ETORICOXIB KRKA tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,3 mt, 22.11.2019 00:41:30)

Etoricoxib Krka 30 mg kalvopäällysteiset tabletit

Etoricoxib Krka 60 mg kalvopäällysteiset tabletit

Etoricoxib Krka 90 mg kalvopäällysteiset tabletit

Etoricoxib Krka 120 mg kalvopäällysteiset tabletit

etorikoksibi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Etoricoxib Krka on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Etoricoxib Krka -valmistetta

3. Miten Etoricoxib Krka -valmistetta otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Etoricoxib Krka -valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Mitä Etoricoxib Krka on?

 • Etoricoxib Krka sisältää vaikuttavana aineena etorikoksibia. Etoricoxib Krka on yksi selektiivisten COX-2 (syklo-oksigenaasi-2-entsyymin) ‑estäjien ryhmään kuuluvista lääkkeistä. Nämä kuuluvat tulehduskipulääkkeiden ryhmään.

Mihin Etoricoxib Krkaa käytetään?

 • Etoricoxib Krka auttaa lievittämään kipua ja turvotusta (tulehdusta) nivelissä ja lihaksissa nivelrikkoa, nivelreumaa, selkärankareumaa ja kihtiä sairastavilla 16 vuotta täyttäneillä potilailla.
 • Etoricoxib Krkaa käytetään myös kohtalaisen kivun lyhytaikaiseen hoitoon hammaskirurgisen toimenpiteen jälkeen 16 vuotta täyttäneille.

Mitä nivelrikko on?

Nivelrikko on nivelten sairaus, joka johtuu luiden päitä pehmustavan ruston asteittaisesta hajoamisesta. Se aiheuttaa turvotusta (tulehdusta), kipua, arkuutta, jäykkyyttä ja liikerajoitteisuutta.

Mitä nivelreuma on?

Nivelreuma on pitkäaikainen tulehdussairaus nivelissä. Se aiheuttaa kipua, jäykkyyttä, turvotusta ja lisääntyvää toimintakyvyn menetystä nivelissä sekä tulehdusta myös muualla elimistössä.

Mitä kihti on?

Kihti on sairaus, jolle on ominaista äkilliset, uusiutuvat erittäin kivuliaat tulehdukset ja punoitus nivelissä. Sen aiheuttaa mineraalikiteiden kertyminen niveliin.

Mitä selkärankareuma on?

Selkärankareuma on selkärangan ja suurten nivelten tulehduksellinen sairaus.

Etorikoksibia, jota Etoricoxib Krka sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Etoricoxib Krka -valmistetta

 • jos olet allerginen etorikoksibille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos olet allerginen tulehduskipulääkkeille, mukaan lukien asetyylisalisyylihappo ja COX-2-estäjät (ks. Mahdolliset haittavaikutukset, kohta Mahdolliset haittavaikutukset)
 • jos sinulla on mahahaava tai ruoansulatuskanavan verenvuotoa
 • jos sinulla on vakava maksasairaus
 • jos sinulla on vakava munuaissairaus
 • jos olet tai voit olla raskaana tai jos imetät (ks. ”Raskaus, imetys ja hedelmällisyys”)
 • olet alle 16-vuotias
 • jos sinulla on tulehduksellinen suolistosairaus, kuten Crohnin tauti, haavainen paksusuolitulehdus tai muu paksusuolitulehdus
 • jos sinulla on korkea verenpaine, joka ei ole lääkityksellä hallinnassa (tarkista lääkäriltä tai terveydenhoitajalta, jos et ole varma, onko verenpaineesi hallinnassa)
 • jos sinulla on todettu sydänsairaus, mukaan lukien sydämen vajaatoiminta (kohtalainen tai vaikea), rintakipua (angina pectoris)
 • jos sinulla on ollut sydäninfarkti, sinulle on tehty sydämen ohitusleikkaus tai sinulla on ääreisvaltimosairaus (huono verenkierto säärissä tai jaloissa, mikä johtuu ahtaista tai tukkeutuneista valtimoista)
 • jos sinulla on ollut aivohalvaus (mukaan lukien ohimenevä aivoverenkiertohäiriö eli TIA). Etorikoksibi voi lisätä hieman sydäninfarktin ja aivohalvauksen vaaraa ja sen vuoksi niiden, joilla on ollut sydänsairauksia tai aivohalvaus, ei pidä käyttää etorikoksibia.

Jos mielestäsi joku yllä olevista koskee sinua, älä ota tabletteja ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Etoricoxib Krka -valmistetta, jos:

 • sinulla on ollut mahahaava tai ruoansulatuskanavan verenvuotoa
 • sinulla on esim. pitkittyneestä oksentelusta tai ripulista johtuvaa nestevajausta
 • sinulla on nesteen kertymisestä johtuvaa turvotusta
 • sinulla on ollut sydämen vajaatoimintaa tai muita sydänsairauksia
 • verenpaineesi on joskus ollut korkea. Varsinkin suuria annoksia käytettäessä Etoricoxib Krka voi aiheuttaa joillekin potilaille verenpaineen kohoamista ja lääkäri voi haluta tarkistaa verenpaineesi ajoittain
 • sinulla on ollut maksa- tai munuaissairaus
 • sinua hoidetaan infektion vuoksi. Etoricoxib Krka voi peittää kuumeen, joka on merkki infektiosta.
 • sinulla on diabetes, korkea kolesteroli tai tupakoit. Nämä voivat lisätä sydänsairauden vaaraa.
 • olet raskautta suunnitteleva nainen
 • olet yli 65-vuotias.

Jos et ole varma koskeeko joku yllä olevista sinua, keskustele lääkärin kanssa ennen Etoricoxib Krka -valmisteen käyttöä varmistaaksesi sopiiko lääke sinulle.

Etoricoxib Krka on ikääntyneillä potilailla yhtä tehokas kuin nuoremmilla potilailla. Jos olet yli 65-vuotias, lääkäri haluaa tarkkailla terveydentilaasi asianmukaisesti. Annosta ei tarvitse muuttaa hoidettaessa yli 65-vuotiaita potilaita.

Lapset ja nuoret

Älä anna tätä lääkettä lapsille tai alle 16-vuotiaille nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Etoricoxib Krka

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Heti kun aloitat Etoricoxib Krkan käytön, lääkäri voi joutua tarkistamaan, että lääkkeesi toimivat oikein, erityisesti jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • verenohennuslääkkeitä (antikoagulantteja), esim. varfariinia
 • rifampisiinia (antibiootti)
 • metotreksaattia (immuunijärjestelmän toimintaa hillitsevä lääke, jota käytetään usein myös nivelreuman hoitoon)
 • siklosporiinia tai takrolimuusia (elimistön immuunijärjestelmän toimintaa hillitseviä lääkkeitä)
 • litiumia (lääke, jota käytetään tietyntyyppisen masennuksen hoitoon)
 • ACE:n estäjiä ja angiotensiinireseptorin salpaajia (verenpaine- ja sydämen vajaatoimintalääkkeitä), esim. enalapriilia, ramipriilia, losartaania ja valsartaania
 • diureetteja (nesteenpoistolääkkeitä)
 • digoksiinia (sydämen vajaatoiminta- ja rytmihäiriölääke)
 • minoksidiilia (verenpainelääke)
 • salbutamolia tabletteina tai oraaliliuoksena (astmalääke)
 • ehkäisytabletteja (yhdistelmä saattaa lisätä haittavaikutusten vaaraa)
 • hormonikorvaushoitoa (yhdistelmä saattaa lisätä haittavaikutusten vaaraa)
 • asetyylisalisyylihappoa (aspiriinia). Mahahaavan vaara on suurempi, jos käytät Etoricoxib Krkaa samanaikaisesti asetyylisalisyylihapon kanssa.
  • asetyylisalisyylihappo sydäninfarktin tai aivohalvauksen estoon:Etoricoxib Krkaa voidaan käyttää pienten asetyylisalisyylihappoannosten kanssa. Älä lopeta sydäninfarktin tai aivohalvauksen estoon käytettyjen pienten asetyylisalisyylihappoannosten ottamista neuvottelematta lääkärin kanssa
  • asetyylisalisyylihappo ja muut tulehduskipulääkkeet (eli NSAIDit): Älä käytä suuria asetyylisalisyylihappoannoksia tai muita tulehduskipulääkkeitä Etoricoxib Krkan käytön aikana.

Etoricoxib Krka ruuan ja juoman kanssa

Etoricoxib Krkan vaikutus saattaa alkaa nopeammin, kun Etoricoxib Krka otetaan tyhjään mahaan.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Raskaus

Etoricoxib Krka ‑tabletteja ei saa käyttää raskauden aikana. Jos olet tai epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista, älä käytä tabletteja. Jos tulet raskaaksi, lopeta tablettien käyttäminen ja ota yhteys lääkäriin. Jos olet epävarma tai tarvitset lisäohjeita, ota yhteys lääkäriin.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö Etoricoxib Krka äidinmaitoon. Jos imetät tai aiot imettää, ota yhteys lääkäriin ennen kuin aloitat Etoricoxib Krkan käyttämisen. Älä imetä, jos käytät Etoricoxib Krkaa.

Hedelmällisyys

Etoricoxib Krka ‑tablettien käyttöä ei suositella naisille, jotka yrittävät tulla raskaaksi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Joillakin potilailla on ilmoitettu esiintyneen huimausta ja uneliaisuutta Etoricoxib Krkan käytön yhteydessä. Älä aja äläkä käytä mitään työvälineitä tai koneita, jos koet huimausta tai uneliaisuutta.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Etoricoxib Krka sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti, eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Älä ylitä sairautesi hoitoon suositeltuja annoksia. Lääkäri haluaa keskustella hoidostasi ajoittain. On tärkeää, että käytät pienintä annosta, jolla kipusi pysyy hallinnassa. Sinun ei myöskään tulisi käyttää Etoricoxib Krkaa kauemmin kuin on välttämätöntä, koska sydäninfarktin ja aivohalvauksen vaara voi lisääntyä pitkittyneen hoidon myötä, etenkin suuria annoksia käytettäessä.

Tästä lääkevalmisteesta on saatavana eri vahvuuksia. Lääkäri määrää sinulle sopivan tablettivahvuuden sairautesi mukaan.

Suositeltu annos on:

Nivelrikko

Suositeltu annos on 30 mg kerran vuorokaudessa. Annos voidaan tarvittaessa nostaa korkeintaan 60 mg:aan vuorokaudessa.

Nivelreuma

Suositeltu annos on 60 mg kerran vuorokaudessa. Annos voidaan tarvittaessa nostaa korkeintaan 90 mg:aan vuorokaudessa.

Selkärankareuma

Suositeltu annos on 60 mg kerran vuorokaudessa. Annos voidaan tarvittaessa nostaa korkeintaan 90 mg:aan vuorokaudessa.

Akuutit kiputilat

Etorikoksibia tulisi käyttää vain akuutin kipuvaiheen ajan.

 • Kihti
  Suositeltu annos on 120 mg kerran vuorokaudessa, ja sitä tulisi käyttää vain akuutin kipuvaiheen aikana enintään kahdeksan vuorokauden ajan.
 • Hammaskirurgisen toimenpiteen jälkeinen kipu
  Suositeltu annos on 90 mg kerran vuorokaudessa enintään kolmen vuorokauden ajan.

Potilaat, joilla on maksasairauksia

 • Jos sinulla on lievä maksasairaus, älä ota Etoricoxib Krka -tabletteja enempää kuin 60 mg vuorokaudessa.
 • Jos sinulla on keskivaikea maksasairaus, älä ota Etoricoxib Krka -tabletteja enempää kuin 30 mg vuorokaudessa.

Käyttö lapsille ja nuorille

Lasten ja alle 16-vuotiaiden nuorten ei pidä käyttää Etoricoxib Krka ‑tabletteja.

Iäkkäät

Annostusta ei tarvitse muuttaa iäkkäitä potilaita hoidettaessa. Kuten muitakin lääkkeitä käytettäessä, varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa iäkkäitä potilaita.

Antotapa

Etoricoxib Krka ‑tabletit otetaan suun kautta. Ota tabletit kerran vuorokaudessa. Etoricoxib Krka voidaan ottaa joko ruokailun yhteydessä tai tyhjään mahaan.

Jos otat enemmän Etoricoxib Krka -tabletteja kuin sinun pitäisi

Älä koskaan ota tabletteja enempää kuin mitä lääkäri on sinulle määrännyt. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Etoricoxib Krka -tabletteja

On tärkeää ottaa lääkärin määräyksen mukainen annos. Jos kuitenkin unohdat ottaa annoksen, jatka lääkkeen käyttöä seuraavana päivänä ohjeen mukaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista oireista, lopeta Etoricoxib Krkan käyttö ja keskustele heti lääkärin kanssa (ks. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Etoricoxib Krkaa, kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä):

 • hengästyminen, rintakipu tai nilkkojen turpoaminen, ilmaantuvat ensi kertaa tai pahenevat
 • ihon ja silmien keltaisuus - nämä ovat maksasairauden oireita
 • kova tai jatkuva mahakipu tai ulosteesi muuttuu mustaksi
 • allerginen reaktio, johon voi liittyä iho-oireita, kuten haavaumia ja rakkulamuodostusta, kasvojen, huulien, kielen tai nielun turvotusta, mikä voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia.

Muita haittavaikutuksia, joita voi ilmetä Etoricoxib Krka ‑hoidon aikana:

Hyvin yleiset (saattaa ilmetä yli 1 käyttäjällä 10:stä) 

 • mahakipu.

Yleiset (saattaa ilmetä enintään 1 käyttäjällä 10:stä) 

 • poistokuopan tulehdus ja kipu hampaanpoiston jälkeen (kuiva alveoliitti)
 • nesteen kertymisestä johtuva säärien ja/tai jalkojen turvotus
 • heitehuimaus, päänsärky
 • sydämentykytys (nopea tai epäsäännöllinen sydämen lyöntitiheys), epäsäännöllinen sydämen rytmi (rytmihäiriö)
 • kohonnut verenpaine
 • hengityksen vinkuminen tai hengenahdistus (bronkospasmi)
 • ummetus, ilmavaivat, mahakatarri (mahalaukun limakalvon tulehdus), närästys, ripuli, ruoansulatushäiriöt (dyspepsia)/mahavaivat, pahoinvointi, huonovointisuus (oksentelu), ruokatorven tulehdus, suun haavaumat
 • muutoksia maksasi toimintaa mittaavien verikokeiden tuloksissa
 • mustelmataipumus
 • väsymys ja heikkous, flunssan kaltaiset oireet.

Melko harvinaiset (saattaa ilmetä enintään 1 käyttäjällä 100:sta) 

 • maha-suolikanavan tulehdus (mahalaukun ja ohutsuolen tulehdus/vatsaflunssa), ylähengitystieinfektio, virtsatietulehdus
 • laboratorioarvojen muutokset (punasolujen määrän väheneminen, valkosolujen määrän väheneminen, verihiutaleiden määrän väheneminen)
 • yliherkkyys (allerginen reaktio, mukaan lukien nokkosihottuma, joka voi olla niin vakava, että on syytä välittömästi ottaa yhteys lääkäriin)
 • ruokahalun lisääntyminen tai väheneminen, painon nousu
 • ahdistuneisuus, masennus, tarkkaavaisuuden heikkeneminen, aistiharhat (hallusinaatiot)
 • makuaistin häiriöt, unettomuus, puutuminen tai pistely, uneliaisuus
 • näön hämärtyminen, silmien ärsytys ja punoitus
 • korvien soiminen, huimaus (tunne pyörimisestä paikallaan ollessa)
 • epänormaalit sydämenlyönnit (eteisvärinä), nopea sydämen syke, sydämen vajaatoiminta, puristuksen, paineen tai painon tunne rinnassa (rasitusrintakipu), sydäninfarkti
 • punastelu, aivohalvaus, ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA), voimakas verenpaineen kohoaminen, verisuonitulehdus
 • yskä, hengästyneisyys, nenäverenvuoto
 • vatsan turvotus, suolen toiminnan muutokset, suun kuivuminen, mahahaava, mahan limakalvon tulehdus, joka voi muuttua vakavaksi ja aiheuttaa verenvuotoa, ärtynyt paksusuoli, haimatulehdus
 • kasvojen turvotus, ihottuma tai kutiava iho, ihon punoitus
 • lihaskrampit tai -kouristukset, lihaskipu tai -jäykkyys
 • korkea veren kaliumpitoisuus, muutoksia munuaistesi toimintaa mittaavien virtsa- tai verikokeiden tuloksissa, vakavat munuaissairaudet
 • rintakipu.

Harvinaiset (saattaa ilmetä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta) 

 • angioödeema (allerginen reaktio, johon liittyy kasvojen, huulien, kielen ja/tai nielun turvotus, joka voi aiheuttaa hengitys- tai nielemisvaikeuksia, ja joka voi olla niin vakava, että on syytä välittömästi ottaa yhteys lääkäriin)/anafylaktiset/anafylaktoidiset reaktiot mukaan lukien sokki (vakava allerginen reaktio, joka vaatii välitöntä lääkärin hoitoa)
 • sekavuus, levottomuus
 • maksan toimintahäiriöt (maksatulehdus)
 • alhainen veren natriumpitoisuus
 • maksan vajaatoiminta, ihon ja/tai silmien keltaisuus
 • vaikeat ihoreaktiot.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Suomessa:

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

www.fimea.fi

Ruotsissa:

Läkemedelsverket 

Box 26 

751 03 Uppsala 

www.lakemedelsverket.se

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Etoricoxib Krka sisältää

 • Vaikuttava aine on etorikoksibi.Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 30 mg, 60 mg, 90 mg tai 120 mg etorikoksibia.
 • Muut aineet ovat: mikrokiteinen selluloosa, vedetön kalsiumvetyfosfaatti, kroskarmelloosinatrium, natriumstearyylifumaraatti, kolloidinen piidioksidi tablettiytimessä ja poly(vinyylialkoholi), titaanidioksidi (E171), makrogoli 3000, talkki, keltainen rautaoksidi E172 (Etoricoxib Krka 60 mg:n kalvopäällysteiset tabletit) ja punainen rautaoksidi E172 (Etoricoxib Krka 90 mg:n ja 120 mg:n tabletit) kalvopäällysteessä. Ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Etoricoxib Krka sisältää natriumia”.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Etoricoxib Krka ‑tableteista on saatavana neljä vahvuutta:

Etoricoxib Krka 30 mg:n kalvopäällysteiset tabletit ovat valkoisia tai melkein valkoisia, pyöreitä (halkaisija: 6 mm), hieman kaksoiskuperia, viistoreunaisia kalvopäällysteisiä tabletteja.

Etoricoxib Krka 60 mg:n kalvopäällysteiset tabletit ovat ruskeankellertäviä, pyöreitä (halkaisija: 8 mm), kaksoiskuperia, viistoreunaisia kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toisella puolella on merkintä ”60”.

Etoricoxib Krka 90 mg:n kalvopäällysteiset tabletit ovat vaaleanpunaisia, pyöreitä (halkaisija: 9 mm), kaksoiskuperia, viistoreunaisia kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toisella puolella on merkintä ”90”.

Etoricoxib Krka 120 mg:n kalvopäällysteiset tabletit ovat ruskeanpunaisia, pyöreitä (halkaisija: 10 mm), hieman kaksoiskuperia, viistoreunaisia kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toisella puolella on jakouurre. Vaikka tabletissa on jakouurre, tablettia ei saa murtaa.

Etoricoxib Krka 30 mg:n kalvopäällysteiset tabletit

Saatavana on rasioita, jotka sisältävät 7, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 98 tai 100 tablettia läpipainopakkauksissa.

Etoricoxib Krka 60 mg:n kalvopäällysteiset tabletit

Saatavana on rasioita, jotka sisältävät 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 tai 100 tablettia läpipainopakkauksissa.

Etoricoxib Krka 90 mg:n kalvopäällysteiset tabletit

Saatavana on rasioita, jotka sisältävät 5, 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 tai 100 tablettia läpipainopakkauksissa.

Etoricoxib Krka 120 mg:n kalvopäällysteiset tabletit

Saatavana on rasioita, jotka sisältävät 5, 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 tai 100 tablettia läpipainopakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Myyntiluvanhaltijan paikallinen edustaja Suomessa

KRKA Finland Oy, Bertel Jungin aukio 5, 02600 Espoo

Myyntiluvanhaltijan paikallinen edustaja Ruotsissa

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Tukholma

Valmistaja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 6, 27472 Cuxhaven, Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 7.7.2023

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilla www.fimea.fi

Yrityksen yhteystiedot:

KRKA Finland Oy
Tekniikantie 14
02150 Espoo
Suomi

info.fi@krka.biz
www.krka.biz
020-7545330
Tukkuliike: Tamro