ETORICOXIB ORION tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,4 mt, 12.02.2021 19:02:57)

Etoricoxib Orion 30 mg kalvopäällysteiset tabletit

Etoricoxib Orion 60 mg kalvopäällysteiset tabletit

Etoricoxib Orion 90 mg kalvopäällysteiset tabletit

Etoricoxib Orion 120 mg kalvopäällysteiset tabletit

etorikoksibi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Etoricoxib Orion on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Etoricoxib Orion ‑valmistetta
 3. Miten Etoricoxib Orion ‑valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Etoricoxib Orion ‑valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Mitä Etoricoxib Orion on?

Etoricoxib Orion sisältää vaikuttavana aineena etorikoksibia. Etoricoxib Orion on yksi selektiivisten COX 2 (syklo-oksigenaasi‑2‑entsyymin) estäjien ryhmään kuuluvista lääkkeistä. Nämä kuuluvat ei-steroidaalisten tulehduskipulääkkeiden ryhmään.

Mihin Etoricoxib Orion ‑valmistetta käytetään?

Etoricoxib Orion auttaa lievittämään kipua ja turvotusta (tulehdusta) nivelissä ja lihaksissa nivelrikkoa, nivelreumaa, selkärankareumaa ja kihtiä sairastavilla vähintään 16 vuotta täyttäneillä potilailla.

Etoricoxib Orion ‑valmistetta käytetään myös kohtalaisen kivun lyhytaikaiseen hoitoon hammaskirurgisen toimenpiteen jälkeen vähintään 16 vuotta täyttäneille.

Mitä nivelrikko on?

Nivelrikko on nivelten sairaus, joka johtuu luiden päitä pehmustavan ruston asteittaisesta hajoamisesta. Se aiheuttaa turvotusta (tulehdusta), kipua, arkuutta, jäykkyyttä ja toiminnallista haittaa.

Mitä nivelreuma on?

Nivelreuma on pitkäaikainen tulehdussairaus nivelissä. Se aiheuttaa sairastuneissa nivelissä kipua, jäykkyyttä, turvotusta ja lisääntyvää liikkuvuuden vähenemistä. Nivelreuma voi aiheuttaa tulehdusta myös muualla elimistössä.

Mitä kihti on?

Kihti on sairaus, jolle on ominaista äkilliset, uusiutuvat erittäin kivuliaat tulehdukset ja punoitus nivelissä. Sen aiheuttaa mineraalikiteiden kertyminen niveliin.

Mitä selkärankareuma on?

Selkärankareuma on selkärangan ja suurten nivelten tulehduksellinen sairaus.

Etorikoksibia, jota Etoricoxib Orion sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Etoricoxib Orion ‑valmistetta

 • jos olet allerginen etorikoksibille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on nyt mahahaava tai ruoansulatuskanavan verenvuotoa
 • jos olet allerginen ei-steroidaalisille tulehduskipulääkkeille (NSAID-lääkkeille), mukaan lukien asetyylisalisyylihapolle ja COX 2:n estäjille (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset ”Mahdolliset haittavaikutukset”)
 • jos olet tai voit olla raskaana tai jos imetät (ks. Raskaus, imetys ja hedelmällisyys)
 • jos sinulla on vakava maksasairaus
 • jos sinulla on vakava munuaissairaus
 • olet alle 16‑vuotias
 • jos sinulla on tulehduksellinen suolistosairaus, kuten Crohnin tauti, haavainen paksusuolitulehdus tai muu paksusuolitulehdus
 • jos sinulla on lääkärin toteama sydänsairaus, mukaan lukien sydämen vajaatoiminta (kohtalainen tai vaikea) ja rintakipu (angina pectoris)
 • jos sinulla on korkea verenpaine, jota ei ole saatu lääkityksellä hallintaan (tarkista lääkäriltä tai sairaanhoitajalta, jos et ole varma, onko verenpaineesi riittävästi hallinnassa)
 • jos sinulla on ollut sydäninfarkti, sinulle on tehty sydämen ohitusleikkaus tai sinulla on ääreisvaltimosairaus (huono verenkierto säärissä tai jaloissa, mikä johtuu ahtaista tai tukkeutuneista valtimoista)
 • jos sinulla on ollut jokin aivohaveri (mukaan lukien ohimenevä aivoverenkiertohäiriö eli TIA-kohtaus). Etorikoksibi voi lisätä hieman sydäninfarktin ja aivohaverin vaaraa: sen vuoksi niiden, joilla on jo aiemmin ollut sydänsairauksia tai aivohaveri, ei pidä käyttää etorikoksibia.

Jos mielestäsi jokin yllä olevista koskee sinua, älä ota näitä tabletteja, ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Etoricoxib Orion ‑valmistetta, jos

 • sinulla on ollut mahahaava tai ruoansulatuskanavan verenvuotoa
 • sinulla on esim. pitkittyneestä oksentelusta tai ripulista johtuvaa nestevajausta
 • sinulla on nesteen kertymisestä johtuvaa turvotusta
 • sinulla on ollut sydämen vajaatoimintaa tai muita sydänsairauksia
 • verenpaineesi on joskus ollut korkea. Varsinkin suuria annoksia käytettäessä Etoricoxib Orion voi aiheuttaa joillekin potilaille verenpaineen kohoamista, ja lääkäri haluaa tarkistaa verenpaineesi ajoittain.
 • sinulla on ollut maksa‑ tai munuaissairaus
 • sinua hoidetaan infektion vuoksi. Etoricoxib Orion voi peittää kuumeen, joka on merkki infektiosta.
 • sinulla on diabetes, korkea kolesteroli tai tupakoit. Nämä voivat lisätä sydänsairauden vaaraa.
 • yrität tulla raskaaksi
 • olet yli 65‑vuotias.

Jos et ole varma, koskeeko jokin edellä olevista sinua, keskustele lääkärin kanssa ennen Etoricoxib Orion ‑valmisteen ottamista varmistaaksesi, sopiiko tämä lääke sinulle.

Etoricoxib Orion on ikääntyneillä potilailla yhtä tehokas kuin nuoremmilla aikuispotilailla. Jos olet yli 65‑vuotias, lääkäri haluaa tarkkailla terveydentilaasi asianmukaisesti. Annostusta ei tarvitse muuttaa hoidettaessa yli 65‑vuotiaita potilaita.

Lapset ja nuoret

Älä anna tätä lääkettä lapsille tai alle 16‑vuotiaille nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Etoricoxib Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Kun aloitat Etoricoxib Orion ‑valmisteen ottamisen, lääkäri saattaa haluta seurata, että muut käyttämäsi lääkkeesi toimivat kunnolla, erityisesti jos käytät

 • verenohennuslääkkeitä (antikoagulantteja), esim. varfariinia
 • rifampisiinia (antibiootti)
 • metotreksaattia (immuunijärjestelmän toimintaa vaimentava lääke, jota käytetään usein myös nivelreuman hoitoon)
 • siklosporiinia tai takrolimuusia (elimistön immuunijärjestelmän toimintaa vaimentavia lääkkeitä)
 • litiumia (lääke, jota käytetään tiettyjen masennustilojen hoitoon)
 • ACE:n estäjiä ja angiotensiinireseptorin salpaajia (verenpaine- ja sydämen vajaatoimintalääkkeitä), esim. enalapriilia, ramipriilia, losartaania ja valsartaania
 • diureetteja (nesteenpoistolääkkeitä)
 • digoksiinia (sydämen vajaatoiminta- ja rytmihäiriölääke)
 • minoksidiilia (verenpainelääke)
 • salbutamolia tabletteina tai oraaliliuoksena (astmalääke)
 • ehkäisytabletteja (yhdistelmä saattaa lisätä haittavaikutusten vaaraa)
 • hormonikorvaushoitoa (yhdistelmä saattaa lisätä haittavaikutusten vaaraa)
 • asetyylisalisyylihappoa (aspiriinia). Mahahaavan vaara on suurempi, jos otat Etoricoxib Orion ‑valmistetta samanaikaisesti asetyylisalisyylihapon kanssa.
  • asetyylisalisyylihappo sydäninfarktin tai aivohaverin estoon: Etoricoxib Orion ‑valmistetta voidaan ottaa pienten asetyylisalisyylihappoannosten kanssa. Älä lopeta sydäninfarktin tai aivohaverin estoon käytettyjen pienten asetyylisalisyylihappoannosten ottamista neuvottelematta lääkärin kanssa.
  • asetyylisalisyylihappo ja muut ei-steroidaaliset tulehduskipulääkkeet (NSAID-lääkkeet): Älä käytä suuria asetyylisalisyylihappoannoksia tai muita tulehduskipulääkkeitä Etoricoxib Orion ‑valmisteen käytön aikana.

Etoricoxib Orion ruuan ja juoman kanssa

Etoricoxib Orion ‑valmisteen vaikutus saattaa alkaa nopeammin, kun se otetaan tyhjään mahaan.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Raskaus

Etoricoxib Orion ‑tabletteja ei saa ottaa raskauden aikana. Jos olet tai epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet raskautta, älä ota näitä tabletteja. Jos tulet raskaaksi, lopeta tablettien ottaminen ja ota yhteys lääkäriin. Jos olet epävarma tai tarvitset lisäohjeita, ota yhteys lääkäriin.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö Etoricoxib Orion äidinmaitoon. Jos imetät tai aiot imettää, ota yhteys lääkäriin, ennen kuin aloitat Etoricoxib Orion ‑valmisteen ottamisen. Älä imetä, jos käytät Etoricoxib Orion ‑valmistetta.

Hedelmällisyys

Etoricoxib Orion ‑valmisteen käyttöä ei suositella naisille, jotka yrittävät tulla raskaaksi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Joillakin potilailla on ilmoitettu esiintyneen huimausta ja uneliaisuutta Etoricoxib Orion ‑valmisteen käytön yhteydessä. Älä aja, jos koet huimausta tai uneliaisuutta. Älä käytä mitään työvälineitä tai koneita, jos koet huimausta tai uneliaisuutta.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Etoricoxib Orion sisältää laktoosia

Tämä lääke sisältää laktoosia (monohydraattina) 0,8 mg (30 mg tabletti), 1,6 mg (60 mg tabletti), 2,4 mg (90 mg tabletti) ja 3,2 mg (120 mg tabletti). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Muut apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Älä ylitä sairautesi hoitoon suositeltuja annoksia. Lääkäri haluaa keskustella hoidostasi ajoittain. On tärkeää, että käytät pienintä annosta, jolla kipusi pysyy hallinnassa. Sinun ei myöskään pidä ottaa Etoricoxib Orion ‑valmistetta kauemmin kuin on välttämätöntä, koska sydäninfarktin ja aivohaverin vaara voi kasvaa pitkittyneen hoidon myötä, etenkin suuria annoksia käytettäessä.

Tästä lääkkeestä on saatavana eri vahvuuksia. Lääkäri määrää sinulle sopivan tablettivahvuuden sairautesi mukaan.

Suositeltu annos on:

Nivelrikko

Suositeltu annos on 30 mg kerran vuorokaudessa. Annos voidaan tarvittaessa suurentaa korkeintaan 60 mg:aan kerran vuorokaudessa.

Nivelreuma

Suositeltu annos on 60 mg kerran vuorokaudessa. Annos voidaan tarvittaessa nostaa korkeintaan 90 mg:aan vuorokaudessa.

Selkärankareuma

Suositeltu annos on 60 mg kerran vuorokaudessa. Annos voidaan tarvittaessa nostaa korkeintaan 90 mg:aan vuorokaudessa.

Akuutit kiputilat

Etorikoksibia saa käyttää vain akuutin kipuvaiheen ajan.

Kihti

Suositeltu annos on 120 mg kerran vuorokaudessa, ja sitä saa käyttää vain akuutin kipuvaiheen aikana enintään 8 vuorokauden ajan.

Hammaskirurgisen toimenpiteen jälkeinen kipu

Suositeltu annos on 90 mg kerran vuorokaudessa enintään 3 vuorokauden ajan.

Potilaat, joilla on maksasairauksia

 • Jos sinulla on lievä maksasairaus, ota enintään 60 mg vuorokaudessa.
 • Jos sinulla on keskivaikea maksasairaus, ota enintään 30 mg vuorokaudessa.

Käyttö lapsille ja nuorille

Lasten ja alle 16‑vuotiaiden nuorten ei pidä käyttää Etoricoxib Orion ‑tabletteja.

Iäkkäät

Annosta ei tarvitse muuttaa iäkkäitä potilaita hoidettaessa. Kuten muillakin lääkkeillä, varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa iäkkäitä potilaita.

Antotapa

Etoricoxib Orion otetaan suun kautta. Ota tabletit kerran vuorokaudessa. Tabletit voidaan ottaa joko ruokailun yhteydessä tai tyhjään mahaan.

Jos otat enemmän Etoricoxib Orion ‑valmistetta kuin sinun pitäisi

Älä koskaan ota tabletteja enempää kuin mitä lääkäri on sinulle määrännyt. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111  Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Etoricoxib Orion ‑valmistetta

On tärkeää ottaa Etoricoxib Orion lääkärin määräyksen mukaan. Jos unohdat ottaa annoksen, jatka lääkkeen käyttöä seuraavana päivänä ohjeen mukaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista merkeistä, lopeta Etoricoxib Orion ‑valmisteen käyttö ja keskustele heti lääkärin kanssa (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Etoricoxib Orion ‑valmistetta”):

 • hengästyminen, rintakipu tai nilkkojen turpoaminen ensi kertaa tai näiden paheneminen
 • ihon ja silmien keltaisuus – nämä ovat maksasairauden merkkejä
 • kova tai jatkuva mahakipu tai ulosteen muuttuminen mustaksi
 • allerginen reaktio, joka voi ilmetä iho-oireina, kuten haavaumina ja rakkulointina tai kasvojen, huulien, kielen tai nielun turvotuksena, mikä voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia.

Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä Etoricoxib Orion ‑hoidon aikana:

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

 • mahakipu.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • hammaskuoppatulehdus (tulehdus ja kipu hampaanpoiston jälkeen, ns. kuiva alveoliitti)
 • nesteen kertymisestä johtuva säärien ja/tai jalkojen turvotus
 • heitehuimaus, päänsärky
 • sydämentykytys (nopeat tai epäsäännölliset sydämenlyönnit), epäsäännöllinen sydänrytmi (rytmihäiriö)
 • kohonnut verenpaine
 • hengityksen vinkuminen tai hengenahdistus (bronkospasmit)
 • ummetus, ilmavaivat, mahatulehdus (mahalaukun limakalvon tulehdus), närästys, ripuli, ruoansulatushäiriöt (dyspepsia) / mahavaivat, pahoinvointi, huonovointisuus (oksentelu), ruokatorvitulehdus, suun haavaumat
 • muutoksia maksasi toimintaa mittaavien verikokeiden tuloksissa
 • mustelmat
 • väsymys ja heikkous, flunssan kaltaiset oireet.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • maha-suolikanavan tulehdus (mahalaukun ja ohutsuolen tulehdus / vatsaflunssa), ylähengitystieinfektio, virtsatietulehdus
 • laboratorioarvojen muutokset (punasolujen määrän väheneminen, valkosolujen määrän väheneminen, verihiutaleiden määrän väheneminen)
 • yliherkkyys (allerginen reaktio, mukaan lukien nokkosihottuma, joka voi olla niin vakava, että vaatii välitöntä lääkärin hoitoa)
 • ruokahalun lisääntyminen tai väheneminen, painonnousu
 • ahdistuneisuus, masennus, tarkkaavaisuuden heikkeneminen, aistiharhat (hallusinaatiot)
 • makuaistin häiriö, unettomuus, puutuminen tai pistely, uneliaisuus
 • näön hämärtyminen, silmien ärsytys ja punoitus
 • korvien soiminen, kiertohuimaus (tunne pyörimisestä paikallaan ollessa)
 • epänormaali sydänrytmi (eteisvärinä), nopea sydämen syke, sydämen vajaatoiminta, puristuksen, paineen tai painon tunne rinnassa (rasitusrintakipu), sydäninfarkti
 • punastelu, aivohaveri, ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA-kohtaus), voimakas verenpaineen kohoaminen, verisuonitulehdus
 • yskä, hengästyneisyys, nenäverenvuoto
 • vatsan turvotus; suolen toiminnan muutokset, suun kuivuminen, mahahaava, mahan limakalvon tulehdus, joka voi muuttua vakavaksi ja aiheuttaa verenvuotoa, ärtyvä paksusuoli, haimatulehdus
 • kasvojen turvotus, ihottuma tai kutiava iho, ihon punoitus
 • lihaskouristukset tai -supistukset, lihaskipu tai -jäykkyys
 • korkea veren kaliumpitoisuus, muutoksia munuaistesi toimintaa mittaavien virtsa- tai verikokeiden tuloksissa, vakavat munuaissairaudet
 • rintakipu.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • angioedeema (allerginen reaktio, johon liittyy kasvojen, huulien, kielen ja/tai nielun turvotusta, joka voi aiheuttaa hengitys- tai nielemisvaikeuksia ja joka voi olla niin vakava, että vaatii välitöntä lääkärin hoitoa) / anafylaktiset /anafylaksia muistuttavat reaktiot, mukaan lukien sokki (vakava allerginen reaktio, joka vaatii välitöntä lääkärin hoitoa)
 • sekavuus, levottomuus
 • maksan toimintahäiriöt (maksatulehdus)
 • veren pieni natriumpitoisuus
 • maksan vajaatoiminta, ihon ja/tai silmien keltaisuus
 • vaikeat ihoreaktiot.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa, purkissa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Etoricoxib Orion sisältää

 • Vaikuttava aine on etorikoksibi.
  Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 30 mg, 60 mg, 90 mg tai 120 mg etorikoksibia.
 • Muut aineet ovat:
  Tabletin ydin:
  kalsiumvetyfosfaatti (vedetön), mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium, hydroksipropyyliselluloosa, magnesiumstearaatti. Kalvopäällyste:
  hypromelloosi, laktoosimonohydraatti, titaanidioksidi, triasetiini. 30 mg:n, 60 mg:n ja 120 mg:n tabletit sisältävät myös indigokarmiinialumiinilakkaa ja keltaista rautaoksidia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kalvopäällysteisistä Etoricoxib Orion ‑tableteista on saatavana neljä vahvuutta:

30 mg: Sinertävänvihreä, pyöreä, kaksoiskupera, halkaisija 6 mm, tabletin toisella puolella kaiverrus ”443” ja toisella puolella ”L”.

60 mg: Vihreä, pyöreä, kaksoiskupera, halkaisija 8 mm, tabletin toisella puolella kaiverrus ”444” ja toisella puolella ”L”.

90 mg: Valkoinen tai lähes valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, halkaisija 9 mm, tabletin toisella puolella kaiverrus ”445” ja toisella puolella ”L”.

120 mg: Vaaleanvihreä, pyöreä, kaksoiskupera, halkaisija 10 mm, tabletin toisella puolella kaiverrus “446” ja toisella puolella ”L”.

Pakkauskoot: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 98 ja 100 tablettia läpipainopakkauksissa sekä 30 ja 90 tablettia purkeissa, joissa on piidioksidigeeliä kuivausaineena. Kuivausaineita käytetään pitämään tabletit kuivina, eikä niitä saa niellä.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijalta: +358 10 4261

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 9.6.2022

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola