LOKELMA jauhe oraalisuspensiota varten 5 g, 10 g

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,1 mt, 03.09.2022 19:07:00)

Lokelma 5 g jauhe oraalisuspensiota varten
Lokelma 10 g jauhe oraalisuspensiota varten

natriumsirkoniumsyklosilikaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Lokelma on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Lokelma-valmistetta
 3. Miten Lokelma-valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Lokelma-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Lokelma-valmisteen vaikuttava aine on natriumsirkoniumsyklosilikaatti.

Lokelma-valmistetta käytetään aikuisten hyperkalemian hoitoon. Hyperkalemia tarkoittaa suurta kaliumpitoisuutta veressä.

Lokelma pienentää kaliumin suurta pitoisuutta elimistössä ja auttaa pitämään sen normaalilla tasolla. Lokelma kiinnittyy kaliumiin kulkeutuessaan mahalaukusta suolistoon ja poistuu yhdessä kaliumin kanssa elimistöstä ulosteen mukana, jolloin elimistön kaliumin määrä pienenee.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Lokelma-valmistetta

 • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle.

Varoitukset ja varotoimet
Tarkkailu
Lääkäri tai sairaanhoitaja tarkistaa veresi kaliumpitoisuuden ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön:

 • Näin varmistetaan, että saat oikean annoksen. Annosta saatetaan suurentaa tai pienentää veren kaliumpitoisuuden perusteella.
 • Hoito saatetaan keskeyttää, jos veren kaliumpitoisuus pienenee liikaa.
 • Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos otat jotakin veren kaliumpitoisuuteen vaikuttavaa lääkettä, sillä Lokelma-annoksesi muuttaminen saattaa olla tarpeen. Tällaisia lääkkeitä ovat diureetit (lääkkeet, jotka lisäävät virtsan muodostumista), angiotensiinikonvertaasin (ACE:n) estäjät, kuten enalapriili, angiotensiinireseptorin salpaajat, kuten valsartaani (käytetään alentamaan korkeaa verenpainetta ja hoitamaan sydänvaivoja), ja reniinin estäjät, kuten aliskireeni (käytetään alentamaan korkeaa verenpainetta).

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, kun otat Lokelma-valmistetta

 • jos sinulla on sydämen signaalinvälityksen häiriö (QT-ajan pidentyminen), sillä Lokelma pienentää veren kaliumpitoisuutta, mikä saattaa vaikuttaa sydämen signaalinvälitykseen.
 • jos sinulle on suunniteltu röntgentutkimusta, koska Lokelma-valmiste saattaa vaikuttaa tulosten tulkitsemiseen.
 • jos sinulla on äkillistä tai voimakasta vatsakipua, koska tämä saattaa viitata maha-suolikanavassa toimivien lääkkeiden käytön yhteydessä havaittuun vaivaan.

Lapset ja nuoret
Älä anna tätä lääkettä lapsille tai alle 18-vuotiaille nuorille, koska Lokelma-valmisteen vaikutuksista lapsilla ja nuorilla ei ole tietoja.

Muut lääkevalmisteet ja Lokelma
Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Lokelma saattaa vaikuttaa siihen, miten tietyt lääkkeet imeytyvät ruoansulatuskanavasta. Jos parhaillaan otat jotakin seuraavista lääkkeistä, ne on otettava 2 tuntia ennen Lokelma-valmisteen ottamista tai 2 tuntia Lokelma-valmisteen ottamisen jälkeen, sillä muuten ne eivät välttämättä toimi oikein:

 • takrolimuusi (elimistön immuunijärjestelmää heikentävä lääke, jota käytetään elinsiirteen hyljinnän estoon)
 • ketokonatsoli, itrakonatsoli tai posakonatsoli (käytetään sieni-infektioiden hoitoon)
 • atatsanaviiri, nelfinaviiri, indinaviiri, ritonaviiri, sakinaviiri, raltegraviiri, ledipasviiri tai rilpiviriini (käytetään HIV-infektion hoitoon)
 • tyrosiinikinaasin estäjät, kuten erlotinibi, dasatinibi tai nilotinibi (käytetään syövän hoitoon).

Jos jokin edellä mainittu koskee sinua (tai olet epävarma), kerro siitä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle ennen kuin otat tätä lääkettä.

Raskaus ja imetys
Raskaus
Älä käytä tätä lääkettä raskauden aikana, koska Lokelma-valmisteen käytöstä raskauden aikana ei ole tietoja.

Imetys
Vaikutuksia imetettäviin vauvoihin ei ole odotettavissa, sillä imettävän naisen systeeminen altistus Lokelma-valmisteelle on erittäin pieni. Lokelma-valmistetta voidaan käyttää imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Tällä lääkkeellä ei ole haitallista vaikutusta kykyyn ajaa autoa tai käyttää koneita.

Lokelma sisältää natriumia
Tämä lääkevalmiste sisältää noin 400 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per 5 g:n annos. Tämä vastaa 20 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos käytät Lokelma-valmistetta 5 g tai enemmän päivässä pitkäaikaisesti, erityisesti jos sinua on ohjeistettu noudattamaan vähäsuolaista ruokavaliota.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka paljon Lokelma-valmistetta otetaan

Aloitusannos – pienentämään suuri kaliumpitoisuus normaalille tasolle:

 • Suositeltu annos on 10 g kolme kertaa vuorokaudessa.
 • Lääke alkaa vaikuttaa 1–2 vuorokauden kuluttua.
 • Älä käytä tätä aloitusannosta kolmea vuorokautta pidempään.

Ylläpitoannos – pitämään saavutettu kaliumpitoisuus normaalina:

 • Suositeltu annos on 5 g kerran vuorokaudessa.
 • Lääkäri saattaa päättää, että tarvitset tätä suuremman (10 g vuorokaudessa) tai pienemmän (5 g joka toinen vuorokausi) annoksen.
 • Älä ota ylläpitoannoksena enempää kuin 10 g kerran vuorokaudessa.

Jos saat hemodialyysihoitoa:

 • Ota Lokelma-valmistetta vain päivinä, jolloin et saa dialyysihoitoa.
 • Suositeltu aloitusannos on 5 g kerran vuorokaudessa.
 • Lääkäri saattaa päättää, että tarvitset tätä suuremman annoksen (enintään 15 g kerran vuorokaudessa).
 • Älä ota enempää kuin 15 g kerran vuorokaudessa.

Tämän lääkkeen ottaminen

 • Pyri ottamaan Lokelma aina samaan aikaan joka päivä.
 • Lokelma voidaan ottaa aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan.

Kuinka Lokelma-valmiste otetaan

 • Avaa annospussi(t) ja kaada jauhe juomalasiin, jossa on noin 45 ml tavallista (hiilihapotonta) juomavettä.
 • Sekoita hyvin ja juo mauton neste välittömästi.
 • Jauhe ei liukene ja neste näyttää samealta. Jauhe laskeutuu nopeasti lasin pohjalle. Jos näin käy, sekoita nestettä uudelleen ja juo kaikki neste.
 • Huuhtele lasi tarvittaessa pienellä määrällä vettä ja juo loput, jotta saat otettua koko annoksen.

Jos otat enemmän Lokelma-valmistetta kuin sinun pitäisi
Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos otat enemmän tätä lääkettä kuin sinun pitäisi. Älä jatka käyttöä ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa.

Jos unohdat ottaa Lokelma-valmistetta

 • Jos unohdat ottaa lääkeannoksen, jätä unohtunut annos väliin.
 • Ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan.
 • Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Lokelma-valmisteen käytön
Älä pienennä tämän lääkkeen annosta tai lopeta lääkkeen käyttöä ennen kuin olet keskustellut lääkkeen määränneen lääkärin kanssa, koska tällöin veren kaliumpitoisuus saattaa suurentua uudelleen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos havaitset jonkin seuraavista:
Yleiset haittavaikutukset (voivat ilmaantua enintään 1 käyttäjälle kymmenestä):

 • sinulle ilmaantuu väsymystä tai lihasten heikkoutta tai kouristuksia, tämä saattaa olla merkki siitä, että veren kaliumpitoisuus on pienentynyt liikaa. Kerro lääkärille heti, jos nämä oireet pahenevat.
 • sinulle alkaa kertyä nestettä kudoksiin, mikä aiheuttaa turvotusta missä tahansa kehon osassa (yleensä jalkaterissä ja nilkoissa)
 • ummetus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐  ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja annospussissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lokelma sisältää
Vaikuttava aine on natriumsirkoniumsyklosilikaatti.

Lokelma 5 g jauhe oraalisuspensiota varten
Yksi annospussi sisältää 5 g natriumsirkoniumsyklosilikaattia.

Lokelma 10 g jauhe oraalisuspensiota varten
Yksi annospussi sisältää 10 g natriumsirkoniumsyklosilikaattia.

Tässä lääkkeessä ei ole muita aineita.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Jauhe oraalisuspensiota varten on valkoista tai harmaata jauhetta. Se on pakattu annospussiin.

Lokelma 5 g jauhe oraalisuspensiota varten
Yksi annospussi sisältää 5 g jauhetta.

Lokelma 10 g jauhe oraalisuspensiota varten
Yksi annospussi sisältää 10 g jauhetta.

Annospussit on pakattu koteloon, joka sisältää joko 3 tai 30 yksittäistä annospussia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Ruotsi

Valmistaja

AstraZeneca AB
Gärtunavägen
SE-152 57 Södertälje
Ruotsi

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

AstraZeneca Oy
Puh: +358 10 23 010

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 12/2023

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

Yrityksen yhteystiedot:

ASTRAZENECA OY
Keilaranta 18
02150 Espoo

www.astrazeneca.fi
010 23 010
Tukkuliike: Magnum Medical, Oriola, Muu