OFTAN C-C silmätipat, liuos 2/5 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,9 mt, 10.11.2018 19:04:38)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Oftan C-C 2 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos
kloramfenikoli ja hydrokortisoni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Oftan C-C -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oftan C-C -silmätippoja
 3. Miten Oftan C-C -silmätippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Oftan C-C -silmätippojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.       Mitä Oftan C-C -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään

Oftan C-C -silmätipat sisältävät kloramfenikolia ja hydrokortisonia. Kloramfenikoli estää silmätulehduksia aiheuttavien bakteerien kasvua. Hydrokortisoni lievittää tulehdusta ja allergiaoireita sekä vähentää kipua silmässä.
Oftan C-C -silmätippoja käytetään silmätulehdusten ja allergisten silmäsairauksien hoitoon.

Tämä valmiste sopii sekä aikuisten että lasten käyttöön.

Kloramfenikolia ja hydrokortisonia, joita Oftan C-C sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.       Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oftan C-C -silmätippoja

Älä käytä Oftan C-C -silmätippoja

 • jos olet allerginen kloramfenikolille, hydrokortisonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on virusten tai sienien aiheuttama silmätulehdus
 • jos silmissäsi on haavaumia.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Oftan C-C -silmätippoja, jos sinulla on todettu häiriöitä luuytimen toiminnassa.
Pitkäaikainen (yli kaksi viikkoa) hydrokortisonin käyttö voi kohottaa silmänpainetta. Sarveiskalvo­vaurioiden paraneminen voi hidastua.
Piilolinssien käyttöä tulehtuneessa silmässä on vältettävä.

Muut lääkevalmisteet ja Oftan C-C
Muut samanaikaisesti otetut lääkkeet eivät merkittävästi vaikuta Oftan C-C -hoidon tehoon.
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Oftan C-C -silmätipoissa oleva risiiniöljy voi sumentaa hetkellisesti näön. Muuten valmisteen käyttö ei vaikuta ajokykyyn, kykyyn käyttää koneita eikä tarkkuutta vaativien tehtävien suorittamiseen.

3.       Miten Oftan C-C -silmätippoja käytetään

Lääke on tarkoitettu vain silmiin. Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Suositeltu annos on yksi tippa silmään (silmiin) 4–6 kertaa vuorokaudessa; oireiden lievennyttyä annosta vähennetään asteittain.

Ennen tiputtamista:

 • pese kädet
 • valitse itsellesi luontevin asento lääkkeen tiputtamista varten (esim. istuen, selinmakuulla, peilin edessä)

Tiputtaminen:

1. Avaa pullo kiertämällä korkki ensin loppuun asti kiinni ja sen jälkeen normaalisti auki. Älä kosketa pullon kärjellä mihinkään, ettei pullon sisältö likaannu.

2. Kallista päätä taaksepäin ja aseta pullo silmän yläpuolelle.

3. Vedä alaluomea alaspäin, suuntaa katse ylöspäin ja puserra pullosta tippa silmään.

4. Sulje silmä ja paina silmän sisänurkkaa sormella noin minuutin ajan. Näin estät silmätipan valumisen kyynelkanavaan. Sulje pullo.

Jos tiputat useata lääkettä samaan silmään, odota eri tippojen välillä vähintään 5 minuuttia. Tiputa Oftan C‑C -silmätipat viimeiseksi.

Käyttö lapsille
Annostusta voi olla tarpeen muuttaa vastasyntyneiden hoidossa kehittymättömästä aineenvaihdunnasta johtuvan hitaan eliminaation ja annostukseen liittyvien haittavaikutusten vuoksi. Hoidon enimmäiskesto on 10–14 päivää.

Jos käytät enemmän Oftan C-C -silmätippoja kuin sinun pitäisi
Yliannostus on epätodennäköistä, koska tippoja käytetään paikallisesti silmään.

Jos unohdat käyttää Oftan C-C -silmätippoja
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.       Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Oftan C-C -silmätipat ovat yleensä hyvin siedettyjä. Silmätippojen tiputtamisen yhteydessä voi esiintyä ohimenevää kirvelyä ja näön sumenemista. Allergisia reaktioita (punoitus, vetistys, luomiturvotus) esiintyy melko harvoin.
Pitkäaikaisessa käytössä silmänpaine voi nousta. Jos silmätippoja käytetään useita kuukausia yhtäjaksoisesti, sarveiskalvoon voi tulla haavaumia, ja sarveiskalvoon tai linssiin voi tulla samentumia.
Kloramfenikolin käytön yhteydessä, erityisesti pitkäaikaisessa annostelussa, on raportoitu hyvin harvinaisina tapauksina luuytimen vajaatoimintaa (valko- ja punasolujen vähäisyyttä).
Hyvin harvinaisia haittavaikutuksia voivat myös olla näköhermotulehdus ja raajojen tuntohäiriöit.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5.       Oftan C-C -silmätippojen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Säilytä alle 25 ˚C. Säilytä pullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.
 • Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Avatun pullon kestoaika on 28 päivää.
 • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.       Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oftan C-C -silmätipat sisältävät

 • Vaikuttavat aineet ovat kloramfenikoli 2 mg/ml, hydrokortisoni 5 mg/ml (hydrokortisonikaproaatti 6,35 mg/ml).
 • Muu aine on risiiniöljy (neitsytöljy).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Silmätipat, liuos. Vaaleankeltainen, öljymäinen liuos.
Läpinäkyvä muovinen pullo, valkoinen muovinen kierrekorkki.
Pakkauskoko: 4 ml.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi
13.8.2018

Yrityksen yhteystiedot:

SANTEN OY
Niittyhaankatu 20, PL 33
33721 Tampere

www.santen.fi
03 284 8111
Tukkuliike: Tamro