CLARITHROMYCIN KRKA tabletti, kalvopäällysteinen 250 mg, 500 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,1 mt, 31.05.2024 18:55:35)

Clarithromycin Krka 250 mg kalvopäällysteiset tabletit

Clarithromycin Krka 500 mg kalvopäällysteiset tabletit

klaritromysiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Clarithromycin Krka on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Clarithromycin Krka -valmistetta

3. Miten Clarithromycin Krka -valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Clarithromycin Krka -valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Klaritromysiini kuuluu makrolidiantibiooteiksi kutsuttuun lääkeryhmään. Antibiootit estävät tulehduksia aiheuttavien bakteerien kasvua.

Clarithromycin Krka -valmistetta käytetään aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille lapsille seuraavien tulehdusten hoitoon:

 • alahengitystieinfektiot, kuten keuhkoputkitulehdus tai keuhkokuume
 • nielutulehdus tai sivuontelotulehdus
 • iho- ja pehmytkudostulehdus
 • pohjukaissuolihaavaan liittyvät Helicobacter pylori ‑tulehdukset.

Klaritromysiiniä, jota Clarithromycin Krka sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Clarithromycin Krka -valmistetta

 • jos tiedät olevasi allerginen klaritsomysiinille, muille makrolidiantibiooteille (kuten erytromysiinille tai atsitromysiinille) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos käytät ergotalkaloideja (esim. ergotamiini- tai dihydroergotamiinitabletteja) tai ergotamiini-inhalaattoria migreenin hoitoon. Kysy lääkäriltä muista lääkevaihtoehdoista.
 • jos käytät simvastatiinia tai lovastatiinia (joita kutsutaan yleisesti statiineiksi ja joita käytetään veren rasvojen, kuten kolesterolin ja triglyseridien, pitoisuuden pienentämiseen)
 • jos käytät lomitapidia sisältävää lääkettä
 • jos käytät terfenadiinia tai astemitsolia (käytetään heinänuhaan tai allergiaan) tai sisapridi- tai domperidonitabletteja (käytetään mahavaivojen hoitoon) tai pimotsiditabletteja (psyykenlääke), koska näiden lääkkeiden samanaikainen käyttö voi joskus aiheuttaa vakavia rytmihäiriöitä. Kysy lääkäriltä muista lääkevaihtoehdoista.
 • jos käytät muita lääkkeitä, joiden tiedetään aiheuttavan vakavia sydämen rytmihäiriöitä
 • jos käytät tikagreloria tai ranolatsiinia (käytetään rasitusrintakivun hoitoon tai sydänkohtauksen tai aivohalvauksen estoon)
 • jos käytät kolkisiinia (kihtilääke)
 • jos sinulla on epänormaalin matala veren kaliumarvo tai magnesiumarvo (hypokalemia tai hypomagnesemia)
 • jos käytät suun kautta annosteltavaa midatsolaamia (rauhoituslääke)
 • jos sinulla on maksa- ja/tai munuaisvaivoja
 • jos sinulla tai suvussasi on ollut sydämen rytmihäiriöitä (kammioperäinen sydämen rytmihäiriö, mukaan lukien kääntyvien kärkien takykardia) tai sellainen poikkeavuus sydämen sähkökäyrässä (EKG, elektrokardiografia), jota kutsutaan pitkän QT-ajan oireyhtymäksi.

Clarithromycin Krka kalvopäällysteiset tabletit eivät sovi alle 12-vuotiaiden lasten hoitoon.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Clarithromycin Krka -valmistetta.

 • jos sinulla on sydänvaivoja
 • jos olet raskaana tai imetät
 • jos sinun täytyy käyttää laskimoon annettavaa midatsolaamia

Jos sinulla on vaikeaa tai pitkittynyttä ripulia Clarithromycin Krka ‑hoidon aikana tai sen jälkeen, kerro siitä heti lääkärille, sillä se voi olla vaikean sairauden, kuten pseudomembranoottisen koliitin tai Clostridium difficile -bakteerin aiheuttaman ripulin, oire.

Jos sinulla ilmenee maksan toimintahäiriön oireita, kuten ruokahaluttomuutta, ihon tai silmänvalkuaisten kellertämistä, virtsan tummuutta, vatsan kutinaa tai arkuutta, lopeta Clarithromycin Krka -valmisteen ottaminen ja ota heti yhteys lääkäriin.

Jos sinulla on munuaisvaivoja, keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Clarithromycin Krka -valmistetta.

Clarithromycin Krka -valmisteen pitkäaikainen käyttö voi johtaa sille vastustuskykyisten bakteerien ja sienten aiheuttamaan tulehdukseen.

Lapset ja nuoret

Clarithromycin Krka kalvopäällysteiset tabletit eivät sovi alle 12-vuotiaiden lasten hoitoon.

Muut lääkevalmisteet ja Clarithromycin Krka

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät seuraavia lääkkeitä:

 • digoksiini, kinidiini tai disopyramidi (sydänlääkkeitä). Sydämesi toimintaa täytyy ehkä seurata (EKG-tutkimus) tai sinulta on otettava verikokeita, jos käytät klaritromysiiniä joidenkin sydänvaivojen hoitoon käytettävien lääkkeiden kanssa.
 • varfariini tai muu antikoagulantti, kuten dabigatraani, rivaroksabaani tai apiksabaani (verenohennuslääke). Sinulta täytyy ehkä ottaa verikokeita veren hyytymistaipumuksen varmistamiseksi.
 • omepratsoli (käytetään ruoansulatusvaivojen ja mahahaavan hoitoon), paisi jos lääkäri on määrännyt sitä sinulle pohjukaissuolihaavaan liittyvän Helicobacter pylori ‑tulehduksen hoitoon
 • ergotalkaloidit, kuten ergotamiini tai dihydroergotamiini (käytetään migreenin hoitoon)
 • kolkisiini (kihtilääke). Lääkäri saattaa haluta seurata tilaasi.
 • teofylliini (käytetään potilaille, joilla on hengitysvaikeuksia, kuten astma)
 • terfenadiini tai astemitsoli (käytetään heinänuhan tai allergian hoitoon)
 • triatsolaami, alpratsolaami tai laskimoon tai suuonteloon annettava midatsolaami (rauhoituslääkkeitä)
 • silostatsoli (käytetään verenkierron parantamiseen)
 • sisapridi, domperidoni tai simetidiini (käytetään vatsavaivojen hoitoon)
 • karbamatsepiini, valproaatti, fenytoiini tai fenobarbitaali (käytetään epilepsian hoitoon)
 • metyyliprednisoloni (kortikosteroidi)
 • vinblastiini (syöpälääke)
 • siklosporiini, takrolimuusi tai sirolimuusi (immuunivastetta vähentäviä lääkkeitä, joita käytetään elinsiirtojen yhteydessä ja vaikean ihottuman hoitoon)
 • pimotsidi tai mäkikuisma (käytetään mielenterveyshäiriöiden hoitoon)
 • rifabutiini, rifampisiini, rifapentiini, flukonatsoli ja itrakonatsoli (käytetään infektiosairauksien hoitoon)
 • verapamiili, amlodipiini tai diltiatseemi (käytetään korkean verenpaineen hoitoon)
 • tolterodiini (käytetään yliaktiivisen rakon hoitoon)
 • simvastatiini ja lovastatiini (joista käytetään nimitystä HMG-CoA-reduktaasin estäjät ja joita käytetään korkean kolestrolin hoitoon)
 • ritonaviiri, efavirentsi, nevirapiini, atatsanaviiri, sakinaviiri, etraviriini ja tsidovudiini (antivirus- tai HIV-lääkkeitä)
 • sildenafiili, vardenafiili tai tadalafiili (käytetään erektiohäiriön hoitoon aikuisille miehille tai keuhkovaltimoiden verenpainetaudin hoitoon)
 • insuliini, repaglinidi, rosiglitatsoni, pioglitatsoni tai nateglinidi (käytetään diabeteksen hoitoon)
 • aminoglykosidit (antibiootteja), kuten gentamysiini, streptomysiini, tobramysiini, amikasiini, netilmysiini.

Kerro lääkärille jos käytät suun kautta otettavia ehkäisytabletteja ja sinulla ilmenee ripulia tai oksentelua, sillä sinun tulee mahdollisesti käyttää ehkäisytablettien lisäksi muuta ehkäisymenetelmää, kuten kondomia.

Clarithromycin Krka ruuan ja juoman kanssa

Clarithromycin Krka voidaan ottaa ruuan kanssa tai aterioiden välillä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Klaritromysiinin käytön turvallisuutta raskauden ja imetyksen aikana ei ole varmistettu. Klaritromysiiniä suositellaan käytettäväksi raskauden aikana vain huolellisen hyöty-riski-arvion jälkeen. Klaritromysiini erittyy rintamaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Clarithromycin Krka voi aiheuttaa heitehuimausta, kiertohuimausta, sekavuutta ja ajan ja paikan tajun hämärtymistä. Jos sinulla ilmenee näitä oireita, älä aja mitään ajoneuvoa tai käytä koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Clarithromycin Krka sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Alahengitystieinfektiot, nielutulehdus ja sivuontelotulehdus sekä iho- ja pehmytkudostulehdus:

Clarithromycin Krka kalvopäällysteisten tablettien tavanomainen annos aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille on 250 mg kahdesti päivässä 6–14 päivän ajan eli yksi Clarithromycin Krka 250 mg kalvopäällysteinen tabletti aamulla ja yksi varhain illalla. Vaikeissa infektioissa lääkäri voi suurentaa annosta yhteen Clarithromycin Krka 500 mg kalvopäällysteiseen tablettiin kahdesti päivässä.

Clarithromycin Krka ‑tabletit niellään vähintään puolikkaan vesilasillisen kera.

Pohjukaissuolihaavaan liittyvän Helicobacter pylori ‑infektion hoitoon:

Helicobacter pylori ‑infektion hoitoon on olemassa monia tehokkaita hoitoja, joissa Clarithromycin Krka ‑tabletteja otetaan yhdessä yhden tai kahden muun lääkkeen kanssa.

Tällaisia yhdistelmiä ovat mm. seuraavat:

a) Yksi Clarithromycin Krka 500 mg:n tabletti kahdesti päivässä yhdessä amoksisilliinin (1000 mg kahdesti päivässä) ja lansopratsolin (30 mg kahdesti päivässä) kanssa.

b) Yksi Clarithromycin Krka 500 mg:n tabletti kahdesti päivässä lansopratsolin (30 mg kahdesti päivässä) ja metronidatsolin (400 mg kahdesti päivässä) kanssa.

c) Yksi Clarithromycin Krka 500 mg:n tabletti kahdesti päivässä yhdessä amoksisilliinin (1000 mg kahdesti päivässä) tai metronidatsolin (400 mg kahdesti päivässä) ja omepratsolin (40 mg kerran päivässä) kanssa.

d) Yksi Clarithromycin Krka 500 mg:n tabletti kahdesti päivässä yhdessä amoksisilliinin (1000 mg kahdesti päivässä) ja omepratsolin (20 mg kerran päivässä) kanssa.

e) Yksi Clarithromycin Krka 500 mg:n tabletti kolmesti päivässä yhdessä omepratsolin (40 mg kerran päivässä) kanssa.

Sinulle annettava lääkeyhdistelmä voi olla hiukan erilainen kuin edellä olevat yhdistelmät. Lääkäri päättää, mikä yhdistelmä on sinulle sopivin. Jos olet epävarma siitä, mitä tabletteja sinun pitää ottaa tai miten pitkään sinun pitää ottaa niitä, kysy neuvoa lääkäriltä.

Käyttö lapsille ja nuorille

Älä anna näitä tabletteja alle 12-vuotiaille lapsille. Lääkäri määrää lapsellesi jonkin toisen sopivan lääkkeen.

Jos otat enemmän Clarithromycin Krka -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Clarithromycin Krka ‑tablettien yliannostus aiheuttaa todennäköisesti oksentelua ja vatsakipua.

Jos unohdat ottaa Clarithromycin Krka -valmistetta

Jos unohdat ottaa annoksen, ota se niin pian kuin muistat. Älä ota päivän aikana useampia tabletteja kuin mitä lääkäri on määrännyt. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos lopetat Clarithromycin Krka -valmisteen käytön

Älä lopeta tablettien ottoa, vaikka tuntisitkin olosi paremmaksi. On tärkeää, että otat tabletteja niin kauan kuin lääkärisi on määrännyt, sillä muuten vaivasi voi uusiutua.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulla ilmenee jokin seuraavista haittavaikutuksista milloin tahansa hoidon aikana, LOPETA tablettien OTTO ja ota heti yhteys lääkäriin:

 • vaikea tai pitkittynyt ripuli, jossa ripuliulosteessa voi olla verta tai limaa. Ripulia voi ilmetä yli kahden kuukauden kuluttua klaritromysiinihoidosta. Ota silloinkin yhteys lääkäriin.
 • ihottuma, hengitysvaikeudet, pyörtyminen tai kasvojen ja kurkun turvotus. Tämä on mahdollisesti allergisen reaktion oire.
 • ihon kellertäminen (keltaisuus), ihon ärsytys, vaaleat ulosteet, tumma virtsa, vatsan aristus tai ruokahaluttomuus. Nämä voivat olla maksan toimintahäiriön oireita.
 • vaikeat ihoreaktiot, kuten ihon, huulten, silmien ja sukupuolielinten rakkulointi (Stevens–Johnsonin oireyhtymäksi tai toksiseksi epidermaaliseksi nekrolyysiksi kutsuttujen harvinaisten allergisten reaktioiden oireita); punainen hilseilevä ihottuma, jossa ihon alla on kyhmyjä ja rakkuloita (eksantematoottinen pustuloosi) Tämän haittavaikutuksen yleisyyttä ei tunneta (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Harvinaiset allergiset ihoreaktiot, jotka aiheuttavat vaikean sairauden, johon liittyy suun, huulten ja ihon haavaumia, joka aiheuttaa vaikean sairauden, johon liittyy ihottumaa, kuumetta ja sisäelinten tulehdus (DRESS-oireyhtymä).
 • lihaskipu tai -heikkous, josta käytetään nimitystä rabdomyolyysi (lihaskudoksen hajoaminen, joka voi aiheuttaa munuaisvaurioita).

Yleiset: saattaa ilmetä 1 käyttäjällä 10:stä

 • univaikeudet (unettomuus)
 • makuaistin muutokset
 • päänsärky
 • mahavaivat, kuten pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu, ruoansulatushäiriöt, ripuli
 • poikkeavat tulokset maksan toimintaa mittaavissa verikokeissa
 • ihottuma, liikahikoilu, punoitus.

Melko harvinaiset: saattaa ilmetä 1 käyttäjällä 100:sta

 • iho- tai emätintulehdus, hiivatulehdus
 • veren valkosolujen määrän muutokset (jolloin infektiot voivat olla todennäköisempiä)
 • verihiutaleiden määrän muutokset (mustelmien, verenvuodon tai veritulppien riski on suurentunut)
 • allerginen reaktio
 • heikentynyt ruokahalu
 • ahdistuneisuus, hermostuneisuus, kirkuna
 • pyörtyminen, heitehuimaus, uneliaisuus, vapina, kielen, kasvojen, huulten tai raajojen tahattomat liikkeet
 • tunne ympäristön pyörimisestä (kiertohuimaus), korvien soiminen, kuulon heikkeneminen
 • sydämen nopea, hakkaava syke (sydämentykytys), muutokset sydämen rytmissä tai sydämenpysähdys
 • hengitysvaikeudet (astma), nenäverenvuoto
 • keuhkoveritulppa
 • vatsavaivat, kuten turvotus, ummetus, ilmavaivat, röyhtäily, närästys tai peräaukon kipu
 • mahan tai ruokatorven (suun ja mahalaukun välisen putken) limakalvon tulehdus
 • suun arkuus, suun kuivuminen, kielitulehdus
 • maksavaivat, kuten maksatulehdus tai sappitukos, jotka voivat aiheuttaa ihon kellertämistä (keltaisuus), vaaleita ulosteita tai tummaa virtsaa
 • maksaentsyymiarvon suureneminen
 • kutina, nokkosihottuma, ihotulehdus
 • lihasjäykkyys, -kivut tai -kouristukset
 • munuaisongelmat, kuten tavallisesti munuaisten kautta erittyvän proteiinin määrän suureneminen tai munuaisentsyymiarvon suureneminen
 • kuume, vilunväreet, heikkous, uupumus, rintakipu tai yleisesti epämiellyttävä olo
 • poikkeavat verikoetulokset.

Tuntematon: koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin

 • paksusuolen tulehdus
 • ihotulehdus
 • psykoottinen häiriö, sekavuus, todellisuudentajun muutokset, masentuneisuus, ajan ja paikan tajun hämärtyminen, aistiharhat (harhanäyt), epänormaalit unet (painajaiset), maaniset jaksot
 • kouristuskohtaukset
 • maku- ja/tai hajuaistin muutokset tai menetys
 • tuntoharhat (ihon kihelmöinti ja polte, puutuminen, pistely)
 • kuurous
 • verenvuoto
 • sydämen rytmihäiriö (kääntyvien kärkien takykardia, kammiotakykardia)
 • haimatulehdus
 • kielen värjääntyminen, hampaiden värjääntyminen
 • maksan vajaatoiminta, keltaisuus (íhon kellertäminen)
 • harvinaiset allergiset ihoreaktiot, kuten DRESS-oireyhtymä (vaikea sairaus, johon liittyy ihottumaa, kuumetta ja sisäelinten tulehdus)
 • akne
 • lihassairaus (myopatia)
 • munuaistulehdus (joka voi aiheuttaa nilkkojen turvotusta tai korkeaa verenpainetta) tai munuaisten vajaatoiminta.

Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee jokin näistä haittavaikutuksista tai muita odottamattomia tai epätavallisia oireita.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Suomessa:

www‐sivusto:

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Ruotsissa:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Clarithromycin Krka sisältää

 • Vaikuttava aine on klaritromysiini.
  • 250 mg: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 250 mg klaritromysiiniä.
  • 500 mg: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 500 mg klaritromysiiniä.
 • Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium, povidoni K 30, kolloidinen vedetön piidioksidi, magnesiumstearaatti, talkki ja steariinihappo tablettiytimessä ja titaanidioksidi E171, hypromelloosi, hydroksipropyyliselluloosa, keltainen rautaoksidi E172 ja propyleeniglykoli kalvopäällysteessä. Ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Clarithromycin Krka sisältää natriumia”.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

250 mg: soikea, kaksoiskupera, hieman kellanruskea kalvopäällysteinen tabletti, jonka pituus on 15−15,2 mm ja leveys 8 mm.

500 mg: soikea, kaksoiskupera, hieman kellanruskea kalvopäällysteinen tabletti, jonka pituus on 19,5−19,8 mm ja leveys 10 mm.

Clarithromycin Krka 250 mg on saatavana läpipainopakkauksissa, joissa on 10, 12, 14, 16, 20 kalvopäällysteistä tablettia.

Clarithromycin Krka 500 mg on saatavana läpipainopakkauksissa, joissa on 7, 10, 14, 16, 20, 21 kalvopäällysteistä tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Krka, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Myyntiluvanhaltijan paikallinen edustaja Suomessa

KRKA Finland Oy, Bertel Jungin aukio 5, 02600 Espoo, Suomi

Myyntiluvanhaltijan paikallinen edustaja Ruotsissa

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Tukholma, Ruotsi

Valmistaja

Krka, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann - Straβe 5, 27472 Cuxhaven, Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 2.6.2021

 

Yrityksen yhteystiedot:

KRKA Finland Oy
Tekniikantie 14
02150 Espoo
Suomi

info.fi@krka.biz
www.krka.biz
020-7545330
Tukkuliike: Tamro