CISORDINOL DEPOT injektioneste, liuos 200 mg/ml, 500 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,6 mt, 21.11.2019 22:16:41)

Cisordinol Depot 200 mg/ml ja 500 mg/ml injektioneste, liuos

tsuklopentiksolidekanoaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Cisordinol Depot on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Cisordinol Depotia

3. Miten Cisordinol Depotia otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Cisordinol Depotin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Cisordinol Depotin vaikuttava aine on tsuklopentiksoli.

Cisordinol Depot kuuluu antipsykoottisiin (eli neuroleptisiin) lääkeaineisiin. Tämän tyyppiset lääkkeet vaikuttavat hermoratoihin tietyissä aivojen osissa ja korjaavat niitä aivojen kemiallisen tasapainon häiriöitä, joista oireesi johtuvat.

Cisordinol Depotia käytetään skitsofrenian ja vastaavien psykoosien hoitoon.

Tsuklopentiksolia, jota Cisordinol Depot sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Cisordinol Depotia

• jos olet allerginen tsuklopentiksolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)

• jos tajuntasi taso on alentunut

• jos veresi on tietyllä tavalla poikkeavaa

• jos sairastat feokromosytoomaa (harvinainen lisämunuaissairaus).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin otat Cisordinol Depotia.

Kerro lääkärille, jos sinulla on jokin sairaus, erityisesti

• maksasairaus

• sydänsairaus

• jos sinulla on ollut aiemmin kouristuksia tai kouristuskohtauksia

• diabetes (diabeteslääkitystä voidaan joutua sovittamaan)

• elimellinen aivo-oireyhtymä (joka saattaa olla seurausta alkoholin tai orgaanisten liuottimien aiheuttamasta myrkytyksestä)

• kerro lääkärille, jos sinulla tai jollakin suvussasi on ollut veritulppia, sillä tämän kaltaisten lääkkeiden käytön yhteydessä voi tulla veritulppia

• jos olet syöpähoidossa.

Kerro lääkärille

• jos sinulla on aivohalvauksen riskitekijöitä (esim. tupakointi, kohonnut verenpaine)

• jos sinulla on hypokalemia tai hypomagnesemia (kalium- tai magnesiumpitoisuus veressäsi on liian alhainen) tai perinnöllinen alttius näille

• jos sinulla on tai on ollut jokin sydän- ja verisuonisairaus

• jos käytät muita psykoosilääkkeitä.

Lapset ja nuoret

Cisordinol Depotia ei suositella käytettäväksi lapsille tai nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Cisordinol Depot

Jotkut lääkkeet saattavat muuttaa toisten lääkkeiden vaikutusta, ja tämä saattaa joskus johtaa vaikeisiin haittavaikutuksiin.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkeitä.

Cisordinol Depotia on käytettävä varoen yhdessä seuraavien lääkkeiden kanssa:

• trisykliset masennuslääkkeet

• litium (jota käytetään kaksisuuntaisen mielialahäiriön ehkäisyyn ja hoitoon)

• verenpainetta alentavat lääkkeet

• väsymystä aiheuttavat lääkkeet

• epilepsialääkkeet

• levodopa (jota käytetään Parkinsonin taudin hoitoon)

• metoklopramidi (jota käytetään maha- ja suolistovaivojen hoitoon)

• piperatsiini (jota käytetään suolinkaisten ja kihomatojen häätöön).

Kerro lääkärille tai apteekkiin, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

• lääkkeitä, jotka aiheuttavat muutoksia elektrolyyttitasapainoon (kalium- tai magnesiumpitoisuus veressäsi on liian alhainen)

• lääkkeitä, joiden tiedetään nostavan Cisordinol Depotin pitoisuutta veressäsi.

Seuraavia lääkkeitä ei pidä käyttää samanaikaisesti Cisordinol Depotin kanssa:

• lääkkeitä, jotka vaikuttavat sydämen sykkeeseen (esim. kinidiini, amiodaroni, sotaloli, dofetilidi, erytromysiini, terfenadiini, astemitsoli, gatifloksasiini, moksifloksasiini, sisapridi ja litium)

• muita psykoosilääkkeitä (esim. tioridatsiini).

Cisordinol Depot alkoholin kanssa

Cisordinol Depot saattaa voimistaa alkoholin rauhoittavaa vaikutusta ja siksi väsyttää. Hoidon aikana on vältettävä alkoholin käyttöä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Jos äiti on käyttänyt Cisordinol Depotia raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana, vastasyntyneellä saattaa esiintyä oireina esim. vapinaa, lihasten jäykkyyttä tai heikkoutta, uneliaisuutta, levottomuutta, hengitysvaikeuksia tai syömisvaikeuksia. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota yhteys lääkäriin.

Imetys

Tämän lääkkeen käytön aikana ei pidä imettää.

Hedelmällisyys

Eläimillä tehdyissä tutkimuksissa havaittiin, että Cisordinol vaikuttaa hedelmällisyyteen. Kysy lääkäriltä neuvoa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Cisordinol Depot saattaa aiheuttaa väsymystä varsinkin hoidon alussa.

Jos Sinua huimaa tai nukuttaa alkaessasi käyttää tätä lääkettä, älä aja äläkä käytä työkaluja tai koneita ennen kuin tällaiset vaikutukset menevät ohi.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten valmistetta käytetään

Vähän Cisordinol Depot -liuosta vedetään ruiskuun ja ruiskutetaan pakaralihakseen. Lääkäri päättää, kuinka suuri annos lääkettä tarvitaan ja kuinka usein.

Suositeltu annos on:

Aikuiset

Tavallinen annos on 1–2 ml Cisordinol Depot 200 mg/ml –valmistetta tai 1 ml Cisordinol Depot 500 mg/ml –valmistetta. Ruiskeiden välillä pidetään yleensä 1–4 viikon tauko.

Jos lääkettä tarvitaan yli 2 ml, annos jaetaan luultavasti ruiskutettavaksi kahteen kohtaan.

Jos sinua on aiemmin hoidettu Cisordinol-tableteilla ja nyt siirrytään käyttämään Cisordinol Depot –injektionestettä, sinua saatetaan pyytää ottamaan tabletteja vielä muutamana päivänä ensimmäisen ruiskeen jälkeen.

Iäkkäät potilaat (yli 65-vuotiaat)

Iäkkäille potilaille annetaan yleensä pieniä annoksia.

Riskiryhmät

Jos potilaalla on maksasairaus, käytetään yleensä pieniä annoksia.

Käyttö lapsille ja nuorille

Cisordinol Depotia ei suositella käytettäväksi lapsille tai nuorille.

Hoidon kesto

Kuten muidenkin psykoosilääkkeiden, myös Cisordinol Depot -ruiskeen vaikutusta voidaan joutua odottamaan muutama viikko; voi siis kestää jonkin aikaa ennen kuin psykoottiset oireet lievittyvät tai häviävät. On tärkeää, että saat lääkettä säännöllisesti, vaikka tuntisitkin olosi aivan terveeksi, sillä sairaus saattaa jatkua pitkään. Jos hoidon lopettaa liian aikaisin, oireet saattavat uusiutua.

Lääkäri päättää, milloin hoidon voi lopettaa.

Jos otat enemmän Cisordinol Depotia kuin sinun pitäisi

Jos olet saanut liikaa lääkettä ja se aiheuttaa jotain oireita, sinulle saatetaan antaa tukihoitoa.

Yliannostus voi aiheuttaa seuraavia oireita:

• uneliaisuus

• tajuttomuus

• lihaskouristukset tai jäykkyys

• kouristelu

• verenpaineen lasku, heikko pulssi, sydämen tiheälyöntisyys, kalpeus, levottomuus

• ruumiinlämmön nousu tai lasku

• Kun Cisordinol Depotia on otettu yliannostus yhdessä muiden sydämeen toimintaan vaikuttavien lääkkeiden kanssa, on havaittu muutoksia sydämen sykkeessä, myös rytmihäiriöitä tai sykkeen hidastumista.

Jos lopetat Cisordinol Depotin oton

Sitten kun lääkityksen voi lopettaa, sen annostusta vähennetään luultavasti vähitellen, jottei liian äkillisestä lopettamisesta aiheutuisi ikäviä oireita (kuten univaikeuksia, lihasten jäykkyyttä tai sairauden tunnetta).

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos sinulla esiintyy jotain seuraavista oireista:

Korkea kuume, epätavallinen lihasjäykkyys tai tajunnan häiriö, erityisesti jos näihin liittyy hikoilua ja nopea sydämen syke; nämä saattavat olla merkkejä harvinaisesta neuroleptioireyhtymästä, jota on raportoitu eri psykoosilääkkeiden käytön yhteydessä.

Tahattomat, toistuvat suun ja kielen liikkeet;

ne saattavat olla ensimmäisiä merkkejä tilasta, jota nimitetään tardiiviksi dyskinesiaksi.

Jos iho tai silmänvalkuaiset muuttuvat kellertäviksi (ikterus), maksassa saattaa olla vikaa.

Haittavaikutukset ovat voimakkaimmillaan hoidon alussa, ja useimmat niistä häviävät vähitellen hoidon jatkuessa. Jos haittavaikutukset ovat hankalia, mainitse niistä lääkärille.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla kymmenestä):

Epätavalliset liikkeet tai jäykkyys lihaksissa. Uneliaisuus, suun kuivuminen.

Suun kuivuminen lisää hampaiden reikiintymisen vaaraa. Harjaa sen tähden hampaasi tavallista useammin.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla sadasta):

Hikoilun lisääntyminen. Vapina ja levottomuus, joka ilmenee niin, että on vaikea istua aloillaan tai seistä paikallaan. Pyörrytys (kannattaa nousta ylös hitaasti). Unettomuus, masennus, ahdistus, lisääntynyt syljen eritys, ummetus, heikkouden tunne.

Kutina, lihaskipu, päänsärky, ylä- ja alaraajojen puutuminen tai pistely, näön hämärtyminen, hermostuneisuus, ruokahalun lisääntyminen, keskittymisvaikeudet, muistamattomuus, ruokahaluttomuus, epänormaalit unet, agitaatio (ahdistuneisuus ja rauhattomuus), sukupuolisen halukkuuden väheneminen, oksentelu, vatsavaivat, ripuli, painon nousu tai lasku, sydämentykytys, virtsaamishäiriöt (tihentynyt virtsaamistarve tai kyvyttömyys hallita virtsaamista). Naisilla saattaa esiintyä kuukautishäiriöitä.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta):

Ihottuma, epänormaalit ihoreaktiot aurinkoon, koordinaatiohäiriöt, puheen kangertelu, kouristukset, korvien soiminen, sukupuolisen halukkuuden lisääntyminen, mahakipu, pahoinvointi, jano, alhainen verenpaine, nenän tukkoisuus, hengästyminen. Miehillä voi olla erektioon ja siemensyöksyyn liittyviä ongelmia. Naisilla voi olla vaikeuksia saavuttaa orgasmi. Pyörtyminen, kuumat aallot. Ihon punoitus tai arkuus siinä kohdassa, johon Cisordinol Depot -ruiske annettiin.

Kuten muillakin tsuklopentiksolidekanoaatin (Cisordinol Depotin vaikuttava aine) tavoin vaikuttavilla lääkkeillä, on seuraavia harvinaisia haittavaikutuksia raportoitu:

• QT-ajan piteneminen (hidas sydämen syke ja EKG-muutos)

• kammioarytmiat (rytmihäiriöitä)

• kääntyvien kärkien takykardia (tietyn tyyppinen rytmihäiriö).

Harvinaisissa tapauksissa rytmihäiriöt ovat saattaneet johtaa äkkikuolemaan.

Veritulppa erityisesti jalkojen laskimoissa (oireita ovat turvotus, kipu ja punoitus jaloissa), saattaa kulkeutua verisuonia pitkin keuhkoihin, joissa se aiheuttaa rintakipua ja hengitysvaikeuksia. Jos havaitset jotain näistä oireista, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Antipsykooteilla hoidettavilla, iäkkäillä dementiaa sairastavilla henkilöillä on raportoitu hieman enemmän kuolemantapauksia kuin sellaisilla potilailla, jotka eivät käyttäneet antipsykootteja.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan

(ks.yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Pidä lasiampullit ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Cisordinol Depot sisältää

- Vaikuttava aine: 1 ml Cisordinol Depot –injektionestettä sisältää joko 200 mg tai 500 mg tsuklopentiksolidekanoaattia

- Muut aineet: ohut kasviöljy (keskipitkäketjuisia triglyseridejä)

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Cisordinol Depot 200 mg/ml –valmistetta on saatavana värittömissä lasiampulleissa, joissa on 1 ml (200 mg) liuosta. Ampullit on pakattu 1 tai 10 ampullin laatikoihin.

Cisordinol Depot 500 mg/ml on pakattu värittömiin lasiampulleihin, joissa on 1 ml (500 mg) liuosta. Ampullit puolestaan on pakattu 5 ampullin laatikoihin.

Injektioneste on kirkas kellertävä öljy.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Tanska

Markkinoija

Oy H. Lundbeck Ab

Logomo Byrå

Köydenpunojankatu 14

FI-20100 Turku

Suomi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

10.12.2015

 

Yrityksen yhteystiedot:

OY H. LUNDBECK AB
Köydenpunojankatu 14, Logomo Byrå
20100 Turku

suomi@lundbeck.com
www.lundbeck.fi
02 276 5000
Tukkuliike: Tamro

www.skitsofreniainfo.fi, www.masennusinfo.fi, www.parkinsoninfo.fi, www.alzheimerinfo.fi, www.bipoinfo.fi