoon ja kulkeutua äidinmaitoon. Tästä syystä imettävien naisten ei pidä käyttää hydrokortisonia laajoille ihoalueille eikä pitkiä hoitoaikoja. Lyhytaikainen ja suppeiden ihoalueiden hoito hydrokortisonilla ei kuitenkaan aiheuta vaaraa lapselle.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Hydrocortison Takeda -geeli ei vaikuta haitallisesti ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomaisesti geeliä sivellään ohut kerros hoidettavalle ihoalueelle 2−3 kertaa päivässä. Muutaman päivän kuluttua käsittelykertoja voidaan yleensä vähentää. Jos valmiste kuivattaa liiaksi ihoa, voidaan käsittelykertojen välillä käyttää perusvoiteita. Geelimäisen lääkemuodon ansiosta valmistetta voidaan käyttää myös karvaisille alueille, kuten hiuspohjaan.

Valmiste on tarkoitettu ainoastaan ulkoiseen käyttöön. Älä ylitä annossuositusta, äläkä käytä valmistetta yhtäjaksoisesti yli viikkoa.

Lapset ja nuoret

Alle 2-vuotiaille lapsille hydrokortisonia saa käyttää paikallisesti vain terveydenhuollon ammattilaisen määräyksestä. Lapsille hydrokortisonia sivellään paikallisesti hoidettavalle alueelle ohuelti aluksi 1–2 kertaa vuorokaudessa. Paikallisesti käytettävän hydrokortisonin määrä riippuu hoidettavasta alueesta. Kun saavutetaan kliininen vaste, käyttökertoja voidaan harventaa vasteen mukaan. Hoidon kesto on yksilöllinen; hoitoa ei kuitenkaan saa jatkaa yli 7 vuorokautta.

Iäkkäät potilaat

Iäkkäät potilaat saattavat olla alttiimpia systeemisille vaikutuksille ohuen, hauraan ihon takia.

Jos käytät enemmän Hydrocortison Takeda -geeliä kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Paikallisia ihohaittavaikutuksia ja systeemistä imeytymistä, jotka voivat aiheuttaa systeemisiä haittavaikutuksia (haittavaikutuksia muuallakin kuin antopaikassa iholla) esiintyy todennäköisemmin, kun valmistetta käytetään suurina annoksina, laajoille ihoalueille, pitkään, okkluusiositeen alla tai rikkinäiselle iholle, kasvoille tai hiertyneille ihoalueille. Imeväisikäisillä, lapsilla ja ikääntyneillä haittavaikutusten riski on suurentunut.

Paikallisesti iholle käytettävä hydrokortisoni on yleensä hyvin siedetty.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • ärsytys käyttökohdassa

Harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • yliherkkyysreaktiot
 • kosketusihottuma

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • näön hämärtyminen

Suuria annoksia tai pitkään käytettäessä saattaa ilmetä ihon ohenemista ja haurastumista, arpijuovia hoidetuilla ihoalueilla, ihoverisuonten laajenemisesta johtuvia läiskiä, ihon punaista täplikkyyttä, ruhjeita tai ruusufinnin kaltaista ihottumaa..

Muut kuin paikalliset iholle ilmaantuvat haittavaikutukset ovat erittäin harvinaisia, ja niitä voi ilmaantua vain käytettäessä pitkään suuria hydrokortisoniannoksia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi , Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 ºC.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Kartonkikotelo ja pakkausseloste ovat kierrätettäviä.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Hydrocortison Takeda -geeli sisältää

 • Vaikuttava aine on hydrokortisoni (10 mg/g).
 • Muut aineet ovat hydroksietyyliselluloosa (geeliytyvä aine), glyseroli, etanoli (96-prosenttinen) ja puhdistettu vesi.

Valmiste ei sisällä säilöntäaineita.

Lääkevalmisteen kuvaus

Kirkas, väritön geeli, jossa on mieto alkoholin tuoksu.

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja

Takeda GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 78224 Singen, Saksa

Pakkausseloste on tarkistettu 11.8.2017.

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro