ABBOTICIN NOVUM tabletti, kalvopäällysteinen 500 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (5,4 mt, 04.03.2020 19:01:11)

Abboticin Novum 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen

erytromysiinisuksinaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Abboticin Novum on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Abboticin Novumia
3. Miten Abboticin Novumia otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Abboticin Novumin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Abboticin Novum on bakteeri-infektioiden hoitoon tarkoitettu antibiootti. Sen vaikuttava aine erytromysiini tuhoaa bakteerien kyvyn tuottaa proteiineja ja estää siten niiden jakautumisen.

Erytromysiini kuulu makrolidiantibioottien ryhmään. Erytromysiiniä käytetään bakteerien aiheuttamien tulehdusten hoitoon. Tällaisia tulehduksia ovat esimerkiksi

 • erilaiset hengitystieinfektiot, kuten nielu- ja poskiontelontulehdus
 • keuhkoputkentulehdus, keuhkokuume ja hinkuyskä
 • korvatulehdukset
 • ihon ja kudosten tulehdukset (esimerkiksi akne)
 • virtsatieinfektiot
 • muut infektiot, kuten sukupuolitaudit.

Abboticin Novumia käytetään erityisesti silloin, kun penisilliini (tulehdusten hoitoon käytettävä lääke) ei jostain syystä sovi potilaalle.

Erytromysiinietyylisuksinaattia, jota Abboticin Novum sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Abboticin Novumia

 • jos olet allerginen erytromysiinille, muille makrolideille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos veresi kalium- tai magnesiumpitoisuus on epätavallisen alhainen (hypomagnesemia tai hypokalemia)
 • jos sinulla tai jollakin perheenjäsenelläsi on aiemmin ollut sydämen rytmihäiriöitä (kammioperäinen rytmihäiriö tai kääntyvien kärkien kammiotakykardiaa) tai sydänfilmissä näkyvä poikkeavuus nimeltään ”pitkä QT-oireyhtymä”
 • jos käytät samanaikaisesti Abboticin Novumin kanssa tiettyjä lääkkeitä, koska yhteiskäyttö voi aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi
  • astemitsoli (allergialääke)
  • domperidoni (käytetään pahoinvoinnin ja oksentelun hoitoon)
  • sisapridi (mahavaivojen hoitoon)
  • disopyramidi (sydänlääke)
  • terfenadiini (käytetään allergioiden hoitoon)
  • pimotsidi (psyykenlääke).
 • jos käytät ergotamiinia (migreenilääke) tai dihydroergotamiinia (lääke matalan verenpaineen hoitoon)
 • jos käytät statiineja, kuten simvastatiinia ja lovastatiinia (kolesterolin alentamiseen käytettäviä lääkkeitä), koska ne voivat aiheuttaa lihasheikkoutta, mukaan lukien lihaskudoksen epänormaali hajoaminen. Katso myös kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä. Muut lääkevalmisteet ja Abboticin Novum. 

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Abboticin Novumia

 • jos munuaistesi toiminta on heikentynyt tai sinulla on sydänvaivoja
 • jos sinulla on myasthenia gravis (harvinainen lihasheikkoutta aiheuttava sairaus), koska sairauden oireet voivat pahentua
 • jos käytät muita lääkkeitä, joiden tiedetään aiheuttavan vakavia sydämen rytmihäiriöitä
 • jos sinulla on sydänvaivoja.

Lopeta Abboticin Novumin käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu mitä tahansa seuraavista oireista (angioödeema):

 • kasvojen, kielen tai kurkun turvotus
 • nielemisvaikeudet
 • nokkosihottuma ja hengitysvaikeudet.

Jos imeväisikäinen lapsi saa Abboticin Novum ‑hoitoa ja alkaa oksennella tai on ärtyisä syötön aikana, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Abboticin Novum ‑hoidon aikana tai sen jälkeen voi ilmaantua bakteeriperäistä ripulia. Jos sinulla on pitkään kestävä tai vaikea ripuli, ota yhteyttä lääkäriin.

Jos olet saanut Abboticin Novumia varhaisen vaiheen syfiliksen hoitoon raskauden aikana, on mahdollista, että sikiö ei ole saanut riittävästi erytromysiiniä ja että syntyvällä lapsella on synnynnäinen syfilis, joten lapselle on annettava penisilliiniä. Ota yhteys lääkäriin.

Erytromysiinin pitkään jatkunut tai toistuva käyttö voi aiheuttaa sellaisten bakteerien tai sienten liikakasvua, jotka eivät ole herkkiä erytromysiinille. Jos superinfektio ilmaantuu, ota yhteyttä lääkäriin. Hän päättää, lopetetaanko Abboticin Novum ‑hoito ja aloitetaanko jokin muu hoito.

On mahdollista, että näkökykysi heikkenee, kun olet ottanut Abboticin Novumia. Jos näin käy, ota yhteyttä lääkäriin.

Muut lääkevalmisteet ja Abboticin Novum
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • astemitsoli (allergialääke)
 • sisapridi (käytetään mahavaivojen hoitoon)
 • dihydroergotamiini (käytetään matalan verenpaineen hoitoon)
 • disopyramidi (sydänlääke)
 • ergotamiini (migreenilääke)
 • pimotsidi (psyykenlääke)
 • terfenadiini (käytetään allergioiden hoitoon)
 • domperidoni (käytetään pahoinvoinnin ja oksentelun hoitoon)
 • statiinit, kuten simvastatiini ja lovastatiini (käytetään kolesterolin alentamiseen).

Katso myös kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä. Älä käytä Abboticin Novumia.

Abboticin Novumilla voi lisäksi olla yhteisvaikutuksia tiettyjen, seuraavia lääkeaineita sisältävien lääkkeiden kanssa:

 • karbamatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini tai valproaatti (epilepsialääkkeitä)
 • kolkisiini (nivelsäryn hoitoon)
 • simetidiini, omepratsoli (happorefluksin ja muiden mahahaavojen hoitoon)
 • klaritromysiini (bakteeri-infektioiden hoitoon)
 • digoksiini tai kinidiini (käytetään sydänvaivojen hoitoon)
 • heksobarbitoni, midatsolaami, tsopikloni, triatsolaami, alpratsolaami (käytetään nukahtamislääkkeinä tai ahdistuneisuustilojen lievitykseen)
 • antikoagulantit, esim. varfariini, asenokumaroli tai rivaroksabaani (käytetään veren ohentamiseen)
 • teofylliini (käytetään astman ja muiden hengitysvaikeuksien hoitoon)
 • siklosporiini tai takrolimuusi (elinsiirtojen jälkeen käytettäviä lääkkeitä)
 • bromokriptiini (käytetään Parkinsonin taudin hoidossa. Parkinsonin tauti on hermostosairaus, jolle tyypillisiä oireita ovat liike- ja puhehäiriöt)
 • alfentaniili (kipulääke)
 • metyyliprednisoloni (käytetään elimistön immuunijärjestelmän heikentämiseen)
 • silostatsoli (katkokävelyn hoitoon)
 • verapamiili (käytetään korkean verenpaineen ja rintakivun hoitoon)
 • vinblastiini (käytetään tiettyjen syöpätyyppien hoidossa)
 • sildenafiili (käytetään erektiohäiriön hoitoon)
 • ehkäisytabletit (ehkäisypillerit)
 • klindamysiini, linkomysiini, kloramfenikoli, strepromysiini, penisilliini, kefalosporiinit, tetrasykliini ja kolistiini (käytetään infektioiden hoitoon)
 • rifabutiini ja rifampisiini (tuberkuloosin hoidossa käytettäviä antibiootteja)
 • mäkikuisma (kasvirohdosvalmiste)
 • flukonatsoli, ketokonatsoli ja itrakonatsoli (käytetään sieni-infektioiden hoitoon)
 • felodipiini (käytetään korkean verenpaineen hoitoon)
 • astemitsoli ja mitsolastiini (käytetään allergisten reaktioiden hoitoon).

Jos käytät rifampisiinia, fenytoiinia, karbamatsepiinia, fenobarbitaalia tai mäkikuismaa, et saa käyttää Abboticin Novumia samanaikaisesti näiden lääkkeiden kanssa eikä kahteen viikkoon näiden lääkkeiden käytön jälkeen.

Abboticin Novum voi voimistaa näiden lääkkeiden vaikutusta joillakin potilailla, minkä takia niiden annosta voidaan joutua muuttamaan.

Tärkeää: Älä muuta lääkkeiden annosta oma-aloitteisesti keskustelematta ensin lääkärin kanssa.

Abboticin Novum ruuan ja juoman kanssa
Tabletit otetaan juuri ennen ateriaa.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus
Raskautta suunnittelevat tai raskaana olevat naiset eivät saa käyttää Abboticin Novumia, ellei hoito ole ehdottoman välttämätöntä.

Imetys
Erytromysiiniä on käytettävä varoen imettäville äideille. Erytromysiini erittyy ihmisen rintamaitoon, ja rintaruokituilla imeväisillä on ollut ollut ripulia, kun äiti on käyttänyt erytromysiiniä. Abboticin Novum saattaa aiheuttaa imeväisille ruuansulatushäiriöitä, kuten ripulia. Erytromysiinin ja samantyyppisten antibioottien käyttö imetyksen aikana lisää imeväisen mahanportin ahtauman vaaraa.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Huimausta, kiertohuimausta ja näön heikkenemistä voi ilmaantua.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri päättää sinulle sopivan annoksen. Annoksen suuruus riippuu infektion laadusta ja vaikeusasteesta

Aikuisille suositeltu annos on 2 tablettia 2 kertaa päivässä tai vaikeissa infektioissa 1 tabletti 3–4 kertaa päivässä. Jaa annos tasaisesti koko päivälle; voit esimerkiksi ottaa lääkettä klo 8.00 ja klo 20.00, kun lääke on määrätty otettavaksi kahdesti päivässä. Näin vaikuttavan aineen pitoisuus elimistössä pysyy riittävän suurena koko hoidon ajan.

Munuaisten vajaatoiminta
Jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, lääkäri pienentää tavanomaista suositeltua annosta.

Tabletit otetaan juuri ennen ateriaa.

Olosi saattaa tuntua paremmalta jo muutaman päivän Abboticin Novum ‑hoidon jälkeen. On kuitenkin erittäin tärkeää, että otat koko kuurin lääkärin määräyksen mukaisesti. Jos hoito lopetetaan liian varhain, bakteerit voivat päästä lisääntymään ja infektio voi puhjeta uudelleen.

Jos otat enemmän Abboticin Novumia kuin Sinun pitäisi
Abboticin Novumin yliannostuksen oireita ovat kuulon heikkeneminen, vaika pahoinvointi, oksentelu ja ripuli.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Abboticin Novumia
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulle ilmaantuu seuraavia haittavaikutuksia, lopeta heti lääkkeen ottaminen ja ota yhteyttä lääkäriin:

 • kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turpoaminen, johon voi liittyä hengitys- tai nielemisvaikeuksia (angioödeema); katso lisätietoja tämän pakkausselosteen kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä. (yleisuus tuntematon)
 • anafylaktinen reaktio (harvinainen: alle 1 käyttäjällä tuhannesta)
 • allerginen reaktio (yleisyys tuntematon)
 • Ota yhteyttä lääkäriin välittömästi, jos sinulle kehittyy vakava ihoreaktio: punainen hilseilevä ihottuma, jossa ihon alla on kyhmyjä ja rakkuloita (eksantematoottinen pustuloosi). Tämän haittavaikutuksen yleisyyttä ei tunneta (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)
 • Sydämen rytmin poikkeavuus (mukaan lukien sydämentykytys, nopeampi syke, kääntyvien kärkien kammiotakykardia -niminen hengenvaarallinen epäsäännöllinen syke tai sydänseurannassa ilmennyt epänormaali EKG) tai sydämen pysähtyminen (sydämenpysähdys).

Yleiset (alle 1 käyttäjällä kymmenestä):

 • mahavaivat (kuten pahoinvointi, vatsakipu ja ripuli)
 • haimatulehdus (kovaa vatsa- ja selkäkipua aiheuttava tulehdus)
 • ruokahaluttomuus
 • laskimontukkotulehdus (verisuonitulehdus, yleensä jaloissa; verihyytymä aiheuttaa jalkojen turpoamista)

Harvinaiset (alle 1 käyttäjällä tuhannesta):

 • tilapäinen kuulon heikkeneminen, etenkin potilailla, jotka käyttävät suuria annoksia tai joiden munuaisten toiminta on heikentynyt
 • lievät ihoreaktiot
 • vakavat ihottumat, joihin voi liittyä rakkulointia ja jotka voivat peittää suuria ihoalueita vartalolla, kasvoissa tai jaloissa (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi ja erythema multiforme)
 • keltaisuus (ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus)
 • nokkosihottuma

Hyvin harvinaiset (alle 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta):

 • myasthenia gravis ‑sairauden paheneminen (autoimmuunisairaus, joka aiheuttaa lihasheikkoutta)
 • korvien soiminen 

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • veren valkosolujen lukumäärän suureneminen (eosinofilia)
 • aistiharhat (olemattomien asioiden näkeminen tai kuuleminen)
 • huimaus
 • näön heikkeneminen
 • kuuroutuminen
 • matala verenpaine
 • oksentelu vastasyntyneisyyskaudella
 • sekavuustila
 • kouristukset
 • kiertohuimaus (tasapainon menetyksen tunne)
 • rabdomyolyysi (lihaskipu, lihaskrampit tai lihasten heikkous, joiden syy ei ole tiedossa)
 • munuaistulehdus (interstitiaalinen nefriitti)
 • rintakipu
 • kuume

Jos ihottumaa tai muita merkkejä yliherkkyydestä ilmaantuu, ota yhteys lääkäriin, joka päättää onko kuuri keskeytettävä vai ei.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Abboticin Novum sisältää

 • Vaikuttava aine on erytromysiinisuksinaatti, joka vastaa 500 mg erytromysiiniä.
 • Muut aineet ovat:
  Ydin: kalsiumvetyfosfaattidihydraatti, natriumtärkkelysglykolaatti, maissitärkkelys, povidoni ja magnesiumstearaatti.
  Päällyste: hypromelloosi, makrogoli 400 ja 8000, sorbiinihappo, titaanidioksidi (E 171), kinoliinikeltainen (E 104).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)
Valmisteen kuvaus: Keltainen, soikea tabletti, jonka toisella puolella Abbott-symboli.
Koko: 18,8 x 8,8 x 8 mm.

Pakkauskoot: 30 ja 40 tabl. (PVC/PVDC-alumiinifolioläpipainopakkaus).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Amdipharm Limited
Temple Chambers
3 Burlington Road
Dublin 4
Irlanti
Puh. +44 1268 82 3049

Valmistaja
Aesica Queenborough Ltd.
Queenborough,
Kent ME11 5EL
Iso-Britannia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.2.2020

Yrityksen yhteystiedot:

AMDIPHARM Ltd
Concordia International; Medical Information, Capital House, 85 King William Street
EC4N 7BL London
United Kingdom

medicalinformation@concordiarx.com
www.concordiarx.com
+44 8700 70 30 33
Tukkuliike: Oriola