VENTOLINE EVOHALER inhalaatiosumute, suspensio 0,1 mg/annos

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,9 mt, 21.12.2017 19:16:09)

Ventoline Evohaler 0,1 mg/annos inhalaatiosumute, suspensio

salbutamolisulfaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Ventoline Evohaler on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ventoline Evohaleria
 3. Miten Ventoline Evohaleria käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Ventoline Evohalerin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Ventoline Evohalerin vaikuttava aine, salbutamoli, vähentää keuhkoputkien seinämien lihasjännitystä ja avartaa keuhkoputkia, jolloin hengitys helpottuu.

Ventoline Evohaleria käytetään akuuttien astmakohtausten ja muiden hengityselinsairauksien hoitoon sekä rasitusastman ehkäisyyn.

Ventoline Evohaler on tarkoitettu aikuisille, nuorille ja yli 4-vuotiaille lapsille. Alle 4-vuotiaille lapsille lääkärin ohjeen mukaan.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Ventoline Evohaleria

 • jos olet allerginen salbutamolille tai lääkkeen sisältämälle ponneaineelle (ks. kohta Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin käytät Ventoline Evohaleria, jos

 • sinulla on tai on ollut sydänsairaus, rytmihäiriöitä tai rintakipua tai
 • sinulla on todettu kilpirauhasen liikatoimintaa tai veresi kaliumarvot ovat alhaiset.

Jos astmaoireesi lisääntyvät tai Ventoline-hoidon teho heikkenee, ota heti yhteys lääkäriin.

Muut lääkevalmisteet ja Ventoline Evohaler

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Eräiden muiden lääkeaineiden samanaikainen käyttö saattaa vaikuttaa Ventoline Evohaler -hoidon tehoon. Keskustele sen vuoksi lääkärin kanssa, ennen kuin otat muita lääkkeitä yhtä aikaa Ventolinen kanssa.

Joillakin verenpainelääkkeillä (beetasalpaajat) saattaa olla Ventoline Evohalerin tehoa heikentävä vaikutus.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

On todennäköistä, että salbutamoli erittyy äidinmaitoon. Kysy sen vuoksi neuvoa lääkäriltä, ennen kuin imetät lastasi Ventoline Evohaler -hoidon aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ventoline Evohaler ei vaikuta suorituskykyysi liikenteessä eikä kykyysi käyttää koneita.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ventoline Evohaleria käytetään yleensä oireenmukaisesti eikä jatkuvana, jokapäiväisenä hoitona.

Annostus aikuisille ja lapsille on 1–2 annosta tarvittaessa korkeintaan neljä kertaa päivässä. Alle kouluikäisille lapsille suositellaan käytettäväksi lääkärin erikseen määräämää tilajatketta (Babyhaler tai Volumatic).

Lääkäri määrää kuitenkin sinulle sopivan yksilöllisen annostuksen. Noudata aina lääkärin määräämiä annostusohjeita. Älä ylitä sinulle tai lapsellesi määrättyä annostusta. Lääkkeen annoksen ja annostelutiheyden muuttamisesta on aina keskusteltava lääkärin kanssa. Tarkista annostus lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta, mikäli olet epävarma.

Ventoline Evohaler -inhalaatiosumutteen vaikutus kestää yleensä 4–6 tuntia. Jos vaikutus kestää vähemmän kuin 3 tuntia, ota yhteys lääkäriin. Jos lääkäri on määrännyt sinulle useamman kuin yhden inhalaation kerralla, odota 1–2 minuuttia kunkin inhalaation välillä.

Lääke on tarkoitettu käytettäväksi vain sisäänhengitettynä eli inhaloituna. Inhalaatiosumutteen käytössä oikea inhalaatiotekniikka on tärkeä, jotta lääkkeestä saataisiin paras mahdollinen hyöty. Inhaloinnissa suositellaan käyttämään apuna tilajatketta (Babyhaler tai Volumatic), etenkin lapsia lääkittäessä. Inhalaatiosumutteen käyttöohje on jäljempänä.

Jos sinusta tuntuu, että Ventoline Evohaler -inhalaatiosumutteen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Käyttöohje

Ennen annossumuttimen käyttöä

Poista suukappaleen suojus puristamalla sitä kevyesti molemmilta sivuilta. Jos käytät annossumutinta ensimmäistä kertaa, ravista sitä kunnolla ja varmista sen toiminta vapauttamalla kaksi annosta ilmaan. Jos annossumutinta ei ole käytetty useaan päivään, ravista sitä kunnolla ja vapauta yksi annos ilmaan.

Inhalaatiotekniikka

1. Poista suukappaleen suojus puristamalla sitä kevyesti molemmilta sivuilta.

kuva 1

2. Tarkista suukappale sisä- ja ulkopuolelta ja varmista, että se on puhdas ja ettei siellä ole vieraita esineitä.

3. Ravista annossumutinta kunnolla varmistaaksesi, ettei sinne jää vieraita esineitä ja että annossumuttimen sisältö sekoittuu tasaisesti.

kuva 2

4. Pidä annossumutinta pystysuorassa peukalon ja etusormen välissä siten, että peukalo on suukappaleen alapuolella.

kuva 3

5. Hengitä ulos niin pitkään kuin tuntuu mukavalta. Vie sen jälkeen suukappale suuhun hampaiden väliin ja sulje huulet sen ympärille. Älä pure suukappaletta.

kuva 4

6. Aloita sisäänhengitys suun kautta ja vapauta heti sen jälkeen salbutamoliannos painamalla säiliötä. Jatka samalla tasaista, syvää sisäänhengitystä.

kuva 5

7. Pidätä hengitystäsi, ota annossumutin pois suusta ja irrota sormesi säiliön päältä. Pidätä hengitystäsi muutaman sekunnin ajan tai niin pitkään kuin tuntuu mukavalta.

kuva 6

8. Jos otat useampia sumuteannoksia, pidä annossumutinta pystysuorassa ja odota noin puoli minuuttia ennen kuin otat toisen annoksen. Tee tämä toistamalla vaiheet 3 – 7.

9. Paina suukappaleen suojus kiinni niin, että se napsahtaa paikalleen.

TÄRKEÄÄ

Suorita kohtien 5, 6 ja 7 toimenpiteet kaikessa rauhassa. On tärkeää, että aloitat mahdollisimman hitaan sisäänhengityksen juuri ennen kuin käytät annossumutinta.

Harjoittele peilin edessä ensin muutamia kertoja. Jos näet "sumua" tulevan annossumuttimen päältä tai suupielistäsi, aloita uudelleen kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä.

Annettaessa Ventoline Evohaler –inhalaatiosumutetta lapsille saattaa aikuisen apu olla tarpeen, jotta varmistuttaisiin siitä, että inhalaatio on oikein suoritettu. Tilajatketta, kuten Babyhaleria tai Volumaticia, suositellaan käytettäväksi etenkin lapsia lääkittäessä, tai jos lääkkeen otto on muutoin hankalaa. Tilajatkeen käyttö helpottaa lääkkeen antamista. Käyttöohjeet ovat tilajatkeiden pakkausselosteissa.

Puhdistaminen

Puhdista annossumutin vähintään kerran viikossa.

 1. Irrota metallisäiliö muovisesta annostelijasta ja poista suukappaleen suojus.
 2. Huuhtele annostelija huolellisesti lämpimällä juoksevalla vedellä.
 3. Kuivaa annostelija HUOLELLISESTI sisä- ja ulkopuolelta.
 4. Pane metallisäiliö paikalleen ja paina suukappaleen suojus kiinni.

ÄLÄ PANE METALLISÄILIÖTÄ VETEEN.

Jos otat enemmän Ventoline Evohaleria kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tavanomaisessa käytössä Ventoline Evohaler ei yleensä aiheuta haittavaikutuksia.

Ota heti yhteyttä lääkäriin ja lopeta tämän lääkkeen käyttö, jos sinulla ilmenee seuraavia oireita:

 • jos hengityksesi vaikeutuu tai alkaa vinkua heti lääkkeenoton jälkeen (paradoksinen bronkospasmi). Jos saatavillasi on toinen nopeavaikutteinen astmalääke, kokeile sitä mahdollisimman pian.
 • jos lääke aiheuttaa sinulle yliherkkyysreaktioita, kuten silmien, kasvojen, huulten ja suunielun turvotusta, ihottumaa, keuhkoputkien supistelua, matalaa verenpainetta ja pyörtymistä.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla sadasta):

 • vapina, päänsärky
 • sydämen tiheälyöntisyys.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta):

 • sydämentykytys
 • suun ja kurkun ärsytys
 • lihaskouristelu.

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla tuhannesta):

 • veren pieni kaliumarvo
 • ääreisverisuonten laajeneminen.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta):

 • yliherkkyysreaktioita, kuten silmien, kasvojen, huulten ja suunielun turvotus, ihottumaa, keuhkoputkien supistelu, matala verenpaine ja pyörtyminen
 • yliaktiivisuus
 • sydämen rytmihäiriöt
 • hengityksen vinkuna lääkkeen käytön jälkeen (paradoksinen bronkospasmi).

Tuntematon (tiedot saatu kliinisen käytön haittavaikutusraporteista, minkä vuoksi yleisyyttä ei tunneta):

 • rintakipu.

Kerro lääkärille, jos sinulla on tällaisia oireita käyttäessäsi salbutamolia. Älä kuitenkaan lopeta lääkkeen käyttöä kysymättä neuvoa lääkäriltä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI 00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

 • Paina suukappaleen suojus kiinni heti käytön jälkeen niin, että se naksahtaa paikalleen.
 • Säilytä alle 30 °C:n lämpötilassa suojattuna suoralta auringonvalolta. Ei saa jäätyä.
 • Kylmyys saattaa heikentää sumutteen toimintaa ja tehoa.
 • Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Älä puhkaise, riko tai polta metallisäiliötä tyhjänäkään.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ventoline Evohaler sisältää

 • Vaikuttava aine on salbutamolisulfaatti. Sitä on yhdessä annoksessa määrä, joka vastaa 0,1 mg salbutamolia.
 • Muu aine on norfluraani. Norfluraani on ponneaine, joka ei vaikuta haitallisesti ilmakehän otsonikerrokseen.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valmiste on pakattu alumiiniseen painesäiliöön, jossa on 200 annosta. Säiliö on siniharmaassa muovisessa annostelijassa, jonka suukappaletta peittää sininen pölysuojus.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Oy

PL 24

FI-02231 Espoo

puh. 010 303 030

faksi 010 3030 650

Valmistaja

Glaxo Wellcome Production, Evreux, Ranska tai

Glaxo Wellcome S.A., Aranda de Duero, Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 27.6.2014

© GlaxoSmithKline Oy 2014

Yrityksen yhteystiedot:

GLAXOSMITHKLINE OY
Piispansilta 9 A, PL 24
02231 Espoo

www.glaxosmithkline.fi
010 303 030
Tukkuliike: Tamro