OVIDERM emulsiovoide 250 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (1,7 mt, 21.04.2018 19:06:35)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Oviderm 250 mg/g emulsiovoide

propyleeniglykoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Oviderm on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oviderm-valmistetta
3. Miten Oviderm-valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Oviderm-valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Oviderm on ja mihin sitä käytetään

Oviderm on pehmentävä emulsiovoide, jonka vaikuttava aine on propyleeniglykoli (25 %). Propyleeniglykoli sitoo vettä ja torjuu jossain määrin mikrobeja, kuten tiettyjä bakteereita ja sieniä.

Oviderm on tarkoitettu kuivan ihon hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oviderm-valmistetta

Älä käytä Oviderm-valmistetta

 • jos olet allerginen propyleeniglykolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).


Varoitukset ja varotoimet
Älä käytä Oviderm-valmistetta

 • palaneelle iholle
 • korvakäytävään, sillä propyleeniglykoli voi vaurioittaa korvaa.

Raskaus ja imetys

Raskaudenaikaiseen käyttöön ei tiedetä liittyvän riskejä.

Älä käytä Oviderm-valmistetta imetyksen aikana nänneille äläkä nännien ympärille, jotta lapsi ei altistu tarpeettomasti valmisteelle suun kautta.

Oviderm sisältää setostearyylialkoholia
Voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

3. Miten Oviderm-valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Aikuiset ja lapset
Emulsiovoidetta levitetään iholle tarpeen vaatiessa, mieluiten useita kertoja vuorokaudessa ja aina vesikosketuksen jälkeen. Levitä voidetta iholle niin paljon kuin sitä imeytyy ihon jäämättä tahmeaksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (voivat esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä)

 • Ihon ohimenevä polte, kutina, kirvely ja punoitus.
 • Allergiareaktiot.


Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Oviderm-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä putkessa, kotelossa tai purkissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oviderm sisältää

 • Vaikuttava aine on propyleeniglykoli. Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 250 mg propyleeniglykolia.
 • Muut aineet ovat kookosöljy, setostearyylialkoholi, steariinihappo, makrogolistearaatti, glyserolimonostearaatti, natriumsitraatti, vedetön sitruunahappo ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Oviderm on valkoinen, hajuton emulsiovoide. Se on saatavilla muoviputkessa (100 g) ja muovipurkissa (500 g), jossa on pumppu.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Galenica AB
P A Hanssons väg 41
205 12 Malmö
Ruotsi

Valmistaja
Bioglan AB
Borrgatan 31
211 24 Malmö
Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.8.2017

Yrityksen yhteystiedot:

GALENICA AB
Medeon Science Park
SE 205 12 Malmö
Sweden

+46 40 32 10 95
Tukkuliike: Oriola