INSULIN LISPRO SANOFI injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 100 U/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (10,4 mt, 08.04.2022 19:08:36)

Insulin lispro Sanofi 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä
lisproinsuliini
Yhdestä esitäytetystä kynästä saa 1–80 yksikön annokset yhden yksikön tarkkuudella

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Insulin lispro Sanofi on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Insulin lispro Sanofi -insuliinia
 3. Miten Insulin lispro Sanofi -insuliinia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Insulin lispro Sanofi -insuliinin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Insulin lispro Sanofi -insuliinia käytetään diabeteksen hoitoon. Se vaikuttaa nopeammin kuin tavallinen ihmisinsuliini, koska insuliinimolekyyliä on muunnettu hieman.

Diabetes on sairaus, jossa haima ei enää tuota riittävästi insuliinia veren sokeri- eli glukoosipitoisuuden pitämiseksi sopivana. Insulin lispro Sanofi korvaa puuttuvan insuliinin ja sitä käytetään pitkäaikaishoitona verensokerin tasapainottamiseen. Lisproinsuliinin vaikutus alkaa hyvin nopeasti ja on lyhyempi (2–5 tuntia) kuin muiden lyhytvaikutteisten insuliinien. Yleensä Insulin lispro Sanofi otetaan 15 minuutin kuluessa ennen tai jälkeen aterian.

Lääkärisi saattaa määrätä Insulin lispro Sanofi -insuliinia käytettäväksi yhdessä jonkin pitkävaikutteisemman insuliinin kanssa. Muiden insuliinien käyttö ilmenee pakkausselosteesta, joka on kussakin pakkauksessa. Insuliinia ei saa vaihtaa toiseen insuliiniin ilman lääkärin määräystä. Insuliinia vaihdettaessa on oltava erityisen varovainen.

Insulin lispro Sanofi sopii käytettäväksi aikuisille ja lapsille.

Insulin lispro Sanofi SoloStar on kertakäyttöinen esitäytetty kynä, joka sisältää 3 ml (300 yksikköä, 100 yksikköä/ml) lisproinsuliinia. Yksi Insulin lispro Sanofi esitäytetty kynä sisältää useita insuliiniannoksia. Insulin lispro Sanofi esitäytettyyn kynään voi valita annoksen yhden yksikön tarkkuudella. Tarkista aina annosikkunassa näkyvä yksiköiden määrä ennen pistoksen antamista. Yhdellä pistoksella voidaan antaa 1–80 yksikköä. Jos annoksesi on yli 80 yksikköä, sinun on annettava enemmän kuin yksi pistos.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Insulin lispro Sanofi -insuliinia

 • jos sinulla on hypoglykemiatuntemuksia (matala verensokeri). Tässä käyttöohjeessa on jäljempänä ohjeita lievän hypoglykemian varalta (ks. kohta Miten valmistetta käytetään: Jos käytät enemmän Insulin lispro Sanofi -insuliinia kuin sinun pitäisi).
 • jos olet allerginen lisproinsuliinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet
Insulin lispro Sanofi esitäytetyssä kynässä sopii vain ihon alle annettaviin pistoksiin (ks. myös kohta Miten valmistetta käytetään). Keskustele lääkärin kanssa, jos sinun tarvitsee pistää insuliini toisella tavalla.

Kirjoita ylös käyttämäsi valmisteen tuotemerkki (”Insulin lispro Sanofi”) ja eränumero (mainitaan kunkin injektiopullon, sylinteriampullin ja esitäytetyn kynän ulkopakkauksessa ja etiketissä) ja anna nämä tiedot ilmoittaessasi mahdollisista haittavaikutuksista.

Ihomuutokset pistoskohdassa
Vaihtele pistoskohtaa ihomuutosten, kuten ihonalaisten kyhmyjen, ehkäisemiseksi. Insuliini ei välttämättä tehoa hyvin, jos pistät sitä kyhmyiselle alueelle (ks. kohta Miten Insulin lispro Sanofi -insuliinia käytetään). Jos tällä hetkellä pistät insuliinia kyhmyiselle alueelle, keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin alat pistää sitä muualle. Lääkäri voi kehottaa sinua seuraamaan verensokeriarvoja nykyistä tiiviimmin ja muuttamaan insuliinin tai muiden diabeteslääkkeidesi annosta.

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai hoitajan kanssa ennen kuin käytät Insulin lispro Sanofi -valmistetta

 • Jos verensokerisi on hyvin hallinnassa nykyisellä hoidolla, voi olla, ettet tunne matalan verensokerin aiheuttamia oireita. Matalan verensokerin aiheuttamia oireita luetellaan jäljempänä tässä pakkausselosteessa. Aterioiden ja liikunnan ajankohta sekä liikunnan rasittavuus on hyvä suunnitella etukäteen. Verensokeritasoa pitää myös seurata mittaamalla se riittävän usein.
 • Joillakin potilailla matalan verensokerin oireet eivät ole tuntuneet niin selvinä tai ne ovat olleet erilaiset, kun he ovat siirtyneet eläininsuliinista ihmisinsuliiniin. Jos sinulla on usein hypoglykemiaoireita tai jos et tunnista niitä selkeästi, keskustele tästä lääkärisi kanssa.
 • Jos vastaus on KYLLÄ yhteenkin seuraavista kysymyksistä, kerro siitä lääkärillesi, apteekkihenkilökunnalle tai diabeteshoitajalle:
  • Oletko sairastunut äskettäin?
  • Onko sinulla jokin munuais- tai maksasairaus?
  • Harrastatko poikkeuksellisen runsaasti liikuntaa?
 • Kerro myös lääkärillesi, apteekkihenkilökunnalle tai diabeteshoitajalle, jos olet suunnittelemassa ulkomaanmatkaa. Maiden välinen aikaero saattaa aiheuttaa muutoksia aterioiden ja insuliinin ajoitukseen.
 • Joillekin tyypin 2 diabetesta pitkään sairastaneille potilaille, joilla oli sydänsairaus tai aiempi aivohalvaus, kehittyi sydämen vajaatoiminta, kun heitä hoidettiin pioglitatsonilla ja insuliinilla. Kerro mahdollisimman pian lääkärillesi, jos huomaat sydämen vajaatoiminnan oireita, kuten hengenahdistusta, nopeaa painonnousua tai paikallista turvotusta (edeema).
 • Tätä kynää ei suositella sokean tai heikkonäköisen potilaan käyttöön, ellei hän saa apua kynän käyttöön opastuksen saaneelta henkilöltä.

Muut lääkevalmisteet ja Insulin lispro Sanofi
Insuliinintarpeesi voi muuttua, jos käytät

 • ehkäisypillereitä
 • steroideja
 • kilpirauhashormonikorvaushoitoon käytettäviä lääkkeitä
 • suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä
 • asetyylisalisyylihappoa
 • sulfavalmisteita
 • oktreotidia
 • “beeta2-stimulantteja” (esimerkiksi ritodriini, salbutamoli tai terbutaliini)
 • beetasalpaajia
 • tiettyjä masennuslääkkeitä (monoamiinioksidaasin estäjät tai selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät)
 • danatsolia
 • tiettyjä angiotensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjiä (esimerkiksi kaptopriili, enalapriili)
 • angiotensiini II -reseptorin salpaajia.

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä (ks. myös kohta Varoitukset ja varotoimet).

Insulin lispro Sanofi alkoholin kanssa
Verensokeritasosi voivat muuttua, jos nautit alkoholia. Tallöin insuliiniannostasi voi olla tarpeen muuttaa.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Insuliinintarve vähenee yleensä kolmen ensimmäisen raskauskuukauden aikana ja kasvaa jäljellä olevien kuuden kuukauden aikana.
Jos imetät, insuliiniannostasi tai ruokavaliotasi tai molempia voidaan joutua muuttamaan.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Keskittymis- ja reaktiokykysi saattavat heiketä hypoglykemian vuoksi. Tästä voi koitua vaara itsellesi ja muille tilanteissa, joissa näitä kykyjä erityisesti tarvitaan (esimerkiksi autoa ajettaessa tai koneita käytettäessä). Keskustele lääkärisi kanssa moottoriajoneuvolla ajosta, jos:

 • sinulla on usein hypoglykemiaa
 • hypoglykemiasta varoittavat oireet ovat heikentyneet tai ne puuttuvat.

Insulin lispro Sanofi sisältää natriumia
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per annos eli se on käytännössä natriumiton.

3. Miten valmistetta käytetään

Tarkista aina apteekista saamastasi lääkepakkauksesta ja esitäytetyn kynän etiketistä valmisteen nimi ja insuliinityyppi. Varmista, että olet saanut juuri sitä Insulin lispro Sanofi ‑insuliinia, jota lääkärisi on sinulle määrännyt.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma. Jokainen kynä on tarkoitettu vain sinun käyttöösi mahdollisten sairauksien leviämisen ehkäisemiseksi, vaikka neula vaihdettaisiinkin.

Annostus

 • Yleensä Insulin lispro Sanofi pistetään 15 minuutin kuluessa ennen ateriaa tai tarvittaessa myös lyhyen ajan sisällä aterian jälkeen. Lääkärisi on määrännyt sinulle sopivan yksilöllisen annoksen, pistämisajankohdan ja pistostiheyden. Seuraa näitä ohjeita tarkoin ja käy säännöllisesti vastaanotolla.
 • Jos insuliinisi vaihdetaan toiseen insuliiniin (esimerkiksi ihmis- tai eläininsuliinista Insulin lispro Sanofi -insuliiniin), annosta voidaan joutua muuttamaan. Tämä saattaa koskea vain ensimmäistä annoskertaa, tai annosta voidaan muuttaa hiljalleen useiden viikkojen tai kuukausien kuluessa.
 • Insulin lispro Sanofi pistetään ihon alle (s.c.). Sitä saa pistää lihakseen vain lääkärin määräyksestä.

Insulin lispro Sanofi -insuliinin käyttöönotto

 • Insulin lispro Sanofi on käyttövalmis injektioneste, joten sitä ei tarvitse sekoittaa. Valmistetta saa käyttää vain, jos on veden kaltaista. Liuoksen on oltava kirkasta ja väritöntä, eikä siinä saa näkyä kiinteitä hiukkasia. Tarkista tämä ennen jokaista pistosta.

Esitäytetyn SoloStar-kynän käyttöönotto (ks. käyttöohje)

 • Insulin lispro Sanofi esitäytetyssä kynässä sopii vain ihon alle annettaviin pistoksiin. Keskustele lääkärin kanssa, jos sinun tarvitsee pistää insuliini toisella tavalla.
 • Pese ensin kätesi.
 • Lue esitäytetyn insuliinikynän käyttöohje. Noudata ohjeita huolellisesti. Tässä joitakin huomionarvoisia seikkoja.
 • Käytä puhdasta neulaa (neulat eivät sisälly pakkaukseen).
 • Tee aina käyttövalmiuden tarkistus ennen jokaista pistosta.

Insulin lispro Sanofi -insuliinin pistäminen

 • Ennen pistämistä puhdista ohjeiden mukaan se ihon kohta, johon aiot pistää. Pistä ihon alle saamiesi ohjeiden mukaan. Älä pistä suoraan suoneen. Pidä neulaa pistoksen jälkeen ihopoimussa 10 sekuntia, jotta saat varmasti koko annoksen. Älä hiero ihoa pistoksen jälkeen. Pidä huoli siitä, että toisiaan seuraavien pistoskohtien väli on vähintään 1 cm ja että vaihdat pistosaluetta saamiesi ohjeiden mukaan. Ei ole merkitystä, pistätkö injektion olkavarteen, reiteen, pakaraan tai vatsan alueelle, sillä Insulin lispro Sanofi -insuliinin vaikutus alkaa pistospaikasta riippumatta nopeammin kuin tavallisen lyhytvaikutteisen ihmisinsuliinin.
 • Et saa pistää Insulin lispro Sanofi -insuliinia suoneen (i.v.). Pistä Insulin lispro Sanofi -insuliini kuten lääkärisi tai hoitajasi on neuvonut. Ainoastaan lääkäri voi antaa Insulin lispro Sanofi ‑insuliinia suonensisäisesti. Hän tekee sen vain erityisolosuhteissa, kuten esim. leikkauksen yhteydessä, tai jos olet sairas ja glukoositasosi on liian korkea.

Pistoksen jälkeen

 • Kun olet pistänyt, poista neula kynästä käyttäen ulompaa neulansuojusta. Älä anna muiden käyttää neulojasi. Älä anna muiden käyttää kynääsi. Laita kynänsuojus takaisin paikalleen. Jätä sylinteriampulli kynään.

Seuraavat pistokset

 • Käytä jokaiseen pistokseen aina uutta, steriiliä neulaa. Tee aina käyttövalmiuden tarkistus ennen jokaista pistosta. Männän sijainti annosasteikolla näyttää suurin piirtein jäljellä olevien insuliiniyksiköiden määrän.
 • Älä sekoita mitään muuta insuliinia esitäytettyyn Insulin lispro Sanofi -kynään. Älä käytä tyhjää esitäytettyä kynää uudelleen, vaan hävitä se varovasti apteekkihenkilökunnan tai diabeteshoitajan neuvomalla tavalla.

Jos käytät enemmän Insulin lispro Sanofi -insuliinia kuin sinun pitäisi
Jos käytät enemmän Insulin lispro Sanofi -insuliinia kuin sinun pitäisi tai et ole varma paljonko insuliinia olet pistänyt, verensokerisi voi laskea liian alas. Tarkista verensokerisi. Jos verensokerisi on matala (lievä hypoglykemia), ota glukoositabletteja, sokeria tai sokeripitoista juomaa. Syö tämän jälkeen hedelmä, keksejä tai voileipä, kuten lääkärisi on neuvonut ja lepää vähän aikaa. Näin korjautuvat yleensä lievät hypoglykemiat ja insuliinin vähäisen yliannostelun aiheuttamat oireet. Jos olosi huononee ja jos hengitys käy pinnalliseksi ja ihosi kalpenee, ota välittömästi yhteys lääkäriisi. Glukagonipistoksella voidaan hoitaa vaikeampia hypoglykemioita. Ota glukoosia tai sokeria glukagonipistoksen jälkeen. Jos glukagonikaan ei auta, tarvitset sairaalahoitoa. Pyydä lisätietoja glukagonin käytöstä lääkäriltäsi.

Jos unohdat käyttää Insulin lispro Sanofi -insuliinia
Jos käytät vähemmän Insulin lispro Sanofi -insuliinia kuin sinun pitäisi tai et ole varma paljonko insuliinia olet pistänyt, verensokerisi voi kohota. Tarkista verensokerisi.

Jos matalien (hypoglykemia) tai korkeiden (hyperglykemia) verensokeriarvojen aiheuttamia oireita ei hoideta asianmukaisesti, tilanne saattaa olla hyvin vakava ja seurauksena voi olla päänsärky, pahoinvointi, oksentelu, nestehukka, tajuttomuus, kooma ja jopa kuolema (ks. kohdat Hypoglykemia ja hyperglykemia sekä Diabeettinen ketoasidoosi jäljempänä kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset Mahdolliset haittavaikutukset).

Kolme yksinkertaista ohjetta hypoglykemian tai hyperglykemian välttämiseksi:

 • Pidä aina ylimääräinen Insulin lispro Sanofi -injektiopullo, ruisku ja neula tai varakynä ja sylinteriampulleja mukana siltä varalta, että esitäytetty SoloStar-kynäsi katoaa tai vahingoittuu.
 • Käytä tunnistinta, josta ilmenee, että sairastat diabetesta.
 • Pidä aina sokeria mukanasi.

Jos lopetat Insulin lispro Sanofi -insuliinin käytön
Korkeita verensokeriarvoja voi ilmetä, jos pistät Insulin lispro Sanofi -insuliinia vähemmän kuin mitä tarvitset. Älä vaihda insuliinia toiseen insuliiniin ilman lääkärisi määräystä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleistynyt insuliiniyliherkkyys on harvinaista (voi ilmetä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta). Tämän yliherkkyysmuodon oireita ovat:

 • koko vartalon kattava ihottuma
 • verenpaineen lasku
 • hengityksen vaikeutuminen
 • sydämen sykkeen nopeutuminen
 • hengityksen vinkuminen
 • hikoilu


Jos arvelet, että sinulla on tällainen Insulin lispro Sanofi -insuliiniallergia, kerro siitä lääkärillesi viipymättä.

Paikallinen yliherkkyys on yleistä (voi ilmetä enintään 1 käyttäjällä 10:stä). Joillekin voi tulla insuliinin pistoskohtaan punoitusta, turvotusta tai kutinaa. Nämä häviävät yleensä viimeistään muutamassa päivässä tai muutamassa viikossa. Jos pistoskohta oireilee tällä tavoin, kerro siitä lääkärillesi.

Ihomuutokset pistoskohdassa
Lipodystrofia on melko harvinainen haittavaikutus (saattaa esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta): Jos pistät insuliinia liian usein samaan paikkaan, ihonalainen rasvakudos voi kutistua (lipoatrofia) tai paksuuntua (lipohypertrofia). Ihonalaisia kyhmyjä voi aiheuttaa myös amyloidi-nimisen proteiinin kertyminen (ihoamyloidoosi, jonka yleisyys ei kuitenkaan ole tiedossa). Insuliini ei välttämättä tehoa hyvin, jos pistät sitä kyhmyiselle alueelle. Vaihda pistoskohtaa jokaisen pistoksen yhteydessä. Se auttaa ehkäisemään näitä ihomuutoksia.

Insuliinihoidon yhteydessä on ilmoitettu turvotusta (esimerkiksi turvotusta käsissä, nilkoissa; nesteen kertymistä), etenkin insuliinihoidon alussa tai kun hoitoa on muutettu diabetestasapainon korjaamiseksi.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Diabetespotilaiden tavallisia ongelmia

A.        Hypoglykemia

Hypoglykemia (matala verensokeri) tarkoittaa sitä, että veressä ei ole riittävästi sokeria. Tämä voi johtua seuraavista seikoista:

 • olet pistänyt liikaa Insulin lispro Sanofi -insuliinia tai muuta insuliinia
 • ateria on jäänyt väliin tai myöhästynyt tai ruokavaliosi on muuttunut
 • liikunta tai työnteko ennen ateriaa tai sen jälkeen on liian rasittavaa
 • sinulla on tulehdus tai muu sairaus (erityisesti ripuli tai oksentelua)
 • insuliinintarpeesi muuttuu tai
 • sinulla on paheneva munuais- tai maksavika.

Alkoholin ja eräiden lääkkeiden käyttö voi vaikuttaa verensokeriarvoihin (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä).

Liian matalan verensokerin oireet ilmenevät yleensä nopeasti ja niitä ovat:

 • väsymys
 • sydämen tykytys
 • hermostuneisuus tai vapina
 • pahoinvointi
 • päänsärky
 • kylmänhiki

 Jos et ole varma siitä, että tunnistat itsessäsi varoitusoireet, vältä tilanteita, kuten autolla ajoa, jotka asettavat itsesi tai muita ihmisiä alttiiksi hypoglykemian aiheuttamille vaaroille.

B.         Hyperglykemia ja diabeettinen ketoasidoosi

Hyperglykemia (korkea verensokeri) tarkoittaa sitä, että elimistössäsi ei ole riittävästi insuliinia. Tämä voi johtua seuraavista seikoista:

 • Insulin lispro Sanofi tai muu insuliini on jäänyt ottamatta
 • olet ottanut vähemmän insuliinia kuin mitä lääkäri on määrännyt
 • olet syönyt huomattavasti enemmän kuin mitä ruokavalion puitteissa olisit saanut tai
 • podet kuumetautia, tulehdussairautta tai henkistä stressiä.

Hyperglykemia voi johtaa diabeettiseen ketoasidoosiin. Ensimmäiset oireet ilmenevät hitaasti useiden tuntien tai päivien kuluessa. Tällaisia oireita ovat:

 • uneliaisuus
 • ruokahaluttomuus
 • kasvojen punoitus
 • hengityksessä hedelmäinen haju
 • jano
 • pahoinvointi tai oksentelu

 Raskas hengitys ja nopea sydämen syke ovat vaikeita oireita. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

C.        Sairastelu
Insuliiniannosta voidaan joutua muuttamaan, jos olet sairas ja erityisesti, jos sinulla on pahoinvointia tai oksentelua. Vaikka et syö tai et voi syödä normaalisti, tarvitset silti insuliinia. Muista tarkistaa veren tai virtsan sokeripitoisuus, noudata saamiasi ohjeita sairauden varalta ja kerro lääkärillesi asiasta.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Ennen käyttöönottoa säilytä lääkevalmiste jääkaapissa (2 °C–8 °C). Ei saa jäätyä.
Pidä esitäytetty kynä ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Säilytä esitäytetty kynä huoneenlämmössä (alle 30 °C) ja hävitä se 4 viikon kuluttua. Älä säilytä käytössä olevaa esitäytettyä kynää jääkaapissa. Esitäytettyä kynää ei saa säilyttää niin, että neula on kiinnitettynä. Laita aina kynänsuojus takaisin paikalleen. Herkkä valolle.

Älä käytä Insulin lispro Sanofi -insuliinia, jos se on värillistä tai siinä on kiinteitä hiukkasia. Sitä saa käyttää vain, jos se on veden kaltaista. Tarkista insuliini ennen jokaista pistosta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Insulin lispro Sanofi sisältää

 • Vaikuttava aine on lisproinsuliini. Yksi ml liuosta sisältää 100 yksikköä (vastaa 3,5 mg) lisproinsuliinia. Yksi esitäytetty kynä sisältää 3 ml injektionestettä, liuos vastaten 300 yksikköä.
 • Muut aineet ovat: metakresoli, glyseroli, dinatriumvetyfosfaattiheptahydraatti, sinkkioksidi ja injektionesteisiin käytettävä vesi. Natriumhydroksidia ja kloorivetyhappoa on mahdollisesti käytetty happamuuden säätelyyn (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä Insulin lispro Sanofi sisältää natriumia).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Insulin lispro Sanofi injektioneste, liuos, esitäytetty kynä on kirkas, väritön vesiliuos. Yksi esitäytetty kynä sisältää 3 ml.
Insulin lispro Sanofi esitäytetty kynä (SoloStar) on pakattu 1, 3, 5 tai 10 esitäytetyn kynän pakkauksiin. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.
Insulin lispro Sanofi esitäytetyssä kynässä on samaa insuliinia kuin Insulin lispro Sanofi sylinteriampulleissa. Esitäytetty kynä sisältää sylinteriampullin. Tyhjää esitäytettyä kynää ei voida käyttää uudelleen.

Myyntiluvan haltija
Sanofi Winthrop Industrie, 82 avenue Raspail, 94250 Gentilly, Ranska

Valmistaja
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:
Sanofi Oy
Puh: +358 (0) 201 200 300

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi heinäkuussa 2023

Muut tiedonlähteet
Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu/.

Ohjeet käyttäjälle

 

Insulin lispro Sanofi injektioneste, liuos, esitäytetty kynä (SoloStar)

KÄYTTÖOHJEET

Lue tämä ensin

Tärkeää tietoa

 • Älä koskaan anna kynääsi toisen henkilön käyttöön – se on tarkoitettu vain sinun käyttöösi.
 • Älä koskaan käytä kynääsi, jos se on vaurioitunut tai jos et ole varma, toimiiko se kunnolla.
 • Tee aina käyttövalmiuden tarkistus.
 • Pidä aina mukana varakynä ja ‑neuloja siltä varalta, että käytössä oleva kynä tai neula katoaa tai lakkaa toimimasta.
 • Älä koskaan käytä neuloja uudelleen. Jos teet niin, pistetty insuliiniannos saattaa olla liian pieni (vajaalääkitys) tai suuri (yliannostus), sillä neula voi tukkeutua.

Opettele pistostekniikka

 • Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai hoitajan kanssa oikeasta pistostekniikasta ennen kynän käyttöä.
 • Pyydä apua, jos sinulla on vaikeuksia kynän käsittelyssä, esimerkiksi jos sinulla on näköongelmia.
 • Tätä kynää ei suositella sokean tai heikkonäköisen potilaan käyttöön, ellei hän saa apua kynän käyttöön opastuksen saaneelta henkilöltä.
 • Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät kynääsi. Jos et noudata kaikkia näitä ohjeita, voit saada liikaa tai liian vähän insuliinia.

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää kynästäsi tai diabeteksesta, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai hoitajan puoleen tai ota yhteyttä tässä pakkausselosteessa mainittuun myyntiluvan haltijan paikalliseen edustajaan tai soita Sanofin maksuttomaan insuliinikynäpuhelinpalveluun, puh. 0800 123 777.

Muut tarvitsemasi välineet:

 • uusi steriili neula (ks. VAIHE 2)
 • viiltävän jätteen säiliö käytettyjä neuloja ja kyniä varten (ks. kohta Kynän hävittäminen).

Tietoa kynästäsi

VAIHE 1: Tarkista kynä

 • Ota uusi kynä jääkaapista vähintään tunti ennen pistosta. Kylmän insuliinin pistäminen on kivuliaampaa.

A Tarkista kynän etiketistä insuliinin nimi ja kestoaika.

 • Varmista, että sinulla on oikea insuliini. Tämä on erityisen tärkeää, jos sinulla on muitakin injektiokyniä.
 • Älä koskaan käytä kynääsi kestoajan mentyä umpeen.

B Poista kynänsuojus vetämällä.

C Tarkista, että insuliini on kirkasta.

 • Älä käytä kynää, jos insuliini näyttää samealta tai värilliseltä tai jos se sisältää hiukkasia.

VAIHE 2: Kiinnitä uusi neula

 • Käytä aina uutta steriiliä neulaa jokaisen pistoksen yhteydessä. Tämä auttaa estämään neulan tukkeutumista, saastumista ja infektiota.
 • Käytä vain Insulin lispro Sanofi -valmisteen kanssa yhteensopivia neuloja.

A Ota uusi neula ja poista suojakalvo.

image8.png

B Pidä neula suorassa ja kierrä se tukevasti kiinni kynään. Älä kierrä neulaa liian tiukkaan.

image9.png

C Poista ulompi neulansuojus. Säilytä se myöhempää käyttöä varten.

image10.png

D Poista sisempi neulansuojus ja hävitä se.

image12.png Neulojen käsittely

 • Käsittele neuloja varoen neulojen aiheuttamien vammojen ja infektioiden estämiseksi.

VAIHE 3: Tee käyttövalmiuden tarkistus

 • Tee aina käyttövalmiuden tarkistus ennen jokaista pistosta
  • kynän ja neulan toiminnan tarkistamiseksi
  • oikean insuliiniannoksen saamisen varmistamiseksi.

A Valitse 2 yksikköä kääntämällä annoksenvalitsijaa, kunnes annoksenosoitin on numeron 2 kohdalla.

image13.png

B Paina annostelunappula kokonaan pohjaan.

 • Kynäsi toimii oikein, jos neulan kärkeen ilmestyy insuliinia.

Jos insuliinia ei ilmesty neulan kärkeen:

 • Voit joutua toistamaan tämän vaiheen jopa 3 kertaa ennen kuin näet insuliinia ilmestyvän neulan kärkeen.
 • Jos insuliinia ei ilmesty neulan kärkeen kolmannen kerran jälkeen, neula voi olla tukkeutunut. Jos näin käy,
  • vaihda neula (ks. VAIHE 6 ja VAIHE 2)
  • toista sitten käyttövalmiuden tarkistus (VAIHE 3).
 • Jos neulan kärkeen ei vieläkään ilmesty insuliinia, älä käytä tätä kynää. Käytä uutta kynää.
 • Älä koskaan vedä insuliinia ruiskulla kynästäsi.

image12.png Jos näet ilmakuplia

 • Voit nähdä ilmakuplia insuliinissa. Tämä on tavallista ja se ei ole vahingollista sinulle.

VAIHE 4: Valitse annos

 • Älä koskaan valitse annosta tai paina annostelunappulaa, ellei neula ole kiinnitettynä. Se voi vahingoittaa kynääsi.

A Varmista, että neula on kiinnitettynä ja että annos on asetettu ”0”:aan.

image16.png

B Käännä annoksenvalitsijaa, kunnes annoksenosoitin osoittaa annostasi.

 • Jos käännät annoksenvalitsijaa tarvitsemasi annoksen ohi, voit kääntää sitä takaisinpäin.
 • Jos kynässäsi ei ole tarpeeksi yksiköitä jäljellä annostasi varten, annoksenvalitsija pysähtyy sen numeron kohdalle, joka osoittaa jäljellä olevien yksiköiden määrän.
 • Jos et pysty valitsemaan koko tarvitsemaasi annosta, käytä uutta kynää tai pistä jäljellä olevat yksiköt ja käytä uutta kynää annoksen täydentämiseksi.

Annosikkunan lukeminen

Parilliset luvut näkyvät annosikkunassa numerona annoksenosoittimen kohdalla:

image18.png
20 yksikköä valittu

Parittomat luvut näkyvät viivana parillisten lukujen välissä:

image19.png
21 yksikköä valittu

image12.png Kynässäsi olevat insuliiniyksiköt

 • Kynäsi sisältää kaikkiaan 300 yksikköä insuliinia. Voit valita 1–80 yksikön annokset yhden yksikön tarkkuudella. Jokainen kynä sisältää useita annoksia.
 • Näet suurin piirtein jäljellä olevien insuliiniyksiköiden määrän tarkistamalla missä kohdassa annosasteikkoa mäntä on.

VAIHE 5: Pistä annoksesi

 • Jos annostelunappula ei painu helposti pohjaan, älä paina sitä väkisin, sillä se voi rikkoa kynäsi. Katso neuvoja image12.png-osiosta jäljempänä.

A Valitse pistoskohta kuvan osoittamalla tavalla.

B Paina neula ihoon lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai hoitajan näyttämällä tavalla.

 • Älä koske vielä annostelunappulaa.

C Aseta peukalo annostelunappulalle. Paina sitten annostelunappula pohjaan ja pidä se pohjassa.

 • Pidä kynä ja peukalo suorassa linjassa painaessasi annostelunappulaa – muutoin peukalosi saattaa estää annoksenvalitsijaa kääntymästä.

D Pidä annostelunappula pohjassa kunnes annosikkunassa näkyy ”0” ja laske hitaasti kymmeneen.

 • Tämä varmistaa sen, että saat koko annoksen.

E Vapauta annostelunappula, kun olet pitänyt sitä pohjassa ja laskenut hitaasti kymmeneen. Poista sitten neula ihostasi.

 

image12.png Jos annostelunappula ei painu helposti pohjaan:

 • Vaihda neula (ks. VAIHE 6 ja VAIHE 2) ja tee käyttövalmiuden tarkistus (ks. VAIHE 3).
 • Jos annostelunappula ei edelleenkään painu helposti pohjaan, ota käyttöön uusi kynä.
 • Älä koskaan vedä insuliinia ruiskulla kynästäsi.

VAIHE 6: Poista neula

 • Käsittele neuloja varoen neulojen aiheuttamien vammojen ja infektioiden estämiseksi.
 • Älä koskaan laita sisempää neulansuojusta takaisin paikalleen.

A Laita ulompi neulansuojus takaisin neulan päälle ja käytä sitä neulan poistamiseksi kynästä.

 • Neulan aiheuttamien vammojen vähentämiseksi älä koskaan laita sisempää neulansuojusta takaisin paikalleen.
 • Jos toinen henkilö antaa sinulle pistoksen tai sinä annat pistoksen toiselle henkilölle, neulaa poistavan ja hävittävän henkilön on noudatettava erityistä varovaisuutta.
 • Noudata suositeltuja varotoimenpiteitä neulojen poistamisessa ja hävittämisessä (ota yhteys lääkäriisi, apteekkihenkilökuntaan tai sairaanhoitajaan) neulojen aiheuttamien vammojen ja infektioiden estämiseksi.

B Hävitä käytetty neula viiltävän jätteen säiliöön tai apteekkihenkilökunnan tai paikallisen viranomaisen neuvomalla tavalla.

image28.png

C Laita kynänsuojus takaisin paikalleen.

 • Älä laita kynää takaisin jääkaappiin.

Miten huolehdit kynästäsi

Käsittele kynääsi varoen

 • Älä pudota kynääsi tai kolauta sitä kovaa pintaa vasten.
 • Jos luulet, että kynäsi voi olla vahingoittunut, älä yritä korjata sitä vaan ota käyttöön uusi kynä.

Suojaa kynäsi pölyltä ja lialta

 • Voit puhdistaa kynän ulkopuolelta pyyhkimällä sitä (vain vedellä) kostutetulla kankaalla. Älä kastele, pese tai voitele kynää, jotta se ei vahingoittuisi.

Kynän hävittäminen

 • Poista neula ennen kynän hävittämistä.
 • Hävitä käytetty kynä apteekkihenkilökunnan tai paikallisen viranomaisen neuvomalla tavalla.

Lisätietoja kynän säilyttämisestä ja käytöstä, katso pakkausselosteen kohdat Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ja Valmisteen säilyttäminen.

Yrityksen yhteystiedot:

SANOFI OY
Revontulenkuja 1
02100 Espoo

www.sanofi.fi
0201 200 300
Tukkuliike: Oriola, Tamro