NEUROMAX FORTE tabletti, kalvopäällysteinen

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,1 mt, 16.02.2022 19:43:09)

NeuroMax forte tabletti, kalvopäällysteinen

tiamiinihydrokloridi

pyridoksiinihydrokloridi

syanokobalamiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä seloste pakkaus huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

- Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

- Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä NeuroMax forte on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät NeuroMax forte-valmistetta

3. Miten NeuroMax forte -valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. NeuroMax forte -valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

NeuroMax forte -tabletteja käytetään B-vitamiinien puutostilojen ehkäisyyn ja hoitoon.

B-vitamiineilla on moninaisia tärkeitä tehtäviä elimistön aineenvaihdunnassa. Ne toimivat koentsyymeinä tai entsyymien aktivaattoreina useissa reaktioissa, osallistuvat hapetus-pelkistysreaktioihin sekä vaikuttavat tumaan ja mitokondrioihin. B-vitamiinit ovat vesiliukoisia yhdisteitä, jotka eivät varastoidu elimistöön. Aikuisilla tiamiinin saantisuositus vuorokaudessa (ns. RDA-arvo) on 1,0-1,5 mg. Pyridoksiinin RDA-arvo on 1,5-2,1 mg ja syanokobalamiinin RDA-arvo on 3-4 mikrog.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä NeuroMax forte -valmistetta

  • jos olet allerginen (yliherkkä) tiamiinihydrokloridille, pyridoksiinihydrokloridille, syanokobalamiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Muut lääkevalmisteet ja NeuroMax forte

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Käytettäessä suositeltua annosta NeuroMax forte -tabletteja voidaan käyttää muiden lääkkeiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

NeuroMax forte -tableteilla ei ole tunnettuja riskejä käytöstä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

NeuroMax forte -tablettien ottaminen ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuisten annos on 1 tabletti päivässä. Lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan. Tabletti otetaan runsaan nestemäärän kanssa. Noudata annostusohjetta. Ei jatkuvaan käyttöön.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Suurten pyridoksiiniannosten pitkäaikainen käyttö saattaa aiheuttaa hermostollisia oireita, kuten puutumista, lihasheikkoutta, muistihäiriöitä ja kömpelyyttä. Jopa hermovaurioita on raportoitu. Jos edellä mainittuja oireita esiintyy, tulee NeuroMax forte -tablettien käyttö lopettaa. Muita haittavaikutuksia voivat olla ihottumat.

Suun kautta otettuna syanokobalamiinin ei ole todettu aiheuttavan haittavaikutuksia.

Suurten tiamiiniannosten käytössä on yksittäisissä tapauksissa kuvattu yliherkkyysreaktioita, kuten hikoilua, sydämen tiheälyöntisyyttä sekä ihon kutinaa.

Käytettäessä suositeltua annosta haittavaikutukset ovat harvinaisia. Jos haittavaikutuksia ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt.viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä NeuroMax forte sisältää

  • Vaikuttavat aineet ovat tiamiinihydrokloridi 100 mg, pyridoksiinihydrokloridi 200 mg ja syanokobalamiini 0,2 mg yhdessä tabletissa.
  • Muut aineet ovat muunnettu ruokatärkkelys, trinatriumsitraatti (E331), sitruunahappo (E330), mikrokiteinen selluloosa, etyyliselluloosa, steariinihappo, kolloidinen piidioksidi ja magnesiumstearaatti.
  • Päällysteen aineet ovat hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), polydekstroosi ja makrogoli 4000.

NeuroMax forte -tabletit ovat laktoosittomia ja makeuttamattomia.

Lääkevalmisteen kuvaus

Kalvopäällysteinen tabletti.

Valkoinen tai hieman vaaleanpunertava, kupera tabletti, jossa jakouurre ja jonka halkaisija on 11 mm.

Pakkauskoot

30, 50 ja 100 tablettia

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna

Puh.: (03) 615 600

Fax.: (03) 618 3130

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 04.01.2022

Yrityksen yhteystiedot:

VITABALANS OY
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna

www.vitabalans.com
03-615 600
Tukkuliike: Tamro