TREMFYA injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 100 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (5,8 mt, 30.04.2023 23:13:32)

Tremfya 100 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

guselkumabi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Tremfya on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Tremfya-valmistetta

3. Miten Tremfya-valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Tremfya-valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Tremfya sisältää vaikuttavana aineena guselkumabia, joka on eräs valkuaisaine (proteiini), jota kutsutaan monoklonaaliseksi vasta-aineeksi.

Tämä lääke vaikuttaa estämällä IL-23-nimisen valkuaisaineen toiminnan. Psoriaasia ja nivelpsoriaasia sairastavien henkilöiden elimistössä on tavanomaista enemmän IL-23-valkuaisainetta.

Läiskäpsoriaasi

Tremfya-valmistetta käytetään aikuisille keskivaikean tai vaikean läiskäpsoriaasin hoitoon. Läiskäpsoriaasi on tulehduksellinen sairaus, joka vaikuttaa ihoon ja kynsiin.

Tremfya voi parantaa ihon kuntoa ja kynsien ulkonäköä sekä vähentää oireita, kuten suomuisuutta, irtoamista, hilseilyä, kutinaa, kipua ja kirvelyä.

Nivelpsoriaasi

Tremfya-valmistetta käytetään nivelpsoriaasin hoitoon. Nivelpsoriaasi on tulehduksellinen nivelsairaus, johon liittyy usein läiskäpsoriaasi. Jos sinulla on nivelpsoriaasi, sinulle annetaan ensin muita lääkkeitä. Jos et saa näihin lääkkeisiin riittävää vastetta tai jos et siedä hoitoa, sinulle annetaan Tremfya-valmistetta vähentämään sairauden oireita. Tremfya-valmistetta voidaan käyttää yksinään tai yhdessä toisen lääkkeen eli metotreksaatin kanssa.

Nivelpsoriaasia sairastavilla Tremfya-hoito vähentää sairauden oireita, hidastaa nivelten rustojen ja luiden vaurioitumista sekä parantaa kykyäsi suoriutua päivittäisistä toimista.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Tremfya-valmistetta

 • jos olet allerginen guselkumabille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa). Jos epäilet, että saatat olla allerginen, käänny lääkärin puoleen ennen kuin käytät Tremfya‑valmistetta.
 • jos sinulla on aktiivinen infektio, mukaan lukien aktiivinen tuberkuloosi.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Tremfya‑valmistetta

 • jos saat infektioon hoitoa
 • jos sinulla on infektio, joka ei parane tai uusiutuu toistuvasti
 • jos sairastat tuberkuloosia tai olet ollut tuberkuloosia sairastavan henkilön läheisyydessä
 • jos epäilet, että sinulla saattaa olla jokin infektio tai sinulla on infektion oireita (ks. jäljempänä kohdasta Tarkkaile infektioita ja allergisia reaktioita)
 • jos olet äskettäin saanut rokotuksen tai tarvitset rokotuksen Tremfya‑hoidon aikana.

Jos et ole varma, koskeeko jokin edellä mainituista sinua, kysy asiasta lääkäriltä, apteekkihenkilöstöltä tai sairaanhoitajalta ennen kuin käytät Tremfya‑valmistetta.

Lääkäri voi katsoa verikokeet tarpeellisiksi sen tarkistamiseksi, onko maksaentsyymipitoisuus suurentunut ennen Tremfya-hoidon aloittamista tai hoidon aikana. Maksaentsyymipitoisuus voi suurentua Tremfya-hoitoa 4 viikon välein saavilla potilailla yleisemmin kuin Tremfya-hoitoa 8 viikon välein saavilla potilailla (ks. kohta Miten valmistetta käytetään).

Tarkkaile infektioita ja allergisia reaktioita

Tremfya-hoidosta voi aiheutua vakavia haittavaikutuksia, mukaan lukien allergisia reaktioita ja infektioita. Sinun on tarkkailtava Tremfya-hoidon aikana niiden oireita.

Infektioiden oireita voivat olla kuume tai flunssan kaltaiset oireet, lihassärky, yskä, hengästyneisyys, kirvely virtsatessa tai lisääntynyt virtsaamistiheys, verinen lima, painon lasku, ripuli tai mahakipu, psoriaasin oireista poikkeava ihon tai haavojen kuumotus, punoitus tai kipu.

Tremfya-hoidon yhteydessä on esiintynyt vakavia allergisia reaktioita, joiden oireita voivat olla mm. kasvojen, huulten, suun, kielen tai nielun turpoaminen, nielemis- tai hengitysvaikeudet ja nokkosihottuma (ks. Vakavat haittavaikutukset kohdassa Mahdolliset haittavaikutukset).

Jos havaitset mahdolliseen vakavaan allergiseen reaktioon tai infektioon viittaavia oireita, lopeta Tremfya-hoito ja ilmoita siitä lääkärille tai hakeudu heti lääkärinhoitoon.

Lapset ja nuoret

Tremfya‑valmistetta ei suositella lapsille eikä alle 18-vuotiaille nuorille, koska sitä ei ole tutkittu tässä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Tremfya

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle

 • jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä
 • jos olet äskettäin saanut tai olet saamassa rokotuksen. Sinulle ei saa antaa Tremfya‑hoidon aikana tietyntyyppisiä rokotuksia (eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita).

Raskaus ja imetys

 • Tremfya‑valmistetta ei saa käyttää raskauden aikana, koska lääkkeen vaikutuksia raskaana oleviin naisiin ei tunneta. Jos olet nainen, joka voi tulla raskaaksi, sinun tulee välttää raskaaksi tulemista ja käyttää riittävää ehkäisyä Tremfya‑hoidon aikana ja vähintään 12 viikon ajan viimeisen Tremfya‑annoksen jälkeen. Kerro lääkärille, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista.
 • Kerro lääkärille, jos imetät tai aiot imettää. Päätät yhdessä lääkärin kanssa, imetätkö vai käytätkö Tremfya‑valmistetta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tremfya ei todennäköisesti vaikuta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Miten paljon Tremfya-valmistetta annetaan ja miten pitkään

Lääkäri päättää, miten pitkään sinun pitää käyttää Tremfya‑valmistetta.

Läiskäpsoriaasi

 • Ensimmäinen annos on 100 mg (yhden esitäytetyn kynän sisältö) pistoksena ihon alle. Lääkkeen voi antaa lääkäri tai sairaanhoitaja.
 • Ensimmäisen annoksen jälkeen saat seuraavan annoksen 4 viikon kuluttua, ja sen jälkeen aina 8 viikon välein.

Nivelpsoriaasi

 • Ensimmäinen annos on 100 mg (yhden esitäytetyn kynän sisältö) pistoksena ihon alle. Lääkkeen voi antaa lääkäri tai sairaanhoitaja.
 • Ensimmäisen annoksen jälkeen saat seuraavan annoksen 4 viikon kuluttua, ja sen jälkeen aina 8 viikon välein. Joillekin potilaille Tremfya-valmistetta voidaan antaa ensimmäisen annoksen jälkeen 4 viikon välein. Lääkäri päättää, miten usein saat Tremfya-hoitoa. 

Tremfya-pistoksen pistää aluksi lääkäri tai sairaanhoitaja. Saatat kuitenkin päättää yhdessä lääkärin kanssa, että pistät Tremfya‑pistokset itse. Sinulle neuvotaan tällöin, miten Tremfya‑pistos pistetään itse. Käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen, jos sinulla on kysymyksiä pistoksen pistämisestä itse. On tärkeää, ettet yritä pistää pistosta itse ennen kuin olet saanut siihen lääkäriltä tai sairaanhoitajalta opastuksen.

Lue ennen Tremfya‑valmisteen käyttöä tarkoin Käyttöohjeet, jotka ovat pakkauksessa.

Jos otat enemmän Tremfya-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet saanut enemmän Tremfya-valmistetta kuin sinun pitäisi tai jos annos on annettu lääkärin määräyksen mukaista päivämäärää aiemmin, kerro siitä lääkärille.

Jos unohdat käyttää Tremfya‑valmistetta

Jos olet unohtanut pistää Tremfya‑annoksen, kerro siitä lääkärille.

Jos lopetat Tremfya‑valmisteen käytön

Älä lopeta Tremfya‑valmisteen käyttöä keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa. Jos lopetat hoidon, oireet saattavat uusiutua.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset

Kerro lääkärille tai hakeudu heti lääkärinhoitoon, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista haittavaikutuksista:

Mahdollisesti vakava allerginen reaktio (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä sadasta), jonka oireita voivat olla

 • hengitys- tai nielemisvaikeudet
 • kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turpoaminen
 • ihon voimakas kutina, johon liittyy punaista ihottumaa tai koholla olevia paukamia.

Muut haittavaikutukset

Seuraavat haittavaikutukset ovat lieviä tai keskivaikeita. Jos jokin näistä vaikutuksista pahenee vaikea-asteiseksi, käänny heti lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Hyvin yleiset (saattavat esiintyä useammalla kuin 1 potilaalla kymmenestä)

 • hengitystieinfektiot.

Yleiset (saattavat esiintyä enintään 1 potilaalla kymmenestä)

 • päänsärky
 • nivelkipu
 • ripuli
 • pistoskohdan punoitus, ärsytys tai kipu
 • suurentunut veren maksaentsyymipitoisuus.

Melko harvinaiset (saattavat esiintyä enintään 1 potilaalla sadasta)

 • allerginen reaktio
 • ihottuma
 • tietyntyyppisten veren valkosolujen (neutrofiilien) vähentynyt määrä
 • yskänrokko (herpes simplex -infektiot)
 • ihon sieni-infektio esimerkiksi varpaiden välissä (esim. jalkasilsa)
 • vatsatauti (gastroenteriitti)
 • nokkosihottuma.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä esitäytetyn kynän etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Pidä esitäytetty kynä ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Säilytä jääkaapissa (2 ºC – 8 ºC). Ei saa jäätyä.

Ei saa ravistaa.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat, että lääke on sameaa tai värjäytynyttä tai siinä on isoja hiukkasia. Ota kotelo ennen käyttöä jääkaapista, mutta anna esitäytetyn kynän olla ulkopakkauksessa. Odota 30 minuuttia ja anna esitäytetyn kynän lämmetä huoneenlämpöiseksi.

Tämä lääke on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Tremfya sisältää

 • Vaikuttava aine on guselkumabi. Yksi esitäytetty kynä sisältää 100 mg guselkumabia 1 ml:ssa liuosta.
 • Muut aineet ovat histidiini, histidiinimonohydrokloridimonohydraatti, polysorbaatti 80, sakkaroosi ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Tremfya on kirkas, väritön tai vaaleankeltainen injektioneste, liuos (injektioneste). Sitä on saatavana yhden esitäytetyn kynän pakkauksina sekä kerrannaispakkauksina, joissa on kaksi yhden esitäytetyn kynän sisältävää pakkausta. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia

Valmistaja

Janssen Biologics B.V.
Einsteinweg 101
2333CB Leiden
Alankomaat

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Suomi/Finland

Janssen‑Cilag Oy
Puh/Tel: +358 207 531 300
jacfi@its.jnj.com

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 07/2022.

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

Ohjeet käyttäjälle

Käyttöohjeet

Tremfya

Esitäytetty kynä

Tärkeää

Jos lääkäri päättää, että sinä voit tai sinua hoitava henkilö voi pistää Tremfya‑pistokset kotona, sinulle opastetaan, miten Tremfya valmistellaan ja pistetään esitäytetyllä kynällä oikein.

Lue nämä käyttöohjeet ennen kuin käytät Tremfya esitäytettyä kynää ja aina uuden esitäytetyn kynän käytön yhteydessä. Ohjeissa saattaa olla uutta tietoa. Tämä käyttöohje ei korvaa keskustelua lääkärin kanssa sairauteesi ja hoitoosi liittyvistä asioista.

Lue myös pakkausseloste huolellisesti ennen pistoshoidon aloittamista ja käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen, jos sinulla on kysyttävää.

image3.pngSäilytysohjeet

Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 ºC).

Ei saa jäätyä.

Säilytä Tremfya ja kaikki lääkkeet poissa lasten ulottuvilta.

Älä ravista esitäytettyä kynää missään vaiheessa.

image4.pngTarvitsetko apua?

Soita lääkärille, jos sinulla on kysymyksiä. Jos haluat lisätietoja tai antaa palautetta, ks. paikallisen edustajan yhteystiedot pakkausselosteesta.

Esitäytetty kynä

image6.png

Tarkista kotelo

Ota esitäytetyn kynän sisältävä kotelo jääkaapista. Anna esitäytetyn kynän olla kotelossa, ja anna sen lämmetä tasaisella alustalla huoneenlämpöiseksi vähintään 30 minuutin ajan ennen käyttöä.

Älä lämmitä sitä millään muulla tavoin.

Tarkista kotelosta viimeinen käyttöpäivämäärä (EXP).

Älä käytä esitäytettyä kynää, jos viimeinen käyttöpäivämäärä on jo ohitettu.

Älä pistä liuosta, jos kotelon perforointi on rikottu. Soita lääkärille tai apteekkiin saadaksesi uuden esitäytetyn kynän.

image7.png

Valitse pistoskohta

Valitse jokin seuraavista pistoskohdista:

Reiden etuosa (suositeltu)

• Alavatsa

Älä pistä alle 5 senttimetrin etäisyydelle navasta.

• Olkavarren takaosa (jos sinua hoitava henkilö antaa pistoksen)

Älä pistä pistosta aristavalle, hilseilevälle tai punoittavalle alueelle äläkä alueelle, jolla on mustelmia tai kovettumia, arpia tai raskausarpia.

image8.jpeg

Pese kädet

Pese kädet huolellisesti saippualla ja lämpimällä vedellä.

Puhdista pistoskohta

Pyyhi valitsemasi pistoskohta desinfiointipyyhkeellä ja anna kuivua.

Älä kosketa, tuuleta tai puhalla pistoskohtaa sen jälkeen, kun olet puhdistanut sen.

image9.jpeg

Tarkista liuos ikkunasta

Ota esitäytetty kynä pois kotelosta.

Tarkista liuoksen ulkonäkö ikkunasta. Sen pitää olla väritöntä tai hieman keltaista, ja se saattaa sisältää joitakin pieniä valkoisia tai kirkkaita hiukkasia. Siinä voi olla näkyvissä myös yksi tai useita kuplia. Se on normaalia.

Älä pistä liuosta, jos se on sameaa tai värjäytynyttä tai siinä on isoja hiukkasia. Jos olet epävarma, soita lääkärille tai apteekkiin saadaksesi uuden esitäytetyn kynän.

image10.jpeg

Kierrä ja vedä pohjan suojakorkki irti

Älä kosketa neulansuojaa suojakorkin poistamisen jälkeen.

Pistä pistos 5 minuutin kuluessa korkin poistamisesta.

Älä laita korkkia takaisin paikoilleen, koska neula saattaa vahingoittua.

Jos esitäytetty kynä putoaa korkin poistamisen jälkeen, älä käytä sitä.

Soita lääkärille tai apteekkiin saadaksesi uuden esitäytetyn kynän.

image11.png

Aseta kynä iholle

Aseta esitäytetty kynä kohtisuoraan iholle (noin 90 asteen kulmassa ihoon nähden).

image12.jpeg

Paina kädensijaa kohtisuoraan alaspäin

Painamalla pistät lääkkeen. Paina itsellesi miellyttävältä tuntuvalla nopeudella.

Älä nosta esitäytettyä kynää pistämisen aikana, koska neulansuojus lukkiutuu silloin paikoilleen etkä saa täyttä annosta.

image13.png

Pistos on annettu

Pistos on annettu, kun kädensija on painettu kokonaan alas, ja kuulet naksahduksen. Kynän rungon vihreä osa ei ole enää näkyvissä.

image14.jpeg

Nosta kohtisuoraan pois ihosta

Keltainen nauha osoittaa, että neulansuojus on lukkiutunut paikoilleen.

image15.jpeg

Hävitä esitäytetty kynä heti

Laita esitäytetty kynä heti käytön jälkeen terävälle jätteelle tarkoitettuun jäteastiaan.

Hävitä täyttynyt jäteastia lääkärin tai sairaanhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

image16.jpeg

Tarkista pistoskohta

Pistoskohdassa saattaa olla näkyvissä vähän verta tai nestettä. Paina pistoskohtaa pumpulitupolla tai sideharsotaitoksella, kunnes verenvuoto tyrehtyy.

Älä hankaa pistoskohtaa.

Peitä pistoskohta tarvittaessa laastarilla.

Pistos on nyt annettu!

Yrityksen yhteystiedot:

JANSSEN-CILAG OY
PL 15
02621 Espoo

jacfi@its.jnj.com
www.janssen.com/finland
020 753 1300
Tukkuliike: Oriola, Tamro