REFIXIA injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 500 IU, 1000 IU, 2000 IU

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,6 mt, 23.11.2019 01:44:36)

Refixia® 500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
Refixia® 1000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
Refixia® 2000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

nonakogi beetapegoli

Lisäseuranta

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan Mahdolliset haittavaikutukset lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Refixia® on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Refixia®-valmistetta
 3. Miten Refixia®-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Refixia®-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Mitä Refixia® on

Refixia® sisältää vaikuttavana aineena nonakogi beetapegolia ja on pitkävaikutteinen, rekombinantti hyytymistekijä IX -valmiste. Tekijä IX on veressä luonnollisesti esiintyvä proteiini, joka auttaa pysäyttämään verenvuodon.

Mihin Refixia®-valmistetta käytetään

Refixia®-valmistetta käytetään verenvuotojen hoitoon ja ehkäisyyn 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille B-hemofiliapotilaille (synnynnäinen tekijä IX -vaje).

B-hemofiliapotilailla tekijä IX puuttuu tai se ei toimi kunnolla. Refixia® korvaa viallisen tai puuttuvan tekijä IX:n ja auttaa verta muodostamaan hyytymiä vuotokohtaan. Kun vuodat verta, Refixia® aktivoituu veressä muodostamaan tekijä IX:ää.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Refixia®-valmistetta

 • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos olet yliherkkä hamsterin proteiineille.

Jos et ole varma, koskeeko jompikumpi yllä olevista sinua, keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät tätä lääkettä.

Varoitukset ja varotoimet

Allergiset reaktiot ja inhibiittoreiden kehittyminen

On olemassa pieni mahdollisuus, että sinulle voi tulla äkillinen ja vaikea allerginen reaktio (esim. anafylaktinen reaktio) Refixia®-valmisteesta. Lopeta injisointi ja ota yhteyttä lääkäriin tai hätäkeskukseen välittömästi, jos sinulla on allergisen reaktion merkkejä, kuten ihottumaa, nokkosihottumaa, paukamia, kutinaa laajalla ihoalueella, huulten, kielen, kasvojen tai käsien punoitusta ja/tai turvotusta, nielemis- tai hengitysvaikeuksia, hengästymistä, hengityksen vinkumista, puristusta rinnassa, kalpea ja kylmä iho, nopea sydämensyke ja/tai huimausta.

Lääkärin voi olla tarpeen hoitaa sinua välittömästi näiden reaktioiden vuoksi. Lääkäri saattaa myös tehdä verikokeen tarkistaakseen, onko sinulle kehittynyt tekijä IX -inhibiittoreita (neutraloivia vasta-aineita) lääkettäsi vastaan, sillä inhibiittoreita voi kehittyä yhdessä allergisten rektioiden kanssa. Jos sinulla on näitä vasta-aineita, sinulla voi olla kohonnut äkillisten ja vaikeiden allergisten reaktioiden (esim. anafylaktisen reaktion) riski myöhemmän tekijä IX -hoidon yhteydessä.

Tekijä IX:n aiheuttamien allergisten reaktioiden riskin vuoksi ensimmäinen Refixia®-hoitosi on annettava sairaalassa tai terveydenhuollon ammattilaisten läsnä ollessa paikassa, missä allergisia reaktioita voidaan tarvittaessa hoitaa lääketieteellisesti asianmukaisesti.

Keskustele lääkärin kanssa välittömästi, jos verenvuotosi ei lakkaa odotetulla tavalla tai jos sinun on lisättävä Refixia®-valmisteen käyttöä merkittävästi verenvuodon pysäyttämiseksi. Lääkäri tekee verikokeen tarkistaakseen, onko sinulle kehittynyt inhibiittoreita (neutraloivia vasta-aineita) Refixia®-valmisteelle. Inhibiittoreiden kehittymisen riski on suurin niille, jotka eivät ole aiemmin saaneet hoitoa tekijä IX -lääkkeillä, esim. kun kyseessä on pieni lapsi.

Veritulpat

Kerro lääkärille, jos jokin seuraavista kohdista koskee sinua, sillä niihin liittyy suurempi veritulppien riski Refixia®-hoidon aikana:

 • olet ollut äskettäin leikkauksessa
 • sinulla on jokin toinen vakava sairaus, esim. maksasairaus, sydänsairaus tai syöpä
 • sinulla on sydänsairauden riskitekijöitä, esim. korkea verenpaine, ylipainoa tai tupakoit.

Munuaissairaus (nefroottinen oireyhtymä)

B-hemofiliapotilailla, joilla on tekijä IX -inhibiittoreita ja joilla on aiemmin ollut allergisia reaktioita, on olemassa pieni riski tietyn munuaissairauden, nefroottisen oireyhtymän, kehittymiselle suurten tekijä IX -annosten jälkeen.

Katetriin liittyvät ongelmat

Jos sinulla on keskuslaskimokatetri, sinulle voi kehittyä infektioita tai veritulppia katetrointikohtaan.

Muut lääkevalmisteet ja Refixia®

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen Refixia®-valmisteen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Refixia®-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Refixia® sisältää natriumia

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) injektiopulloa kohden, eli se on olennaisesti natriumiton.

3. Miten valmistetta käytetään

Refixia®-hoidon aloittaa lääkäri, joka on perehtynyt B-hemofiliapotilaiden hoitoon. Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma, miten Refixia®-valmistetta käytetään.

Lääkärisi laskee annoksesi sinulle. Annos riippuu painostasi ja siitä, mihin lääkettä käytetään.

Verenvuotojen ennaltaehkäisy

Refixia®-annos on 40 kansainvälistä yksikköä (IU) painokiloa kohti. Se annetaan yhtenä injektiona joka viikko. Tarpeesi mukaan lääkäri voi valita toisen annoksen tai muuttaa kuinka usein injektio pitää antaa.

Verenvuodon hoito

Refixia®-annos on 40 kansainvälistä yksikköä (IU) painokiloa kohti. Verenvuodon sijainnista ja vaikeudesta riippuen saatat tarvita suuremman annoksen (80 IU/kg) tai lisäinjektioita. Keskustele lääkärin kanssa tarvitsemastasi annoksesta ja injektioiden määrästä.

Käyttö lapsille ja nuorille

Refixia®-valmistetta voidaan käyttää vain nuorille (12-vuotiaille ja sitä vanhemmille). Nuorille annos lasketaan myös painon mukaan ja se on sama kuin aikuisille.

Miten Refixia® annetaan

Refixia® annetaan injektiona laskimoon. Katso lisätietoja kohdasta ‘Ohjeet kuinka Refixia®-valmistetta käytetään’.

Jos käytät enemmän Refixia®-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos käytät enemmän Refixia®-valmistetta kuin sinun pitäisi, ota yhteys lääkäriisi.

Jos sinun on lisättävä Refixia®-valmisteen käyttöä merkittävästi verenvuodon pysäyttämiseksi, keskustele lääkärin kanssa välittömästi. Ks. lisätietoa kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ‘Allergiset reaktiot ja inhibiittoreiden kehittyminen‘.

Jos unohdat käyttää Refixia®-valmistetta

Jos unohdat annoksen, injisoi unohtunut annos heti, kun muistat. Älä injisoi kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma.

Jos lopetat Refixia®-valmisteen käytön

Jos lopetat Refixia®-valmisteen käytön, et ehkä enää saa suojaa verenvuotoja vastaan tai tämänhetkinen vuotosi ei tyrehdy. Älä lopeta Refixia®-valmisteen käyttöä keskustelematta lääkärisi kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Allergiset reaktiot ovat mahdollisia tätä lääkettä annosteltaessa.

Jos äkillisiä, vaikeita allergisia (esim. anafylaktisia) reaktioita esiintyy, injisoiminen pitää lopettaa välittömästi. Sinun pitää ottaa yhteys lääkäriisi tai hätäkeskukseen välittömästi, jos sinulla on allergisen reaktion ensimmäisiä merkkejä, kuten

 • nielemis- tai hengitysvaikeuksia
 • hengenahdistusta tai vinkuva hengitys
 • puristusta rinnassa
 • huulten, kielen, kasvojen tai käsien punoitusta ja/tai turvotusta
 • ihottumaa, nokkosihottumaa, paukamia tai kutinaa
 • kalpea ja kylmä iho, nopea sydämensyke ja/tai huimausta (matala verenpaine).

Refixia®-valmisteen käytön yhteydessä on havaittu seuraavia haittavaikutuksia:

Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään yhdellä ihmisellä kymmenestä)

 • kutina
 • pistoskohdan ihoreaktiot
 • pahoinvointi (kuvotus)
 • uupumus.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään yhdellä ihmisellä sadasta)

 • allergiset reaktiot (yliherkkyys). Nämä voivat muuttua vaikeiksi ja olla hengenvaarallisia (anafylaktiset reaktiot)
 • sydämentykytys
 • kuumotus.

Haittavaikutukset, joiden esiintyvyys on tuntematon (esiintymistiheyttä ei voida arvioida saatavilla olevista tiedoista)

 • neutraloivat vasta-aineet (inhibiittorit).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan

www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Refixia®-valmistetta kotelossa ja injektiopullon ja esitäytetyn ruiskun etiketeissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ‘EXP’ jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2°C - 8°C). Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Refixia®-valmiste voidaan ottaa pois jääkaapista enintään 6 kuukauden ajaksi ja säilyttää huoneenlämmössä (enintään 30°C). Merkitse koteloon päivämäärä, jolloin Refixia® otetaan jääkaapista huoneenlämpöön. Tämä uusi viimeinen käyttöpäivämäärä ei saa koskaan ylittää kotelossa alunperin mainittua päivämäärää. Jos lääkettä ei ole käytetty ennen uutta viimeistä käyttöpäivämäärää, se on hävitettävä. Kun lääkettä on säilytetty huoneenlämmössä, sitä ei saa enää laittaa takaisin jääkaappiin.

Käytä injektioneste välittömästi liuottamisen jälkeen. Jos sitä ei voida käyttää välittömästi, käytä se 24 tunnin kuluessa, jos sitä säilytetään jääkaapissa 2°C - 8°C:ssa tai 4 tunnin kuluessa, jos sitä säilytetään jääkaapin ulkopuolella enintään 30°C:ssa.

Injektiopullossa oleva kuiva-aine on valkoista tai luonnonvalkoista. Älä käytä kuiva-ainetta, jos väri on muuttunut.

Liuotettu liuos on kirkasta ja väritöntä. Älä käytä liuotettua liuosta, jos huomaat hiukkasia tai värimuutoksia.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Refixia® sisältää

 • Vaikuttava aine on nonakogi beetapegoli (pegyloitu ihmisen hyytymistekijä IX (rDNA)). Jokainen Refixia®-injektiopullo sisältää nimellisesti 500 IU, 1000 IU tai 2000 IU nonakogi beetapegolia, mikä vastaa järjestyksessä noin 125 IU/ml:n, 250 IU/ml:n tai 500 IU/ml:n pitoisuuksia histidiiniliuottimella liuottamisen jälkeen.
 • Kuiva-aineen muut aineet ovat natriumkloridi, histidiini, sakkaroosi, polysorbaatti 80, mannitoli, natriumhydroksidi ja kloorivetyhappo.
 • Steriloidun liuottimen aineet ovat histidiini, injektionesteisiin käytettävä vesi, natriumhydroksidi ja kloorivetyhappo.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

 • Refixia® on injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten (500 IU:n, 1000 IU:n tai 2000 IU:n kuiva-aine injektiopullossa ja 4 ml liuotinta esitäytetyssä ruiskussa, männänvarsi ja injektiopulloliitin – pakkauskoko on 1).
 • Kuiva-aine on valkoista tai luonnonvalkoista ja liuotin kirkasta ja väritöntä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Tanska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 06/2017

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

Refixia® on Novo Nordisk Health Care AG:n (Sveitsi) omistama tavaramerkki

© 2019

Novo Nordisk A/S

 

Ohjeet käyttäjälle

Refixia®-valmisteen käyttöohjeet

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät Refixia®-valmistetta.

Refixia® on kuiva-ainetta. Ennen injektiota se pitää saattaa käyttökuntoon liuottamalla kuiva-aine ruiskussa olevalla liuottimella. Liuotin on histidiiniliuosta. Liuotettu valmiste täytyy injisoida laskimoon. Tässä pakkauksessa olevat välineet on suunniteltu Refixia®-valmisteen liuottamista ja injisoimista varten.

Tarvitset myös infuusiovälineet (letkun ja siipineulan), steriilejä alkoholilla kostutettuja desinfektiopyyhkeitä, sideharsotyynyjä ja laastareita. Nämä välineet eivät sisälly Refixia®-pakkaukseen.

Älä käytä välineitä ellet ole saanut tarvittavaa koulutusta lääkäriltäsi tai sairaanhoitajaltasi.

Pese aina kätesi ja varmista, että ympäristösi on puhdas.

Kun valmistelet ja injisoit lääkettä laskimoon, on tärkeää, että käytät puhdasta ja mikrobitonta (aseptista) tekniikkaa. Väärän tekniikan myötä mikrobit voivat päästä vereen ja aiheuttaa tartuntoja.

Älä avaa välineitä ennen kuin olet valmis käyttämään niitä.

Älä käytä välineitä, jos ne ovat pudonneet tai vahingoittuneet. Ota sen sijaan käyttöön uusi pakkaus.

Älä käytä välineitä, jos ne ovat vanhentuneet. Käytä sen sijaan uutta pakkausta. Viimeinen käyttöpäivämäärä ‘EXP’ on painettu koteloon ja injektiopulloon, injektiopulloliittimeen ja esitäytettyyn ruiskuun.

Älä käytä välineitä, jos epäilet, että ne eivät ole puhtaita. Ota sen sijaan käyttöön uusi pakkaus.

Älä heitä mitään välineistä pois ennen kuin olet injisoinut liuotetun liuoksen.

Välineet ovat kertakäyttöisiä.

Sisältö

Pakkaus sisältää:

 • yhden injektiopullon Refixia®-kuiva-ainetta
 • yhden injektiopulloliittimen
 • yhden esitäytetyn ruiskun liuotinta
 • yhden männänvarren (ruiskun alla).

1. Injektiopullon ja ruiskun valmisteleminen

 • Ota niin monta Refixia®-pakkausta kuin tarvitset.
 • Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä.
 • Tarkista pakkauksesta nimi, vahvuus ja väri varmistaaksesi, että se sisältää oikeaa valmistetta.
 • Pese kätesi ja kuivaa ne kunnolla käyttäen puhdasta pyyhettä tai ilmakuivausta.
 • Ota injektiopullo, injektiopulloliitin ja esitäytetty ruisku pois kotelosta. Jätä männänvarsi koskemattomana koteloon.
 • Lämmitä injektiopullo ja esitäytetty ruisku huoneenlämpöisiksi. Voit tehdä sen pitämällä niitä käsissäsi niin kauan, että ne tuntuvat yhtä lämpimiltä kuin kätesikin.
 • Älä lämmitä injektiopulloa ja esitäytettyä ruiskua millään muulla tavalla.
 • Poista muovihattu injektiopullosta. Jos muovihattu on irti tai puuttuu, älä käytä pulloa.
 • Pyyhi injektiopullon kumitulppa desinfektiopyyhkeellä ja anna sen kuivua muutama sekunti ennen käyttöä, jotta se olisi mahdollisimman puhdas.
 • Älä koske sormilla kumitulppaan, ettei siihen siirry mikrobeja.

2. Kiinnitä injektiopulloliitin

 • Poista suojapaperi injektiopulloliittimestä.
  Jos suojapaperi ei ole kunnolla kiinni tai se on rikkoutunut, älä käytä injektiopulloliitintä.
  Älä ota liitintä pois suojahatusta. Jos kosket injektiopulloliittimen piikkiin, sormistasi voi siirtyä siihen mikrobeja.
 • Laita injektiopullo tasaiselle ja kiinteälle alustalle.
 • Käännä suojahattu toisin päin ja napsauta liitin kiinni injektiopulloon.
  Kun liitin on kiinnitetty injektiopulloon, älä enää poista sitä.
 • Purista suojahattua kevyesti peukalolla ja etusormella kuvan mukaisesti.
  Poista suojahattu injektiopulloliittimestä.
  Älä nosta liitintä injektiopullosta kun poistat suojahatun.

3. Yhdistä männänvarsi ja ruisku

 • Ota männänvarren leveästä päästä kiinni ja ota se pois kotelosta. Älä koske männänvarren sivuihin tai kierteisiin. Jos kosket sivuihin tai kierteisiin, sormistasi voi siirtyä niihin mikrobeja.
 • Yhdistä männänvarsi välittömästi ruiskuun kiertämällä sitä myötäpäivään kiinni esitäytetyn ruiskun sisällä olevaan mäntään, kunnes tunnet vastuksen.
 • Poista suojus esitäytetystä ruiskusta taivuttamalla sitä alaspäin kunnes rei'itys murtuu.
 • Älä koske suojuksen alla olevaan ruiskun kärkeen. Jos kosket ruiskun kärkeen, sormistasi voi siirtyä siihen mikrobeja.
  Jos ruiskun suojus on irrallaan tai puuttuu, älä käytä esitäytettyä ruiskua.
 • Kierrä esitäytetty ruisku tiukasti kiinni injektiopulloliittimeen, kunnes tunnet vastuksen.

4. Liuota kuiva-aine liuottimella

 • Pidä esitäytettyä ruiskua hieman kallellaan injektiopullon osoittaessa alaspäin.
 • Paina männänvartta ruiskuttaaksesi kaiken liuottimen injektiopulloon.
 • Pidä männänvartta alas painettuna ja pyöritä injektiopulloa varovasti, kunnes kuiva-aine on kokonaan liuennut.
  Älä ravista injektiopulloa, koska se voi aiheuttaa vaahtoamista.
 • Tarkista liuotettu liuos. Sen täytyy olla kirkasta ja väritöntä, eikä siinä saa olla näkyviä hiukkasia. Jos havaitset vieraita hiukkasia tai värimuutoksia, älä käytä sitä. Käytä sen sijaan uutta pakkausta.

Refixia® suositellaan käytettäväksi heti liuottamisen jälkeen. Tämä siksi, että jos sitä ei käytetä heti, lääke ei välttämättä enää ole steriiliä vaan voi aiheuttaa tulehduksia.

Jos et voi käyttää liuotettua Refixia®-liuosta heti, se pitää käyttää 4 tunnin kuluessa säilytettynä huoneenlämmössä (enintään 30°C) ja 24 tunnin kuluessa säilytettynä jääkaapissa (2°C - 8°C). Säilytä liuotettu valmiste injektiopullossa.

Liuotettu Refixia®-liuos ei saa jäätyä eikä sitä saa säilyttää ruiskussa.

Pidä liuotettu Refixia®-liuos pois suorasta valosta.

image16.jpeg

Jos annoksesi vaatii useamman kuin yhden injektiopullon, toista vaiheet AJ uusilla injektiopulloilla, injektiopulloliittimillä ja esitäytetyillä ruiskuilla, kunnes olet saanut tarvitsemasi annoksen.

 • Pidä männänvarsi kokonaan sisään painettuna.
 • Käännä ruisku injektiopulloineen ylösalaisin.
 • Lopeta männänvarren painaminen ja anna sen liikkua itsestään takaisinpäin, kun käyttövalmis liuos täyttää ruiskun.
 • Vedä männänvartta hieman alaspäin vetääksesi käyttövalmiin liuoksen ruiskuun.
 • Jos tarvitset vain osan koko annoksesta, katso ruiskussa olevasta asteikosta kuinka paljon käyttövalmista liuosta otat ja seuraa lääkärisi ja sairaanhoitajasi ohjeita.
  Jos ruiskussa on jossain vaiheessa liikaa ilmaa, ruiskuta ilma takaisin injektiopulloon.
 • Pidä injektiopulloa ylösalaisin ja napauta ruiskua kevyesti, jotta saisit mahdolliset ilmakuplat nousemaan sen yläosaan.
 • Paina männänvartta hitaasti, kunnes kaikki ilmakuplat on poistettu.
 • Kierrä injektiopulloliitin injektiopulloineen irti.
 • Älä koske ruiskun kärkeen. Jos kosket ruiskun kärkeen, sormistasi voi siirtyä siihen mikrobeja.

5. Injisoi liuotettu liuos

Refixia® on nyt valmis injisoitavaksi laskimoon.

 • Injisoi käyttövalmis liuos lääkärisi tai sairaanhoitajasi neuvomalla tavalla.
 • Injisoi hitaasti 1–3 minuutin ajan.
 • Älä sekoita Refixia®-valmistetta minkään muun infuusion tai lääkkeen kanssa.

Refixia®-valmisteen injisoiminen neulattoman laskimokatetriyhdistäjän kautta

Varoitus: Esitäytetty ruisku on tehty lasista ja se on suunniteltu yhteensopivaksi tavallisten luer-lock-liitinten kanssa. Jotkin neulattomat yhdistäjät, joissa on sisäinen piikki, ovat yhteensopimattomia esitäytetyn ruiskun kanssa. Tämä yhteensopimattomuus voi estää lääkkeen annon ja/tai johtaa neulattoman yhdistäjän vaurioitumiseen.

Liuoksen injisoiminen keskuslaskimovälineiden (CVAD) avulla kuten keskuslaskimokatetriin tai ihonalaiseen porttiin:

 • Käytä puhdasta ja mikrobitonta (aseptista) tekniikkaa. Seuraa yhdistäjän ja keskuslaskimovälineiden ohjeita oikeasta käytöstä ja kysy neuvoa lääkäriltäsi tai sairaanhoitajalta.
 • Keskuslaskimovälineiden kautta injisoimiseen voidaan tarvita steriili, 10 ml muoviruisku, johon käyttövalmis liuos vedetään. Tämä on tehtävä heti vaiheen J jälkeen.
 • Jos keskuslaskimovälineen letku pitää huuhdella ennen Refixia®-injektiota tai sen jälkeen, käytä 9 mg/ml natriumkloridiliuosta injektiota varten.

Hävittäminen

 • Injektion jälkeen hävitä kaikki käyttämätön Refixia®-liuos, ruisku ja infuusiovälineet, injektiopullo ja injektiopulloliitin sekä muu jäte apteekkihenkilökunnan neuvomalla tavalla.
  Älä heitä niitä tavalliseen kotitalousjätteeseen.

Älä pura välineitä ennen hävitystä.

Älä käytä välineitä uudelleen.

Yrityksen yhteystiedot:

NOVO NORDISK FARMA OY
Linnoitustie 6
02600 Espoo

www.novonordisk.fi
020 762 5300
Tukkuliike: Tamro