EUVASCOR kapseli, kova 10/5 mg, 10/10 mg, 20/5 mg, 20/10 mg, 40/5 mg, 40/10 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (10,6 mt, 20.03.2021 19:03:13)

Euvascor 10 mg/5 mg kovat kapselit

Euvascor 20 mg/5 mg kovat kapselit

Euvascor 40 mg/5 mg kovat kapselit

Euvascor 10 mg/10 mg kovat kapselit

Euvascor 20 mg/10 mg kovat kapselit

Euvascor 40 mg/10 mg kovat kapselit

atorvastatiini/perindopriiliarginiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Euvascor on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Euvascor-valmistetta
 3. Miten Euvascor-valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Euvascor-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Euvascor sisältää kahta vaikuttavaa ainetta, atorvastatiinia ja perindopriiliarginiinia, yhdessä kapselissa.

Atorvastatiini kuuluu lääkeaineryhmään, jota kutsutaan statiineiksi. Niillä säädellään veren lipidi- eli rasvatasoja. Atorvastatiinia käytetään alentamaan veren rasvojen, eli kolesterolin ja triglyseridien, tasoja, silloin kun muutosta ei ole tapahtunut vähärasvaisella ruokavaliolla ja elintapamuutoksilla. Atorvastatiinia voidaan käyttää myös silloin, kun sydäntautiriski on suurentunut normaaleista kolesterolitasoista huolimatta.

Perindopriiliarginiini on angiotensiinikonvertaasin estäjä (ACE:n estäjä). Lääkkeen vaikutuksesta korkeaa verenpainetta sairastavilla potilailla verisuonet laajenevat, minkä ansiosta sydämen on helpompi pumpata niihin verta.

Euvascor on tarkoitettu atorvastatiinia ja perindopriiliarginiinia erillisinä tabletteina käyttäville aikuisille osana sydän- ja verisuonitautien riskin hoitoa. Sen sijaan, että ottaisit atorvastatiinia ja perindopriiliarginiinia erillisinä tabletteina, yksi Euvascor-kapseli sisältää molempia vaikuttavia aineita.

Tavanomaista kolesterolitasoja alentavaa ruokavaliota on jatkettava myös hoidon aikana.

Atorvastatiinia ja perindopriilia, jota Euvascor sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Euvascor-valmistetta

 • jos olet allerginen atorvastatiinille tai samantyyppisille veren rasvatasoja alentaville lääkkeille tai perindopriilille tai jollekin toiselle ACE:n estäjälle tai tämän lääkevalmisteen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on jokin maksan toimintaan vaikuttava sairaus
 • jos olet saanut maksan toimintaa mittaavista verikokeista epäselviksi jääneitä epänormaaleja tuloksia
 • jos sinulla on aiemmin ACE:n estäjähoidon aikana esiintynyt oireita, kuten vinkuvaa hengitystä, kasvojen, kielen tai kurkun turvotusta, kovaa kutinaa tai vaikeaa ihottumaa tai jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on esiintynyt näitä oireita (ns. angioedeema) muissa yhteyksissä
 • jos sinulla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ja sinua hoidetaan verenpainetta alentavalla lääkkeellä, joka sisältää aliskireeniä
 • jos saat dialyysihoitoa tai jotain muuta kehonulkoista hoitoa veren suodattamiseksi. Voi olla, ettei Euvascor sovi sinulle riippuen käytetystä laitteesta
 • jos sinulla on munuaisongelma, jossa verenvirtaus munuaisiin on vähentynyt (munuaisvaltimon stenoosi)
 • jos saat hoitoa sakubitriilia ja valsartaania sisältävällä yhdistelmävalmisteella, joka on sydämen vajaatoiminnan hoitoon käytettävä lääke (ks. "Varoitukset ja varotoimet" ja "Muut lääkevalmisteet ja Euvascor")
 • jos käytät C-hepatiitin hoitoon käytettävää glekapreviiria ja pibrentasviiria sisältävää yhdistelmävalmistetta
 • jos olet raskaana tai yrität tulla raskaaksi tai jos olet hedelmällisessä iässä oleva nainen etkä käytä luotettavaa raskaudenehkäisyä
 • jos imetät.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Euvascor-valmistetta jos:

 • sinulla on ongelmia maksan toiminnassa tai on ollut jokin maksasairaus
 • käytät säännöllisesti runsaasti alkoholia
 • otat tai olet viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana ottanut fusidiinihapoksi kutsuttua lääkettä (käytetään bakteeri-infektioiden hoitoon) suun kautta tai injektiona. Fusidiinihapon ja Euvascor-valmisteen yhdistelmä voi aiheuttaa vaikeita lihasongelmia (rabdomyolyysi)
 • sinulla on ollut toistuvia tai selittämättömiä lihassärkyjä tai -kipuja tai sinulla tai lähisukulaisellasi on perinnöllinen lihassairaus
 • sinulla on ollut aiemmin lihasvaivoja muiden veren rasvatasoja alentavien lääkkeiden (esim. muiden statiini- tai fibraattilääkkeiden) käytön yhteydessä.
 • sinulla on kilpirauhasen vajaatoiminta (hypotyreoosi)
 • sinulla on vaikea keuhkojen vajaatoiminta
 • sinulla on diabetes
 • sinulla on sydämen vajaatoimintaa tai jokin muu sydänsairaus
 • sinulla on hiljattain ollut ripulia tai oksentelua tai jos sinulla on nestevajausta
 • sinulla on aortta-ahtauma (sydämestä lähtevän pääsuonen ahtauma) tai hypertrofinen kardiomyopatia (sydänlihaksen sairaus) tai munuaisvaltimon stenoosi (munuaiseen verta tuovan verisuonen ahtauma)
 • sinulla on munuaisvaivoja, olet hiljattain saanut munuaissiirteen tai saat dialyysihoitoa
 • sinulla on aldosteronihormonin pitoisuus veressäsi epänormaalin suuri (primaari aldosteronismi)
 • olet iäkäs (yli 70-vuotias)
 • sinulla on vaikea allerginen reaktio, johon liittyy kasvojen, huulten, kielen tai nielun turpoamista, joka aiheuttaa nielemis- tai hengitysvaikeuksia (angioedeema). Tätä voi esiintyä missä tahansa vaiheessa hoitoa. Jos sinulle ilmaantuu näitä oireita, lopeta Euvascor-valmisteen käyttö ja hakeudu heti lääkäriin
 • sinulla on verisuonten kollageenisairaus (sidekudossairaus), kuten systeeminen lupus erythematosus tai skleroderma
 • olet mustaihoinen, sillä sinulla saattaa olla tavanomaista suurempi angioedeeman riski ja tämän lääkkeen verenpainetta alentava vaikutus voi olla tavanomaista heikompi
 • jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, angioedeeman riski on tavanomaista suurempi:
  • rasekadotriili (ripulin hoitoon)
  • sirolimuusi, everolimuusi, temsirolimuusi ja muut mTOR-kinaasin estäjiksi kutsuttujen lääkevalmisteiden ryhmään kuuluvat lääkkeet (elinsiirteiden hylkimisreaktioiden estoon)
  • sakubitriili (saatavana yhdistelmävalmisteena, joka sisältää myös valsartaania), jota käytetään pitkäaikaisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon
 • olet menossa LDL-afereesiin (kolesterolin poisto verestä koneellisesti)
 • olet menossa siedätyshoitoon mehiläisen- tai ampiaisenpistoallergian lieventämiseksi
 • olet menossa suureen leikkaukseen ja/tai sinut nukutetaan
 • noudatat vähäsuolaista ruokavaliota tai käytät kaliumia sisältäviä suolankorvikkeita
 • lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi
 • otat mitä tahansa seuraavista korkean verenpaineen hoitoon käytetyistä lääkkeistä:
  • angiotensiini II -reseptorin salpaaja (tunnetaan myös sartaaneina, esimerkiksi valsartaani, telmisartaani, irbesartaani), erityisesti, jos sinulla on diabetekseen liittyviä munuaisongelmia
  • aliskireeni
   Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti.

Katso myös kohdassa "Älä ota Euvascor-valmistetta" olevat tiedot.

Jos jokin näistä koskee sinua, lääkärisi voi otattaa sinusta verikokeen ennen hoidon aloittamista ja mahdollisesti hoidon aikana ennakoidakseen lihaksiin liittyvien haittavaikutusten riskiäsi. Lihaksiin liittyvien haittavaikutusten (kuten rabdomyolyysin) riskin tiedetään suurenevan, kun tiettyjä lääkeaineita käytetään samanaikaisesti (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä, "Muut lääkevalmisteet ja Euvascor").
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle myös jos sinulla on jatkuvaa lihasheikkoutta. Saatat tarvita lisäkokeita ja lääkkeitä tämän tutkimiseksi ja hoitamiseksi.

Kun käytät tätä lääkettä, lääkärisi seuraa sinua tarkkaan, jos sinulla on diabetes tai diabeteksen kehittymisen riski. Diabeteksen kehittymisen riskitekijöitä ovat korkeat veren sokeri- ja rasvatasot, ylipaino ja korkea verenpaine.

Lapset ja nuoret

Euvascor-valmistetta ei suositella käytettäväksi alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Euvascor

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Jotkut lääkkeet voivat muuttaa Euvascor-valmisteen vaikutusta, tai Euvascor-valmiste voi muuttaa niiden vaikutusta. Tällainen yhteisvaikutus voi heikentää jommankumman lääkkeen tai molempien lääkkeiden tehoa. Samanaikainen käyttö voi myös suurentaa haittavaikutusten todennäköisyyttä tai voimistaa haittavaikutuksia, kuten rabdomyolyysiä, joka on lihaksia kuihduttava sairaus (ks. lisätietoja kohdasta Mahdolliset haittavaikutukset).

Euvascor-valmistetta ei saa käyttää:

 • yhdessä aliskireenin kanssa (verenpainelääke) diabetesta tai munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille
 • sakubitriilia/valsartaania (käytetään pitkäaikaisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon). Ks. kohdat "Älä ota Euvascor-valmistetta" ja "Varoitukset ja varotoimet".
 • yhdessä glekapreviirin ja pibrentasviirin yhdistelmän kanssa (käytetään C-hepatiitin hoitoon).

Vältä Euvascor-valmisteen käyttöä seuraavien kanssa:

 • immunosuppressiiviset lääkeaineet (elimistön puolustusmekanismia madaltavat lääkkeet) autoimmuunisairauksien hoitoon tai elinsiirron jälkeen (esim. siklosporiini, takrolimuusi)
 • klaritromysiini, telitromysiini (antibiootteja)
 • HIV:n tai maksasairauksien, kuten C-hepatiitin, hoitoon käytettävät lääkkeet, esim. delavirdiini, ritonaviiri, lopinaviiri, atatsanaviiri, indinaviiri, darunaviiri, telapreviiri, tipranaviiri, bosepreviiri ja elbasviirin ja gratsopreviirin yhdistelmä
 • stiripentoli (epilepsiaan liittyvien kouristuskohtausten hoitoon käytettävä lääke)
 • ketokonatsoli, itrakonatsoli, vorikonatsoli, posakonatsoli (sienilääkkeitä)
 • muut verenpainelääkkeet, mukaan lukien aliskireeni muilla kuin diabetesta tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla, angiotensiini II -reseptorin salpaajat (ARB) (kuten valsartaani), (katso tietoja myös kohdista "Älä ota Euvascor-valmistetta" ja "Varoitukset ja varotoimet") tai diureetit (lääkkeet, jotka lisäävät munuaisten virtsaneritystä)
 • estramustiini (syövän hoitoon)
 • litium, jota käytetään manian ja masentuneisuuden hoitoon
 • lääkkeet, joita käytetään useimmiten ripulin hoitoon (rasekadotriili) tai elinsiirteiden hylkimisreaktioiden estämiseen (sirolimuusi, everolimuusi, temsirolimuusi ja muut mTOR-kinaasin estäjiksi kutsuttujen lääkevalmisteiden ryhmään kuuluvat lääkkeet), ks. kohta "Varoitukset ja varotoimet"
 • kaliumia säästävät lääkkeet (esim. triamtereeni, amiloridi, eplerenoni, spironolaktoni), kaliumlisät tai kaliumia sisältävät suolankorvikkeet, muut lääkkeet, jotka voivat nostaa elimistön kaliumpitoisuutta (esim. hepariini ja kotrimoksatsoli, joka tunnetaan myös nimellä trimetopriimi/sulfametoksatsoli).

Muut lääkkeet voivat vaikuttaa Euvascor-hoitoon. Kerro lääkärillesi, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, koska tällöin on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta:

 • flukonatsoli (sienilääke)
 • rifampisiini, erytomysiini, fusidiinihappo, trimetopriimi (antibiootteja)
 • tietyt kalsiumkanavan salpaajat, joita käytetään rasitusrintakivun tai korkean verenpaineen hoitoon, esim. diltiatseemi, verapamiili
 • letermoviiri, joka auttaa ehkäisemään sytomegaloviruksen aiheuttamia sairauksia
 • efavirentsi (lääke HIV-infektion hoitoon)
 • ilman lääkemääräystä saatava lääke: mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät valmisteet (rohdosvalmiste masennuksen hoitoon)
 • sydämen rytmin säätelyyn käytettävät lääkkeet, esim. digoksiini, amiodaroni, prokaiiniamidi
 • muut rasva-arvojen säätelyyn tarkoitetut lääkkeet, esim. gemfibrotsiili, muut fibraatit, kolestipoli, etsetimibi
 • veren hyytymistä estävät lääkkeet (esim. varfariini, hepariini)
 • baklofeeni (käytetään lihasjäykkyyden hoitoon eräissä sairauksissa, kuten multippeliskleroosissa)
 • kaliumia säästämättömät diureetit (lääkkeitä, jotka lisäävät munuaisten tuottaman virtsan määrää)
 • diabeteslääkkeet (kuten insuliini tai metformiini)
 • tulehduskipulääkkeet (esim. ibuprofeeni) kivun tai tulehduksen hoitoon (esim. nivelreuman hoidossa) tai aspiriini korkeina annoksina.

Jos sinun täytyy ottaa fusidiinihappoa suun kautta bakteeri-infektion hoitoon, Euvascor-hoito pitää väliaikaisesti keskeyttää. Lääkärisi kertoo, milloin Euvascor-hoidon uudelleenaloittaminen on turvallista. Euvascor-valmisteen ottaminen samanaikaisesti fusidiinihapon kanssa voi harvoin aiheuttaa lihasheikkoutta, lihasten arkuutta ja kipua (rabdomyolyysi). Lisätietoa rabdomyolyysistä, ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Euvascor-valmisteen käyttö on otettava huomioon seuraavien valmisteiden samanaikaisen käytön yhteydessä:

 • kolkisiini (kihdin hoitoon käytettävä lääke, kihtiä sairastavalla virtsahappokiteet aiheuttavat nivelten kipeytymistä ja turpoamista)
 • muut rasva-arvojen säätelyyn tarkoitetut lääkkeet, esim. kolestipoli
 • suun kautta otettavat ehkäisyvalmisteet
 • matalan verenpaineen tai sokin hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. efedriini, noradrenaliini tai adrenaliini)
 • tietyt kalsiumkanavan salpaajat, joita käytetään rasitusrintakivun tai korkean verenpaineen hoitoon, esim. amlodipiini
 • mielenterveyshäiriöiden, kuten masennuksen, ahdistuneisuuden, skitsofrenian ym. hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. trisykliset masennuslääkkeet, psykoosilääkkeet)
 • kultasuolat, etenkin laskimoon annettuna (käytetään nivelreuman oireiden hoitoon)
 • verisuonia laajentavat lääkkeet, kuten nitraatit
 • simetidiini (käytetään närästyksen ja peptisten haavojen hoitoon)
 • fenatsoni (kipulääke)
 • antasidit (alumiinia tai magnesiumia sisältävät ruoansulatuslääkkeet)
 • allopurinoli (kihdin hoitoon).

Euvascor ruuan ja juoman kanssa

Euvascor otetaan mieluiten aamuisin ennen aamiaista.

Greippihedelmä ja greippimehu
Jos käytät Euvascor-valmistetta, älä juo enempää kuin 1–2 pientä lasillista greippimehua päivässä, koska suuret greippimehumäärät tehostavat aktiivisen aineen, atorvastatiinin, vaikutusta.

Alkoholi
Vältä runsasta alkoholin käyttöä, kun käytät tätä lääkettä. Katso yksityiskohtaiset ohjeet kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä "Varoitukset ja varotoimet".

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Älä käytä Euvascor-valmistetta, jos olet raskaana tai yrität tulla raskaaksi tai jos olet hedelmällisessä iässä, ellet käytä luotettavaa raskaudenehkäisyä (ks. "Älä ota Euvascor-valmistetta").

Tätä lääkettä ei saa käyttää raskauden aikana.

Imetys

Et saa käyttää Euvascor-valmistetta, jos imetät. Kerro heti lääkärille, jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Euvascor voi aiheuttaa huimausta ja heikotusta. Jos tällaista esiintyy, ajokykysi tai kykysi käyttää koneita voi olla heikentynyt.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Euvascor sisältää sakkaroosia.

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Euvascor sisältää natriumia

Euvascor sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kapseli eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on yksi kapseli vuorokaudessa. Ota kapseli vesilasillisen kanssa mielellään aina samaan aikaan päivästä, aamuisin ennen ateriaa. Älä pureskele tai murskaa kapseleita.

Käyttö lapsille ja nuorille

Käyttöä lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille ei suositella.

Jos otat enemmän Euvascor-valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Yliannostuksen oire voi olla matala verenpaine, mikä voi aiheuttaa huimausta, pyörrytystä ja heikotusta. Jos näin tapahtuu, makuulla olo jalat kohotettuina voi auttaa. 

Jos unohdat ottaa Euvascor-valmistetta

On tärkeää ottaa lääke joka päivä, koska säännöllinen lääkitys vaikuttaa parhaiten. Jos kuitenkin unohdat ottaa Euvascor-annoksen, ota seuraava annos tavalliseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Euvascor-valmisteen ottamisen

Koska Euvascor-hoito on yleensä elinikäistä, keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin lopetat kapselien käytön.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista haittavaikutuksista tai oireista, jotka saattavat olla vakavia:

 • silmäluomien, kasvojen, huulten, suun, kielen tai nielun turvotus, hengitysvaikeudet (angioedeema) (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä "Varoitukset ja varotoimet")
 • vaikea huimaus tai pyörtyminen alhaisen verenpaineen vuoksi
 • vaikea-asteiset ihoreaktiot, kuten voimakas ihottuma, nokkosihottuma, koko kehon kattava ihon punoitus, voimakas kutina, rakkulat, ihon kesiminen ja turpoaminen, limakalvotulehdus (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi) tai muut allergiset reaktiot
 • lihasheikkous, lihasten arkuus, lihaskipu, lihaksen repeytymä tai virtsan värjääntyminen punaruskeaksi. Erityisesti jos tunnet itsesi samaan aikaan huonovointiseksi tai sinulla on korkea kuume, oireet saattavat johtua epänormaalista lihasten hajoamisesta (rabdomyolyysi), joka voi olla henkeä uhkaavaa ja johtaa munuaisvaurioon
 • käsivarsien ja jalkojen heikkous, puhevaikeudet, mitkä saattavat olla merkki mahdollisesta aivohalvauksesta
 • epätavallisen nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke, rintakipu (angina pectoris) tai sydänkohtaus
 • äkillinen hengityksen vinkuminen, rintakipu ja hengenahdistus tai hengitysvaikeudet (bronkospasmi)
 • haimatulehdus, joka voi aiheuttaa kovaa vatsa- ja selkäkipua sekä huonovointisuutta
 • odottamaton tai epätavallinen verenvuoto tai mustelmien muodostuminen, oireet voivat viitata maksan vajaatoimintaan
 • ihon tai silmien keltaisuus (ikterus), joka voi olla merkki maksatulehduksesta (hepatiitti)
 • ihottuma, joka alkaa usein punaisina, kutisevina iholaikkuina kasvoissa, käsivarsissa tai jaloissa (erythema multiforme).
 • lupuksen kaltainen oireyhtymä (mukaan lukien ihottuma, niveloireet ja vaikutukset verisoluihin).

Kerro lääkärillesi, jos havaitset jonkin seuraavista haittavaikutuksista:
Yleiset (
saattavat esiintyä korkeintaan yhdellä käyttäjällä kymmenestä)

 • nenäkäytävien tulehdus
 • suurentuneet verensokeriarvot (jos sinulla on diabetes, jatka huolellista sokeriarvojen seurantaa), veren kreatiinikinaasiarvojen suureneminen
 • kiertohuimaus, heitehuimaus
 • päänsärky
 • pistely
 • näköhäiriöt
 • tinnitus (korvien soiminen)
 • kurkkukipu
 • nenäverenvuoto
 • yskä, hengenahdistus (dyspnea)
 • nivelkipu, raajakipu, nivelten turvotus, lihaskouristukset, lihaskipu ja selkäkipu
 • heikotuksen tunne
 • poikkeavat maksan toimintakokeiden tulokset
 • ruuansulatuselimistön häiriöt: pahoinvointi, oksentelu, ummetus, ilmavaivat, ruoansulatushäiriöt, ripuli, ylä- ja alavatsakipu, makuaistin häiriöt.

Melko harvinaiset (saattavat esiintyä korkeintaan yhdellä käyttäjällä sadasta):

 • eosinofiilien (eräiden valkosolujen) runsaus
 • ruokahaluttomuus
 • unettomuus
 • mielialan muutokset
 • unihäiriöt
 • painajaisunet
 • uneliaisuus
 • pyörtyminen
 • kipu- tai kosketustunnon heikkeneminen
 • muistin huononeminen
 • näön hämärtyminen
 • takykardia
 • sydämentykytykset
 • verisuonitulehdus
 • suun kuivuminen
 • röyhtäily
 • hikoilu
 • hiustenlähtö
 • ihon rakkulamuodostelmat
 • valoyliherkkyysreaktio (ihon herkistyminen auringonvalolle)
 • niskakipu
 • lihasväsymys
 • munuaisvaivat
 • erektiokyvyttömyys, impotenssi
 • väsymys
 • rintakipu
 • huonovointisuus
 • ääreisosien turvotus
 • kuume
 • painon nousu
 • positiivinen tulos virtsasta otetussa valkosolukokeessa
 • kaatuminen
 • laboratorioarvojen muutokset: veren suuri kaliumpitoisuus, joka korjautuu, kun lääke lopetetaan, pieni natriumpitoisuus, hypoglykemia (veren alhainen sokeripitoisuus) (jos sinulla on diabetes, jatka huolellista sokeriarvojen seurantaa), veren ureapitoisuuden ja seerumin kreatiniinitason nousu.

Harvinaiset (saattavat esiintyä korkeintaan yhdellä käyttäjällä tuhannesta):

 • alhainen verihiutalemäärä, mikä saattaa aiheuttaa epätavallisia mustelmia ja alttiutta verenvuodoille
 • hermoston häiriö, joka voi aiheuttaa heikotusta, kihelmöintiä tai tunnottomuutta
 • sappiteiden tukos (ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus)
 • psoriaasin paheneminen
 • lihastulehdus
 • jännevamma
 • laboratorioarvojen muutokset: maksaentsyymien nousu, korkea seerumin bilirubiinitaso.

Hyvin harvinaiset (saattavat esiintyä korkeintaan yhdellä potilaalla kymmenestätuhannesta):

 • nuha (aivastelu tai vuotava nenä), mikä johtuu nenän limakalvon tulehtumisesta
 • veriarvojen muutokset, kuten veren valko- ja punasolujen määrän väheneminen, matala hemoglobiini, punasolujen tuhoutumisesta johtuva sairaus
 • sekavuus
 • kuulon heikkeneminen
 • eosinofiilinen pneumonia (harvinainen keuhkokuume)
 • akuutti munuaisten vajaatoiminta
 • epämukava tunne miesten rinnoissa ja miesten rintojen suureneminen.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • jatkuva lihasheikkous
 • värimuutos, puutuminen ja kipu sormissa tai varpaissa (Raynaud’n oireyhtymä)

Joidenkin statiinien (samankaltaisten lääkkeiden) käytössä raportoituja mahdollisia haittavaikutuksia:

 • seksuaaliset vaikeudet
 • masennus
 • hengitysongelmat, mukaan lukien pitkittyvä yskä ja/tai hengenahdistus tai kuume
 • diabetes, joka on todennäköisempi, jos veresi sokeri- ja rasvapitoisuus on suuri, olet ylipainoinen ja sinulla on korkea verenpaine. Lääkäri seuraa vointiasi tämän lääkkeen käytön aikana.

ACE:n estäjien käytössä voi ilmetä myös virtsan väkevöitymistä (väriltään tummaa), pahoinvointia tai oksentelua, lihaskramppeja, sekavuutta ja kohtauksia, jotka voivat johtua antidiureettisen hormonin liikaerityshäiriöstä (SIADH). Jos sinulla esiintyy näitä oireita, ota yhteys lääkäriisi mahdollisimman pian.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja purkissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Euvascor sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat: atorvastatiini ja perindopriiliarginiini.

Yksi Euvascor 10 mg/5 mg kova kapseli sisältää 10,82 mg atorvastatiinikalsiumtrihydraattia, mikä vastaa 10 mg:aa atorvastatiinia, ja 5 mg perindopriiliarginiinia, mikä vastaa 3,395 mg:aa perindopriilia.

Yksi Euvascor 20 mg/5 mg kova kapseli sisältää 21,64 mg atorvastatiinikalsiumtrihydraattia, mikä vastaa 20 mg:aa atorvastatiinia, ja 5 mg perindopriiliarginiinia, mikä vastaa 3,395 mg:aa perindopriilia.

Yksi Euvascor 40 mg/5 mg kova kapseli sisältää 43,28 mg atorvastatiinikalsiumtrihydraattia, mikä vastaa 40 mg:aa atorvastatiinia, ja 5 mg perindopriiliarginiinia, mikä vastaa 3,395 mg:aa perindopriilia.

Yksi Euvascor 10 mg/10 mg kova kapseli sisältää 10,82 mg atorvastatiinikalsiumtrihydraattia, mikä vastaa 10 mg:aa atorvastatiinia, ja 10 mg perindopriiliarginiinia, mikä vastaa 6,79 mg:aa perindopriilia.

Yksi Euvascor 20 mg/10 mg kova kapseli sisältää 21,64 mg atorvastatiinikalsiumtrihydraattia, mikä vastaa 20 mg:aa atorvastatiinia, ja 10 mg perindopriiliarginiinia, mikä vastaa 6,79 mg:aa perindopriilia.

Yksi Euvascor 40 mg/10 mg kova kapseli sisältää 43,28 mg atorvastatiinikalsiumtrihydraattia, mikä vastaa 40 mg:aa atorvastatiinia, ja 10 mg perindopriiliarginiinia, mikä vastaa 6,79 mg:aa perindopriilia.

 • Muut aineet ovat:
  • Atorvastatiinirakeet: kalsiumkarbonaatti (E 170), hydroksipropyyliselluloosa (E 463), polysorbaatti 80 (E 433), kroskarmelloosinatrium (E 468), sokerirakeet (sakkaroosi ja maissitärkkelys).
  • Perindopriilirakeet: hydroksipropyyliselluloosa (E 463), sokerirakeet (sakkaroosi ja maissitärkkelys).
  • Talkki
  • Kapselin kuori:
   • Euvascor 10 mg/5 mg, 20 mg/5 mg ja 40 mg/5 mg: titaanidioksidi (E 171), briljanttisininen FCF, FD&C sininen 1(E 133), liivate.
   • Euvascor 10 mg/10 mg, 20 mg/10 mg ja 40 mg/10 mg: titaanidioksidi (E 171), briljanttisininen FCF, FD&C sininen 1(E 133), keltainen rautaoksidi (E 172), liivate.
  • Painomuste: sellakka (E 904), propyleeniglykoli (E 1520), väkevä ammoniakkiliuos (E 527), musta rautaoksidi (E 172), kaliumhydroksidi (E 525).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Euvascor on koon 2 kova liivatekapseli, joka sisältää valkoisia tai lähes valkoisia pyöreitä rakeita.

Euvascor 10 mg/5 mg kovassa kapselissa on vaaleansininen runko-osa, johon on painettu mustalla musteella ”10 5” ja vaaleansininen hattuosa, johon on painettu mustalla musteella ” image1.jpeg ”.

Euvascor 20 mg/5 mg kovassa kapselissa on vaaleansininen runko-osa, johon on painettu mustalla musteella ”20 5” ja sininen hattuosa, johon on painettu
mustalla musteella ” image1.jpeg ”.

Euvascor 40 mg/5 mg kovassa kapselissa on sininen runko-osa, johon on painettu mustalla musteella ”40 5” ja sininen hattuosa, johon on painettu mustalla musteella ” image1.jpeg ”.

Euvascor 10 mg/10 mg kovassa kapselissa on vaaleanvihreä runko-osa, johon on painettu mustalla musteella ”10 10” ja vaaleanvihreä hattuosa, johon on painettu mustalla musteella ” image1.jpeg ”.

Euvascor 20 mg/10 mg kovassa kapselissa on vaaleanvihreä runko-osa, johon on painettu mustalla musteella ”20 10” ja vihreä hattuosa, johon on painettu mustalla musteella ” image1.jpeg ”.

Euvascor 40 mg/10 mg kovassa kapselissa on vihreä runko-osa, johon on painettu mustalla musteella ”40 10” ja vihreä hattuosa, johon on painettu mustalla musteella ” image1.jpeg ”.

Kovat kapselit ovat 10 (vain vahvuus 10 mg/5 mg), 30 ja 100 kappaleen purkeissa. Saatavilla on myös 90 kapselin pakkaus (3 purkkia, joissa 30 kapselia).

10, 30 ja 100 kovan kapselin purkit on suljettu korkilla.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot
92284 Suresnes cedex
Ranska

Valmistaja

Les Laboratoires Servier Industrie
905, route de Saran
45520 Gidy, Ranska

Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne ANPHARM S.A.
ul. Annopol 6B – 03-236 Varsova, Puola

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Belgia, Ranska ja Luxemburg:

Lipercosyl gélule

Bulgaria

Euvascor капсула, твърда

Kroatia

Euvascor kapsule, tvrde

Tshekki, Viro, Italia, Puola, Portugali

Euvascor

Kypros, Kreikka

Euvascor Καψάκιο, σκληρό

Suomi

Euvascor kapseli, kova

Irlanti

Lipercosyl hard capsules

Malta

Euvascor hard capsule

Latvia

Euvascor cietās kapsulas

Liettua

Euvascor kietoji kapsulės

Alankomaat

Euvascor capsule, hard

Romania

Euvascor capsule

Slovakia

Euvascor tvrdá kapsula

Slovenia

Euvascor trde kapsule

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.01.2021

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean (www.fimea.fi) kotisivuilta.

Yrityksen yhteystiedot:

SERVIER FINLAND OY
Äyritie 22
01510 Vantaa

info.finland@servier.com
www.servierfinland.fi
09 279 8080
Tukkuliike: Oriola