KALISOL oraaliliuos 50 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,2 mt, 10.02.2021 19:15:18)

Kalisol 50 mg/ml oraaliliuos

kaliumkloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta ovat neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Kalisol on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Kalisol‑liuosta

3. Miten Kalisol‑liuosta otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Kalisol‑liuoksen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Valmiste on tarkoitettu kaliumin puutteen ehkäisyyn ja hoitoon erityisesti nesteenpoistolääkkeiden käytön aikana.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Kalisol‑liuosta

 • jos sinulla on todettu liian korkea veren kaliumpitoisuus (hyperkalemia)
 • jos sinulla on todettu vaikea munuaisten vajaatoiminta
 • jos olet allerginen kaliumkloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on hoitamaton Addisonin tauti (lisämunuaiskuoren vajaatoiminnasta aiheutuva sairaus)
 • jos sinulla on metabolinen asidoosi (kudoksissa liiallista happamuutta aineenvaihdunnallisista syistä johtuen).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Kalisol‑liuosta, jos

 • olet iäkäs potilas
 • sinulla on munuaisten vajaatoiminta
 • sinulla on lisämunuaisten vajaatoiminta
 • sinulla on sydänsairaus tai sydämen vajaatoiminta
 • sairastat sirppisoluanemiaa
 • sinulla on akuutti kuivumistila (joka johtuu esim. ripulista tai oksentelusta)
 • sinulla on asidoosi
 • sinulla on maksakirroosi
 • sinulla on laajamittaista kudosten tuhoutumista (esim. vakava palovamma)
 • käytät veren kaliumpitoisuutta suurentavia lääkkeitä (ks. kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Kalisol”)

Kalisol-liuos voi ärsyttää ruoansulatuskanavaa.

Muut lääkevalmisteet ja Kalisol

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Tämän lääkevalmisteen sisältämä alkoholi saattaa muuttaa muiden lääkkeiden vaikutusta.

Kalisol-liuoksen samanaikaista käyttöä veren kaliumpitoisuutta suurentavien lääkkeiden kanssa on yleensä syytä välttää, koska veren kaliumpitoisuus voi yhteisvaikutuksen seurauksena nousta vaarallisen suureksi. Veren kaliumpitoisuutta suurentavia lääkkeitä ovat esim.:

 • spironolaktoni. Kaliumia säästävä nesteenpoistolääke, jota voidaan käyttää myös suolahormonin liikatuotannon (primaarinen hyperaldosteronismi) hoitoon tai naisilla liiallisen mieshormonin aiheuttamien oireiden hoitoon.
 • muut kaliumia säästävät nesteenpoistolääkkeet esim. amiloridi, triamtereeni ja eplerenoni (korkean verenpaineen hoitoon)
 • verenpainelääke aliskireeni
 • tiettyihin ryhmiin kuuluvat sydän- ja verenpainelääkkeet kuten ACE:n estäjät ja angiotensiinireseptorin salpaajat
 • trimetopriimi (bakteeri-infektioiden hoitoon)
 • siklosporiini ja takrolimuusi (mm. elinsiirron jälkeisen hyljintäreaktion estoon ja joidenkin ihosairauksien, munuaissairauksien, reuman ja suolistosairauksien hoitoon)
 • tulehduskipulääkkeet, kuten indometasiini.

Runsas lakritsin syöminen voi laskea elimistön kaliumpitoisuutta ja heikentää siten hoidon tehoa.

Kalisol ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Alkoholin käyttöä ei suositella tämän lääkityksen aikana.

Liuoksen ottaminen ruuan ja juoman kanssa voi vähentää ruoansulatuskanavan ärsytystä.

Raskaus ja imetys

Kalisol-liuosta voi yleensä käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Jos olet raskaana tai imetät, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Huomioitava, että valmiste sisältää etanolia (ks. kohta ”Kalisol sisältää etanolia, sorbitolia ja metyyliparahydroksibentsoaattia”).

Ajaminen ja koneiden käyttö

Kalisol ei vaikuta ajokykyyn eikä koneidenkäyttökykyyn.

Kalisol sisältää etanolia, sorbitolia ja metyyliparahydroksibentsoaattia

Tämä lääke sisältää 1500 mg alkoholia (etanolia) per 30 ml:n annos, joka vastaa 50  mg/ml. Alkoholimäärä 30 ml:ssa tätä lääkevalmistetta vastaa alle 36 ml:aa olutta tai 15  ml:aa viiniä. Tämän lääkevalmisteen sisältämällä alkoholimäärällä ei todennäköisesti ole vaikutusta aikuisiin tai nuoriin, eivätkä vaikutukset lapsiin todennäköisesti ole havaittavia. Pienillä lapsilla saattaa esiintyä joitain vaikutuksia, kuten uneliaisuutta. Jos olet riippuvainen alkoholista, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tämä lääke sisältää 7,35  g sorbitolia per 30 ml:n annos, joka vastaa 245 mg/ml. Sorbitoli on fruktoosin lähde. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi tai jos sinulla on diagnosoitu perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi (HFI), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa elimistö ei pysty hajottamaan fruktoosia, kerro asiasta lääkärillesi ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä.

Tämä lääke sisältää säilöntäaineena metyyliparahydroksibentsoaattia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kalisol‑liuoksen annostus on yksilöllinen.

Jos otat enemmän Kalisol‑liuosta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Liian suuri annos kaliumkloridia voi aiheuttaa hyperkalemian, jonka oireita voivat olla tuntoharhat, lihasheikkous, pahoinvointi ja ripuli. Huomattava hyperkalemia voi aiheuttaa hengenvaarallisia sydämen johtumis- ja rytmihäiriöitä.

Jos unohdat ottaa Kalisol-liuosta

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Pahoinvointia, oksentelua, ripulia, vatsakipua ja maha-suolikanavan haavaumia tai verenvuotoa voi esiintyä. Liian suuri annos voi aiheuttaa hyperkalemian, jonka oireet on lueteltu kohdassa ”Jos otat enemmän Kalisol-liuosta kuin sinun pitäisi”.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Kalisol sisältää

 • Vaikuttava aine on kaliumkloridi, jota on 50 mg millilitrassa liuosta.
 • Muut aineet ovat sorbitoli (E420), glyseroli (E422), metyyliparahydroksibentsoaatti (E218), sakkariininatrium (E954), sitruunahappomonohydraatti, sitruuna-aromi, etanoli ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kirkas, väritön tai lähes väritön liuos.

Pakkauskoko: Ruskea lasipullo ja alumiinisuljin, 500 ml.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Volttikatu 8

70700 Kuopio

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 30.12.2020.

 

 

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola