KYNTHEUM injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 210 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,4 mt, 28.08.2020 19:06:01)

Kyntheum 210 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

brodalumabi (brodalumab.)

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 1. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 2. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 3. Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 4. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Kyntheum on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Kyntheum-valmistetta

3. Miten Kyntheum-valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Kyntheum-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Kyntheum-valmisteen vaikuttava aine on brodalumabi. Brodalumabi on monoklonaalinen vasta‑aine, erikoistunut proteiinityyppi, joka tunnistaa kehon tietyt proteiinit ja sitoutuu niihin.

Brodalumabi kuuluu interleukiinin (IL) estäjien lääkeryhmään. Lääke vaikuttaa estämällä IL‑17‑proteiinin, jonka pitoisuudet ovat suurentuneet psoriaasin kaltaisissa sairauksissa, toimintaa.

Kyntheum‑valmistetta käytetään läiskäpsoriaasiksi kutsutun, ihotulehduksia ja hilseileviä läiskiä aiheuttavan ihosairauden hoitoon. Kyntheum‑valmistetta käytetään aikuisille, joilla on laaja‑alainen keskivaikea tai vaikea läiskäpsoriaasi.

Kyntheum‑valmisteen käyttö auttaa parantamalla ihon puhdistumista ja vähentämällä psoriaasin merkkejä ja oireita, kuten kutinaa, punoitusta, suomuilua, kirvelyä, pistelyä, halkeilua, hilseilyä ja kipua.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Kyntheum‑valmistetta

 • jos olet allerginen brodalumabille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa). Jos epäilet olevasi allerginen keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä.
 • jos sinulla on aktiivinen Crohnin tauti
 • jos sinulla on infektio, jota lääkärisi pitää merkittävänä (esimerkiksi aktiivinen tuberkuloosi).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Kyntheum‑valmistetta:

 • jos sinulla on Crohnin tautina tunnettu suolistoon vaikuttava tulehdussairaus
 • jos sinulla on haavaisena koliittina tunnettu paksusuolen tulehdussairaus
 • jos sinulla on koskaan ollut itsemurha‑ajatuksia tai ‑tekoja, masennusta, ahdistusta tai mielialaongelmia
 • jos sinulla on tällä hetkellä infektio tai saat usein infektioita
 • jos sinulla on pitkäaikainen (krooninen) infektio
 • jos sinulla on tuberkuloosi (TB), olet saanut positiivisen tuloksen tuberkuloositestissä tai olet ollut läheisissä tekemisissä tuberkuloosia sairastavan henkilön kanssa. Sinua saatetaan hoitaa toisella, tuberkuloosiin tarkoitetulla lääkkeellä, ennen kuin aloitat Kyntheum‑hoidon
 • jos olet äskettäin saanut rokotteen tai sinulle on sovittu rokotusaika. Sinun ei pidä saada tietyn tyyppisiä rokotteita (eläviä viruksia sisältäviä rokotteita), kun sinua hoidetaan Kyntheum‑valmisteella
 • jos olet käyttänyt Kyntheum-valmistetta raskautesi viimeisten kolmen kuukauden aikana, sinun pitää keskustella lääkärin kanssa ennen vauvasi rokottamista
 • jos saat jotain muuta psoriaasihoitoa, esimerkiksi toista immunosuppressanttia tai valohoitoa ultraviolettivalolla (UV).

Kun olet aloittanut Kyntheum‑valmisteen käytön, kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle välittömästi:

 • jos lääkärisi on kertonut, että sinulle on kehittynyt Crohnin tauti
 • jos tunnet olosi masentuneeksi tai ahdistuneeksi tai jos sinulla on itsemurha‑ajatuksia tai epätavallisia mielialamuutoksia
 • jos sinulla on infektio tai mitä tahansa infektion merkkejä, jotka on lueteltu kohdassa ”4, Mahdolliset haittavaikutukset”
 • jos sinulle on kerrottu, että sinulla on tuberkuloosi.

Tulehduksellinen suolistosairaus (Crohnin tauti tai haavainen koliitti)

Lopeta Kyntheum-valmisteen käyttö ja kerro lääkärillesi tai hakeudu hoitoon heti, jos sinulla on vatsakramppeja ja -kipua, ripulia, painonlaskua tai veristä ulostetta (nämä ovat kaikki merkkejä suolisto-ongelmista).

Tarkkaile allergisia reaktioita

Kyntheum-valmiste voi aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten vakavia allergisia reaktioita. Käyttäessäsi tätä valmistetta tarkkaile allergisen reaktion oireita.

Lopeta Kyntheum-valmisteen käyttö ja kerro lääkärille tai hakeudu hoitoon jos saat allergisia oireita. Nämä oireet on kuvattu kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset ”Vakavat haittavaikutukset”.

Lapset ja nuoret

Kyntheum‑valmistetta ei suositella lapsille ja nuorille (alle 18 vuoden ikäisille), sillä sitä ei ole tutkittu kyseisessä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Kyntheum

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle:

 • jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä
 • jos olet äskettäin saanut tai sinä tulet tai vauvasi tulee saamaan rokotuksen, ks. ”Varoitukset ja varotoimet” kohdassa Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä. "Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Kyntheum-valmistetta”.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Kyntheum‑valmisteen käyttöä raskaana oleville naisille ei ole tutkittu, eikä tiedetä, voiko tämä lääke vahingoittaa syntymätöntä lastasi. Kyntheum‑valmisteen käyttöä on siksi suositeltavaa välttää raskauden aikana. Jos olet nainen, joka voi tulla raskaaksi, sinun on vältettävä raskaaksi tulemista ja käytettävä asianmukaista ehkäisyä käyttäessäsi Kyntheum‑valmistetta ja vähintään 12 viikon ajan viimeisen Kyntheum‑annoksen jälkeen.

Ei tiedetä, erittyykö brodalumabi ihmisen rintamaitoon. Kerro lääkärille, jos imetät tai aiot imettää. Lääkäri auttaa sinua päättämään, lopetatko imettämisen vai Kyntheum‑valmisteen käytön. Keskustelette yhdessä imettämisen hyödystä vauvalle ja Kyntheum‑valmisteen hyödystä sinulle.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Kyntheum ei todennäköisesti vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Kyntheum-valmistetta saa määrätä lääkäri, jolla on kokemusta psoriaasin diagnosoinnista ja hoidosta.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Kuinka paljon Kyntheum‑valmistetta annetaan

 • Lääkäri päättää, kuinka paljon Kyntheum‑valmistetta tarvitset ja miten pitkään. Suositeltu annos on 210 mg (yksi injektio).
 • Ensimmäisen annoksen jälkeen sinun on saatava viikoittainen injektio viikolla 1 (yksi viikko ensimmäisen annoksen jälkeen) ja viikolla 2 (kaksi viikkoa ensimmäisen annoksen jälkeen). Tämän jälkeen sinun on saatava injektio kahden viikon välein.
 • Kyntheum on tarkoitettu pitkäaikaiseen hoitoon. Lääkäri seuraa tilaasi säännöllisesti tarkistaakseen, että hoidolla on haluttu vaikutus. Kerro lääkärille, jos psoriaasioireesi eivät parane Kyntheum-valmisteen käytön jälkeen.

Miten Kyntheum‑valmiste annetaan

Kyntheum annetaan injektiona ihon alle (subkutaaninen injektio).

Itselääkitysohjeet

Katso yksityiskohtaisista käyttöohjeista, jotka tulevat tämän lääkkeen mukana, tiedot lääkkeen asianmukaisesta säilyttämisestä, valmistelusta ja injektioiden pistämisestä kotioloissa.

 • Jos lääkäri päättää, että sinä tai hoitajasi voitte antaa injektiot kotona, sinun tai hoitajasi on saatava koulutusta asianmukaiseen tapaan valmistella ja pistää Kyntheum. Älä yritä pistää Kyntheum‑valmistetta, ennen kuin lääkäri tai sairaanhoitaja on näyttänyt sinulle tai hoitajallesi, miten Kyntheum pistetään.
 • Älä ravista esitäytettyä ruiskua ennen käyttöä.
 • Sinä tai hoitajasi pistätte Kyntheum‑valmisteen reiteesi tai vatsaasi. Hoitaja voi antaa injektion myös käsivartesi yläosan ulkosivuun.
 • Älä pistä ihoalueille, joilla on kipua, mustelmia, punoitusta, kovettumia tai psoriaasimuutoksia.

Jos käytät enemmän Kyntheum‑valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos käytät tätä lääkettä määrättyä suuremman annoksen tai otat annoksen aiemmin kuin pitäisi, kerro tästä lääkärille.

Jos unohdat käyttää Kyntheum‑valmistetta

Jos olet unohtanut pistää Kyntheum‑annoksen, pistä seuraava annos mahdollisimman pian unohdetun annoksen jälkeen. Keskustele sitten lääkärin kanssa siitä, milloin sinun pitäisi pistää seuraava annos. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta‑annoksen.

Jos lopetat Kyntheum‑valmisteen käytön

Älä lopeta Kyntheum‑valmisteen käyttöä keskustelematta ensin lääkärin kanssa. Jos lopetat hoidon, psoriaasin oireet voivat palata.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset

Lopeta Kyntheum-valmisteen käyttö ja kerro lääkärille tai hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos saat seuraavia haittavaikutuksia. Lääkärisi päättää voidaanko hoitoa jatkaa:

Vakavat allergiset reaktiot (voivat esiintyä enintään 1 henkilöllä 1000:sta), merkkejä voivat olla:

 • hengitys- tai nielemisvaikeudet
 • alhainen verenpaine, joka voi aiheuttaa huimausta
 • kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turpoaminen
 • ihon voimakas kutina johon liittyy punoittavaa ihottumaa tai ihon kohoumia

Mahdolliset vakavat infektiot (voivat esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta), merkkejä voivat olla:

 • kuume, flunssan kaltaiset oireet, yöllinen hikoilu
 • väsymys tai hengästyminen, yskä, joka ei lopu
 • lämmin, punoittava ja kipeä iho tai kipeä ihottuma ja rakkulat.

Muut haittavaikutukset

Yleiset (voivat esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä):

 • ripuli
 • pahoinvointi
 • punoitus, kipu, kutina, mustelmat tai verenvuoto pistoskohdassa
 • väsymys
 • suu‑ tai kurkkukipu
 • ihon silsainfektiot (sieni-infektiot) (mukaan lukien jaloissa ja nivusissa)
 • flunssa (influenssa)
 • päänsärky
 • nivelkipu
 • lihaskipu.

Melko harvinaiset (voivat esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta):

 • Candida-infektiot (sieni-infektiot) suussa, kurkussa tai sukupuolielimissä
 • silmien vuotaminen sekä kutina, punoitus ja turvotus (sidekalvotulehdus)
 • valkosolujen pieni määrä.

Useimmat näistä haittavaikutuksista ovat lieviä tai keskivaikeita. Jos jokin näistä haittavaikutuksista muuttuu vaikeaksi, käänny lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

IL‑17:n estäjien, jollainen myös Kyntheum on, käytön yhteydessä potilailla on myös ilmoitettu esiintyneen vatsakramppeja ja -kipua, ripulia, painonlaskua tai veristä ulostetta (jotka ovat suolisto-ongelmien merkkejä).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä esitäytetyn ruiskun ulkopakkauksessa ja etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Pidä esitäytetty ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Säilytä jääkaapissa (2°C ‑ 8°C). Ei saa jäätyä.

Kyntheum‑valmistetta voi pitää huoneenlämmössä, enintään 25°C:ssa, ulkopakkauksessaan enintään 14 vuorokauden ajan. Hävitä Kyntheum, jos sitä ei käytetä 14 vuorokauden huoneenlämmössä säilytyksen aikana.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat liuoksen olevan sameaa tai värjäytynyttä tai jos se sisältää kappaleita, hiutaleita tai hiukkasia.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Kyntheum sisältää

 • Vaikuttava aine on brodalumabi. Yksi esitäytetty ruisku sisältää 210 mg brodalumabia 1,5 ml:ssa liuosta.
 • Muut ainesosat ovat proliini, glutamaatti, polysorbaatti 20 ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (‑koot)

Kyntheum on kirkas tai hieman opaalinhohtoinen, väritön tai hieman kellertävä injektioneste, liuos, jossa ei ole hiukkasia.

Kyntheum-valmistetta on saatavilla yksikköpakkauksissa, joissa on 2 esitäytettyä ruiskua ja monipakkauksissa, jotka koostuvat 3 pakkauksesta, joista kukin sisältää kaksi esitäytettyä ruiskua. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK‑2750 Ballerup
Tanska

Valmistaja

Laboratoires LEO
39 route de Chartres
28500 Vernouillet
Ranska

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK‑2750 Ballerup
Tanska

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

LEO Pharma Oy
Puh: +358 20 721 8440

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11/2022

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu /.

Ohjeet käyttäjälle

Kyntheum 210 mg

injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

brodalumabi

 

Ihon alle

Kyntheum on saatavana kertakäyttöisenä esitäytettynä ruiskuna. Yksi ruisku sisältää 210 mg:n annoksen Kyntheum‑valmistetta. Lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja kertoo, miten usein lääkettä pistetään. Kutakin esitäytettyä Kyntheum‑ruiskua voi käyttää vain kerran.

Jos lääkäri päättää, että sinä tai hoitajasi voitte antaa injektiot kotona, sinun on saatava koulutusta asianmukaiseen tapaan valmistella ja pistää Kyntheum. Älä yritä pistää itseäsi, ennen kuin terveydenhuollon ammattilainen on näyttänyt oikean tavan antaa injektiot.

Lue kaikki ohjeet, ennen kuin käytät esitäytettyä Kyntheum‑ruiskua. Soita lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos sinulla tai hoitajallasi on kysymyksiä Kyntheum‑valmisteen oikeasta pistotavasta.

Osat

Ennen kuin käytät esitäytettyä Kyntheum‑ruiskua, lue nämä tärkeät tiedot:

Esitäytettyjen Kyntheum‑ruiskujen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Säilytä esitäytetty ruisku alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja fyysisille vaurioille.
 • Säilytä jääkaapissa (2°C ‑ 8°C).
 • Tarvittaessa voit säilyttää esitäytettyä Kyntheum‑ruiskua huoneenlämmössä, enintään 25°C:ssa enintään 14 vuorokauden ajan. Hävitä Kyntheum, jota on säilytetty huoneenlämmössä yli 14 vuorokautta.
 • Ei saa jäätyä.

Esitäytetyn Kyntheum‑ruiskun käyttäminen

 • Ei saa käyttää etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
 • Ei saa ravistaa.
 • Älä poista neulakorkkia, ennen kuin olet valmis pistämään.
 • Älä käytä esitäytettyä Kyntheum‑ruiskua, jos se on pudonnut kovalle pinnalle. Tämä siltä varalta, että ruisku on rikkoutunut.

Vaihe 1: Valmisteleminen

A. Poista esitäytetty Kyntheum‑ruisku pakkauksestaan

Poista ruisku alustalta tarttumalla sen säiliöön.

Laita käyttämättömiä ruiskuja sisältävä pakkaus takaisin jääkaappiin.

Turvallisuussyistä johtuen:

 • Älä pitele männästä kiinni.
 • Älä tartu neulakorkkiin.
 • Älä poista neulakorkkia, ennen kuin olet valmis pistämään.
 • Älä irrota sormikahvoja. Ne ovat osa ruiskua.

Jätä ruisku huoneenlämpöön vähintään 30 minuutin ajaksi ennen pistämistä.

 • Älä laita ruiskua takaisin jääkaappiin sen jälkeen, kun se on saavuttanut huoneenlämmön.
 • Älä yritä lämmittää ruiskua käyttämällä lämmönlähdettä, kuten kuumaa vettä tai mikroaaltouunia.
 • Älä jätä ruiskua suoraan auringonvaloon.
 • Älä ravista ruiskua.

Tärkeää: Pitele esitäytettyä ruiskua aina sen säiliöstä.

B. Tarkista esitäytetty Kyntheum‑ruisku

Varmista, että ruiskussa oleva lääke on kirkasta tai hieman opalisoivaa ja väritöntä tai hieman kellertävää.

 • Älä käytä ruiskua, jos:
  • lääke on sameaa tai värjäytynyttä tai jos se sisältää kappaleita, hiutaleita tai hiukkasia
  • sen jokin osa näyttää olevan haljennut tai rikki

C. Kerää tarvittavat materiaalit

Pese kädet huolellisesti saippualla ja vedellä.

Aseta seuraavat esineet puhtaalle, hyvin valaistulle tasolle:

 • uusi ruisku
 • alkoholipyyhkeet
 • vanupallo tai harsotyyny
 • laastari
 • säiliö teräville esineille (säiliön väri ja ulkonäkö voivat vaihdella kansallisten vaatimusten mukaan).

image6.jpeg

D. Valmistele ja puhdista pistosalue

Sinä tai hoitajasi voitte käyttää:

 • reittäsi
 • vatsaasi, pois lukien 5 senttimetrin alue aivan navan ympärillä.

Vain hoitajasi voi käyttää:

 • käsivartesi yläosan ulkosivua

Tietoa pistosalueesta:

 • Älä pistä ihoalueille, joilla on kipua, mustelmia, punoitusta tai kovettumia.
 • Vältä pistämistä alueille, joilla on arpia tai raskausarpia.
 • Vältä pistämistä suoraan koholla oleviin, paksuihin, punaisiin tai suomuisiin ihoalueisiin tai leesioihin.
 • Puhdista alkoholipyyhkeellä alue, johon aiot pistää. Anna ihon kuivua.
 • Älä kosketa kyseistä aluetta uudelleen ennen pistämistä.
 • Jos haluat käyttää samaa pistosaluetta, varmista, ettei se ole täsmälleen sama kohta, jota käytit edelliseen pistokseen.

Vaihe 2: Pistämiseen valmistautuminen

E. Kun olet valmis pistämään, vedä neulakorkki suoraan pois, poispäin kehostasi

image8.jpeg

Heitä neulakorkki saamaasi teräville esineille tarkoitettuun säiliöön.

 • Älä väännä tai taivuta neulakorkkia.
 • Älä aseta neulakorkkia takaisin ruiskuun.

Voit havaita ruiskussa pienen ilmakuplan tai nestetipan neulan kärjessä. Tämä on normaalia ja niitä ei tarvitse poistaa.

F. Luo kiinteä pinta nipistämällä ihoasi

image9.jpeg

Nipistä ihoa tiukasti peukalon ja sormien väliin siten, että syntyy noin 5 senttimetriä leveä alue.

Tärkeää: pidä iho nipistettynä, kunnes olet pistänyt.

Vaihe 3: Pistäminen

G. Pitele nipistettyä ihoa. Vie ruisku, jonka neulakorkki on poistettu, ihoosi noin 45–90 asteen kulmassa

image10.jpeg

Älä aseta sormeasi männälle viedessäsi neulaa ihoon.

H. Työnnä mäntä alas hitaalla ja jatkuvalla paineella, kunnes se ei liiku pidemmälle

image11.jpeg

I. Kun olet valmis, vapauta peukalosi. Poista sitten ruisku varovasti ihostasi

image12.jpeg

Tärkeää: Jos ruiskun säiliössä näyttää olevan vielä lääkettä, kun poistat ruiskua, tämä tarkoittaa, ettet ole saanut täyttä annosta. Soita lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalla välittömästi.

Vaihe 4: Viimeistely

J. Heitä käytetty ruisku pois

image13.jpeg

 • Laita käytetty esitäytetty ruisku pistonkestävään, teräville esineille tarkoitettuun astiaan heti käytön jälkeen.
 • Älä käytä ruiskua uudelleen.
 • Älä kierrätä ruiskua tai teräville esineille tarkoitettua säiliötä tai hävitä niitä kotitalousjätteen mukana.

Tärkeää: pidä teräville esineille tarkoitettu säiliö aina pois lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

K. Tarkista pistoskohta

Jos siinä on verta, paina pistoskohtaa vanupallolla tai harsotyynyllä. Älä hiero pistoskohtaa. Peitä tarvittaessa laastarilla.

Yrityksen yhteystiedot:

LEO PHARMA OY
Karhumäentie 3
01530 Vantaa

info.fi@leo-pharma.com
www.leo-pharma.fi
020 721 8440
Tukkuliike: Tamro