FEIBA infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 50 U/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (13,2 mt, 16.03.2021 19:06:13)

Feiba 25 U/ml

Feiba 50 U/ml

infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Vaikuttava aine: Hyytymistekijä VIII:n vasta-aineen ohittava aine

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Feiba on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Feiba‑valmistetta

3. Miten Feiba‑valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Feiba‑valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Feiba on ihmisen plasmasta valmistettu valmiste, joka mahdollistaa veren hyytymisen, vaikka yksittäisten hyytymistekijöiden määrä on vähentynyt tai ne puuttuvat kokonaan.

Feiba-valmistetta käytetään verenvuotojen hoitoon hemofilia A ‑potilaille.

Feiba-valmistetta käytetään verenvuotojen hoitoon hemofilia B ‑potilaille, kun potilailla on vasta-aineita, jos muuta hoitoa ei ole saatavilla.

Feiba-valmistetta käytetään myös verenvuodon estämiseen hemofilia A ‑potilaille, kun potilailla on vasta-aineita ja aiempi merkittävä verenvuoto tai joilla merkittävän verenvuodon riski on lisääntynyt.

Lisäksi Feiba-valmistetta voidaan käyttää verenvuotojen hoitoon potilailla, joilla ei ole hemofiliaa, mutta joilla on hankinnaisia vasta-aineita hyytymistekijä VIII:lle.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Kerro lääkärillesi, jos sinulla on allergioita.

Kerro lääkärille, jos ruokavaliossasi tulee olla vähän natriumia.

Älä käytä Feiba-valmistetta

Seuraavissa tilanteissa lääkäri määrää Feiba-valmistetta vain, jos muilla asianmukaisilla veren hyytymistekijäkonsentraateilla ei ole odotettavissa vastetta hoitoon, esimerkiksi jos vasta-ainetitteri on korkea.

 • Jos olet allerginen (yliherkkä) Feiba-valmisteen jollekin ainesosalle.
 • Jos sinulla on fibriinihukkaoireyhtymä (DIC). (DIC, vaikea veren hyytymishäiriö, hengenvaarallinen tila, jossa ilmenee liiallista veren hyytymistä ja veritulppia muodostuu verisuonissa korostuneesti/voimakkaasti.) Tällöin elimistön hyytymistekijöiden kulutus kasvaa.
 • Jos sinulla on tai on äskettäin ollut sydäninfarkti, akuutti verisuonitukos ja/tai veritulppa: Feiba-valmistetta saa käyttää vain hengenvaarallisissa verenvuotoepisodeissa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Feiba-valmistetta, koska se voi aiheuttaa yliherkkyysreaktioita, kuten kaikki laskimoon annettavat plasmavalmisteet. Jotta allergiset reaktiot voidaan tunnistaa mahdollisimman pian, sinun pitää olla tietoinen mahdollisen yliherkkyysreaktion ensioireista, kuten

 • eryteema (ihon punoitus)
 • ihottuma
 • nokkosihottuma
 • kutina kaikkialla kehossa
 • huulten ja kielen turvotus
 • hengitysvaikeudet/hengenahdistus
 • puristava tunne rinnassa
 • yleinen huonovointisuus
 • huimaus
 • verenpaineen lasku.

Plasmasta valmistettujen lääkkeiden muita yliherkkyysreaktioiden oireita ovat uneliaisuus ja levottomuus.

Jos sinulla ilmenee jokin tai useampia mainituista oireista, lopeta infuusio välittömästi ja ota heti yhteys lääkäriin. Oireet voivat olla anafylaktisen sokin ensioireita. Vaikeat oireet vaativat nopeaa ensiapua.

Lääkäri määrää Feiba-valmistetta uudestaan potilaille, joiden epäillään olevan allergisia valmisteelle tai jollekin sen muulle aineelle harkittuaan huolellisesti odotetun hyödyn ja uudelleen altistumiseen liittyvän riskin, ja/tai jos muulla estohoidolla tai vaihtoehtoisilla lääkkeillä ei ole odotettavissa hoitotulosta.

 • Jos verenpaineesi tai sykkeesi muuttuu voimakkaasti, sinulla on hengitysvaikeuksia, yskää tai rintakipua, lopeta infuusio välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin. Lääkäri käynnistää tarvittavat diagnostiset toimet ja hoitotoimet.
 • Potilaat, joilla on hemofilia ja hyytymistekijöiden vasta-aineita tai hankinnaisia vasta-aineita. Feiba-hoidon aikana näillä potilailla voi olla samanaikaisesti sekä lisääntynyt verenvuototaipumus että suurentunut tromboosiriski.

Tromboottisia ja tromboembolisia haittavaikutuksia, myös fibriininhukkaoireyhtymä (DIC), laskimotukos, keuhkotukos, sydäninfarkti ja halvaus, on esiintynyt Feiba-hoidon aikana. Samanaikainen hoito rekombinantti hyytymistekijä VIIa:lla voi suurentaa tromboembolisten haittavaikutusten kehittymisen riskiä. Joitakin tromboembolisia tapahtumia on esiintynyt käytettäessä suuria Feiba-annoksia.

Toisen yhtiön tekemässä tutkimuksessa, jossa arvioitiin emisitsumabia (lääke, jota käytetään verenvuotojen ennaltaehkäisyyn A-hemofiliaa sairastavilla potilailla), joillakin potilailla esiintynyttä läpäisyvuotoa hoidettiin Feiba-valmisteella verenvuotojen hallintaan saamiseksi. Joillekin näistä potilaista kehittyi tromboottinen mikroangiopatia (TMA), joka on vakava ja mahdollisesti henkeä uhkaava sairaus. Siinä verisuonten sisäpinta voi vaurioitua ja pieniin verisuoniin voi kehittyä verihyytymiä. Joissakin tapauksissa tämä voi vaurioittaa munuaisia ja muita elimiä. Jos sinulla ilmenee läpäisyvuotoja ennaltaehkäisevän emisitsumabihoidon aikana, ota heti yhteyttä hemofiliaasi hoitavaan henkilöön tai hemofilian hoitokeskukseen.

Kun lääke valmistetaan ihmisen verestä tai plasmasta, infektioiden siirtymistä potilaille estetään tietyillä toimenpiteillä. Veren ja plasman luovuttajat valitaan tarkoin, jotta mahdolliset taudinkantajat eivät pääse luovuttajiksi, ja kukin luovutuserä ja plasmapooli testataan virusten ja infektioiden merkkien varalta. Veri- ja plasmavalmisteiden valmistajat käyttävät veren ja plasman käsittelyssä toimenpiteitä, joilla voidaan inaktivoida tai poistaa viruksia. Varotoimista huolimatta ihmisen verestä tai plasmasta valmistettuja lääkkeitä käytettäessä ei voida täydellisesti sulkea pois taudinaiheuttajien siirtymismahdollisuutta. Tämä koskee myös tuntemattomia ja uusia viruksia ja muita taudinaiheuttajia.

Käytetyt menetelmät tehoavat vaipallisiin viruksiin, kuten ihmisen immuunikatovirukseen (HIV), hepatiitti B ‑virukseen ja hepatiitti C ‑virukseen, sekä vaipattomaan hepatiitti A ‑virukseen. Nämä menetelmät tehoavat vain vähän vaipattomiin viruksiin, kuten parvovirukseen B19. Parvovirus B19 infektio voi olla vaarallinen raskaana oleville naisille (sikiöinfektio) tai potilaille, joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt tai joilla on jonkin tyyppinen anemia (kuten sirppisoluanemia tai hemolyyttinen anemia).

Lääkäri voi suositella sinulle hepatiitti A‑ tai B-rokotusta, jos saat säännöllisesti tai toistuvasti ihmisen plasmasta valmistettuja tekijä VIII vasta-ainevalmisteita.

Suurten Feiba-annosten jälkeen, passiivisesti siirtyvien hepatiitti B ‑viruksen pinta-antigeenien (HBsAb) vasta-aineiden tilapäinen lisääntyminen voi johtaa positiivisten serologisten tulosten harhaanjohtavaan tulkintaan.

Feiba valmistetaan plasmasta ja saattaa sisältää aineita, jotka infusoitaessa reagoivat muodostamalla veren isoagglutiniineja (vasta-aineita, jotka aiheuttavat toiselta henkilöltä saatujen punasolujen kiinniliimautumisen). Tästä voi seurata virheitä verikokeiden tulosten tulkinnassa.

Aina kun saat Feiba-valmistetta, on erittäin suositeltavaa kirjata ylös valmisteen nimi ja eränumero, jotta käytettyjen erien tiedot jäävät potilastietoihin.

Muut lääkevalmisteet ja Feiba

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Feiba-valmisteen ja rekombinantin tekijä VIIa ‑konsentraatin, antifibrinolyyttien tai emisitsumabin samanaikaisesta tai peräkkäisestä käytöstä ei ole tehty riittävästi kontrolloituja kliinisiä tutkimuksia. Tromboottisten tapahtumien mahdollisuus on otettava huomioon, jos antifibrinolyyttejä, kuten traneksaamihappoa tai aminokapronihappoa, ja Feibaa annetaan samanaikaisesti. Feiban ja antifibrinolyyttien antamisen välissä tulee olla noin 6–12 tunnin väli.

Samanaikaisella rF VIIa ‑konsentraatin käytöllä on saatavilla olevan in vitro ‑datan ja kliinisten havaintojen perusteella mahdollisia yhteisvaikutuksia, jotka mahdollisesti aiheuttavat tromboembolisia haittavaikutuksia.

Kerro lääkärille, jos sinulle suunnitellaan Feiba-hoitoa emisitsumabin (lääke, jota käytetään verenvuotojen ennaltaehkäisyyn A‑hemofiliaa sairastavilla potilailla) jälkeen, koska tällöin on otettava huomioon erityisiä varoituksia ja varotoimia. Lääkärin on tarkkailtava tilaasi tiiviisti.

Kuten kaikkien hyytymistekijävalmisteiden kohdalla, Feiba-valmisteen teho ja siedettävyys voivat heikentyä, jos siihen sekoitetaan muita lääkevalmisteita ennen sen antoa. On suositeltavaa huuhdella laskimokanyyli fysiologisella keittosuolaliuoksella ennen Feiba‑valmisteen antoa ja sen jälkeen.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Lääkäri päättää, voitko käyttää Feiba-valmistetta raskauden ja imetyksen aikana. Raskauden aikana suurentuneen veritulpan riskin vuoksi Feiba-valmistetta voi käyttää raskaana oleville ja imettäville naisille vain tarkassa lääkärin seurannassa ja vain jos se on ehdottoman tarpeellista. Lisätietoa parvovirus B19 infektiosta on kohdassa varoitukset ja varotoimet.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Valmisteen ei ole havaittu vaikuttavan ajamiseen tai koneiden käyttökykyyn.

Feiba sisältää natriumia

Feiba 25 U/ml

500 U

Tämä lääkevalmiste sisältää 80 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per injektiopullo. Tämä vastaa 4 %:a  suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Feiba 50 U/ml

500 U

Tämä lääkevalmiste sisältää 40 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per injektiopullo. Tämä vastaa 2 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

1000 U

Tämä lääkevalmiste sisältää 80 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per injektiopullo. Tämä vastaa 4 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

2500 U

Tämä lääkevalmiste sisältää 200 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per injektiopullo. Tämä vastaa 10 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

3. Miten valmistetta käytetään

Feiba annetaan laskimoon kun infuusiokuiva-aine on liuotettu pakkauksessa olevaan liuottimeen.

Käytä Feiba-valmistetta juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri päättää annoksen ja annosvälin yksilöllisesti. Tähän vaikuttavat hyytymishäiriön vaikeus, vuodon sijainti ja laajuus ja yleiskuntosi ja vasteesi valmisteeseen. Lääkärin määräämää annosta ei saa muuttaa eikä valmisteen käyttöä keskeyttää puhumatta lääkärin kanssa.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos Feiba-valmisteen vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai heikko.

Valmiste on lämmitettävä huoneen- tai kehonlämpöiseksi ennen sen antamista.

Feiba-valmisteen pitää sekoittaa käyttövalmiiksi juuri ennen sen antamista. Liuos on käytettävä heti (koska valmisteessa ei ole säilöntäaineita).

Pyöritä varovasti, kunnes kaikki materiaali on liuennut. Varmista, että Feiba on kokonaan liuennut. Muuten laitteen suodattimen läpi pääsee vähemmän Feiba-yksiköitä.

Sameat tai saostumia sisältävät liuokset on hävitettävä asianmukaisesti.

Avoimia injektiopulloja ei saa käyttää uudelleen.

Käytä käyttövalmiiksi saattamisessa vain pakkauksen mukana toimitettua injektionesteisiin käytettävää vettä ja sekoituslaitetta.

Jos käytetään muita kuin mukana tulevia laitteita, on käytettävä sopivaa suodatinta, jonka huokoskoko on vähintään 149 µm.

Älä käytä valmistetta, jos steriilisuoja tai pakkaus on vaurioitunut tai haurastunut.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Infuusiokuiva-aineen, liuosta varten, käyttövalmiiksi saattaminen BaxJect II Hi-Flow ‑laitteeseen:

 1. Anna avaamattoman liuotininjektiopullo (injektionesteisiin käytettävä vesi) lämmetä tarvittaessa huoneenlämpöiseksi tai enintään lämpötilaan 37 °C.
 2. Poista kuiva-aineinjektiopullon ja liuotinpullon suojakorkit ja desinfioi molempien injektiopullojen kumitulpat. Aseta injektiopullot tasaiselle alustalle.
 3. Avaa BaxJect ii H i-Flow ‑laitteen pakkaus vetämällä repäisykansi pois ilman, että kosketat pakkauksen sisältöön (kuva a). Älä vielä poista siirtolaitetta pakkauksesta.
 4. Käännä pakkaus ylösalaisin ja työnnä läpinäkyvä muovikanyyli liuotininjektiopullon kumitulpan läpi (kuva b). Poista nyt BaxJect ii Hi-Flow ‑laite pakkauksesta (kuva c). Älä vielä poista sinistä suojakorkkia BaxJect ii Hi-Flow -laitteesta.
 5. Kun Baxject ii Hi-Flow on liitetty liuotininjektiopulloon, käännä järjestelmä ylösalaisin siten, että liuotininjektiopullo on laitteen päällä. Paina BaxJect ii Hi-Flow ‑laitteen violetti muovikärki Feiba kuiva-aineinjektiopullon kumitulpan läpi. Liuotin siirtyy tyhjiön vaikutuksesta Feiba-pulloon (kuva d).
 6. Pyöritä, mutta älä ravista, koko järjestelmää varovasti, kunnes kuiva-aine on liuennut. Varmista, että kuiva-aine on täysin liuennut, muutoin vaikuttavaa ainetta voi jäädä suodattimeen.

 

 

Infuusio

Aseptista tekniikkaa on noudatettava koko toimenpiteen ajan!

1) Poista sininen suojakorkki BAXJECT II Hi-Flow -laitteesta. Liitä ruisku tiukasti BAXJECT II Hi-Flow ‑laitteeseen. ÄLÄ VEDÄ ILMAA RUISKUUN. (Kuva e) Jotta ruiskun ja BAXJECT II Hi-Flow ‑laitteen välinen liitos on tiivis, luer lock ‑ruiskun käyttö on erittäin suositeltavaa (käännä ruiskua myötäpäivään loppuasentoon).

2) Käännä järjestelmä niin, että liuotettu valmiste on ylimpänä. Vedä liuennutta valmistetta ruiskuun vetämällä mäntää taaksepäin HITAASTI ja varmista, että BAXJECT II Hi-Flow ‑laitteen ja ruiskun välinen tiukka liitos säilyy koko tiiviinä koko toimenpiteen ajan (kuva f).

3) Irrota ruisku.

4) Jos valmiste vaahtoaa ruiskussa, odota vaahdon häviämistä. Anna liuos hitaasti laskimoon mukana tulevalla infuusiosetillä (tai kertakäyttöisellä neulalla).

 

Infuusionopeutta 2 U/kg minuutissa ei saa ylittää.

Jos käytät enemmän Feiba-valmistetta kuin sinun pitäisi

Ota heti yhteys lääkäriin. Feiba-valmisteen yliannostus voi suurentaa haittavaikutusten, kuten veritulpan, fibriinihukkaoireyhtymän (DIC) ja sydäninfarktin riskiä. Jotkut ilmoitetuista tromboemboliatapahtumista ilmenivät käytettäessä 200 U/kg/vrk ylittäviä annoksia tai potilailla, joilla oli muita tromboembolisten tapahtumien riskitekijöitä. Mikäli havaitaan merkkejä tai oireita tromboottisista tai tromboembolisista tapahtumista, infuusio on lopetettava välittömästi ja ryhdyttävä asianmukaisiin diagnostisiin toimiin ja hoitotoimiin.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Feiba-valmistekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset (ilmenevät 1 potilaalla 10:stä)

Yliherkkyys, päänsärky, huimaus, matala verenpaine, ihottuma, positiivinen hepatiitti B ‑pinta-antigeenitesti.

Haittavaikutukset, joiden esiintymistiheys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Veri ja imukudos: Fibriinihukkaoireyhtymä, vasta-ainetitterin suureneminen.

Immuunijärjestelmä: Anafylaktiset reaktiot, nokkosihottuma koko kehossa.

Hermosto: Raajojen tunnottomuus, epänormaali tai heikentynyt tuntoaisti, aivohalvaus (tromboottinen aivohalvaus, embolinen aivohalvaus), uneliaisuus, makuaistihäiriöt.

Sydän: Sydänkohtaus (sydänlihasinfarkti), sydämentykytys (tiheälyöntisyys).

Verisuonisto: Verisuoniin pääsevän verihyytymän muodostuminen (tromboemboliset tapahtumat, laskimo- tai valtimotukos), verenpaineen nousu, punoitus.

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina: Keuhkovaltimon tukos (keuhkoveritulppa), ilmateiden supistuminen (bronkospasmi), hengityksen vinkuminen, yskä, hengenahdistus.

Ruoansulatuselimistö: Oksentelu, ripuli, vatsakipu, oksentelu, pahoinvointi.

Iho ja ihonalainen kudos: Kasvojen tunnottomuus, kasvojen, kielen ja huulten turvotus (angioedeema), nokkosihottuma koko kehossa, kutina.

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat: Kipu injektiokohdassa, yleinen huonovointisuus, kuumotus, vilunväristykset, rintakipu, epämukava tunne rinnassa.

Tutkimukset: Verenpaineen lasku.

Nopea laskimoinfuusio voi aiheuttaa pistävää särkyä tai kasvojen, käsivarsien tai jalkojen puutumista ja verenpaineen laskua.

Sydäninfarkteja on havaittu annettaessa päivittäistä enimmäisannosta suurempia annoksia ja/tai käytettäessä valmistetta pitkään ja/tai jos potilaalla oli veritulpan riskitekijöitä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Ei saa jäätyä.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Älä käytä etiketissä tai pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Feiba 25 U/ml sisältää

Kuiva-aine

 • Vaikuttava aine on hyytymistekijä VIII:n vasta-aineen ohittava aine.
 • 1 ml sisältää 25 U hyytymistekijä VIII:n vasta-aineen ohittavaa ainetta.
 • 1 injektiopullo Feibaa 25 U/ml sisältää 500 U:ta (yksikköä) hyytymistekijä VIII:n vasta-aineen ohittavaa ainetta 200–600 mg:ssa ihmisen plasmaproteiinia.
 • Feiba sisältää myös tekijöitä II, IX ja X, pääasiassa inaktivoidussa muodossa, sekä aktivoitua tekijä VII:ää. Tekijä VIII hyytymisantigeenin (F VIII C:ag) sekä kallikreiini-kiniinijärjestelmän tekijöitä on mukana hyvin pieni määrä tai ei lainkaan.
 • Muut aineet ovat natriumkloridi ja natriumsitraatti.

Liuotin

 • Injektionesteisiin käytettävä vesi.

Mitä Feiba 50 U/ml sisältää

Kuiva-aine

 • Vaikuttava aine on hyytymistekijä VIII:n vasta-aineen ohittava aine.
 • 1 ml sisältää 50 U hyytymistekijä VIII:n vasta-aineen ohittavaa ainetta.
 • Feiba 50 U/ml on saatavilla kolmessa pakkauskoossa:
  • 500 U Feiba sisältää 500 U (yksikköä) hyytymistekijä VIII:n vasta-aineen ohittavaa ainetta 200–600 mg:ssa ihmisen plasmaproteiinia.
  • 1000 U Feiba sisältää 1000 U (yksikköä) hyytymistekijä VIII:n vasta-aineen ohittavaa ainetta 400–1200 mg:ssa ihmisen plasmaproteiinia.
  • 2500 U Feiba sisältää 2500 U (yksikköä) hyytymistekijä VIII:n vasta-aineen ohittavaa ainetta 1000–3000 mg:ssa ihmisen plasmaproteiinia. Feiba sisältää myös tekijöitä II, IX ja X, pääasiassa inaktivoidussa muodossa, sekä aktivoitua tekijä VII:ää. Tekijä VIII hyytymisantigeenin (F VIII C:ag) sekä kallikreiini-kiniinijärjestelmän tekijöitä on mukana hyvin pieni määrä tai ei lainkaan.
 • Muut aineet ovat natriumkloridi ja natriumsitraatti.

Liuotin

 • Steriili injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valmiste on kylmäkuivattukuiva-aine tai mureneva kiinteä valkoinen tai vaalea tai vaaleanvihertävä aine. Liuotetun valmisteen pH on 6,8–7,6.

Kuiva-aine ja liuotin ovat lasisissa injektiopulloissa, jotka on suljettu kumitulpilla.

25 U/ml

Pakkaus: 1 x 500 U

50 U/ml

Pakkaus:

1 x 500 U

1 x 1000 U

1 x 2500 U

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

25 U/ml

Pakkaus sisältää joko

 • 1 injektiopullo, jossa on 500 U Feiba-infuusiokuiva-ainetta, liuosta varten
 • 1 injektiopullo, jossa on 20 ml injektionesteisiin käytettävää vettä
 • 1 kertakäyttöinen ruisku
 • 1 kertakäyttöinen neula
 • 1 perhosneula, jossa on sulkija
 • 1 suodatinneula
 • 1 siirtoneula
 • 1 ilmastusneula

TAI

 • 1 injektiopullo, jossa on 500 U Feiba-infuusiokuiva-ainetta, liuosta varten
 • 1 injektiopullo, jossa on 20 ml injektionesteisiin käytettävää vettä
 • 1 BaxJect ii Hi-Flow
 • 1 kertakäyttöinen ruisku
 • 1 kertakäyttöinen neula
 • 1 perhosneula, jossa on sulkija

50 U/ml

 • Pakkaus sisältää joko
 • 1 injektiopullo, jossa on 500 U/ 1000 U / 2500 U Feiba-infuusiokuiva-ainetta, liuosta varten
 • 1 injektiopullo, jossa on 10 ml /20 ml / 50 ml injektionesteisiin käytettävää vettä
 • 1 BAXJECT II Hi-Flow ‑laite käyttökuntoon saattamista varten
 • 1 kertakäyttöinen ruisku
 • 1 kertakäyttöinen neula
 • 1 perhosneula, jossa on sulkija

TAI

 • 1 injektiopullo, jossa on 500 U/1000 U Feiba-infuusiokuiva-ainetta, liuosta varten
 • 1 injektiopullo, jossa on 10 ml/20 ml injektionesteisiin käytettävää vettä
 • 1 kertakäyttöinen ruisku
 • 1 kertakäyttöinen neula
 • 1 perhosneula, jossa on sulkija
 • 1 suodatinneula
 • 1 siirtoneula
 • 1 ilmastusneula

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Baxalta Innovations GmbH

Industriestrasse 67

1220 Wien

Itävalta

 

Valmistaja:

Baxter AG

Industriestrasse 67

1220 Wien

Itävalta

 

Takeda Manufacturing Austria AG

Industriestrasse 67

1221 Vienna

Itävalta

Edustaja Suomessa:

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Tämä pakkausseloste on tarkastettu viimeksi 5.10.2020

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Hyytymishäiriöiden hoitoon perehtynyt lääkäri aloittaa hoidon ja valvoo sitä.

Annostus

Annos ja hoidon kesto riippuvat hyytymishäiriön vaikeudesta, vuodon sijainnista ja laajuudesta ja potilaan kliinisestä tilasta.

Annos ja antoväli valitaan potilaalle yksilöllisesti, kliinisen tehon mukaisesti.

Yleisohjeena annokseksi suositellaan 50–100 U Feibaa/kg. Vuorokausiannos ei kuitenkaan saa olla yli 200 U/kg:ta eikä kerta-annos yli 100 U/kg:ta ellei vuodon vakavuus vaadi ja anna aihetta suurempien annosten käyttöön.

Potilaille ominaisista tekijöistä johtuen potilaiden vaste hoitoon voi vaihdella. Vuototilanteessa jollakin valmisteella ei saada vastetta, mutta jollain toisella valmisteella saadaan tyydyttävä hoitotulos. Siksi voidaan harkita toisen valmisteen käyttöä, jos ei saada odotettua hoitovastetta.

Käyttö lapsille

Käyttökokemuksia alle 6‑vuotiaille lapsille on niukasti. Aikuisten annosohjelma on mukautettava lapsen kliiniseen tilaan.

1) Spontaani verenvuoto

Nivel-, lihas- ja pehmytkudosverenvuoto

Lievässä ja kohtalaisessa verenvuodossa suositusannos on 50–75 U/kg 12 tunnin välein. Hoitoa jatketaan, kunnes kliinisen paranemisen merkit, esimerkiksi kivun lievittyminen, turvotuksen väheneminen tai nivelen liikkuvuus, ovat selvästi havaittavissa.

Runsaassa lihas‑ tai pehmytkudosverenvuodossa, esimerkiksi retroperitoneaalivuodossa, suositusannos on 100 U/kg 12 tunnin välein.

Limakalvoverenvuoto

Suositusannos on 50 U/kg kuuden tunnin välein. Potilasta on tarkkailtava huolellisesti (näkyvät verenvuotokohdat, toistuvat hematokriittimääritykset). Jos verenvuoto ei lakkaa, annosta voidaan suurentaa annokseen 100 U/kg, mutta suurinta vuorokausiannosta 200 U/kg ei saa ylittää.

Muut vaikeat verenvuodot

Suositusannos vaikeassa verenvuodossa, esimerkiksi keskushermostoon, 100 U/kg 12 tunnin välein. Yksittäistapauksissa Feibaa voidaan antaa kuuden tunnin välein, kunnes potilaan kliininen tila on selvästi parantunut. (Suurinta vuorokausiannosta 200 U/kg ei saa ylittää!)

2) Leikkaukset

Leikkauksissa aloitusannos 100 U/kg voidaan antaa ennen leikkausta ja lisäannos 50–100 U/kg 6–12 tunnin jälkeen. Leikkauksen jälkeisenä ylläpitoannoksena voidaan antaa 50–100 U/kg 6–12 tunnin välein. Annos, annostiheys ja leikkausta edeltävän sekä sen jälkeen annettavan hoidon kesto määräytyy leikkaustoimenpiteen, potilaan yleistilan ja kliinisen tehon mukaan yksilöllisesti. (Suurinta vuorokausiannosta 200 U/kg ei saa ylittää!)

3) Hemofilia A ‑potilaiden verenvuodon ennaltaehkäisy, kun potilailla on vasta-aineita

 • Verenvuodon ennaltaehkäisy potilaille, joilla on korkea inhibiittori titteri ja toistuvia vuotoja ja joiden ITI (immune tolerance induction; immuunivasteen siedätys) on epäonnistunut tai sitä ei voida harkita:

suositellaan 70–100 U/kg annosta joka toinen päivä. Annosta voidaan tarvittaessa nostaa 100 U/kg annettavaksi joka päivä, jos potilaan verenvuoto jatkuu tai annosta voidaan asteittain vähentää.

 • Verenvuodon ennaltaehkäisy potilaille, joilla on korkea inhibiittori titteri ja joilla on ITI (immune tolerance induction; immuunivasteen siedätys) käynnissä:

Feibaa voidaan antaa samanaikaisesti hyytymistekijä VIII ‑valmisteiden kanssa, annoksella 50–100 U/kg, kaksi kertaa vuorokaudessa, kunnes hyytymistekijä VIII ‑inhibiittori titterit ovat alle 2 B.U.*

* 1 Bethesda Unit eli Bethesda-yksikkö: se määrä vasta-ainetta, joka estää 50‑prosenttisesti hyytymistekijä VIII aktiivisuuden plasmassa kahden tunnin inkubaation 37 °C:ssa aikana.

4) Feiban käyttö erityispotilasryhmille

Feibaa käytettiin myös tekijä VIII ‑tiivisteen kanssa pitkäkestoiseen hoitoon tekijä VII vasta-aineiden eliminoimiseksi kokonaan ja pysyvästi.

Seuranta

Verihiutaleiden määritys suositellaan tehtäväksi, jos valmisteelle ei saada riittävää vastetta. Hoito tehoaa vain, kun toiminnallisesti intakteja verihiutaleita on riittävästi.

Vaikutusmekanismin monimutkaisuuden vuoksi ei ole saatavilla suoraa vaikuttavien aineiden seurantamenetelmää. Hyytymiskokeiden tulokset, kuten kokoveren hyytymisaika (WBCT), tromboelastogrammi (TEG, r‑arvo) ja aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaika (aPTT), osoittavat yleensä vain vähäistä laskua eivätkä välttämättä korreloi kliinisen tehon kanssa. Tästä syystä näistä kokeista ei juuri ole hyötyä Feiba-hoidon seurannassa.

Antotapa

Feiba annetaan hitaana infuusiona laskimoon. Infuusionopeutta 2 U/kg minuutissa ei saa ylittää.

Feiba-valmiste tulee saattaa käyttökuntoon juuri ennen sen antamista. Liuos on käytettävä heti (koska valmisteessa ei ole säilöntäaineita). Ei saa käyttää, jos liuos on samea tai siinä on saostumia. Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Hoidon seuranta

Kerta-annosta 100 U/kg ja vuorokausiannosta 200 U/kg ei tule ylittää. Potilaita, jotka saavat enemmän kuin 100 U/kg, tulee tarkkailla erityisesti mahdollisten fibriininhukkaoireyhtymän ja/tai akuutin sepelvaltimoiskemian sekä muiden tromboottisten tai tromboembolisten tapahtumien oireiden toteamiseksi. Feibaa tulee käyttää suurina annoksina vain niin kauan kuin on ehdottoman välttämätöntä verenvuodon tyrehdyttämiseksi.

Jos potilaalla esiintyy huomattavia verenpaineen tai syketiheyden kliinisiä muutoksia, hengitysvaikeutta, rintakipua ja yskää, infuusio on heti lopetettava ja aloitettava asianmukaiset diagnostiset ja hoitotoimenpiteet. Fibriininhukkaan viittaavia merkittäviä laboratoriotuloksia ovat fibrinogeenin ja verihiutaleiden määrän lasku ja/tai fibriinin/fibrinogeenin hajoamistuotteet (FDP). Muita merkkejä fibriininhukkaoireyhtymästä ovat huomattavasti pidentynyt trombiiniaika, protrombiiniaika tai APTT. Feibaa saavilla potilailla, joilla on hemofiliaa ja joilla on hankinnaisia hyytymistekijöiden F VIII, F IX tai F XI vasta-aineita, perussairaus voi pitkittää aPTT:tä.

Feiba-hoito voi aluksi aiheuttaa potilaille, joilla on vasta-aineita, vasta-aineiden anamnestista lisääntymistä. Jatkettaessa Feiba-hoitoa voivat vasta-aineet vähentyä ajan myötä. Kliiniset tiedot ja julkaisut viittaavat siihen, ettei Feiban teho heikkene.

Feibaa saavilla potilailla, joilla on hemofiliaa ja joilla on hankinnaisia hyytymistekijöiden vasta-aineita, voi olla samanaikaisesti sekä suurentunut verenvuototaipumus että suurentunut tromboosiriski.

Laboratoriokokeet ja kliininen tehokkuus

In vitro -kokeet, joilla mitataan valmisteen tehoa, esimerkiksi aPTT, kokoveren hyytymisaika (WBCT) ja tromboelastogrammi (TEG), eivät välttämättä korreloi kliinisen kuvan kanssa. Sen vuoksi yritykset normalisoida näitä arvoja Feiba-annosta suurentamalla eivät aina onnistu, eikä niitä missään tapauksessa suositella, koska yliannostukseen liittyy fibriininhukkaoireyhtymän riski.

Verihiutalemäärän merkitys

Jos vaste Feiba-hoitoon on riittämätön tai heikkenee, on suositeltavaa määrittää veren verihiutalepitoisuus, koska hoidon tehoamisen edellytyksenä on, että toiminnallisesti intakteja verihiutaleita on riittävästi.

Hemofilia B ‑potilaiden hoito, kun potilailla on vasta-aineita

Kokemukset hemofilia B ‑potilaista, joilla on vasta-aineita hyytymistekijä IX:lle, ovat rajoitettua sairauden harvinaisuuden vuoksi. Viittä hemofilia B ‑potilasta, joilla oli vasta-aineita, hoidettiin Feiballa kliinisissä tutkimuksissa joko tarpeen mukaan, ennaltaehkäisevästi tai leikkaustoimenpiteitä varten:

Prospektiivisessa, avoimessa, satunnaistetussa, rinnakkaisessa kliinisessä tutkimuksessa, johon osallistui hemofilia A‑ ja B‑potilaita, joilla oli pysyvästi korkeat vasta-ainetitterit (090701, PROOF), 36 potilasta satunnaistettiin saamaan joko 12 kuukautta ± 14 päivää profylaktista hoitoa tai tarveperusteista hoitoa. Profylaksiaryhmän 17 potilasta sai 85 ± 15 U/kg Feibaa joka toinen päivä ja tarveperusteisen ryhmän 19 potilasta sai yksilöllistä lääkärin määrittämää hoitoa. Kahta hemofilia B ‑potilasta, joilla oli vasta-aineita, hoidettiin tarveperusteisessa ryhmässä ja yhtä hemofilia B ‑potilasta profylaksiaryhmässä.

Kaikentyyppisten verenvuotoepisodien vuotuisen verenvuotojen määrän mediaani (ABR) (7,9) profylaksiaryhmän potilailla oli pienempi kuin tarveperusteisen ryhmän potilaiden (28,7), mikä tarkoittaa 72,5 %:n laskua vuotuisen verenvuotojen määrän mediaanissa hoitoryhmien välillä.

Toisessa valmistuneessa prospektiivisessa ei-interventionaalisessa Feiban perioperatiivisen käytön seurantatutkimuksessa (PASS‑INT‑003, SURF) tehtiin yhteensä 34 leikkaustoimenpidettä 23 potilaalle. Suurin osa potilaista (18) oli synnynnäistä hemofilia A ‑tautimuotoa sairastavia, joilla oli vasta-aineita, kaksi potilasta oli hemofilia B ‑potilaita, joilla oli vasta-aineita, ja kolme potilasta sairasti hankinnaista hemofilia A ‑tautimuotoa ja heillä oli vasta-aineita. Feiba-hoidon kesto oli 1–28 päivää. Keskiarvo oli 9 päivää ja mediaani 8 päivää. Keskimääräinen kumulatiivinen annos oli 88 347 U ja mediaaniannos oli 59 000 U. Vasta-aineita kehittäneiden hemofilia B ‑potilaiden pisin Feiba-hoito oli 21 päivää ja käytetty enimmäisannos oli 7324 U.

Lisäksi on saatavilla 36 tapauraporttia, joissa Feibaa käytetiin verenvuotoepisodien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn hemofilia B ‑potilaille, joilla oli vasta-aineita hyytymistekijä IX:lle (24 estäjiä kehittänyttä hemofilia B ‑potilasta hoidettiin tarveperusteisesti, neljä vasta-aineita kehittänyttä hemofilia B ‑potilasta hoidettiin ennaltaehkäisevästi ja kahdeksaa vasta-aineita kehittänyttä hemofilia B ‑potilasta hoidettiin leikkaustoimenpiteiden vuoksi).

Yksittäisiä raportteja on olemassa käytöstä potilaille, joilla on hankinnaisia vasta-aineita tekijöille X, XI ja XIII.

XI och XIII.

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro