CYCLOGEST emätinpuikko 400 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,5 mt, 13.08.2021 19:01:14)

Cyclogest 400 mg emätinpuikot

Progesteroni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

ssä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Cyclogest on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Cyclogest-valmistetta

3. Miten Cyclogest-valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Cyclogest-valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Cyclogest sisältää progesteronia, joka on elimistössä muodostuva luonnollinen naissukupuolihormoni.
Cyclogest on tarkoitettu naisille, jotka tarvitsevat lisäprogesteronia lapsettomuushoitojen aikana (Assisted Reproductive Technology (ART)).
Progesteroni vaikuttaa kohdun limakalvoon ja edistää raskauden alkamista ja raskauden jatkumista hedelmättömyyshoitojen aikana.

Progesteroni, jota Cyclogest sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Cyclogest-valmistetta

 • jos olet allerginen progesteronille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa),
 • jos sinulla esiintyy poikkeavaa emätinverenvuotoa, jota lääkäri ei ole tutkinut,
 • jos sinulla on hormoniherkkä kasvain tai jos sellaista epäillään,
 • jos sinulla on porfyriahäiriö (porfyriat ovat joukko perinnöllisiä tai hankinnaisia tiettyihin entsyymeihin liittyviä häiriöitä),
 • jos sinulla on tai on ollut veritulppia alaraajoissa, keuhkoissa, silmissä tai muualla elimistössä,
 • jos sinulla on tai on ollut vaikeita maksavaivoja,
 • jos saat keskenmenon ja lääkäri epäilee kohtuun jääneen kudosta tai jos sinulla on kohdunulkoinen raskaus.

Varoitukset ja varotoimet
Ole erityisen varovainen ja kerro välittömästi lääkärille, jos sinulla esiintyy hoidon aikana tai vielä muutaman vuorokauden kuluttua viimeisestä annoksesta jokin seuraavista oireista:

 • pohje- tai rintakipu, äkillinen hengenahdistus tai veriyskökset, jotka viittaavat mahdollisiin alaraajojen, sydämen tai keuhkojen veritulppiin
 • vaikea päänsärky tai oksentelu, huimaus, pyörrytys tai näkö- tai puhekyvyn muutokset, ylä- tai alaraajan heikkous tai tunnottomuus; tämä viittaa mahdollisiin aivojen tai silmien veritulppiin
 • masennuksen paheneminen.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Cyclogest-valmistetta, jos sinulla on tai on ollut jokin seuraavista:

 • maksavaivat
 • epilepsia
 • migreeni
 • astma
 • sydämen tai munuaisten toimintahäiriö
 • diabetes.

Lapset ja nuoret
Cyclogest-valmisteen käyttö lapsilla ei ole aiheellista.

Muut lääkevalmisteet ja Cyclogest
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.
Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät karbamatsepiinia (esim. kouristuskohtausten ehkäisyyn tai tietyntyyppisen kivun hoitoon tai mielialahäiriön hoitoon), rifampisiinia (infektioiden hoitoon) tai fenytoiinia (esim. kouristuskohtausten ehkäisyyn tai tietyntyyppisen kivun hoitoon), sillä ne saattavat heikentää progesteronin vaikutusta.

Muiden emättimeen asetettavien valmisteiden samanaikaista käyttöä Cyclogest-valmisteen kanssa ei suositella, sillä niiden vaikutusta hoitoon ei tunneta.

Raskaus ja imetys
Cyclogest-valmistetta voidaan käyttää ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana, jos nainen tarvitsee lapsettomuushoitojen aikana lisäprogesteronia.

Ei tiedetä täysin, liittyykö progesteronivalmisteiden raskausaikaiseen käyttöön synnynnäisten epämuodostumien riskiä (mm. poika- tai tyttölasten sukuelinten poikkeavuuksien riskiä).

Cyclogest-valmistetta ei pidä käyttää imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Cyclogest-valmisteella on vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita. Valmiste saattaa aiheuttaa huimausta. Ajamisen ja koneiden käytön yhteydessä on siksi noudatettava varovaisuutta.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia
tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma.
Suositeltu annos on 400 mg kahdesti vuorokaudessa emättimeen. Aloita Cyclogest-valmisteen käyttö munasolujen keräyspäivänä. Jos raskaus vahvistuu, Cyclogest-valmisteen käyttöä on jatkettava, kunnes hoidon aloituksesta on kulunut 38 vuorokautta.


Cyclogest-emätinpuikon asettaminen
Pese kätesi aina ennen emätinpuikon asettamista ja sen jälkeen.
Aseta emätinpuikko häpyhuulten väliin ja työnnä emätinpuikko ylös- ja taaksepäin emättimeen. Tämä voi olla helpompaa, jos makaat tai olet kyykyssä.


Jos käytät enemmän Cyclogest-valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos sinä (tai joku muu) on vahingossa niellyt emätinpuikon tai käyttänyt liian monta emätinpuikkoa, kysy välittömästi neuvoa lääkäriltä tai lähimmästä päivystyksestä.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Cyclogest-valmistetta
Jos unohdat asettaa emätinpuikon, aseta se heti kun muistat, ellei ole jo melkein seuraavan annoksen aika. Älä koskaan käytä kahta annosta yhtä aikaa. Käytä jäljelle jääneet annokset tavanomaiseen aikaan.

Jos lopetat Cyclogest-valmisteen käytön
Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta, jos aiot lopettaa tai olet lopettanut Cyclogest-valmisteen käytön. Progesteronin käytön äkillinen lopettaminen voi lisätä ahdistuneisuutta ja mielialan vaihtelua sekä altistaa kouristuskohtauksille.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lapsettomuushoitoa saavilla potilailla esiintyviä haittavaikutuksia kuvataan seuraavassa taulukossa:

Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • Vatsan pullotus, vatsakipu, ummetus
 • Uneliaisuus
 • Väsymys
 • Kuumat aallot
 • Rintojen kipu.


Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • Päänsärky, huimaus, mielialan vaihtelu
 • Makuaistin muutokset, oksentelu, ilmavaivat, ripuli, vatsan pingotus (mahalaukun laajentuma)
 • Yöhikoilu, ihottuma tai kutina
 • Nivelkipu
 • Lantion alueen kipu, munasarjojen turpoaminen, verenvuoto emättimestä
 • Tiheä virtsaamistarve, virtsankarkailu
 • Painonnousu
 • Verenvuoto
 • Antopaikan kutina, vilunväristykset tai koetun ruumiinlämmön muutokset tai yleinen epämukavuuden tunne.


Käytön jälkeen saattaa esiintyä hieman vuotoa, kun Cyclogest-emätinpuikko on liuennut. Älä huolestu, sillä tämä on melko normaalia käytettäessä lääkkeitä emättimen tai peräsuolen kautta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). 

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 °C.

Älä käytä tätä lääkettä repäisypakkauksessa ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Cyclogest sisältää

 • Vaikuttava aine on progesteroni. Yksi emätinpuikko sisältää 400 mg progesteronia.
 • Muu aine on kovarasva.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Luonnonvalkoinen, sukkulamainen emätinpuikko, joka on kooltaan noin 10 mm x 30 mm ja pakattu PVC/PE-repäisypakkauksiin.

Pakkauskoko: 12, 15, 30 tai 45 emätinpuikkoa
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Gedeon Richter Plc
Gyömrői út 19-21.
1103 Budapest, Unkari

Valmistaja
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21.
1103 Budapest, Unkari

Lisätietoja antaa:
Gedeon Richter Nordics AB
Barnhusgatan 22
111 23 Stockholm
Ruotsi


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 03.06.2021

Yrityksen yhteystiedot:

GEDEON RICHTER NORDICS AB
Barnhusgatan 22, 5tr
111 23 Stockholm
Sweden

medinfo.fi@gedeonrichter.eu
+358105793700
Tukkuliike: Oriola