EBASTIN ORION tabletti, suussa hajoava 20 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,9 mt, 29.04.2023 19:03:30)

Ebastin Orion 20 mg suussa hajoavat tabletit

ebastiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Ebastin Orion on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ebastin Orion -tabletteja
 3. Miten Ebastin Orion -tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Ebastin Orion -tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Ebastin Orion kuuluu antihistamiineihin (H1-reseptoreiden salpaaja). Antihistamiinit lievittävät elimistön allergiaoireita estämällä allergisen reaktion yhteydessä soluista vapautuvan histamiinin vaikutuksia elimistössä.

Ebastin Orion 20 mg suussa hajoavia tabletteja käytetään vaikeaoireisten allergisten reaktioiden hoitoon seuraavissa tapauksissa:

 • kausiluonteinen ja ympärivuotinen allerginen nuha, joka ilmenee yleensä aivasteluna ja nenän vuotamisena
 • allergiset silmäoireet, kuten silmien punoitus, kutina ja kirvely.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Ebastin Orion suussa hajoavia tabletteja

 • jos olet allerginen ebastiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Ebastin Orion suussa hajoavia tabletteja,

 • jos käytät samanaikaisesti sienilääkkeitä kuten ketokonatsolia ja itrakonatsolia, antibiootteja kuten erytromysiiniä, tuberkuloosilääkkeitä kuten rifampisiinia, masennuslääkkeitä tai rytmihäiriölääkkeitä
 • jos sinulla on heikentynyt maksan toiminta.

Lapset

Ebastin Orion suussa hajoavia tabletteja ei saa käyttää alle 12-vuotiaiden lasten hoidossa, koska lääkkeen tehoa ja turvallisuutta tässä ikäryhmässä ei ole varmistettu.

Muut lääkevalmisteet ja Ebastin Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, erityisesti jos käytät rytmihäiriölääkkeitä tai masennus- tai muita mielenterveyslääkkeitä. Muista kertoa lääkärille Ebastin Orion -tablettien käytöstä, jos saat pitkäaikaista antibioottihoitoa (erytromysiini), sienilääkehoitoa (ketokonatsoli, itrakonatsoli) tai tuberkuloosilääkkeitä (rifampisiini).

Ebastin Orion ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Ebastin Orion -tabletit voidaan ottaa joko ruokailun yhteydessä tai aterioiden välillä. Ebastin Orion -tableteilla ei ole merkittäviä yhteisvaikutuksia alkoholin kanssa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Älä käytä Ebastin Orion -tabletteja raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ebastin Orion ei yleensä vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Koska väsymys ja huimaus ovat kuitenkin mahdollisia haittavaikutuksia, sinun tulisi tarkkailla, miten tämä lääke vaikuttaa sinuun ennen ajamista tai koneiden käyttöä.

Ebastin Orion sisältää bentsyylialkoholia ja natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää 0,2 mg bentsyylialkoholia per tabletti. Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille lapsille on yksi 20 mg tabletti kerran vuorokaudessa vaikeiden allergisten reaktioiden, kuten nuhan ja silmäoireiden, hoitoon. Lievemmissä tapauksissa ja pitkäaikaiseen hoitoon suositellaan 10 mg:n annosta kerran vuorokaudessa (Ebastin Orion 10 mg suussa hajoavat tabletit).

Potilaat, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta, eivät saa ylittää 10 mg:n vuorokausiannosta.

Käyttö lapsille

Ei alle 12-vuotiaille lapsille.

Suussa hajoava tabletti asetetaan kielen päälle, jossa se liukenee nopeasti. Vettä tai muuta nestettä ei tarvitse käyttää. Ota suussa hajoava tabletti pakkauksesta kuivin käsin sitä murskaamatta. Tabletti on otettava heti, kun läpipainopakkaus on avattu.

Jos otat enemmän Ebastin Orion -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Yliannostuksen oireita ovat päänsärky, väsymys, suun kuivuminen, sydämentykytys ja alhainen verenpaine.

Jos unohdat ottaa Ebastin Orion -tabletin

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Annosten välin on oltava 24 tuntia, eikä vuorokausiannos saa ylittää 20 mg:aa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeen:

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

 • päänsärky.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • uneliaisuus
 • suun kuivuminen.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • yliherkkyysreaktiot
 • hermostuneisuus, unettomuus
 • huimaus, heikentynyt tuntoaisti, makuhäiriöt
 • sydämentykytys, sydämen tiheälyöntisyys
 • vatsakivut, oksentelu, pahoinvointi, ruoansulatuskanavan vaivat
 • maksatulehdus, sappisalpaus (kolestaasi), epänormaalit maksa-arvot
 • nokkosihottuma, ihottuma, ihotulehdus
 • kuukautishäiriöt
 • turvotus, voimattomuus.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • painonnousu
 • lisääntynyt ruokahalu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa tai läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ebastin Orion sisältää

 • Vaikuttava aine on ebastiini. Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 20 mg ebastiinia.
 • Muut aineet ovat mannitoli, mikrokiteinen selluloosa, maissitärkkelys, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), glyserolimonostearaatti, makrogoli, kolloidinen piidioksidi, tutti frutti -makuaine (bentsyylialkoholi, propyleeniglykoli, etanoli ja natrium), magnesiumstearaatti, sakkariininatrium, hydroksipropyyliselluloosa.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai lähes valkoinen, pyöreä ja litteä tabletti. Koko 11 mm.

Pakkauskoot: 10, 20, 30, 50, 90 tai 100 tablettia läpipainopakkauksessa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.9.2021.

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola