LOKELMA jauhe oraalisuspensiota varten 5 g, 10 g

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,7 mt, 25.01.2019 19:01:58)

Lokelma 5 g jauhe oraalisuspensiota varten
Lokelma 10 g jauhe oraalisuspensiota varten

natriumsirkoniumsyklosilikaatti

Lisäseuranta

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan Mahdolliset haittavaikutukset lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Lokelma on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Lokelma-valmistetta
 3. Miten Lokelma-valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Lokelma-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Lokelma-valmisteen vaikuttava aine on natriumsirkoniumsyklosilikaatti.

Lokelma-valmistetta käytetään aikuisten hyperkalemian hoitoon. Hyperkalemia tarkoittaa suurta kaliumpitoisuutta veressä.

Lokelma pienentää kaliumin suurta pitoisuutta elimistössä ja auttaa pitämään sen normaalilla tasolla. Lokelma kiinnittyy kaliumiin kulkeutuessaan mahalaukusta suolistoon ja poistuu yhdessä kaliumin kanssa elimistöstä ulosteen mukana, jolloin elimistön kaliumin määrä pienenee.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Lokelma-valmistetta

 • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle.

Varoitukset ja varotoimet

Tarkkailu

Lääkäri tai sairaanhoitaja tarkistaa veresi kaliumpitoisuuden ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön:

 • Näin varmistetaan, että saat oikean annoksen. Annosta saatetaan suurentaa tai pienentää veren kaliumpitoisuuden perusteella.
 • Hoito saatetaan keskeyttää, jos veren kaliumpitoisuus pienenee liikaa.

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, kun otat Lokelma-valmistetta

 • jos sinulle on suunniteltu röntgentutkimusta, koska Lokelma-valmiste saattaa vaikuttaa tulosten tulkitsemiseen.
 • jos sinulla on äkillistä tai voimakasta vatsakipua, koska tämä saattaa viitata muiden maha-suolikanavassa toimivien lääkkeiden käytön yhteydessä havaittuun vaivaan.

Lapset ja nuoret

Älä anna tätä lääkettä lapsille tai alle 18-vuotiaille nuorille, koska Lokelma-valmisteen vaikutuksista lapsilla ja nuorilla ei ole tietoja.

Muut lääkevalmisteet ja Lokelma

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Kerro heille erityisesti, jos otat jotakin veren kaliumpitoisuuteen vaikuttavaa lääkettä, koska Lokelma-annoksesi muuttaminen saattaa olla tarpeen. Tällaisia lääkkeitä ovat:

 • diureetit (lääkkeet, jotka lisäävät virtsan muodostumista)
 • angiotensiinikonvertaasin (ACE:n) estäjät, kuten enalapriili, ja angiotensiinireseptorin salpaajat, joiden vaikuttavan aineen nimen lopussa on ”sartaani” (käytetään alentamaan korkeaa verenpainetta ja hoitamaan sydänvaivoja)
 • reniinin estäjät – kuten aliskireeni (käytetään alentamaan korkeaa verenpainetta).

Kerro myös lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan otat jotakin seuraavista:

 • ketokonatsoli, itrakonatsoli tai posakonatsoli (käytetään sieni-infektioiden hoitoon)
 • atatsanaviiri, nelfinaviiri, indinaviiri, ritonaviiri, sakinaviiri, raltegraviiri, ledipasviiri tai rilpiviriini (käytetään HIV-infektion hoitoon)
 • tyrosiinikinaasin estäjät, kuten erlotinibi, dasatinibi tai nilotinibi (käytetään syövän hoitoon).

Jos jokin edellä mainittu koskee sinua (tai olet epävarma), kerro siitä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle ennen kuin otat tätä lääkettä.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Älä käytä tätä lääkettä raskauden aikana, koska Lokelma-valmisteen käytöstä raskauden aikana ei ole tietoja.

Imetys

Ei ole odotettavissa vaikutuksia vastasyntyneisiin tai imeväisiin, sillä Lokelma-valmisteen systeeminen altistus imettävälle naiselle on merkityksetön. Lokelma-valmistetta voi käyttää imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tällä lääkkeellä ei ole haitallista vaikutusta kykyyn ajaa autoa tai käyttää koneita.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka paljon Lokelma-valmistetta otetaan

Aloitusannos – pienentämään suuri kaliumpitoisuus normaalille tasolle:

 • Suositeltu annos on 10 g kolme kertaa vuorokaudessa.
 • Lääke alkaa vaikuttaa 1–2 vuorokauden kuluttua.
 • Älä käytä tätä aloitusannosta kolmea vuorokautta pidempään.

Ylläpitoannos – pitämään saavutettu kaliumpitoisuus normaalina:

 • Suositeltu annos on 5 g kerran vuorokaudessa.
 • Lääkäri saattaa päättää, että tarvitset tätä suuremman (10 g vuorokaudessa) tai pienemmän (5 g joka toinen vuorokausi) annoksen.
 • Älä ota ylläpitoannoksena enempää kuin 10 g kerran vuorokaudessa.

Tämän lääkkeen ottaminen

 • Pyri ottamaan Lokelma aina samaan aikaan joka päivä.
 • Lokelma voidaan ottaa aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan.

Kuinka Lokelma-valmiste otetaan

 • Avaa annospussi ja kaada jauhe juomalasiin, jossa on noin 45 ml tavallista (hiilihapotonta) juomavettä.
 • Sekoita hyvin ja juo mauton neste välittömästi.
 • Jauhe ei liukene ja neste näyttää samealta. Valkoinen jauhe laskeutuu nopeasti lasin pohjalle. Jos näin käy, sekoita nestettä uudelleen ja juo kaikki neste.
 • Huuhtele lasi vedellä ja juo loput, jotta saat otettua koko annoksen.

Jos otat enemmän Lokelma-valmistetta kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos otat enemmän tätä lääkettä kuin sinun pitäisi. Älä jatka käyttöä ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa.

Jos unohdat ottaa Lokelma-annoksen

 • Jos unohdat ottaa lääkeannoksen, jätä unohtunut annos väliin.
 • Ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan.
 • Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Lokelma-valmisteen käytön

Älä pienennä tämän lääkkeen annosta tai lopeta lääkkeen käyttöä ennen kuin olet keskustellut lääkkeen määränneen lääkärin kanssa, koska tällöin veren kaliumpitoisuus saattaa suurentua uudelleen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos havaitset jonkin seuraavista:

Yleiset haittavaikutukset (voivat ilmaantua enintään 1 käyttäjälle kymmenestä):

 • sinulle ilmaantuu väsymystä tai lihasten heikkoutta tai kouristuksia, tämä saattaa olla merkki siitä, että veren kaliumpitoisuus on pienentynyt liikaa. Kerro lääkärille heti, jos nämä oireet pahenevat.
 • sinulle alkaa kertyä nestettä kudoksiin, mikä aiheuttaa turvotusta missä tahansa kehon osassa (yleensä jalkaterissä ja nilkoissa).

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • sinulle ilmaantuu vatsakipua tai vatsavaivoja, pahoinvointia, oksentelua, ripulia tai ummetusta
 • sinulle ilmaantuu ihon kutinaa tai huomaat ihon punoitusta tai hilseilyä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐  ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja annospussissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lokelma sisältää

Vaikuttava aine on natriumsirkoniumsyklosilikaatti.

Lokelma 5 g jauhe oraalisuspensiota varten

Yksi annospussi sisältää 5 g natriumsirkoniumsyklosilikaattia.

Lokelma 10 g jauhe oraalisuspensiota varten

Yksi annospussi sisältää 10 g natriumsirkoniumsyklosilikaattia.

Tässä lääkkeessä ei ole muita aineita.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Jauhe oraalisuspensiota varten on valkoista, irtonaista jauhetta, jossa ei ole käytännöllisesti katsoen lainkaan roskia tai hiukkasia. Se on pakattu annospussiin.

Lokelma 5 g jauhe oraalisuspensiota varten

Yksi annospussi sisältää 5 g jauhetta.

Lokelma 10 g jauhe oraalisuspensiota varten

Yksi annospussi sisältää 10 g jauhetta.

Annospussit on pakattu koteloon, joka sisältää joko 3, 28 tai 30 yksittäistä annospussia.

Myyntiluvan haltija

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Ruotsi

Valmistaja

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-15185 Södertälje

Ruotsi

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

AstraZeneca Oy

Puh: +358 10 23 010

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 6.12.2018

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

Yrityksen yhteystiedot:

ASTRAZENECA OY
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo

www.astrazeneca.fi
010 23 010
Tukkuliike: Oriola