LOGIMAX depottabletti 5/47,5 mg, LOGIMAX FORTE depottabletti 10/95 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (5,4 mt, 18.10.2022 19:05:15)

Logimax® 5 mg/47,5 mg depottabletit
Logimax® forte 10 mg/95 mg depottabletit

felodipiini ja metoprololisuksinaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Logimax/Logimax forte on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Logimax/Logimax forte-valmistetta
 3. Miten Logimax/Logimax forte-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Logimax/Logimax forte-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Logimax/Logimax forte on verenpainetaudin hoitoon kehitetty yhdistelmävalmiste, jossa on kaksi vaikuttavaa lääkeainetta, felodipiini ja metoprololi.

 • Felodipiini kuuluu lääkeaineryhmään, jota kutsutaan kalsiumkanavan salpaajiksi tai kalsiuminestäjiksi. Felodipiini laskee verenpainetta laajentamalla ääreisverisuonia.
 • Metoprololi kuuluu lääkeaineryhmään nimeltä beetasalpaajat. Metoprololi laskee verenpainetta hidastamalla pulssia.

Logimax/Logimax forte kerran päivässä otettuna laskee tasaisesti ja tehokkaasti verenpainetta koko vuorokauden ajaksi.

Felodipiinia ja metoprololia, joita Logimax/Logimax forte sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Logimax/Logimax forte -valmistetta

 • jos olet allerginen felodipiinille, metoprololille tai muille samankaltaisille lääkeaineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa) tai muille samankaltaisille aineille
 • olet raskaana
 • sinulla on ollut sydäninfarkti äskettäin
 • saat rintakipua levossa tai pienessäkin rasituksessa (ns. epävakaa angina pectoris)
 • sinulla on II tai III asteen eteis-kammiokatkos (johtumishäiriö sydämessä)
 • sairastat hoitamatonta tai oirehtivaa sydämen vajaatoimintaa
 • sydämesi syketaso eli pulssi on hidas ja saat siitä oireita
 • sinulla on sairas sinus -oireyhtymä, joka aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä
 • sinulla on sydänperäinen sokki eli hyvin matala verenpaine ja hidas pulssi
 • sinulla on vaikea ääreisvaltimoiden verenkiertohäiriö, joka aiheuttaa käsien ja jalkojen kylmäämistä tai kipua
 • sinulla on verenkiertoon huomattavasti vaikuttava sydänläpän tai sydämen ulosvirtauskanavan ahtauma (ahtauttava sydänlihassairaus).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Logimax/Logimax forte -valmistetta.

Kerro lääkärille kaikista terveyteesi liittyvistä ongelmista, erityisesti jos sinulla on:

 • astma tai muu hengitysteitä ahtauttava keuhkosairaus
 • diabetes eli sokeritauti
 • sydämen vajaatoiminta
 • matala verenpaine
 • sydämen rytmihäiriöitä
 • kilpirauhasen liikatoiminta
 • taipumus vaikeisiin allergisiin reaktioihin
 • vaikea maksan vajaatoiminta.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on taipumusta liian matalaan verensokeripitoisuuteen (hypoglykemiaan) tai käytät insuliinia.

Kerro lääkärille, jos sydämen sykkeesi jatkuvasti hidastuu Logimax-hoidon aikana. Lääkäri saattaa pienentää Logimax-annostasi tai lopettaa lääkkeen käytön vähitellen kokonaan.

Jos sinut nukutetaan (yleisanestesia) hammaslääkärissä tai leikkauksessa, kerro lääkärille, että käytät Logimax- tai Logimax forte -valmistetta.

Muut lääkevalmisteet ja Logimax/Logimax forte

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös silmätippoja, injektioita ja mitä tahansa lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt, kuten rohdosvalmisteita, luontaistuotteita tai lisäravinteita, mäkikuismauute mukaan lukien.

Logimaxin/Logimax forten vaikutus saattaa muuttua, jos se otetaan samanaikaisesti muiden valmisteiden kanssa. Näitä lääkkeitä ovat:

 • diltiatseemi, verapamiili ja hydralatsiini (sydän- ja verenpainelääkkeitä)
 • digoksiini (sydämen vajaatoiminnan hoitoon)
 • amiodaroni, kinidiini ja propafenoni (rytmihäiriölääkkeitä)
 • erytromysiini ja rifampisiini (antibiootteja)
 • itrakonatsoli, ketokonatsoli ja terbinafiini (hiiva/sieni-infektioden hoitoon)
 • fenytoiini ja karbamatsepiini (epilepsialääkkeitä)
 • fluoksetiini, paroksetiini ja sertraliini (mielialalääkkeitä)
 • klotsapiini (psykoosilääke)
 • difenhydramiini (allergialääke)
 • selekoksibi (tulehduskipulääke)
 • muut tulehduskipulääkkeet (säännöllisesti käytettyinä)
 • simetidiini (ruokatorven ja mahan happovaivojen hoitoon)
 • takrolimuusi (elinsiirron jälkeisen hyljinnän estolääke)
 • HIV-infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten efavirentsi, ritonaviiri ja nevirapiini
 • verenpainetaudin hoidossa käytettävät ns. ganglionsalpaajat, kuten klonidiini tai pratsosiini
 • masennuksen ja Parkinsonin taudin hoidossa käytettävät MAO:n eli monoamiinioksidaasin estäjät, kuten moklobemidi tai selegiliini
 • mäkikuismauutetta (Hypericum perforatum) sisältävät rohdosvalmisteet

Jos käytät klonidiinia ja Logimaxia samanaikaisesti ja klonidiinihoito päätetään lopettaa, Logimaxin käyttö on lopetettava useita päiviä aiemmin.

Lääkäri voi joutua muuttamaan diabeteksen hoitoon tai astman hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden annoksia Logimax-hoidon aloittamisen jälkeen.

Logimax voi heikentää adrenaliinin tehoa allergisten reaktioiden hoidossa.

Logimax/Logimax forte ruuan ja juoman kanssa

Logimax/Logimax forte -valmisteen voi ottaa joko ruuan kanssa tai tyhjään vatsaan, mutta sitä ei pidä ottaa greippimehun tai hyvin rasvaisen ruuan kanssa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä käytä Logimax/Logimax forte -valmistetta jos olet raskaana. Jos tulet raskaaksi Logimax/Logimax forte -lääkityksen aikana, ota heti yhteyttä lääkäriin.

Logimaxin/Logimax forte -valmisteen sisältämät lääkeaineet kulkeutuvat rintamaitoon, mutta lääkkeen vaikutus lapseen on todennäköisesti merkityksetön, jos äiti käyttää normaaleja hoitoannoksia.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Selvitä, miten Logimax/Logimax forte - lääkitys vaikuttaa sinuun, ennen kuin ajat autoa tai käytät koneita. Verenpaineen lasku voi aiheuttaa esim. huimausta tai muita haittavaikutuksia (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset), ja voi näin vaikuttaa kykyyn käyttää koneita tai ajaa autoa. Näin voi käydä varsinkin hoidon alussa tai lääkeannoksen nostamisen jälkeen.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Logimax/Logimax forte sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Logimax/Logimax forte sisältää polyoksyyli-40-hydrattua risiiniöljyä

Tämä lääkevalmiste sisältää polyoksyyli-40-hydrattua risiiniöljyä, joka saattaa aiheuttaa vatsavaivoja ja ripulia.

Logimax/Logimax forte sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per depottabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on yksi Logimax tai Logimax forte -depottabletti kerran vuorokaudessa.

Ota depottabletti aamulla mielellään aina samaan aikaan. Näin varmistat parhaan mahdollisen hoitotuloksen.

Depottablettia ei saa puolittaa, murskata tai pureskella, koska se sisältää lääkeainetta hitaasti imeytyvässä muodossa. Lääkeaine vapautuu depottabletista tasaisella nopeudella ainoastaan silloin, kun se on otettu kokonaisena. Depottabletti niellään nesteen (ei kuitenkaan greippimehun) kera - vähintään ½ lasillista.

Jos otat enemmän Logimax/Logimax forte -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostustapauksissa voi ilmaantua seuraavia oireita: hidas, heikko tai epäsäännöllinen sydämen syke, pinnallinen hengitys, turvotus nilkoissa, sydämentykytys, huimaus, heikotus, rintakipu, viileä iho, heikko sydämensyke, sekavuus, jännittyneisyys, sydänpysähdys, hengenahdistus, tajunnantason aleneminen tai tajuttomuus, pahoinvointi, oksentelu ja sinertyminen.

Yliannoksesta johtuvat ensimmäiset oireet ilmenevät 20 minuutin - 2 tunnin kuluttua lääkkeen otosta.

Jos unohdat ottaa Logimax/Logimax forte -valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin. Jos unohdat ottaa Logimax/Logimax forte tabletin ja huomaat unohduksen niin, että seuraava ottokerta olisi yli 12 tunnin kuluttua, ota unohtamasi lääke heti. Ota seuraava lääkeannos tavalliseen aikaan. Jos seuraavaan lääkkeen ottoaikaan on vähemmän kuin 12 tuntia, älä ota unohtunutta annosta, vaan ota seuraava lääkeannos tavalliseen aikaan.

Jos lopetat Logimax/Logimax forte -valmisteen käytön

Logimax/Logimax forte -lääkitystä ei saa lopettaa yhtäkkiä. Kun lääkityksen lopettaminen on tarpeen, Logimax/Logimax forte -depottablettien käyttö on turvallisuussyistä lopetettava asteittain annosta pienentämällä lääkärin antamien ohjeiden mukaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Osa haittavaikutuksista ilmenee yleensä ainoastaan hoitoa aloitettaessa tai annoksen suurentamisen jälkeen.

Kerro lääkärille, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista haittavaikutuksista ja se jatkuu.

Hyvin yleinen (yli 1 käyttäjällä kymmenestä):

 • uupumus
 • ääreisosien turvotus.

Yleinen (1-10 käyttäjällä sadasta):

 • ihon punoitus
 • heitehuimaus, päänsärky
 • hidas syke, sydämentykytys
 • kehon asennon muutokseen liittyvä huimaus (hyvin harvoin pyörtyminen)
 • kylmät kädet ja jalat
 • pahoinvointi, vatsakipu, ripuli, ummetus
 • hengenahdistus rasituksessa.

Melko harvinainen (1-10 käyttäjällä tuhannesta):

 • polttelu/pistely/tunnottomuus
 • lihaskrampit
 • sydänsairaudet oireet, kuten pinnallinen hengitys, nilkkojen turvotus voi lyhytaikaisesti pahentua, vähäiset EKG-muutokset, jotka eivät vaikuta sydämen toimintakykyyn, turvotus, rintakipu
 • masennus, keskittymiskyvyn heikentyminen, uneliaisuus, nukahtamisvaikeus, painajaiset
 • ihottuma tai kutina
 • hengenahdistus
 • lisääntynyt hikoilu
 • painon nousu
 • liian matala verenpaine (hypotensio).

Harvinainen (1-10 käyttäjällä kymmenestätuhannesta):

 • pyörtyminen
 • EKG:ssä havaittavat sydämen johtumishäiriöit, epäsäännöllinen syke
 • hermostuneisuus, ahdistuneisuus
 • poikkeavat maksa-arvot
 • hiustenlähtö, nokkosihottuma
 • nuhaisuus tai vetiset/punaiset silmät allergisen reaktion vuoksi
 • näköhäiriöt, kuivat ja/tai ärtyneet silmät
 • suun kuivuminen
 • impotenssi/seksuaalinen toimintahäiriö
 • lihaskipu, nivelsärky.

Hyvin harvinainen (alle 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta):

 • huonon verenkierron heikkeneminen raajoissa potilailla, joilla on vaikeita verenkiertohäiriöitä
 • muistinmenetys/muistin heikkeneminen, sekavuus, aistiharhat
 • yliherkkyysreaktiot, kuten kuume ja turvotus
 • auringonvalolle herkistymisestä johtuva ihoreaktio, psoriaasin oireiden paheneminen
 • korvien soiminen
 • makuhäiriöt
 • tiheä virtsaamistarve
 • vereen liittyvä häiriö (verihiutaleiden niukkuus)
 • maksatulehdus.

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos saat hengenahdistusta tai nielemisvaikeuksia aiheuttavan yliherkkyysreaktion.

Logimax ja Logimax forte voivat joissakin tapauksissa aiheuttaa liian voimakkaan verenpaineen laskun, joka johtaa pulssin nopeutumiseen. Rintakiputaipumusta omaavat potilaat saattavat tällöin saada rintakipua.

Muiden kalsiumantagonistien tavoin on raportoitu suutulehdusta sekä lievää ikenien suurentumista (ientulehdus/periodontiitti). Suurentuman riskiä voi vähentää huolellisella hammashygienialla.

Muita haittavaikutuksia saattaa esiintyä. Kerro välittömästi lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos sinulla on haitallinen tai epätavallinen reaktio Logimax-hoidon aikana.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 ºC.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos pakkaus on repeytynyt tai vaurioitunut.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Logimax/Logimax forte sisältää

 • Logimax depottabletin vaikuttavat aineet ovat felodipiini 5 mg ja metoprololisuksinaatti 47,5 mg.
  Logimax forte depottabletin vaikuttavat aineet ovat felodipiini 10 mg ja metoprololisuksinaatti 95 mg
 • Muut aineet ovat laktoosi (vedetön), punaruskea ja keltainen rautaoksidi (E172), titaanidioksidi (E171), piidioksidi, etyyliselluloosa, hydroksipropyyliselluloosa, natriumalumiinisilikaatti, mikrokiteinen selluloosa, polyoksyyli-40-hydrattu risiiniöljy, polyetyleeniglykoli, propyyligallaatti, hypromelloosi, natriumstearyylifumaraatti ja parafiini.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Logimax depottabletit ovat pyöreitä, aprikoosinvärisiä, kaksoiskuperia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toisella puolella on merkintä A/FG. Tabletin halkaisija on 10 mm. Pakkauskoot: 28 ja 98 depottablettia.

Logimax forte depottabletit ovat pyöreitä, punaruskeita, kaksoiskuperia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toisella puolella on merkintä A/FH. Tabletin halkaisija on 11 mm. Pakkauskoot: 28 ja 98 depottablettia.

Myyntiluvan haltija
Recordati Ireland Ltd., Raheens East, Ringaskiddy Co., Cork, Irlanti

Valmistaja
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., Milano, Italia

AstraZeneca AB, Södertälje, Ruotsi

Savio Industrial S.r.l., Pavia, Italia

Markkinoija
Recordati AB, Ruotsi
Puh: +46 8 545 80 230

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 07.09.2022

Yrityksen yhteystiedot:

RECORDATI AB
Jan Stenbecks Torg 17
SE-164 40 Kista
Sverige

www.recordati.com
+46 8 545 802 30
Tukkuliike: Oriola