ACIDAL enterokapseli, kova 20 mg, 40 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,5 mt, 23.01.2019 19:02:11)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Acidal 20 mg enterokapseli, kova
Acidal 40 mg enterokapseli, kova

esomepratsoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Acidal on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Acidalia
 3. Miten Acidalia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Acidalin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.       Mitä Acidal on ja mihin sitä käytetään

Acidalin vaikuttava aine on esomepratsoli. Esomepratsoli on ns. protonipumpun estäjien ryhmään kuuluva lääkeaine, joka vähentää mahahapon muodostumista.

Acidalia käytetään seuraavien sairaustilojen hoitoon:

Aikuiset

 • ruokatorven refluksitauti (gastroesofageaalinen refluksitauti, GERD): mahahappoa nousee ruokatorveen (nielun ja mahan yhdistävä osa) aiheuttaen kipua, tulehdusta ja närästystä.
 • mahahaava tai pohjukaissuolihaava, jonka aiheuttaja on Helicobacter pylori-bakteeritulehdus.  Jos sinulla on tämä sairaus, lääkäri saattaa määrätä myös antibiootteja bakteeritulehduksen hoitoon ja haavaumien parantamiseksi.
 • tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyvä mahahaava. Acidalia voidaan käyttää myös mahahaavojen ehkäisyyn potilailla, jotka tarvitsevat jatkuvaa tulehduskipulääkitystä.
 • haimakasvaimesta johtuva mahahapon liiallinen erittyminen (Zollinger-Ellisonin oireyhtymä).
 • pitkäaikaishoito mahahaavojen vuodon uusiutumisen ehkäisemiseksi laskimoon annetun aloitushoidon jälkeen.

Vähintään 12-vuotiaat nuoret

 • ruokatorven refluksitauti (gastroesofageaalinen refluksitauti, GERD): mahahappoa nousee ruokatorveen (nielun ja mahan yhdistävä osa) aiheuttaen kipua, tulehdusta ja närästystä.
 • mahahaava tai pohjukaissuolihaava, jonka aiheuttaja on Helicobacter pylori bakteeritulehdus. Jos sinulla on tämä sairaus, lääkäri saattaa määrätä myös antibiootteja bakteeritulehduksen hoitoon ja haavaumien parantamiseksi.

2.       Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Acidalia

Älä käytä Acidalia

 • jos olet allerginen esomepratsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos olet allerginen jollekin muulle protonipumpun estäjien ryhmään kuuluvalle lääkkeelle (esim. pantopratsoli, lansopratsoli, rabepratsoli, omepratsoli)
 • jos käytät nelfinaviiria sisältävää lääkevalmistetta (käytetään HIV-infektion hoitoon).

Älä käytä Acidalia, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos olet epävarma, keskustele asiasta lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Acidalin käyttöä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen tämän valmisteen ottamista jos

 • sinulla on jokin vaikea maksavaiva
 • sinulla on jokin vaikea munuaisvaiva
 • sinulla on joskus ollut jokin ihoreaktio, joka on liittynyt valmisteen Acidal kaltaisen mahahapon erittymistä vähentävän lääkkeen käyttöön
 • olet menossa tiettyyn verikokeeseen (kromograniini A).

Jos sinulle kehittyy ihottuma etenkin auringonvalolle alttiille ihoalueelle, kerro siitä lääkärille mahdollisimman pian, koska hoito valmisteella Acidal voidaan joutua lopettamaan. Muista mainita myös muut sairauden oireet kuten nivelkipu.

Acidal-hoito saattaa peittää muiden sairauksien oireita. Kerro siis lääkärille välittömästi, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista ennen kuin alat käyttää Acidalia tai hoidon aikana:

 • huomattava painonlasku ilman selvää syytä tai nielemisongelmat
 • vatsakivut tai ruoansulatusvaivat
 • ruoan tai veren oksentelu
 • musta uloste (verta ulosteissa).

Jos lääkäri on määrännyt sinulle Acidalia otettavaksi tarpeen mukaan, ota yhteyttä lääkäriin, jos oireet jatkuvat tai niiden luonne muuttuu.

Erityisesti yli vuoden kestävän hoidon yhteydessä Acidalin kaltaisten protonipumpun estäjien käyttö saattaa jonkin verran lisätä lonkka-, ranne- ja selkärankamurtuman riskiä. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos sinulla on osteoporoosi tai jos käytät kortikosteroideja (jotka saattavat lisätä osteoporoosiriskiä).

Lapset ja nuoret
Acidal-valmistetta ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä. Acidal voi vaikuttaa muiden lääkkeiden vaikutustapaan, ja jotkut lääkkeet voivat puolestaan vaikuttaa Acidalin vaikutustapaan.
Älä ota Acidal-kapseleita, jos käytät nelfinaviiria sisältävää lääkevalmistetta (käytetään HIV infektion hoitoon).
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotakin seuraavista lääkeaineista:

 • atatsanaviiri (HIV infektion hoitoon)
 • klopidogreeli (veren hyytymisen estoon)
 • ketokonatsoli, itrakonatsoli tai vorikonatsoli (sieni-infektioiden hoitoon)
 • erlotinibi (käytetään syövän hoitoon)
 • sitalopraami, imipramiini tai klomipramiini (masennuksen hoitoon)
 • diatsepaami (ahdistuneisuuden tai epilepsian hoitoon sekä lihasten rentouttamiseksi)
 • fenytoiini (epilepsian hoitoon). Jos käytät fenytoiinia, lääkärin on valvottava tilannettasi tavallista huolellisemmin, kun aloitat tai lopetat Acidalin käytön.
 • verta ohentavat lääkkeet, kuten varfariini. Lääkäri saattaa joutua seuraamaan tilannettasi tavallista huolellisemmin, kun aloitat tai lopetat Acidalin käytön.
 • silostatsoli (käytetään katkokävelyn hoitoon – kävellessä esiintyvän jalkakivun, joka johtuu heikosta verenkierrosta)
 • sisapridi (ruoansulatusvaivojen ja närästyksen hoitoon)
 • digoksiini (sydänlääke)
 • metotreksaatti (käytetään syövän ja reumasairauksien hoitoon) – jos käytät metotreksaattia suurina annoksina, lääkäri voi väliaikaisesti keskeyttää esomepratsolihoitosi.
 • takrolimuusi (elinsiirroissa käytetty lääke)
 • rifampisiini (tuberkuloosin hoitoon)
 • mäkikuisma (Hypericum perforatum) (masennuksen hoitoon).

Jos lääkäri on määrännyt sinulle antibioottihoitona amoksisilliinia tai klaritromysiinia yhdessä Acidalin kanssa Helicobacter pylori -infektion aiheuttamien haavojen hoitoon, muista ehdottomasti kertoa lääkärille, mitä muita lääkkeitä käytät.

Acidalin käyttö ruoan ja juoman kanssa
Voit ottaa lääkkeen joko ruokailun yhteydessä tai tyhjään mahaan.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkärisi päättää, voitko käyttää Acidal-valmistetta tänä aikana.
Ei tiedetä, erittyykö Acidal rintamaitoon.
Acidalia ei pidä käyttää imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Acidal ei todennäköisesti vaikuta ajokykyyn eikä työvälineiden ja koneiden käyttökykyyn.
Haittavaikutuksia, kuten huimausta ja näön hämärtymistä, saattaa kuitenkin melko harvoin ilmetä (katso kohta 4). Jos edellä mainittuja oireita ilmenee, sinun ei pidä ajaa autolla eikä käyttää koneita.

3.       Miten Acidalia käytetään

Käytä tätä lääkevalmistetta juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

 • lääkärin on valvottava tilannettasi, jos käytät tätä lääkettä pitkään (etenkin, jos hoito kestää yli vuoden ajan).
 • jos lääkärisi on kehottanut sinua käyttämään tätä lääkettä tarpeen mukaan, kerro lääkärille, jos oireesi muuttuvat.

Kuinka paljon lääkettä otetaan

 • lääkärisi kertoo, montako kapselia sinun on otettava ja miten pitkään hoito kestää. Annosmäärä ja hoidon kesto riippuvat tilanteestasi, iästäsi ja maksasi toiminnasta.
 • suositus annokset on esitetty alempana.

Vähintään 18-vuotiaat aikuiset

Närästyksen hoito ruokatorven refluksitaudin yhteydessä:

 • jos lääkäri on todennut ruokatorvesi jossain määrin vaurioituneeksi, suositus annos on yksi Acidal 40 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa 4 viikon ajan. Lääkäri saattaa kehottaa sinua jatkamaan saman annoksen käyttöä vielä toiset 4 viikkoa, jos ruokatorvesi ei ole vielä kokonaan parantunut.
 • ruokatorven parannuttua suositus annos on yksi Acidal 20 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa.
 • jos ruokatorvesi ei ole vahingoittunut, suositus annos on yksi Acidal 20 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa. Kun oireet on saatu hallintaan, lääkäri saattaa kehottaa sinua käyttämään lääkettä tarpeen mukaan siten, että enimmäisannos on yksi Acidal 20 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa.
 • jos sinulla on vaikea maksavaiva, lääkäri voi määrätä sinulle tavallista pienemmän annoksen.

Helicobacter pylori -infektion aiheuttamien maha- ja pohjukaissuolihaavojen hoito ja niiden uusiutumisen ehkäisy:

 • suositus annos on Acidal 20 mg enterokapseli kaksi kertaa vuorokaudessa yhden viikon ajan.
 • lääkäri määrää myös antibioottia, esim. amoksisilliinia tai klaritromysiiniä.

Tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyvien mahahaavojen hoito

 • suositus annos on yksi Acidal 20 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa 4-8 viikon ajan.

Tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyvien mahahaavojen ehkäisy

 • suositus annos on yksi Acidal 20 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa.

Haimakasvaimesta johtuvan mahahapon liiallisen erittymisen hoito (Zollinger-Ellisonin oireyhtymä):

 • suositus annos on yksi Acidal 40 mg enterokapseli kaksi kertaa päivässä.
 • lääkärisi säätää annostusta tarpeen mukaan ja päättää hoidon kestosta. Enimmäisannos on 80 mg kahdesti vuorokaudessa.

Pitkäaikaishoito mahahaavojen vuodon uusiutumisen ehkäisemiseksi laskimoon annetun esomepratsolihoidon jälkeen

 • suositus annos on yksi Acidal 40 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa 4 viikon ajan.

Vähintään 12-vuotiaat nuoret

Närästyksen hoito ruokatorven refluksitaudin yhteydessä:

 • jos lääkäri on todennut ruokatorvesi jossain määrin vaurioituneeksi, suositusannos on yksi Acidal 40 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa 4 viikon ajan. Lääkäri saattaa kehottaa sinua jatkamaan saman annoksen käyttöä vielä toiset 4 viikkoa, jos ruokatorvesi ei ole vielä kokonaan parantunut.
 • ruokatorven parannuttua suositusannos on yksi Acidal 20 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa.
 • jos ruokatorvesi ei ole vahingoittunut, suositusannos on yksi Acidal 20 mg enterokapseli kerran vuorokaudessa.
 • jos sinulla on vaikea maksavaiva, lääkäri voi määrätä sinulle tavallista pienemmän annoksen.

Helicobacter pylori -infektion aiheuttamien maha- ja pohjukaissuolihaavojen hoito ja niiden uusiutumisen ehkäisy:

 • suositusannos on Acidal 20 mg enterokapseli kaksi kertaa vuorokaudessa yhden viikon ajan.
 • lääkäri määrää myös antibioottia, esim. amoksisilliinia tai klaritromysiiniä.

Lääkkeen ottaminen

 • Voit ottaa lääkkeesi mihin vuorokauden aikaan tahansa.
 • Voit ottaa lääkkeen joko ruokailun yhteydessä tai tyhjään mahaan.
 • Niele kapselit kokonaisina pienen vesimäärän kera. Kapseleita ei saa pureskella eikä murskata, sillä ne sisältävät rakeita, joiden päällyste estää lääkeainetta hajoamasta mahan happamassa ympäristössä. Rakeita ei saa vahingoittaa.

Mitä tehdä, jos kapseleiden nieleminen on vaikeaa

 • Jos kapseleiden nieleminen on vaikeaa:
  • Avaa kapseli ja kaada sen sisältö puoleen lasilliseen tavallista (hiilihapotonta) vettä. Rakeita ei saa sekoittaa muihin nesteisiin.
  • Sekoita ja juo liuos heti tai viimeistään 30 minuutin kuluessa. Muista aina sekoittaa liuosta juuri ennen juomista.
  • Jotta varmasti saisit koko lääkemäärän, huuhdo lasi huolellisesti puolella lasillisella vettä ja juo huuhteluvesi. Lääke on liuoksen kiinteissä rakeissa – älä pureskele tai murskaa niitä.

Alle 12-vuotiaat lapset
Acidal-valmistetta ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Iäkkäät potilaat
Annosta ei tarvitse muuttaa iäkkäille potilaille.

Jos otat enemmän Acidalia kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh: 09 471 977 Suomessa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Acidalia

 • jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti, kun muistat. Jos kuitenkin on jo melkein seuraavan annoksen aika, jätä unohtunut annos ottamatta.
 • älä ota kaksinkertaista annosta (kahta annosta samaan aikaan) unohtuneen annoksen korvaamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.       Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos havaitset jonkun seuraavista vakavista haittavaikutuksista, lopeta Acidalin käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin:

 • äkillinen hengityksen vinkuminen, huulten, kielen ja kurkun tai vartalon turpoaminen, ihottuma, pyörtyminen tai nielemisvaikeudet (vakava allerginen reaktio).
 • ihon punoitus, johon liittyy rakkuloiden ilmaantumista tai ihon kuoriutumista. Rakkuloita voi ilmaantua myös huuliin, silmiin, suuhun, nenään ja sukupuolielimiin. Kyseessä saattaa olla Stevens-Johnsonin oireyhtymä tai toksinen epidermaalinen nekrolyysi (Lyellin oireyhtymä).
 • kellertävä iho, tumma virtsa ja väsymys voivat olla oireita maksaongelmista.

Nämä vaikutukset ovat harvinaisia, ja niitä ilmenee harvemmalla kuin yhdellä potilaalla 1 000:sta.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat:

Yleiset (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla 10:stä)

 • päänsärky
 • maha- ja suolistovaikutukset: ripuli, vatsakipu, ummetus, ilmavaivat ja mahalaukun hyvänlaatuiset polyypit
 • pahoinvointi tai oksentelu.

Melko harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla 100:sta)

 • jalkojen ja nilkkojen turvotus
 • univaikeudet (unettomuus)
 • huimaus, pistely ja puutuminen, uneliaisuus
 • pyörrytys (vertigo)
 • suun kuivuus
 • muutokset maksan toimintaa kuvaavissa veriarvoissa
 • ihottuma, nokkosihottuma ja kutiseva iho
 • lonkka-, ranne- tai selkärankamurtuma (jos Acidal-valmistetta käytetään suurilla annoksilla ja pitkäkestoisesti).

Harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla 1 000:sta)

 • vereen liittyvät ongelmat, kuten valkosolu- ja verihiutalemäärän väheneminen, minkä seurauksena voi ilmetä heikotusta, mustelmia tai lisääntynyttä tulehdusalttiutta.
 • pieni veren natriumpitoisuus, mikä voi aiheuttaa heikotusta, oksentelua ja kouristuksia.
 • kiihtymys, sekavuus tai masentuneisuus
 • makuaistimusten muutokset
 • näköhäiriöt, kuten näön hämärtyminen
 • äkillisesti alkava hengityksen vinkuminen tai hengenahdistus (ns. bronkospasmit)
 • suun sisäinen tulehdus
 • sienitulehdus eli sammas, joka voi vaikuttaa suolistoon
 • maksavaivat, mukaan lukien keltatauti, joka voi aiheuttaa kellertävää ihoa, tummaa virtsaa ja väsymystä
 • hiusten lähtö (alopesia)
 • aurinkoihottuma
 • nivelkivut (artralgia tai lihaskivut (myalgia)
 • yleinen sairauden tunne ja voimattomuus
 • lisääntynyt hikoilu.

Hyvin harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla 10 000:sta)

 • muutokset verisolujen määrissä, mukaan lukien agranulosytoosi (jyvässolukato)
 • aggressiivisuus (vihamielisyys)
 • näkö-, tunne- tai kuuloharhat (hallusinaatiot)
 • vakavat maksaongelmat, jotka johtavat maksan vajaatoimintaan ja aivotulehdukseen
 • äkillisesti ilmaantuva vaikea ihottuma tai ihon kuoriutuminen. Tähän voi liittyä myös korkea kuume ja nivelkipuja (ns. monimuotoinen punavihottuma (Erythema multiforme), Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi)
 • lihasheikkous
 • vakavat munuaisvaivat
 • rintarauhasten suureneminen miehillä.

Yleisyys tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • jos käytät Acidalia yli kolmen kuukauden ajan, on mahdollista, että veren magnesiumpitoisuus pienenee. Matala magnesiumpitoisuus voi aiheuttaa väsymystä, tahattomia lihassupistuksia, sekavuutta, kouristelua, huimausta ja sydämen sykkeen nousua. Ota pikaisesti yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy jokin näistä oireista. Matala veren magnesiumpitoisuus voi myös pienentää veren kalium- ja kalsiumpitoisuuksia. Lääkäri arvioi tarvitseeko magnesiumpitoisuutta seurata verikokeilla.
 • suolistotulehdus (aiheuttaa ripulia)
 • ihottuma sekä mahdollinen siihen liittyvä nivelkipu.

Hyvin harvoin Acidal saattaa vaikuttaa veren valkosoluihin siten, että tila johtaa immuunivajeeseen. Jos sinulle tulee infektiosairaus, jonka oireina ilmenee huomattavasti heikentynyt yleiskunto tai kuumetta, johon liittyy paikallisen tulehduksen oireita, kuten kipua niskassa, kurkussa tai suussa tai virtsaamisvaikeuksia, ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian, jotta jyvässolukato (agranulosytoosi) voidaan sulkea pois verikokeen avulla. On tärkeää, että kerrot lääkärille, mitä lääkkeitä olet käyttänyt oireiden ilmaantuessa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5.       Acidalin säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Säilytä alle 25 ℃.
 • Säilytä lääke alkuperäispakkauksessa (läpipainopakkauksessa) tai säilytä pullo tiukasti suljettuna lääkkeen suojaamiseksi kosteudelta.
 • Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (”Käyt. viim.”) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.       Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Acidal sisältää

Vaikuttava aine on esomepratsoli. Acidal enterokapselivalmistetta on saatavilla kahta vahvuutta: 20 mg ja 40 mg, ja jokainen kapseli sisältää mainitun määrän esomepratsolia (esomepratsolimagnesiumdihydraattina).

Muut aineet ovat:

Kapselikuoren sisältämät rakeet:

Raakapelletit: karrageeni, mikrokiteinen selluloosa, mannitoli, natriumhydroksidi, natriumvetykarbonaatti

Suojakalvo: polyvinyylialkoholin PEG-kopolymeeri, natriumhydroksidi, talkki, titaanioksidi (E171), kolloidinen vesipitoinen piioksidi

Enterokalvo: metakryylihappo-etyyliakrylaattikopolymeeri (1:1), trietyylisitraatti, talkki, titaanioksidi (E171)

Kapseli:

Acidal 20 mg enterokapseli:
Hattuosa: liivate, titaanioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172)
Runko-osa: liivate, titaanioksidi (E171)

Acidal 40 mg enterokapseli:
Hattuosa: liivate, punainen rautaoksidi (E172), titaanioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172)
Runko-osa: liivate, titaanioksidi (E171)

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Acidal 20 mg enterokapseli
Kova enterokapseli sisältää valkoisia tai lähes valkoisia enteropellettejä. Kapselissa on valkoinen, läpinäkymätön runko ja vaaleankeltainen, läpinäkymätön hattu.

Acidal 40 mg enterokapseli
Kova enterokapseli sisältää valkoisia tai lähes valkoisia enteropellettejä. Kapselissa on valkoinen, läpinäkymätön runko ja vaaleanoranssi, läpinäkymätön hattu.

Kapselit on pakattu HDPE-muovipulloihin, joiden polypropyleenikorkissa on kuivausainekapseli tai alumiini / alumiini läpipainopakkauksiin. Kuivausainekapselia ei saa syödä.

Pakkauskoot:
Läpipainopakkaukset
Acidal 20 mg enterokapseli
7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 ja 100 kapselia
Acidal 40 mg enterokapseli
14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 ja 100 kapselia

HDPE-muovipullot
Acidal 20 mg enterokapseli
14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 ja 100 kapselia
Acidal 40 mg enterokapseli
14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 ja 100 kapselia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija:

Oy Verman Ab
Kauppakaari 2
04201 Kerava

Valmistaja:

Medinsa (Laboratorios Medicamentos Internacionales S.A.)
c/ Solana, 26
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Espanja

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 6.8.2018

Yrityksen yhteystiedot:

OY VERMAN AB
PL 146
04201 Kerava

etunimi.sukunimi@verman.fi
www.verman.fi
09 279 8020
Tukkuliike: Tamro